Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner mv.
Kapitel 2 Bygge- og anlægsarbejdets faseopdeling og arbejdstid
Kapitel 3 Støjgrænser for bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens og afgreningen til Nordhavnens byggepladser
Kapitel 4 Andre gener fra byggepladsen
Kapitel 5 Tilsyn, egenkontrol og rapportering
Kapitel 6 Håndhævelse
Kapitel 7 Straf
Kapitel 8 Ikrafttræden og ophævelse
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

I medfør af § 14 a, stk. 1, og § 17 c, stk. 1 i lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, som ændret ved lov nr. 748 af 25. juni 2014, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde, definitioner mv.

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på støj og andre gener fra bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens byggepladser, herunder på afgreningen til Nordhavnens byggepladser.

§ 2. Denne bekendtgørelse gælder også for Metroselskabet I/S’ entreprenører og underentreprenører, dog med undtagelse af §§ 12, 13, stk. 3, 14 og 19, der kun gælder for Metroselskabet I/S.

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Beboer: En person, der på sin bopæl berøres af støjgener fra bygge- og anlægsarbejdet fra Cityringens byggepladser, herunder fra afgreningen til Nordhavnens byggepladser.

2) Cityringens byggepladser: Byggepladser som afgrænset i bilag 2, pkt. A, der er etableret til brug for anlæggelse af Cityringen. København H, Rådhuspladsen, Gammel Strand, Kongens Nytorv, Marmorkirken, Østerport, Trianglen, Poul Henningsens Plads, Vibenshus Runddel, Skjolds Plads, Nørrebro, Nørrebros Runddel, Nuuks Plads, Aksel Møllers Have, Frederiksberg, Frederiksberg Allé, Enghave Plads og Sønder Boulevard benævnes »stationsbyggepladser« og Tømmergraven, Øster Søgade og Nørrebroparken benævnes »tunnelarbejdspladser«.

3) Afgreningen til Nordhavnens byggepladser: Byggepladser som afgrænset i bilag 2, pkt. B, der er etableret til brug for anlæggelse af afgreningen til Nordhavnen. Den geografiske udstrækning af byggepladserne kan være overlappende.

4) Dagperiode: Periode i tidsrummet fra kl. 7.00 til kl. 18.00 på hverdage og fra kl. 9.00 til kl. 16.00 på lørdage, søndage og helligdage.

5) Aftenperiode: Periode i tidsrummet fra kl. 18.00 til kl. 22.00 på hverdage og fra kl. 16.00 til kl. 22.00 på lørdage, søndage og helligdage.

6) Natperiode: Periode i tidsrummet fra kl. 22.00 til kl. 7.00 på hverdage og fra kl. 22.00 til kl. 9.00 på lørdage, søndage og helligdage.

7) Støj: Det energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveau i dB (LAeq) ved den mest støjbelastede bygningsfacade.

Kapitel 2

Bygge- og anlægsarbejdets faseopdeling og arbejdstid

§ 4. Bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens byggepladser er opdelt i anlægsfaserne 0, 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 3-3, 4-1, 5, 6 og 7, som det fremgår af bilag 1, pkt. A. Bygge- og anlægsarbejdet på afgreningen til Nordhavnens byggepladser er opdelt i anlægsfaserne 0, 1, 2, herunder 2a og 2b, 3, 3-3, 4, 5, 6 og 7, som det fremgår af bilag 1, pkt. B. Varigheder af anlægsfaserne er vejledende, og anlægsfaserne kan tidsmæssigt være overlappende. Udføres flere anlægsfaser samtidigt på en byggeplads eller er flere af byggepladserne geografisk overlappende, finder den højeste af de relevante anlægsfasers og byggepladsers støjgrænse anvendelse på det samlede bygge- og anlægsarbejde.

Stk. 2. Der kan forekomme ændringer i både rækkefølgen af og udførelsesmetoder i de enkelte anlægsfaser i forhold til det, der fremgår af bilag 1, pkt. A og B.

Stk. 3. Metroselskabet I/S skal orientere tilsynsmyndigheden, jf. § 9, stk. 1, om, hvilken anlægsfase eller hvilke anlægsfaser bygge- og anlægsarbejdet befinder sig i på hver byggeplads, herunder når der sker skift af anlægsfase.

§ 5. Bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens byggepladser kan inden for de i bilag 1, pkt. C, angivne tidsrum udføres efter de i medfør af § 6, stk. 1 og 3, fastsatte støjgrænser, jf. dog § 7.

Stk. 2. Bygge- og anlægsarbejdet på afgreningen til Nordhavnens byggepladser kan inden for de i bilag 1, pkt. D, angivne tidsrum udføres efter de i medfør af § 6, stk. 1 og 3, fastsatte støjgrænser, jf. dog § 7. Det er for hver byggeplads for hver fase angivet, hvilken arbejdstid der er gældende for den pågældende fase.

Kapitel 3

Støjgrænser for bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens og afgreningen til Nordhavnens byggepladser

§ 6. Støjniveauet fra bygge- og anlægsarbejde på Cityringens byggepladser i de i bilag 1, pkt. A, anførte anlægsfaser må ikke overstige de i bilag 2, pkt. A, anførte støjgrænser, jf. dog § 7. Støjniveauet fra bygge- og anlægsarbejde på afgreningen til Nordhavnens byggepladser i de i bilag 1, pkt. B, anførte anlægsfaser må ikke overstige de i bilag 2, pkt. B, anførte støjgrænser, jf. dog § 7. De i bilag 2 og stk. 2 anførte støjgrænser skal overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer i dagperioden på hverdage og 7 timer på lørdage, søndage og helligdage, den mest støjbelastede time i aftenperioden og den mest støjbelastede halve time i natperioden. Støjgrænserne fastsat i denne bekendtgørelse indeholder ikke tillæg på 5 dB(A) for tone- og impulsstøj.

Stk. 2. I tidsrum, der ikke er omfattet af § 5, må støjens maksimalniveau fra bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens og afgreningen til Nordhavnens byggepladser ikke overstige 55 dB(A) i dagperioden og 40 dB(A) i aften- og natperioden, jf. dog § 7. Nødvendig drift af ventilations- og vandbehandlingsanlæg mv. for opretholdelse af byggepladserne er tilladt.

Stk. 3. For Cityringens stationsbyggepladser og afgreningen til Nordhavnens byggepladser med undtagelse af Tunnelarbejdsplads Nordhavn, må støjens maksimalniveau midlet over ét minut (LAeq, 1 min) fra bygge- og anlægsarbejdet i natperioden ikke overstige 10 dB(A) i forhold til de fastsatte støjgrænser for natperioden, jf. dog § 7.

Stk. 4. Metroselskabet I/S skal foretage offentlig annoncering ved byggepladserne og på Metroselskabet I/S’ hjemmeside om de regler, der følger af denne bekendtgørelse.

§ 7. §§ 5 og 6, stk. 1 - 3, gælder ikke for de i bilag 3 anførte aktiviteter.

Stk. 2. Metroselskabet I/S må tidligst påbegynde de i bilag 3, pkt. A og C, nævnte aktiviteter, tre dage efter tilsynsmyndigheden er underrettet om, at aktiviteten iværksættes.

