Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32008L0106
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Bevis for genopfriskning af grundlæggende søsikkerhed og brandbekæmpelse.
Bilag 2 Grundlæggende uddannelse i søsikkerhed.
Bilag 3 Uddannelses i brandbekæmpelse i skibe
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed og brandbekæmpelse i skibe1)

I medfør af § 18, stk. 1, nr. 4, § 24 b, § 25, stk. 4, § 25 b, stk. 2, § 27, stk. 3, og § 28, stk. 5, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 74 af den 17. januar 2014, og efter samråd med redernes og de søfarendes organisationer fastsættes efter bemyndigelse:

Formål

§ 1. Formålet med denne bekendtgørelse er at fastlægge kravene til genopfriskning af søfarendes kompetencer i grundlæggende søsikkerhed og brandbekæmpelse i skibe, som beskrevet i A-koden til den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold, 1978, med senere ændringer (STCW-konventionen), afsnit A-VI/1, paragraf 3, tabel A-VI/1-1 og A-VI/1-2.

Krav til genopfriskning

§ 2. Rederiet og skibsføreren skal sikre, at de søfarende, der beskæftiges eller forhyres om bord, og som har fået tildelt opgaver vedrørende skibets drift relateret til skibets sikkerhed eller beskyttelse af havmiljøet, jf. reglement A-VI/1-2 i STCW-konventionens A-kode, mindst hvert 5. år dokumenterer, at de har vedligeholdt deres kompetencer som angivet i bilag 2 og 3.

Stk. 2. Søfarende, der inden for de seneste 5 år forud for fornyelse af sønæringsbevis eller gennemførelse af et genopfriskningskursus, har haft mindst 12 måneders fartstid, anses for at have vedligeholdt deres kompetencer i følgende emner, jf. i øvrigt bilag 2 og 3:

1) Personlig overlevelsesteknik:

a) Iføre sig en redningsvest.

b) Borde et redningsfartøj fra skib og vand iført en redningsvest.

c) Tage initiativ til at borde et redningsfartøj for at forøge overlevelseschancerne.

d) Udsætte et drivanker eller en drivpose.

e) Betjene redningsfartøjsudstyr.

f) Betjene udstyr til lokalisering, herunder radioudstyr.

2) Brandbekæmpelse i skibe:

a) Brug af røgdykkerudstyr.

b) Foretage en redningsoperation under forhold svarende til et røgfyldt rum.

Genopfriskningskurser

§ 3. Før optagelse på et kursus er det en forudsætning, at den søfarende har gennemført kursus i grundlæggende søsikkerhed og kursus i brandbekæmpelse i skibe.

Stk. 2. Genopfriskningskurset kan gennemføres som et kursusforløb, hvor kurset eller dele af kurset gennemføres om bord på skibet, eller det kan indgå i andre kurser, herunder sikkerhedskurser til personel i passagerskibe.

Krav til kursusudbydere

§ 4. Kursusudbydere skal være godkendt af Søfartsstyrelsen i overensstemmelse med bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser.

Stk. 2. Kursusudbydere skal, på baggrund af de i bilag 2 og 3 anførte kursusmål, fastlægge den nærmere kursusplanlægning, herunder varigheden af kurserne, under hensyntagen til kursisternes forudsætninger.

Stk. 3. Kursusudbydere skal sikre, at genopfriskningskurser opfylder gældende bestemmelser til udstyr og instruktørkvalifikationer for søsikkerhedskurser og kursus i brandbekæmpelse i skibe.

Udstedelse og registrering af beviser

§ 5. Rederiet og kursusudbyderen skal udstede dokumentation til søfarende, der har gennemført kursus i genopfriskning af grundlæggende søsikkerhed og brandbekæmpelse i skibe.

Stk. 2. Beviserne kan udformes som anført i bilag 1.

Stk. 3. Kursusudbyderen skal registrere udstedelsen af kursusbeviset. Registreringen skal opbevares i 5 år og indeholde oplysninger om udstedelsesdato, eller hvis denne ikke er kendt alder, navn og fødselsdato på den søfarende, således at beviset kan genudstedes.

Stk. 4. For kursister med dansk sønæringsbevis skal kursusudbyderen indberette gennemførte kurser til Søfartsstyrelsen ved anvendelse af Søfartsstyrelsens system til digital indberetning.

Straffebestemmelser

§ 6. Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde. Rederens eller skibsførerens overtrædelse af § 2, stk. 1, straffes med bøde eller fængsel i 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på unge mennesker under 18 år eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelse.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel, jf. stk. 2, nr. 2.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5. Ved pålæggelse af strafansvar efter stk. 4 anses personer, som er ansat til at udføre arbejde om bord på skibet af andre end rederen, tillige for at være knyttet til rederen. Er der udstedt overensstemmelsesdokument i henhold til koden om sikker skibsdrift eller certifikat i henhold til konventionen om søfarendes arbejdsforhold til en anden organisation eller person, anses skibsføreren og de søfarende tillige for at være knyttet til den, som dokumentet er udstedt til.

