Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bager og konditor

I medfør af § 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015, og til dels efter bestemmelse fra Det Faglige Fællesudvalg, jf. lovens § 38, stk. 2, samt i medfør af § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 3, i lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 1. september 2014, fastsættes:

Formål og opdeling

§ 1. Uddannelsen til bager og konditor har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Produktion af et bredt sortiment af madbrød og små brødtyper, rullet bagværk, traditionelle kagetyper og flerdagsbagværk, herunder at kunne kvalitetsvurdere og vejlede i forhold til indhold, holdbarhed, opbevaring og salg.

2) Produktion af et bredt sortiment af store og små kagetyper, festkager til mærkedage samt konfekture, desserter og rullet bagværk, herunder at kunne kvalitetsvurdere og vejlede i forhold til holdbarhed, opbevaring og salg.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, jf. stk. 3 og 4, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen indeholder trin 1, bagværker, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 4. Uddannelsen afsluttes med trin 1, jf. stk. 3, eller et af følgende specialer og trin, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1) Bager.

2) Konditor.

Stk. 5. Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb. Uddannelsen tilrettelagt som eux-forløb er ikke trindelt og omfatter alle uddannelsens kompetencemål.

Stk. 6. Uddannelsen udbydes med talentspor i de i stk. 4, nævnte specialer.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 3 år til 4 år og 6 måneder, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens trin 1, bagværker 2 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 8 uger fordelt på mindst to skoleperioder. Uddannelsens speciale, bager, trin 2 varer yderligere 1 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 9 uger fordelt på mindst tre skoleperioder. Uddannelsens speciale, konditor, trin 2 varer yderligere 1 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 11 uger fordelt på mindst tre skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens trin 1, bagværker 1 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 7 uger. Uddannelsens speciale, bager, trin 2 varer yderligere 1 år og 5 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 8 uger. Uddannelsens speciale, konditor, trin 2 varer yderligere 1 år og 5 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 10 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i fem skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 varer uddannelsens hovedforløb for elever i eux-forløb 3 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 54,6 uger for specialet bager og, 56,6 uger for specialet konditor. Skoleundervisningen er fordelt på tre skoleperioder. Alle skole- og praktikperioder, der ikke er afsluttende, skal have et omfang af ca. et halvt års varighed.

Stk. 6. En skole med et hertil tilstrækkeligt elevantal i eux-forløb skal tilrettelægge undervisningen i parallelle spor, således at eleverne i et spor er i praktikuddannelse, mens eleverne i et andet spor er i skoleundervisning. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-7.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Almindelige råvarer og materialer der anvendes i bagerier og konditorier.

2) De mest almindelige fagudtryk.

3) De mest almindelige værktøjer, udstyr og arbejdsmetoder, der anvendes i bagerier og konditorier.

4) Fødevarers sundhedsmæssige og naturfaglige egenskaber, samt kendskab til allergener fra fødevarer.

5) Økonomi, indkøb, salg, tidsforbrug og lønsomhed i bageri- og konditorivirksomheder.

6) Kommunikation med og vejledning af kunder i en salgssituation.

7) Ergonomi og arbejdsmiljø.

8) Sensoriske egenskaber i råvarer og færdigvarer.

9) Fødevarehygiejne og fødevaresikkerhed.

10) Kemiske begreber og processer ved forarbejdning af råvarer.

11) Førstehjælp og brandbekæmpelse.

12) Miljømæssige, etiske og sundhedsfremmende overvejelser i forbindelse med produktionen ud fra gængse mærkningsregler.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelse af relevante forskrifter:

1) Korrekte råvarer, materiale, værktøjer, udstyr og arbejdsmetoder i produktion i bageri og konditorier.

2) Arbejdsteknikker inden for dejtilberedning.

3) Arbejdsteknikker inden for raskning og udbagning.

4) Arbejdsteknikker inden for piskede og rørte produkter.

5) Arbejdsteknikker inden for rullede deje.

6) Kostberegninger og metoder til beregning af fiberindhold i bageri- og konditoriprodukter.