Stk. 3. Metroselskabet I/S skal underrette tilsynsmyndigheden om iværksættelse af de i bilag 3, pkt. B og D, nævnte aktiviteter så hurtigt som muligt og så vidt muligt før, aktiviteten iværksættes.

Stk. 4. Metroselskabet I/S skal underrette beboere om de i bilag 3, pkt. A og C, nævnte aktiviteter senest tre dage før, aktiviteten iværksættes, og om iværksættelsen af den i bilag 3, pkt. B og D, nævnte aktivitet hurtigst muligt.

Kapitel 4

Andre gener fra byggepladsen

§ 8. Cityringens og afgreningen til Nordhavnens byggepladser må ikke i øvrigt give anledning til væsentlige gener, herunder ved støv, vibrationer, lys mv.

Kapitel 5

Tilsyn, egenkontrol og rapportering

§ 9. Tilsynet med Metroselskabet I/S’ overholdelse af reglerne i §§ 5-8 varetages af Københavns Kommune for Cityringens og afgreningen til Nordhavnens byggepladser beliggende i Københavns Kommune og af Frederiksberg Kommune for Cityringens byggepladser beliggende i Frederiksberg Kommune.

Stk. 2. Ved tilsynsmyndighedens vurdering af Metroselskabet I/S' overholdelse af reglerne i §§ 5-7 skal der tages hensyn til måleusikkerhed, herunder som følge af eventuel baggrundsstøj, efter almindelig måleteknisk praksis.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning.

§ 10. Metroselskabet I/S skal planlægge og gennemføre et program for egenkontrol for at sikre overholdelse af de i medfør af § 6, stk. 1-3, fastsatte støjgrænser.

Stk. 2. Metroselskabet I/S skal gennem sin egenkontrol sikre, at eventuelle overskridelser af de fastsatte støjgrænser dokumenteres og hurtigst muligt bringes til ophør, samt at foranstaltninger til at undgå overskridelser af støjgrænserne iværksættes.

Stk. 3. Metroselskabet I/S skal i tilfælde af akut, umiddelbart konstaterbar eller formodet overskridelse af de fastsatte støjgrænser, herunder ved støjende bygge- og anlægsarbejde ud over de tilladte arbejdstider, jf. § 5, straks nedbringe støjen fra eller standse den aktivitet, der er årsag til overskridelsen af støjgrænsen. Metroselskabet I/S må først igangsætte aktiviteten, når årsagen til overskridelsen af støjgrænsen er fjernet.

§ 11. Metroselskabet I/S skal med henblik på at bestemme støjniveauet fra bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens og afgreningen til Nordhavnens byggepladser foranledige, at der ved alle byggepladser kontinuerligt foretages facadestøjmålinger ved byggepladsernes omkringliggende bygninger. Facadestøjmålingerne skal så vidt muligt foretages ved den eller de mest støjbelastede bygningsfacader, være geografisk repræsentative for byggepladsen og være fyldestgørende for hele det tidsrum, hvori byggepladsen er i drift.

Stk. 2. Støjmålingerne skal gennemføres efter reglerne herom, jf. bekendtgørelse nr. 231 af 5. marts 2014 om kvalitetskrav til miljømålinger og Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984, med de ændringer, der følger af denne bekendtgørelse. Støjmålingerne skal ikke være overvågede, og der skal ikke tillægges 5 dB(A) for tone- og impulsstøj.

§ 12. Metroselskabet I/S skal indsende resultaterne af støjmålingerne fra Cityringens og afgreningen til Nordhavens byggepladser, jf. § 11, til tilsynsmyndigheden senest to arbejdsdage efter, at målingerne er foretaget.

Stk. 2. Metroselskabet I/S skal én gang ugentligt over for tilsynsmyndigheden redegøre for, om støjmålingerne fra den foregående uge viser overskridelser af de fastsatte støjgrænser. Viser støjmålingerne overskridelser af støjgrænserne, skal Metroselskabet I/S redegøre for årsagen hertil, herunder om der har været udført aktiviteter efter § 7.

Stk. 3. Viser støjmålingerne overskridelser af de fastsatte støjgrænser, kan tilsynsmyndigheden pålægge Metroselskabet I/S at redegøre for årsagen hertil, før den ugentlige redegørelse, der følger af stk. 2, skal foreligge. Tilsynsmyndigheden kan fastsætte en frist for Metroselskabet I/S’ afgivelse af en sådan redegørelse.

§ 13. Metroselskabet I/S skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden eller transportministeren give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for vurderingen af forurening og gener fra byggepladsen og for eventuelle afhjælpende eller forebyggende foranstaltninger.

Stk. 2. Miljøbeskyttelseslovens § 87 finder tilsvarende anvendelse ved tilsynsbesøg med henblik på dokumentation af overtrædelse af reglerne i denne bekendtgørelse. Overtrædelse af de i medfør af § 6, stk. 1-3, fastsatte støjgrænser skal være konstateret ved støjmålinger, jf. §§ 11 og 12, før tilsynsbesøget kan udføres.

Stk. 3. Metroselskabet I/S skal orienteres om tilsynsbesøget minimum 24 timer før besøgets udførelse, herunder om dato og tidspunkt for tilsynsbesøget, med henblik på at tilsynsbesøget kan udføres i samarbejde med en af Metroselskabet I/S bemyndiget person. Kan tilsynsmyndigheden alene oplyse et forventeligt tidspunkt for tilsynsbesøget eller ændres den oplyste dato eller det oplyste tidspunkt, skal tilsynsmyndigheden senest en time før tilsynsbesøget kontakte Metroselskabet I/S og oplyse om tidspunktet for tilsynsbesøget. Tilsynsmyndigheden skal udarbejde en fyldestgørende rapport om resultatet af tilsynsbesøget, hvilken Metroselskabet I/S skal gives mulighed for at kommentere.

§ 14. Metroselskabet I/S skal for hvert kvartal over for Transportministeriet redegøre for anvendelsen af BAT (bedste tilgængelige teknik) til forebyggelse og begrænsning af forurening og gener, herunder støj fra byggepladserne, og for Metroselskabet I/S’ tiltag til optimering af planlægningen af bygge- og anlægsarbejdet. Redegørelsen skal omfatte alle Cityringens og afgreningen til Nordhavnens byggepladser og skal indeholde en beskrivelse af anvendelsen af støjreducerende tiltag samt fremtidige tiltag, der forventes iværksat for at reducere forurening og gener, og at Metroselskabet I/S særligt i forhold til bygge- og anlægsarbejde i aften- og natperioder har optimeret planlægning af dette arbejde i videst muligt omfang.

Stk. 2. Transportministeriet videresender BAT-redegørelsen til tilsynsmyndighederne til orientering.

Kapitel 6

Håndhævelse

§ 15. Konstaterer tilsynsmyndigheden, at der gentagne gange eller trods indskærpelse herom ikke rettidigt indsendes resultater fra støjmålinger fra en byggeplads, eller at der ikke indsendes korrekte og fyldestgørende resultater fra støjmålingerne, jf. §§ 11 og 12, kan tilsynsmyndigheden pålægge Metroselskabet I/S at lovliggøre forholdet inden en af tilsynsmyndigheden fastsat frist. Tilsynsmyndigheden kan herunder pålægge Metroselskabet I/S at sikre, at der iværksættes og gennemføres intensiveret kontrol af det måleudstyr, som anvendes til at måle støjniveauet fra bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens og afgreningen til Nordhavnens byggepladser.