Overgangsbestemmelser

§ 7. Fra den 1. januar 2017 skal søfarende, der er omfattet af § 2, stk. 1, forevise dokumentation for at have gennemført genopfriskning af grundlæggende søsikkerhed og brandbekæmpelse i skibe, inden sønæringsbeviset kan fornyes.

Stk. 2. Søfarende, der fra den 1. januar 2017 har et gyldigt dansk sønæringsbevis, vil opfylde kravet om dokumentation for genopfriskning i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Menige søfarende, som ikke skal være i besiddelse af et sønæringsbevis, skal fra den 1. januar 2017, kunne fremvise dokumentation for, at vedkommende har gennemført ovennævnte kursus inden for de seneste 5 år.

Stk. 4. Indtil den 31. december 2016 kan skibsføreren udstede dokumentation for genopfriskning, jf. bilag 1, til søfarende, der ikke skal være i besiddelse af et sønæringsbevis, når de inden for de seneste 5 år har erhvervet mindst 12 måneders sejltid.

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. marts 2015.

Stk. 2. Samtidig ophæves teknisk forskrift nr. 10022 af 2. april 1993 om bevis for gennemgået brand- og røgdykkeruddannelse.

§ 9. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Søfartsstyrelsen, den 2. marts 2015

Per Sønderstrup

/ Klaus Frost Geertsen


Bilag 1

Bevis for genopfriskning af grundlæggende søsikkerhed og brandbekæmpelse.

Virksomhedens/ institutionens navn
 
Logo
     
Bevis for genopfriskning af grundlæggende søsikkerhedskursus
Certificate of basic safety refresher training
     
BEVIS UDSTEDT EFTER BESTEMMELSERNE I
DEN INTERNATIONALE KONVENTION OM UDDANNELSE AF SØFARENDE,
OM SØNÆRING OG OM VAGTHOLD, 1978, SOM ÆNDRET
     
CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING,
CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED
     
Det attesteres herved, at
   
This is to certify that
   
     
CPR. -NR. (ID No.)
   
     
på tilfredsstillende måde har gennemført en af Søfartsstyrelsen godkendt uddannelse i genopfriskning af grundlæggende søsikkerhed, der opfylder kravene i STCW-konventionens
satisfactorily has completed approved basic safety refresher training complying with the requirements in the STCW Convention,
     
A-Kode, afsnit VI/1, paragraf 2, tabellerne A-VI/1-1 og A-VI/1-2
A-Code section A-VI/1, paragraph 2, tables A-VI/1-1 and A-VI/1-2
     
af ovennævnte konvention, som ændret.
of the above Convention, as amended.
     
Ihændehaverens fødselsdato
   
Date of birth of the holder of the certificate
   
     
Efter bemyndigelse af Søfartsstyrelsen
As authorized by the Danish Maritime Authority
     
Sted og dato/Place and date
 
Underskrift/Signature
 
Stempel/Stamp
 


Bilag 2

Grundlæggende uddannelse i søsikkerhed.

Tabel A-V/1-1 Minimumskrav til personlig overlevelsesteknik
Kolonne 1
Kolonne 2
Kolonne 3
Kolonne 4
Kvalifikation
Viden, forståelse og duelighed
Metoder til demonstration af kvalifikationer
Kriterier for bedømmelse af kvalifikationer
Overlevelse til søs i tilfælde af evakuering af skib.
Mulige typer af nødsituationer, såsom kollision, brand, forlis og grundstødning.
Udstyr i redningsbåde og -flåder
Placering af personligt redningsudstyr.
Overlevelsesprincipper, herunder:
. 1 værdien af træning og øvelser,
. 2 personligt beskyttelsestøj og -udstyr, herunder kendskab til forskellige typer og kontrol af redningsveste og forskellen på rednings- og beskyttelsesdragter,
. 3 behovet for at være beredt på enhver nødsituation,
. 4 krævede handlinger i tilfælde af udkald til udsætningssteder,
. 5 krævede handlinger i tilfælde af evakuering af skibet, herunder metoder til udsætning af redningsbåde og -flåder i høj sø,
. 6 krævede handlinger, når man er i vandet,
. 7 krævede handlinger om bord i et redningsfartøj, herunder kendskab til nødreparation af redningsflåder,
. 8 de største risici for de overlevende.
Kendskab til redningsbådes og -flåders:
. 1 konstruktion og påmærkning,
. 2 særlige egenskaber og muligheder,
. 3 udstyrets enkelte bestanddele og anvendelse.
Kendskab til typer og anvendelse af redningskranse.
Kendskab til:
. 1 brugen af Mand-Over-Bord-båd til opsamling af flåder og redning af personer i vandet,
. 2 metoder til helikopterredning.
Vurdering af beviser opnået gennem godkendt instruktion eller gennem deltagelse i et godkendt kursus eller godkendt erfaring eller eksamen under tjenesten, herunder praktisk demonstration af kompetence til:
. 1 at iføre sig en redningsvest,
. 2 at iføre sig og anvende en overlevelsesdragt,
. 3 at hoppe sikkert fra en højde ned i vandet,
. 4 at rette en omvendt redningsflåde op iklædt en redningsvest,
. 5 at svømme iklædt en redningsvest,
. 6 at holde sig flydende uden en redningsvest,
. 7 at entre en redningsbåd og flåde fra skibet og fra vandet iklædt en redningsvest. Entring af redningsflåder skal endvidere, hvor dette er praktisk muligt, prøves via en evakueringslejder fra en højde af mindst 5 meter
. 8 at skride til indledende handlinger om bord på redningsbåden eller -flåden med henblik på at forøge muligheden for at overleve,
. 9 at sætte et drivanker,
. 10 at betjene udstyr i redningsbåde og -flåder,
. 11 at betjene lokaliseringsanordninger, herunder radioudstyr.
Den handling, der skrides til, når mønstringssignaler lyder, er passende for den angivne nødsituation og i overensstemmelse med de fastsatte procedurer.
Timingen og rækkefølgen af enkelthandlinger er passende under de herskende omstændigheder og forhold og begrænser evt. risici og farer for overlevelsen.
Den metode, der anvendes til at entre redningsbåde og -flåder, er passende og modvirker risici for andre overlevende.
De første handlinger efter at have forladt skibet og procedurerne og handlingerne i vandet begrænser risikoen for ikke at overleve.


