Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1337 af 28. november 2013 om pas m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 953 af 28. august 2014, foretages følgende ændringer:

1. I indledningen indsættes efter »lov nr. 622 af 12. juni 2013«: »og lov nr. 176 af 24. februar 2015«.

2. I § 2, 2. pkt., § 3, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, § 4, stk. 2, § 17, § 26, stk. 1, og § 27, stk. 1, ændres »Rigspolitichefen« til: »Rigspolitiet«.

3. I § 5, stk. 10, og § 27, stk. 2, ændres »Rigspolitichefens« til: »Rigspolitiets«.

4. I § 3 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Sager om tilladelse til udstedelse af pas efter § 18, stk. 4, 1. pkt., behandles af politidirektøren i Midt- og Vestjyllands Politi, hvis ansøgeren har bopæl i Fyns politikreds, Midt- og Vestjyllands politikreds, Nordjyllands politikreds, Østjyllands politikreds, Sydøstjyllands politikreds eller Syd- og Sønderjyllands politikreds. Har ansøgeren bopæl i Københavns politikreds, Københavns Vestegns politikreds, Nordsjællands politikreds, Midt- og Vestsjællands politikreds, Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds eller Bornholms politikreds, eller har ansøgeren bopæl i udlandet, behandles sagen af politidirektøren i Københavns Vestegns Politi. Sager om tilladelse til udstedelse af pas efter § 18, stk. 4, 2. pkt., behandles af politidirektøren i Københavns Vestegns Politi.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

5. I § 18, stk. 4, 2. pkt., ændres »Rigspolitichefen« til »politiet«.

6. I § 27, stk. 1, indsættes efter »paslovens § 2, stk. 1,«: »§ 2, stk. 3, og § 2 b, stk. 1 og 2,«.

7. § 28 affattes således:

»§ 28. Rigspolitiets afgørelser efter §§ 17 og 26 kan påklages til justitsministeren.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2015.

Justitsministeriet, den 24. februar 2015

Mette Frederiksen

/ Rikke-Louise Ørum Petersen