§ 16. Konstaterer tilsynsmyndigheden, at Metroselskabet I/S vedholdende, gentagne gange, i væsentligt omfang eller trods indskærpelse har overskredet de i medfør af § 6, stk. 1-3, fastsatte støjgrænser, eller giver en af Cityringens eller afgreningen til Nordhavnens byggepladser anledning til væsentlige gener, jf. § 8, meddeler tilsynsmyndigheden Metroselskabet I/S et pålæg om, at overtrædelsen bringes til ophør inden en af tilsynsmyndigheden fastsat frist. Tilsynsmyndigheden kan endvidere pålægge Metroselskabet I/S, at Metroselskabet I/S inden en af tilsynsmyndigheden fastsat frist skal iværksætte foranstaltninger for at forebygge, at der sker fremtidige overskridelser af de i medfør af § 6, stk. 1-3, fastsatte støjniveauer, eller at byggepladsen i øvrigt giver anledning til gener, jf. § 8. Metroselskabet I/S skal inden for den fastsatte frist over for tilsynsmyndigheden redegøre for, hvilke foranstaltninger Metroselskabet I/S har iværksat eller påtænker at iværksætte.

§ 17. Har Metroselskabet I/S ikke inden for den af tilsynsmyndigheden fastsatte frist, jf. § 16, bragt overskridelserne af de i medfør af § 6, stk. 1-3, fastsatte støjgrænser til ophør, og er støjgrænsen fortsat overskredet, eller giver en af Cityringens eller afgreningen til Nordhavnens byggepladser fortsat anledning til væsentlige gener, jf. § 8, kan tilsynsmyndigheden pålægge Metroselskabet I/S at træffe yderligere foranstaltninger til nedbringelse af støjen eller generne, indtil grænserne overholdes.

§ 18. Efterlever Metroselskabet ikke et pålæg efter §§ 16 og 17, eller foreligger der i nær sammenhæng gentagne og væsentlige overskridelser af de i medfør af § 6, stk. 1-3, fastsatte støjgrænser, kan tilsynsmyndigheden efter høring af transportministeren helt eller delvist nedlægge forbud imod, at Metroselskabet I/S i henholdsvis dag-, aften- eller natperioden

1) udfører et konkret anlægsarbejde på en eller flere af Cityringens eller afgreningen til Nordhavnens byggepladser,

2) i det hele arbejder på én eller flere af Cityringens eller afgreningen til Nordhavnens byggepladser eller

3) udfører de arbejder, der indgår i en anlægsfase, jf. bilag 1, pkt. A og B, på en eller flere af Cityringens eller afgreningen til Nordhavnens byggepladser.

Stk. 2. Nedlægger tilsynsmyndigheden forbud efter stk. 1, kan bygge- og anlægsarbejdet først gennemføres, når tilsynsmyndigheden har ophævet forbuddet.

Stk. 3. Transportministeren kan bestemme, at en sag om forbud efter stk. 1 i stedet skal behandles af transportministeren som tilsynsmyndighed efter reglerne i denne bekendtgørelse. Transportministeren kan herunder ophæve et udstedt forbud.

§ 19. Konstaterer tilsynsmyndigheden gentagne eller væsentlige overskridelser af de i medfør af § 6, stk. 1-3, fastsatte støjgrænser på en byggeplads, eller foreligger der gentagne gange ikke rettidige, korrekte eller fyldestgørende støjmålinger for en byggeplads, kan tilsynsmyndigheden pålægge Metroselskabet I/S, at

1) der i hele arbejdstiden skal være en repræsentant for Metroselskabet I/S til stede på den byggeplads, pålægget er rettet imod, med henblik på at sikre, at der ikke sker overtrædelser, eller

2) Metroselskabet I/S inden en af tilsynsmyndigheden fastsat frist skal udarbejde en handlingsplan for nedbringelse af støjniveauet indeholdende de konkrete foranstaltninger, der påtænkes iværksat til nedbringelse af støjniveauet.

§ 20. Konstaterer tilsynsmyndigheden, at Metroselskabet I/S overskrider de i medfør af § 6, stk. 1- 3, fastsatte støjgrænser, skal tilsynsmyndigheden ved vurderingen af, hvorvidt og i hvilken grad håndhævelse er nødvendig bl.a. inddrage, om overskridelsen er bragt til ophør i forbindelse med egenkontrollen.

§ 21. Tilsynsmyndighedens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 7

Straf

§ 22. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder §§ 5-6, § 7, stk. 2 og 3, § 8, §§ 10-12, § 13, stk. 1-2, og § 14 eller

2) undlader at efterkomme et pålæg eller et forbud efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttræden og ophævelse

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. marts 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 767 af 25. juni 2014 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen ophæves.

Transportministeriet, den 26. februar 2015

Magnus Heunicke

/ Søren Wille


Bilag 1

A. Anlægsfaser for bygge- og anlægsarbejdet på Cityringen

Bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens byggepladser er, jf. § 4, opdelt i følgende anlægsfaser med anførte forventede tidsrammer:

     
Fase
Aktivitet
Forventet tidsramme
Fase 0
I Fase 0 etableres byggegrubeindfatningen med sekantpæle eller slidsevægge.
1-7 måneder
Fase 1-1
I Fase 1 etableres stationens eller skaktens topdæk.
I Fase 1-1 udgraves der ca. 3-4 meter ned i stationsboksen og dernæst udføres kapning af pæletoppe, slidsevægstoppe og/eller rensning af udsparinger. Ved Øster Søgade vil kapning af toppen af slidsevæggen dog først ske i fase 6 sammen med opfyldning og genetablering af Sortedamssøen.
0-8 måneder
Fase 1-2
I Fase 1-2 udføres armeringsarbejder, forskalling og støbning af stationsboksen eller skaktens topdæk.
 
Fase 2-1
I Fase 2 udgraves under topdækket og etableres tværafstivning.
I Fase 2-1 udgraves under topdækket.
0-20 måneder
Fase 2-2
I Fase 2-2 monteres og bagstøbes tværbjælker under topdækket.
 
Fase 3-1
I Fase 3 etableres de indvendige betonkonstruktioner, bundplade, vægge og beklædninger samt udvendig trappe.
I Fase 3-1 støbes under topdækket, herunder opbygning af støbeformene og armering.
4-23 måneder
Fase 3-2
I Fase 3-2 udgraves og støbes den udvendige trappe.
 
Fase 4-1
I Fase 4 etableres de mekaniske og elektriske installationer på stationerne og i tunnelerne og der udføres arkitektonisk færdiggørelse af stationsboksene.
6-23 måneder
Fase 5
I Fase 5 monteres spor og tekniske installationer i tunnelen, og der udføres forberedelser til at støbe sporene fast. Fra tunnelarbejdspladserne vil der ske transport af skinnesektioner og øvrige forsyninger ind i tunnelerne.
18-24 måneder
Fase 6
I Fase 6 foretages test og prøvekørsel med metrotogene på de blivende skinner nede i tunnelen. Der vil endvidere ske afvikling af tunnelarbejdspladserne.1)
8-14 måneder
Fase 7
I Fase 7 demobiliseres og reetableres stationsområderne.
4-8 måneder
 

1) For Øster Søgade vil der først i Fase 6 ske kapning af toppen af slidsevæggen samt fjernelse af inddæmning og reetablering af Sortedams Sø.

Bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens tunnelbyggepladser Øster Søgade, Nørrebroparken og Tømmergraven vil endvidere have følgende anlægsfase:

     
Fase
Aktivitet
Forventet tidsramme
Fase 3-3
I Fase 3-3 udføres drift af tunnelarbejdspladserne med håndtering af tunnelelementer og muck.
14-26 måneder
 

På tunnelarbejdspladserne sker der, når arbejdet er færdigt, afvikling af tunnelarbejdspladsen og for Nørrebroparkens vedkommende reetablering af parken.

B. Anlægsfaser for bygge- og anlægsarbejdet på afgreningen til Nordhavnen

     
Fase
Aktivitet
Forventet tidsramme
Fase 0
I Fase 0 etableres byggegrubeindfatningen med sekantpæle, spunsvægge eller lign.
Det vil endvidere foretages forstærkning af jorden.
3-6 måneder
Fase 1
I Fase 1 udføres der på Krauseparken og Nordhavn station kapning af pæletoppe samt rensning af sekantpælene. Der udgraves 3-4 meter ned i byggegrubeindfatningen, hvor der etableres afstivning ved armeringsarbejder, forskalling og støbning af randbjælker og topbjælker.
I Fase 1 etableres der på Omstigningstunnel ved Nordhavn afstivning mellem spunsjernene.
I Fase 1 foretages der på Tunnelarbejdsplads Nordhavn nedsænkning og samling af tunnelboremaskine.
I Fase 1 udføres der på Cut and Cover kapning af pæletoppe og etableres afstivning.
I Fase 1 udføres der på Åben rampe og dæmning og Højbane og station ved Orientkaj opbrydning af belægning, afgravning og afretning.
0-7 måneder
Fase 2
(a og b)
I Fase 2 udgraves der på Krauseparken og Nordhavn station station, skakt og tværtunneler. På Nordhavnen station etableres der jordankre 6-8 meter nede og på Krauseparken foretages der sikring mod indtrængning af grundvand.
I Fase 2a udføres udgravningen uden hydraulisk hammer.
I Fase 2b udføres udgravningen med hydraulisk hammer.
I Fase 2 foretages der udgravning på Omstigningstunnel ved Nordhavn.
I Fase 2 foretages der udgravning på Cut and Cover og der etableres jordankre.
I Fase 2 etableres der spuns på Åben rampe og dæmning og på Højbane og station ved Orientkaj.
1-17 måneder
Fase 3
I Fase 3 etableres på Krauseparken, Nordhavn Station, Omstigningstunnel ved Nordhavn og Cut and Cover indvendige betonkonstruktioner ved støbning, herunder opbygning af støbeforme og armering.
I Fase 3 foretages der på Åben rampe og dæmning afgravning af jord til rampe og påfyldning til dæmning.
I Fase 3 funderes der på Højbane og station ved Orientkaj søjler til viadukt og station.
11-24 måneder
Fase 3-3
I Fase 3-3 foretages der drift af Tunnelarbejdsplads Nordhavn ved håndtering af muck og tunnelelementer.
 
Fase 4
I Fase 4 etableres de mekaniske og elektriske installationer på stationerne Krauseparken og Nordhavn Station.
I Fase 4 udføres der tilbagefyldning af jord på Cut and Cover.
I Fase 4 etableres der på Åben rampe og dæmning bundplade og sporunderlag mv. ved støbning, herunder ved opbygning af støbeforme og armering.
I Fase 4 etableres der på Højbane og station ved Orientkaj søjler og vederlag, kantbjælker, dragere, perroner mv. ved støbning, herunder ved opbygning af støbeforme og armering.
7-15 måneder
Fase 5
I Fase 5 støbes der fra Tunnelarbejdsplads Nordhavn sporunderlag i tunnelerne. Fra Tunnelarbejdsplads Nordhavn vil der ske transport af skinnesektioner og øvrige forsyninger ind i tunnelerne.
I Fase 5 monteres spor og tekniske installationer i hele banens længde og sporene støbes eller boltes fast.
 
Fase 6
I Fase 6 foretages test og prøvekørsel med metrotogene på de blivende skinner nede i tunnelen og på højbanen.
 
Fase 7
I Fase 7 demobiliseres og retableres byggepladsområdet.
 

C. Arbejdstid for bygge- og anlægsarbejdet på Cityringen

De i medfør af § 6, stk. 1 og 3, fastsatte støjgrænser er gældende for bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens byggepladser inden for følgende tidsrum, jf. § 5:

Stationsbyggepladser (med undtagelse af Marmorkirken)

 
 
Dagperiode
Aftenperiode
Natperiode
Hverdag/fredag til lørdag
7-182)
18-22
22-07/22-9
Lørdag
9-16
x
x
Søn- og helligdag
x
x
x
 

2) I tilfælde af forsinkelser af arbejdet kan færdiggørelse af pæle og paneler i Fase 0 fortsætte til kl. 19.00 ved den gældende støjgrænse for dagperioden.

x = I dette tidsrum må støjniveauet fra bygge- og anlægsarbejdet på Cityringens byggepladser ikke overstige 55 dB(A) i dagperioden og 40 dB(A) i aften- og natperioden, jf. § 6, stk. 2.

Tunnelarbejdspladser og Marmorkirken

Arbejdstiderne for tunnelarbejdspladserne er gældende, når der udføres aktiviteter relateret til tunnelarbejde. For øvrige aktiviteter er arbejdstiderne for stationsbyggepladserne gældende.

 
Dagperiode
Aftenperiode
Natperiode
Hverdag
7-18
18-22
22-07
Lør-, søn- og helligdag
9-16
16-22
22-09

D. Arbejdstid for bygge- og anlægsarbejdet på afgreningen til Nordhavnen

De i medfør af § 6, stk. 1 og 3, fastsatte støjgrænser er gældende for bygge- og anlægsarbejdet på afgreningen til Nordhavnens byggepladser inden for de nedenfor anførte tidsrum, jf. § 5. For hver byggeplads er der for hver fase angivet, hvilken en af de nedenstående tre arbejdstider, der er gældende.

Dagarbejde (benævnt A i skemaerne over støjgrænser i Bilag 2 B)

 
 
Dagperiode
Aftenperiode
Natperiode
Hverdag
7-183)
x
x
Lørdag
9-16
x
x
Søn- og helligdag
x
x
x

3) I tilfælde af forsinkelser af arbejdet kan færdiggørelse af pæle og paneler i Fase 0 fortsætte til kl. 19.00 ved den gældende støjgrænse for dagperioden.