Bilag 3

Uddannelses i brandbekæmpelse i skibe

Tabel A-VI/1-2 Minimumskrav til kompetencer i brandforebyggelse og brandbekæmpelse
Kolonne 1
Kolonne 2
Kolonne 3
Kolonne 4
Kompetence
Viden, forståelse og færdighed
Metoder til demonstration af kompetencer
Kriterier for bedømmelse af kompetencer
Begrænse brandrisikoen og opretholde et beredskab til at reagere på nødsituationer, der involverer brand
Organisering af brandbekæmpelse om bord
Brandbekæmpelsesmateriels og flugtvejes beliggenhed
Brand- og eksplosionselementer (brandtrekanten)
Antændelsestyper og antændelseskilder
Brandbare materialer, brandfarer og brandspredning
Behovet for konstant årvågenhed
Handlinger, der skal tages om bord på skibet
Brand- og røgpåvisning og automatiske alarmsystemer
Brandklassifikation og anvendelige brandslukningsmidler
Vurdering af beviser opnået gennem godkendt instruktion eller gennem deltagelse i et godkendt kursus
De første handlinger i tilfælde af en nødsituation er i overensstemmelse med accepteret praksis og procedurer.
Den handling, der tages, når mønstringssignalet høres, er i overensstemmelse med den angivne nødsituation og med fastlagte procedurer.
Bekæmpe og slukke brande
Brandbekæmpelsesudstyr og dets placering om bord
Instruktion i:
. 1 fastanbragte installationer
. 2 brandmandsudrustning
. 3 personligt udstyr
. 4 brandbekæmpelsesmateriel og -udstyr
. 5 brandbekæmpelsesmetoder
. 6 brandbekæmpelsesmidler
. 7 brandbekæmpelsesprocedurer
. 8 anvendelse af åndedrætsværn ved brandbekæmpelse og redningsoperationer
Vurdering af beviser opnået gennem godkendt instruktion eller gennem deltagelse i et godkendt kursus, herunder praktisk demonstration i rum, der frembyder fuldt ud realistiske øvelsesforhold (fx simulerede forhold om bord) og, hvor muligt og praktisk, i mørke evnen til:
. 1 at anvende forskellige typer bærbare brandslukkere
. 2 at anvende røgdykkerapparat
. 3 at slukke mindre brande, fx elektriske brande, oliebrande, propanbrande
. 4 at slukke omfattende brande med vand under anvendelse af stråledyser og sprøjtedyser
. 5 at slukke brande med skum, pulver eller andet egnet kemisk middel
. 6 at gå ind i og igennem en sektion, ind i hvilken der er sprøjtet højtekspanderende skum, iført en livline men uden åndedrætsværn
. 7 at bekæmpe brande i røgfyldte indelukkede rum iført røgdykkerapparat
. 8 at slukke brande uden vandtåge eller andet egnet brandbekæmpelsesmiddel i et opholdsrum eller simuleret maskinrum med brand og tyk røg
. 9 at slukke en oliebrand med en tågeapplikator og sprøjtedyser, applikatorer med tørt kemisk pulver eller skum
. 10 at foretage en redningsoperation i et røgfyldt rum iført åndedrætsværn
Beklædningen og udstyret er passende for brandbekæmpelsesoperationens karakter
“Timingen” og rækkefølgen af enkelthandlinger er passende under de herskende forhold
Brandslukningen opnås ved anvendelse af passende procedurer, teknikker og brandslukningsmidler
Procedurerne og teknikkerne relateret til åndedrætsværn er i overensstemmelse med accepteret praksis og procedurer

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF af 19. november 2008 om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv, EU-tidende 2008, nr. L 323, side 33, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/35/EU af 21. november 2012 om ændring af direktiv 2008/106/EF om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv, EU-tidende 2012, nr. L 343, side 78.