Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 881 af 4. juli 2014 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1587 af 23. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I bilag 2, pkt. 2, indsættes efter »12-Smitsom leverbetændelse SMITSOM LEVERBETÆND.« som nye linjer:

»13-Alkolås ALKOLÅS

14-Alkolås udtrådt ALKOLÅS UDTRÅDT

15-Generhverv. udskudt GENERHVERV. UDSKUDT«.

2. I bilag 2, pkt. 2, indsættes efter »40-Meddelt bortvisning MEDDELT BORTVISNING« som nye linjer:

»42-Inddraget pas i.h.t. paslovens § 2, stk. 1, nr. 4 INDR. PAS-PASL § 2 STK 1, NR. 4

43-Nægtet pas i.h.t. paslovens § 2, stk. 1, nr. 4 NÆGT. PAS-PASL § 2 STK. 1, NR. 4

44-Udrejseforbud UDREJSEFORBUD«.

3. I bilag 2, pkt. 2, indsættes efter »De under numrene 07, 08,«: »13, 14, 15,«.

4. I bilag 2, pkt. 5, indsættes efter »indrejseforbud,« som ny linje:

»overtrædelse af lov om pas § 2 b, stk. 1,«.

5. I bilag 2, pkt. 8, indsættes efter »pålæg.« som nyt afsnit:

»Udrejseforbud i medfør af lov om pas § 2 b, stk. 1.«

6. I bilag 2, pkt. 8, indsættes efter »frakendelsestidens udløb.« som nyt afsnit:

»Sager om ind- og udtræden af alkolåsordning, jf. færdselslovens § 60 a, stk. 3, og § 132 a, stk. 1, herunder generhvervelse udsat i forbindelse med spirituskørsel, der er omfattet af alkolåsordningen.«

7. I bilag 4, pkt. 3.4, indsættes efter »indrejseforbud,«: »udrejseforbud, tidsbegrænset inddragelse eller nægtelse af pas,«.

8. I bilag 6 indsættes efter litra e som nyt litra:

»f. Registreringer vedrørende overtrædelse af lov om pas § 2 b, stk. 1.«

Litra f-h bliver herefter litra g-i.

9. I bilag 6, litra f, der bliver litra g, indsættes efter »Indrejseforbud.« som nye linjer:

»Udrejseforbud.

Tidsbegrænset inddragelse eller nægtelse af pas, jf. lov om pas § 2, stk. 1, nr. 4, jf. § 2, stk. 2.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2015, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 1, 3 og 6, træder i kraft den 1. april 2015.

Justitsministeriet, den 26. februar 2015

Mette Frederiksen

/ Esben Haugland