Dag- og aftenarbejde (benævnt B i skemaerne over støjgrænser i Bilag 2 B)

 
 
Dagperiode
Aftenperiode
Natperiode
Hverdag
7-183)
18-22
x
Lørdag
9-16
x
x
Søn- og helligdag
x
x
x

Døgnarbejde (benævnt C i skemaerne over støjgrænser i Bilag 2 B)

 
 
Dagperiode
Aftenperiode
Natperiode
Hverdag
7-183)
18-22
22-07
Lør-, søn- og helligdag
9-16
16-22
22-09
3) I tilfælde af forsinkelser af arbejdet kan færdiggørelse af pæle og paneler i Fase 0 fortsætte til kl. 19.00 ved den gældende støjgrænse for dagperioden.
 

x = I dette tidsrum må støjniveauet fra bygge- og anlægsarbejdet på afgreningen til Nordhavnens byggepladser ikke overstige 55 dB(A) i dagperioden og 40 dB(A) i aften- og natperioden, jf. § 6, stk. 2. Der er i bilag 2, punkt B i visse tilfælde anført støjgrænser for tidsrum, der er mærket ”x” i ovennævnte skemaer og derfor er omfattet af den udfyldende regel i § 6, stk. 2. Disse støjgrænser er i overensstemmelse med støjgrænserne fastsat i § 6, stk. 2.


Bilag 2

A. Cityringens byggepladser

I nedenstående tabeller er der for hver byggeplads angivet støjgrænser for hver anlægsfase for henholdsvis dag-, aften-, og natperioden. Derudover er den forventede varighed af de enkelte faser frem til fase 5 angivet.

Der er i tabellerne for hver byggeplads kun medtaget de tilbageværende faser, der endnu ikke er afsluttet.

København H

For Cityringens byggeplads København H, beliggende vest for Københavns Hovedbanegård og omfattende hele Stampesgade samt den del af Halmtorvet, der ligger mellem Colbjørnsensgade og Helgolandsgade/Kvægtorvsgade, jf. nedenstående kort4), er følgende støjgrænser for bygge- og anlægsarbejdet gældende:

                   
København H
Fase/ Periode
Fase 2-1
Fase 2-2
Fase 3-1
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
82
79
80
77
71
70
70
71
(dB(A))
Aften
82
79
77
40
50
50
40
40
 
Nat
49
55
50
40
50
50
40
40
Varighed (måneder)
 
4
3
19
4
23
     

20750732001782910455 Size: (470 X 500)

Rådhuspladsen

For Cityringens byggeplads Rådhuspladsen, beliggende på Rådhuspladsens nordlige del, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

                       
Rådhus-pladsen
Fase/Periode
Fase 1-1
Fase 1-2
Fase 2-1
Fase 2-2
Fase 3-1
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
81
68
76
73
72
69
64
70
70
70
(dB(A))
Aften
40
67
76
72
63
40
41
41
40
40
 
Nat
40
43
43
54
46
40
41
41
40
40
Varighed (måneder)
 
1
3
5
3
19
4
20
     

002 Size: (401 X 550)

Gammel Strand

For Cityringens byggeplads Gammel Strand, der omfatter den del af Gammel Strand der strækker sig fra Højbro Plads til Naboløs samt en del af Slotsholmskanalen, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

                       
Gammel Strand
Fase/Periode
Fase 1-1
Fase 1-2
Fase 2-1
Fase 2-2
Fase 3-1
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
80
73
77
70
73
73
66
70
70
70
(dB(A))
Aften
40
73
77
70
64
40
43
43
40
40
 
Nat
40
47
47
55
54
40
43
43
40
40
Varighed (måneder)
 
4-5
3-4
5-6
2-3
20-22
3-4
19-21
     

003 Size: (402 X 550)

Kongens Nytorv

Cityringens byggeplads Kongens Nytorv omfatter en del af Lille Kongensgade, en lille del af bygningen beliggende på hjørnet af Lille Kongensgade og Kongens Nytorv/Holmens kanal, det meste af Kongens Nytorv og omkranser Krinsen, jf. nedenstående kort.

For den del af byggepladsen, der omfatter det meste af Kongens Nytorv og omkranser Krinsen, er følgende støjgrænser gældende:

                         
Kongens Nytorv
Fase/ Periode
Fase 0
Fase 1-1
Fase 1-2
Fase 2-1
Fase 2-2
Fase 3-1
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
92
92
69
73
70
71
74
63
70
70
70
(dB(A))
Aften
40
40
69
73
70
63
40
41
41
40
40
 
Nat
40
40
45
45
52
46
40
41
41
40
40
Varighed (måneder)
 
7
7-8
4-5
9-10
2-3
21-23
3-4
19-21
     
 

For den del af byggepladsen, der omfatter en del af Lille Kongensgade og en lille del af bygningen beliggende på hjørnet af Lille Kongensgade og Kongens Nytorv/Holmens kanal, er følgende støjgrænser gældende:

 
Lille kongensgade v/Kongens Nytorv
Fase/
Periode
Fase 0
Fase 1-1
Fase 2-1
Fase 3-1
Støj (dB(A))
Dag
94
92
83
85
Aften
40
40
40
40
Nat
40
40
40
40
Varighed (måneder)
 
3
1
2
3

9177940581637544509 Size: (660 X 576)

Marmorkirken

For Cityringens byggeplads Marmorkirken, der omfatter hele den vestlige del af kirkepladsen mellem Frederiks Kirke og Store Kongensgade, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

                       
Marmor-kirken
Fase/
Periode
Fase 1-1
Fase 1-2
Fase 2-1
Fase 2-2
Fase 3-1
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
90
79
81
80
79
78
74
70
70
74
(dB(A))
Aften
73
79
81
80
70
78
74
55
40
40
 
Nat
73
79
81
80
70
40
74
55
40
40
Varighed (måneder)
 
5-6
2-3
12-14
1-2
14-16
3-4
19-21
     

005 Size: (404 X 550)

Østerport

For Cityringens byggeplads Østerport, beliggende på den nordøstlige side af Oslo Plads mellem Kristianiagade og Østbanegade, jf. nedenstående kort5), er følgende støjgrænser gældende:

                       
Østerport
Fase/
Periode
Fase 1-1
Fase 1-2
Fase 2-1
Fase 2-2
Fase 3-1
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
89
74
80
74
74
74
69
70
70
70
(dB(A))
Aften
40
73
80
73
68
40
48
48
40
40
 
Nat
40
50
50
55
50
40
48
48
40
40
Varighed (måneder)
 
3-4
1-2
7-8
2-3
20-21
3-4
19-21
     

006 Size: (422 X 600)

Øster Søgade

For Cityringens byggeplads Øster Søgade, der er etableret på en tørlagt del af Sortedamssøen, som grænser op til Øster Søgade, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

                         
Øster Søgade
Fase/
Periode
Fase 1-1
Fase 1-2
Fase 2-1
Fase 2-2
Fase 3-1
Fase 3-2
Fase 3-3
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
76
64
69
67
70
66
63
62
70
70
70
(dB(A))
Aften
40
63
69
66
60
40
63
52
52
40
40
 
Nat
40
43
43
47
40
40
60
40
40
40
40
Varighed (måneder)
 
4-5
2-3
7-8
2-3
11-12
3-4
14
15-17
     

007 Size: (461 X 550)

Trianglen

For Cityringens byggeplads Trianglen, der omfatter hele den åbne plads på hjørnet af Øster Allé og Blegdamsvej mellem Øster Allé Posthus og kollegiet Østerbrogården, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

