Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse

§ 1

I bekendtgørelse nr. 535 af 22. maj 2013 om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 1, stk. 5, i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, fastsættes:«

2. I § 1, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »udlandet,«: »jf. dog § 2 a,«

3. I § 1, stk. 2, nr. 3, indsættes efter »udlandet,«: »jf. dog § 2 a,«

4. I § 2, stk. 1, indsættes efter »omfattet af § 1,«: »herunder har anmodet SKAT om at få tilsendt en selvangivelse i stedet for en årsopgørelse, jf. § 1, stk. 3, nr. 5,«.

5. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. Uanset § 1, stk. 2, nr. 2 og 3, modtager en fysisk person, som forventes at skulle give SKAT oplysninger om indkomst fra udlandet eller om en ejendom i udlandet, og som i øvrigt ikke er omfattet af undtagelserne i § 1, stk. 2, eller stk. 3, nr. 1-4, eller har anmodet SKAT om at få tilsendt en selvangivelse i stedet for en årsopgørelse, jf. § 1, stk. 3, nr. 5, en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse, hvis:

1) personens indkomst fra udlandet består af pension,

2) personens indkomst fra udlandet består af kapitalindkomst, eller

3) personen har ejendom i udlandet.

Stk. 2. Grundlaget for vurderingen af, om betingelserne i stk. 1, nr. 1-3, er opfyldt, er oplysningerne i personens årsopgørelse for det seneste indkomstår, når oplysningerne er selvangivet i TastSelv, medmindre oplysningerne er slettet i forskudsopgørelsen.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. april 2015 og har virkning fra og med indkomståret 2015.

Skatteministeriet, den 8. april 2015

Benny Engelbrecht

/ Per Hvas