Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Fremgangsmåden ved salg
Kapitel 3 Klage
Kapitel 4 Ikrafttrædelse m.v.
Den fulde tekst

Cirkulære om fremgangsmåden ved salg af fast ejendom under menighedsrådenes bestyrelse

(Til stiftsøvrigheder, provstiudvalg og menighedsråd)

I medfør af § 21, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Cirkulæret gælder for salg af fast ejendom, som tilhører kirken eller præsteembedet, og som er under menighedsrådenes bestyrelse, bortset fra kirkebygninger, kirkegårde eller bygninger på kirkegårde.

Stk. 2. Ved fast ejendom forstås i dette cirkulære:

1) Tjenesteboliger for folkekirkens præster.

2) Arealer og bygninger til brug for kirken eller kirkegården, som er beliggende uden for kirkegården.

3) Præstegårdsbrug.

Kapitel 2

Fremgangsmåden ved salg

§ 2. Salg af fast ejendom kan kun ske efter beslutning af menighedsrådet og med godkendelse af provstiudvalget eller stiftsøvrigheden i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herom.

§ 3. Salg af fast ejendom skal ske ved brug af en ejendomsmægler.

§ 4. Inden salg af fast ejendom skal menighedsrådet indhente vurdering af ejendommen fra mindst to ejendomsmæglere, således at det sikres, at der ved salget kan opnås et salgsprovenu, der er så højt som muligt.

Stk. 2. Menighedsrådet og den ejendomsmægler, som menighedsrådet vælger, at salget skal ske gennem, skal inden salget af den faste ejendom indgå en skriftlig aftale, som fastsætter de retningslinjer, der skal gælde for salget (formidlingsaftalen), herunder fastsætte et estimat for købsprisen (salgsprovenuet).

Stk. 3. Menighedsrådet og køberen skal i forbindelse med salget indgå en endelig aftale om køb af den faste ejendom (købsaftalen).

§ 5. Det er en betingelse for menighedsrådets salg, at provstiudvalget godkender:

1) Den skriftlige aftale, som fastsætter de retningslinjer, der skal gælde for salget (formidlingsaftalen), herunder det fastsatte estimat for købsprisen (salgsprovenuet).

2) Den endelige aftale mellem menighedsrådet og køberen om salg af fast ejendom (købsaftalen).

§ 6. Salg af fast ejendom skal ske via annoncering hos den ejendomsmægler, som menighedsrådet vælger, at salget skal ske gennem, således at offentligheden får kendskab til, at ejendommen udbydes til salg, og en bred køberkreds derved får mulighed for at byde på ejendommen.

Stk. 2. Provstiudvalget kan godkende, at annoncering af salget hos en ejendomsmægler undlades, ved salg af fast ejendom til andre menighedsråd eller til anden offentlig myndighed. § 4, stk. 1, om menighedsrådets indhentelse af vurdering af ejendommen fra to ejendomsmæglere, finder anvendelse på disse salg.

§ 7. Hvis der er tale om salg af en fredet tjenestebolig, er det stiftsøvrigheden, der har de i § 5 og § 6, stk. 2, nævnte godkendelseskompetencer.

Kapitel 3

Klage

§ 8. Menighedsrådet kan påklage provstiudvalgets afgørelser i henhold til dette cirkulære til stiftsøvrigheden. Menighedsrådet kan påklage stiftsøvrighedens afgørelse efter § 7 til Kirkeministeriet.

Stk. 2. Stiftsøvrighedens afgørelser som rekursmyndighed i medfør af stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Klage skal indgives inden 4 uger efter, at menighedsrådet er blevet bekendt med afgørelsen. Stiftsøvrigheden kan se bort fra fristen, når særlige grunde taler herfor.

Kapitel 4

Ikrafttrædelse m.v.

§ 9. Dette cirkulære træder i kraft den 15. marts 2015.

Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 12011 af 22. december 1986 om salg af fast ejendom under menighedsrådenes bestyrelse.

Stk. 3. Bestemmelsen i § 37 i cirkulære nr. 55 af 26. juni 2012 om tjenesteboliger for folkekirkens præster ophæves ved dette cirkulæres ikrafttræden.

Kirkeministeriet, den 2. marts 2015

Pernille Esdahl
Kontorchef