                       
Trianglen
Fase/
Periode
Fase 1-1
Fase 1-2
Fase 2-1
Fase 2-2
Fase 3-1
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
83
71
75
70
72
66
64
70
70
70
(dB(A))
Aften
40
71
73
70
63
40
43
43
40
40
 
Nat
40
43
43
55
47
40
43
43
40
40
Varighed (måneder)
 
2-3
3-4
4-5
3-4
20-21
4-5
19-20
     

008 Size: (439 X 600)

Poul Henningsens plads

For Cityringens byggeplads Poul Henningsens Plads, der omfatter den sydøstlige del af Reersøgade mellem Tåsingegade og Jagtvej samt hele p-pladsen ud for højhuset Øbrohus, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

                       
P H Plads
Fase/
Periode
Fase 1-1
Fase 1-2
Fase 2-1
Fase 2-2
Fase 3-1
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
89
77
79
75
76
79
69
70
70
70
(dB(A))
Aften
40
76
79
72
68
40
47
47
40
40
 
Nat
40
55
55
55
55
40
47
47
40
40
Varighed (måneder)
 
1-2
3-4
4-5
3-4
20-21
3-4
19-20
     

009 Size: (450 X 550)

Vibenshus Runddel

For Cityringens byggeplads Vibenshus Runddel, beliggende i det nordvestlige hjørne af Fælledparken og afgrænses af Jagtvej mod nord og Øster Allé mod syd, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

                       
Vibenshus Runddel
Fase/
Periode
Fase 1-1
Fase 1-2
Fase 2-1
Fase 2-2
Fase 3-1
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
74
66
68
65
66
63
60
70
70
70
(dB(A))
Aften
40
65
68
64
59
40
40
40
40
40
 
Nat
40
41
41
47
41
40
40
40
40
40
Varighed (måneder)
 
1-2
3-4
4-5
3-4
20-21
4-5
19-20
     

010 Size: (404 X 550)

Skjolds Plads

For Cityringens byggeplads Skolds Plads, der omfatter Skjolds Plads samt den sydvestlige del af Haraldsgade mellem Skjolds Plads og Tagensvej, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

                         
Skjolds Plads
Fase/
Periode
Fase 0
Fase 1-1
Fase 1-2
Fase 2-1
Fase 2-2
Fase 3-1
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
92
92
82
82
80
81
77
74
70
70
74
(dB(A))
Aften
40
40
82
82
80
70
40
49
49
40
40
 
Nat
40
40
55
55
55
55
40
49
49
40
40
Varighed (måneder)
 
4
1-2
3-4
4-5
3-4
20-21
3-4
19-20
     

011 Size: (440 X 600)

Nørrebro

For Cityringens byggeplads Nørrebro, der omfatter Folmer Bendtsens Plads fra Nørrebrogade til Ørnevej og som grænser op til den østlige del af Nørrebro Station, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

                   
Nørrebro
Fase/
Periode
Fase 2-1
Fase 2-2
Fase 3-1
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
81
76
80
77
71
70
70
71
(dB(A))
Aften
81
75
69
40
49
49
40
40
 
Nat
55
55
55
40
49
49
40
40
Varighed (måneder)
 
4-5
3-4
20-21
3-4
19-20
     

012 Size: (453 X 600)

Nørrebroparken

For Cityringens byggeplads Nørrebroparken, der omfatter den nordlige del af Nørrebroparken mellem Krogerupgade, Hillerødgade og Nordbanegade, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

                 
Nørrebro-parken
Fase/
Periode
Fase 3-1
Fase 3-2
Fase 3-3
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
70
66
62
61
70
70
70
(dB(A))
Aften
61
40
62
40
40
40
40
 
Nat
46
40
60
40
40
40
40
Varighed (måneder)
 
21-22
1-2
26
18-19
     

013 Size: (419 X 600)

Nørrebros Runddel

For Cityringens byggeplads Nørrebros Runddel, der udgøres af det nordvestlige hjørne af Assistens Kirkegården, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

               
Nørrebros Runddel
Fase/
Periode
Fase 3-1
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
67
66
61
70
70
70
(dB(A))
Aften
60
40
40
40
40
40
 
Nat
42
40
40
40
40
40
Varighed (måneder)
 
15-16
4-5
18-19
     

014 Size: (440 X 600)

Nuuks Plads

For Cityringens byggeplads Nuuks Plads, der omfatter pladsen mellem det gamle landsarkiv og Jagtvej samt den vestligste del af Hiort Lorentzens Gade og en satellitbyggeplads med oplag og skurby på den anden side af Rantzausgade, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

                   
Nuuks Plads
Fase/
Periode
Fase 0
Fase 1-1
Fase 3-1
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
94
94
79
76
74
70
70
74
(dB(A))
Aften
40
40
70
40
47
47
40
40
 
Nat
40
40
55
40
47
47
40
40
Varighed (måneder)
 
1
½
15-16
4-5
18-19
     

015 Size: (496 X 550)

Aksel Møllers Have

For Cityringens byggeplads Aksel Møllers Have, der er beliggende i den nordlige halvdel af parken Aksel Møllers Have, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

               
Aksel Møllers Have
Fase/Periode
Fase 3-1
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
78
73
71
70
70
71
(dB(A))
Aften
70
40
44
44
40
40
 
Nat
49
40
44
44
40
40
Varighed (måneder)
 
20-21
4-5
18-19
     

016 Size: (440 X 600)

Frederiksberg

For Cityringens byggeplads Frederiksberg, der er beliggende umiddelbart syd for Frederiksberg Centeret og omfatter hele Holger Tornøes Passage samt den del af Solbjergvej, der er ud for Frederiksberg Gymnasium, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

               
Frederiksberg
Fase/Periode
Fase 3-1
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
81
79
71
70
70
71
(dB(A))
Aften
73
40
49
49
40
40
 
Nat
55
40
49
49
40
40
Varighed (måneder)
 
20-21
4-5
18-19
     

017 Size: (440 X 600)

Frederiksberg Allé

For Cityringens byggeplads Frederiksberg Allé, der er beliggende på hjørnet af Platanvej og Frederiksberg Allé og som omfatter den nordlige del af Platanvej og dele af baggårdene til de nærmest liggende bygninger, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

               
Frederiksberg Allé
Fase/Periode
Fase 3-1
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
75
73
70
70
70
70
(dB(A))
Aften
68
40
49
49
40
40
 
Nat
55
40
49
49
40
40
Varighed (måneder)
 
20-21
7-8
18-19
     

018 Size: (440 X 600)

Enghave Plads

For Cityringens byggeplads Enghave Plads, der omfatter den del af Enghave Plads, der ligger mellem Haderslevgade og Flensborggade samt en del af vejen langs den sydlige del af Enghave Plads, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

                   
Enghave Plads
Fase/Periode
Fase 2-1
Fase 2-2
Fase 3-1
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
76
74
73
69
66
70
70
70
(dB(A))
Aften
76
74
64
40
43
43
40
40
 
Nat
49
55
52
40
43
43
40
40
Varighed (måneder)
 
4
3
19
4
20
     

019 Size: (440 X 600)

Sønder Boulevard

For Cityringens byggeplads Sønder Boulevard, der omfatter den midterste del af Sønder Boulevard på strækningen mellem Dannebrogsgade og Absalonsgade, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

