Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

(Forsøg vedrørende fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 1531 af 27. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 58, stk. 1, nr. 3, litra a, indsættes efter »eller § 55,«: »jf. dog § 100 e,«.

2. Efter § 100 d indsættes i kapitel 16 c:

»§ 100 e. Et medlem kan i perioden fra den 23. marts 2015 til den 20. marts 2017 udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 15 timer om ugen uden fradrag i dagpengene. De 15 timer regnes som et gennemsnit over en udbetalingsperiode, jf. § 46, stk. 1.

Stk. 2. Ved frivilligt, ulønnet arbejde efter stk. 1 forstås arbejde, som et medlem udfører for frivillige organisationer, foreninger el.lign., som kan udbydes som almindeligt lønarbejde, og som ikke vedrører primær drift og vedligeholdelse.«

§ 2

Loven træder i kraft den 23. marts 2015.

Givet på Amalienborg, den 3. marts 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Henrik Dam Kristensen