               
Sønder Boulevard
Fase/Periode
Fase 3-1
Fase 3-2
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
76
77
71
70
70
71
(dB(A))
Aften
76
40
44
44
40
40
 
Nat
55
40
44
44
40
40
Varighed (måneder)
 
14
2
15
     

020 Size: (660 X 552)

Tømmergraven

For Cityringens byggeplads Tømmergraven, der omfatter et areal på ca. 10 ha nord for Vasbygade, der primært består af store åbne arealer med spor og få bygninger samt Havneholmen, jf. nedenstående kort for henholdsvis hele byggepladsen og Havneholmen, er følgende støjgrænser gældende:

                           
Tømmergraven
Fase/
Periode
Fase 0
Fase 1-1
Fase 1-2
Fase 2-1
Fase 2-2
Fase 3-1
Fase 3-2
Fase 3-3
Fase 4-1
Fase 5
Fase 6
Fase 7
Støj
Dag
61
57
53
54
54
56/
556)
70
63
52
70
70
70
(dB(A))
Aften
56
57
53
54
54
56/
554
40
63
52
52
40
40
 
Nat
56
40
53
54
54
56/
554
40
63
52
52
40
40
Varighed (måneder)
 
5-6
1-2
1-2
20
4-20
 
16
6-18
     

6) Støjgrænsen på 55 dB(A) er alene gældende for den del af byggepladsen, der udgøres af Havneholmen. Støjgrænsen på 56 dB(A) er gældende for den resterende del af byggepladsen.

Tømmergraven - hele byggepladsen

021 Size: (660 X 403)

Havneholmen

022 Size: (660 X 745)

B. Afgreningen til Nordhavnens byggepladser

I nedenstående tabeller er der for hver byggeplads angivet støjgrænser for hver anlægsfase for henholdsvis dag-, aften-, og natperioden. Herudover er det angivet, hvilken arbejdstid der er gældende for de respektive faser. Endvidere er den forventede varighed af de enkelte faser frem til fase 5 angivet.

Der er i tabellerne for hver byggeplads kun medtaget de faser, der vil foregå på byggepladsen.

Byggepladserne kan være geografisk overlappende.

Krauseparken

For afgreningen til Nordhavnens byggeplads Krauseparken, beliggende i Krauseparken mellem Krausesvej, Skanderborggade og Gammel Kalkbrænderi Vej, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

Krauseparken

Fase/

Periode

Fase 0

Fase 1

Fase 2a/2b

Fase 3

Fase 4

Fase 6

Fase 7

Arbejdstid

A

A

A

A

C

A

A

Støj (dB(A))
Dag
85
89
77/84
78
71
70
70
Aften
40
40
40
40
52
40
40
Nat
40
40
40
40
52
40
40
Varighed (måneder)
 
3-4
0-1
1-2
11-12
7-8
   

Kort Krauseparken Size: (439 X 600)

Nordhavn Station og Tunnelarbejdsplads Nordhavn

For afgreningen til Nordhavnens byggeplads Nordhavn Station og Tunnelarbejdsplads Nordhavn, beliggende mellem Kalkbrænderihavnsgade, Århusgade, Glückstadtsvej og Sundkrogsgade på den sydvestlige del af byggepladsen (område øst for Kalkbrænderihavnsgade), jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

Nordhavn Station

Nordhavn Station

Fase/

periode

Fase 0

Fase 1

Fase 2a/2b

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Fase 7

Arbejdstid

A

A

B

B

C

A

A

A

Støj (dB(A))
Dag
76
79
69/78
71
64
70
70
70
Aften
40
40
69
71
64
40
40
40
Nat
40
40
40
40
64
40
40
40
Varighed (måneder)
 
3-4
2-3
16-17
23-24
9-10
     

Tunnelarbejdsplads Nordhavn

Nordhavn tunnelarbejds-plads (Nht)

Fase/

Periode

Fase 1

Fase 3-3

Fase 5

Fase 6

Fase 7

Arbejdstid

C

C

C

A

A

Støj (dB(A))
Dag
67
68
68
70
70
Aften
67
68
68
40
40
Nat
67
68
68
40
40
Varighed (måneder)
 
6-7
14-15
5-6
   

024 Size: (465 X 600)

Omstigningstunnel ved Nordhavn

For afgreningen til Nordhavnens byggeplads Omstigningstunnel ved Nordhavn, beliggende hvor Kalkbrænderihavnsgade krydser Århusgade, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

Nordhavn Omstigning

Fase/

Periode

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 7

Arbejdstid

A

A

A

A

A

Støj (dB(A))
Dag
82
65
63
65
70
Aften
40
40
40
40
40
Nat
40
40
40
40
40
Varighed (måneder)
 
5-6
0-1
6-7
5-6
 

025 Size: (460 X 600)

Cut and Cover

For afgreningen til Nordhavnens byggeplads Cut and Cover, beliggende mellem Kalkbrænderihavnsgade, Århusgade, Glückstadtsvej og Sundkrogsgade i den nordøstlige del af byggepladsen (område der strækker sig over Lüdersvej til parkeringsarealer, der afgrænses af Sundkrogsgade, Glückstadtsvej og Lüdersvej), jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

C & C

Fase/

Periode

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Fase 7

Arbejdstid

B

A

C

C

C

A

A

A

Støj (dB(A))
Dag
78
81
69
70
69
70
70
70
Aften
78
40
69
70
69
40
40
40
Nat
40
40
69
70
69
40
40
40
Varighed (måneder)
 
3-4
3-4
8-9
7-8
1
     

026 Size: (461 X 600)

Åben rampe og dæmning

For afgreningen til Nordhavnens byggeplads Åben rampe og dæmning, beliggende langs Sundkrogsgade og Glückstadtsvej i den sydlige del af byggepladsen, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

Rampe og dæmning

Fase/

Periode

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Fase 7

Arbejdstid

C

A

C

C

A

A

A

Støj (dB(A))
Dag
65
82
69
67
70
70
70
Aften
65
40
69
67
40
40
40
Nat
65
40
69
67
40
40
40
Varighed (måneder)
 
2-3
8-9
2-3
2-3
     

027 Size: (462 X 600)

028 Size: (462 X 600)

Højbane og station v/ Orientkaj

For afgreningen til Nordhavnens byggeplads Højbane og station v/ Orientkaj, beliggende langs Sundkrogsgade og Glückstadtsvej i den nordlige del af byggepladsen, jf. nedenstående kort, er følgende støjgrænser gældende:

v/ Orientkaj

Fase/

periode

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Fase 7

Arbejdstid

C

C

A

C

A

A

A

Støj (dB(A))
Dag
67
79
84
67
70
70
70
Aften
67
79
40
67
40
40
40
Nat
67
79
40
67
40
40
40
Varighed (måneder)
 
1-2
6-7
1
14-15
     

029 Size: (599 X 600)


Bilag 3

A. For bygge- og anlægsarbejde på Cityringens byggepladser gælder der ikke en øvre støjgrænse, jf. § 7, stk. 1, når følgende aktiviteter af kort varighed udføres:

       
Fase
Aktivitet
Forventet varighed
Hyppighed pr. byggeplads
2-2
Afrensning af betonflader før bagstøbning af tværbjælker til afstivning af vægge om dagen og aftenen.
Ca. 2 - 3 døgn
Afhænger af antallet af udgravningsniveauer, men det forventes at blive udført 2-7 gange, dog typisk 4-5 gange.
2-2
Etablering af jordankre inde i skakten om dagen og aftenen, hvis det er nødvendigt afhængig af kvaliteten af de afstivende vægge.
1 måned
0-1 gang pr. plads
3-1
Støbning under topdæk om dagen og om aftenen. Meget store eller teknisk vanskelige støbninger, f.eks. støbning af bundplade vil endvidere kunne foregå om natten.
Ca. 1-2 døgn
Indervægge udføres op til 6 gange, 2 mellemplader og 1 bundplade
3-1
Afrensning af betonoverflader i støbeskel inden fuld afhærdning. Ofte vil afrensningen kunne forgå i dagtimerne, men de vil kunne skulle ske om aftenen og natten.
1-12 timer i perioder af 1 time ad gange afbrudt af pauser.
Afhænger af antallet af støbninger, men det forventes at blive udført ca. 5-30 gange, dog typisk 10-15 gange.
3-2
Enkelte nedsænkninger og løft af materiel til brug for tunnelboremaskinen for hver station, hvor tunnelboremaskinen passerer om aftenen og undtagelsesvist om natten.
Ca. 8 timer ad gangen
Kan forekomme få gange under en tunnelboremaskinepassage.
3-2
Nedsænkning og løft af tunnelboremaskinerne på endestationerne for tunnelboringen, samt transport af tunnelboremaskineelementerne i aften- og nattetimerne. Arbejdet vil blive udført af 3 mobilkraner samt 2-5 ventende lastbiler.
Ca. 1 uge pr. tunnelboremaskine
2-4, dog typisk 4 gange.
3-2
Forstærkende arbejde af boks og eventuelt omgivelser om dagen og aftenen, hvis det er nødvendigt i forbindelse med forberedelser til modtagelse af tunnelboremaskinen.
Op til 2 mdr.
0-1 gang pr. plads
4-1
Levering af større materiel til pladsen, såsom rulletrapper og lignende om aftenen og natten.
2-4 timer pr. nedsænkning
8 rulletrapper. Levering af yderligere materiel såsom transformere, ventilationsanlæg mv. kan forekomme.
5
Levering og pumpning af beton til støbning af underlag for sporene i tunnelen samt støbning af underlag til sporene i tunnelerne hele døgnet.
2-3 døgn
Støbningen sker i op til to omgange på hver station.
7
Demobiliserings- og reetableringsarbejder umiddelbart op ad husfacaderne, opbrydning af belægninger og skæring af fliser og kantstene om dagen. Af trafikale hensyn vil der i begrænset omfang være behov for at arbejde i eksisterende vej om aftenen og natten.
2-4 uger
1-3 gange
 

B. For bygge- og anlægsarbejde på Cityringens byggepladser gælder der ikke en øvre støjgrænse, jf. § 7, stk. 1, når følgende aktivitet af kort varighed, der alene iværksættes når dette er nødvendigt, udføres:

       
Fase
Aktivitet
Forventet varighed
Hyppighed pr. byggeplads
2-2
Tætning af jordlagene og lokal sænkning af grundvandet omkring stationsboksen hele døgnet, hvis det i nødsituationer er nødvendigt for at sikre omliggende bygninger mod sætningsskader o.l. Dette arbejde må i givet fald iværksættes straks.
Da der er tale om nødsituationer afhænger varigheden af den konkrete situation. Det er derfor ikke muligt på forhånd at vurdere varigheden.
Da der er tale om nødsituationer afhænger hyppigheden af den konkrete situation. Det er derfor ikke muligt på forhånd at vurdere hyppigheden.
 

C. For bygge- og anlægsarbejde på Afgreningen til Nordhavnens byggepladser gælder der ikke en øvre støjgrænse, jf. § 7, stk. 1, når følgende aktiviteter af kort varighed udføres:

       
Fase
Aktivitet
Forventet varighed
Hyppighed pr. byggeplads
1 og 4
Afrensning af betonflader før bagstøbning af tværbjælker til afstivning af vægge om dagen og aftenen.
Ca. 2 - 3 døgn
Afhænger af antallet af udgravnings-niveauer, men det forventes at blive udført 2-7 gange, dog typisk 4-5 gange.
2
Etablering af jordankre inde i skakten om dagen og aftenen, hvis det er nødvendigt afhængig af kvaliteten af de afstivende vægge.
1 måned
3 gange pr. plads
3 og 4
Støbning under topdæk om dagen og om aftenen. Meget store eller teknisk vanskelige støbninger, f.eks. støbning af bundplade vil endvidere kunne foregå om natten.
Ca. 1-2 døgn
Indervægge udføres op til 6 gange, 2 mellemplader og 1 bundplade
3 og 4
Afrensning af betonoverflader i støbeskel inden fuld afhærdning. Ofte vil afrensningen kunne forgå i dagtimerne, men de vil kunne skulle ske om aftenen og natten.
1-12 timer i perioder af 1 time ad gange afbrudt af pauser.
Afhænger af antallet af støbninger, men det forventes at blive udført ca. 5-30 gange, dog typisk 10-15 gange.
3
Nedsænkning og løft af tunnelboremaskinerne på endestationerne for tunnelboringen, samt transport af tunnelboremaskineelementerne i aften- og nattetimerne. Arbejdet vil blive udført af 3 mobilkraner samt 2-5 ventende lastbiler.
Ca. 1 uge pr. tunnelboremaskine
2 gange.
3
Forstærkende arbejde af boks og eventuelt omgivelser om dagen og aftenen, hvis det er nødvendigt i forbindelse med forberedelser til modtagelse og afsendelse af tunnelboremaskinen.
Op til 2 mdr.
1 gang pr. plads
4
Levering af større materiel til pladsen, såsom rulletrapper og lignende om aftenen og natten.
2-4 timer pr. nedsænkning
4 rulletrapper. Levering af yderligere materiel såsom transformere, ventilationsanlæg mv. kan forekomme
       

D. For bygge- og anlægsarbejde på Afgreningen til Nordhavnens byggepladser gælder der ikke en øvre støjgrænse, jf. § 7, stk. 1, når følgende aktivitet af kort varighed, der alene iværksættes når dette er nødvendigt, udføres:

       
Fase
Aktivitet
Forventet varighed
Hyppighed pr. byggeplads
2
Tætning af jordlagene og lokal sænkning af grundvandet omkring stationsboksen hele døgnet, hvis det i nødsituationer er nødvendigt for at sikre omliggende bygninger mod sætningsskader o.l. Dette arbejde må i givet fald iværksættes straks.
Da der er tale om nødsituationer afhænger varigheden af den konkrete situation. Det er derfor ikke muligt på forhånd at vurdere varigheden.
Da der er tale om nødsituationer afhænger hyppigheden af den konkrete situation. Det er derfor ikke muligt på forhånd at vurdere hyppigheden.

Officielle noter

4) Kortet er ikke fuldstændigt, da der udestår areal til brug for etablering af den sidste del af omstigningsstationsarbejderne.

5) Kortet er ikke fuldstændigt, da der udestår areal til brug for etablering af den sidste del af omstigningsstationsarbejderne.