7) Systemer der sikrer fødevaresikkerheden.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) forklare og skelne mellem forskellige grundlæggende fagmetoder og deres relevans i konkrete sammenhænge,

2) forklare og vurdere forskellige grundlæggende fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet,

3) vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation,

4) begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces, herunder foreslå ændringer eller andre metoder,

5) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces,

6) samarbejde med andre om løsning af opgaver,

7) anvende innovative metoder i opgaveløsning,

8) forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge et diagram, anvende statistik, følge en vejledning,

9) udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol o.l.,

10) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater,

11) evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater,

12) vurdere forskellige former for faglig dokumentations anvendelighed i forskellige faglige sammenhænge,

13) foreslå ændringer til brug af værktøjer, faglige metoder, materialer m.v.,

14) forstå og anvende faglige udtryk og begreber,

15) analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til uddannelsen,

16) søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser og

17) vælge kommunikationsformer og -metoder, der er afpasset modtageren.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

Naturfag på E-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Kompetencer svarende til certifikatuddannelsen i fødevarehygiejne, jf. Fødevarestyrelsens regler inden ophævelsen pr. 1. november 2014.

2) Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau: "Hjerte-Lunge-Redning", "Livreddende førstehjælp", "Førstehjælp ved sygdomme" og "Førstehjælp ved tilskadekomst” efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.

3) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Stk. 7. Eleven skal have færdigheder i at korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller en standard:

1) Almindelige fejl i brød- og kageproduktion.

2) Almindelige fejl i udstyr og maskiner i bagerier og konditorier.

3) Fejl konstateret ved egenkontrol på baggrund af specificerede kriterier.

Stk. 8. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven ud over kravene i stk. 2-7 have gennemført følgende grundfag:

1) Dansk på C-niveau.

2) Engelsk på C-niveau.

3) Samfundsfag på C-niveau.

4) Matematik på C-niveau.

5) Fysik på C-niveau.

6) Kemi på C-niveau.

Stk. 9. For elever i eux-forløb træder fagene i stk. 8, nr. 4-6, i stedet for det i stk. 5 nævnte fag.

Stk. 10. For elever, der opnår de i stk. 8 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets 1. del med varigheder på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-6 være gennemført i grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger.

Stk. 11. Er der i stk. 5 fastsat karakterkrav for et eller flere fag, bortset fra naturfag, gælder disse krav tilsvarende for eux-elever på det niveau af grundfaget, som eleven skal have for at kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, jf. stk. 8, uanset en eventuel forskel mellem de pågældende niveauer.

Kompetencer m.v. i hovedforløbet

§ 4. Kompetencemålene for hovedforløbet er følgende:

1) Eleven kan arbejde i teams samt bidrage til løsning af produktionsmæssige opgaver.

2) Eleven kan vise kreativitet samt lyst og evne til at lære nye ting og tage ansvar.

3) Eleven kan vælge korrekte materialer, arbejdsmetoder, værktøj og udstyr samt vælge og opmåle råvarer i forhold til produktionsmæssige opgaver.

4) Eleven kan selvstændigt fremstille rørte produkter til kager, halvfabrikata, indlægs- og fyldningsmasser.

5) Eleven kan selvstændigt fremstille mad- og småbrød samt assistere ved produktion og færdiggørelse af rullede deje.

6) Eleven kan producere bager- og konditoriprodukter efter gældende bestemmelser om hygiejne og egenkontrol samt betjene og renholde maskiner og udstyr efter gældende sikkerhedsforskrifter.

7) Eleven kan erkende egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring.

8) Eleven kan udarbejde produktkalkulationer, prisfastsætte medgåede driftsomkostninger og under vejledning udarbejde basale regnskaber under anvendelse af it.

9) Eleven kan rådgive salgspersonale i forhold til gældende hygiejne- og mærkningsregler samt emballering, opbevaring og salg.

10) Eleven kan producere bager- og konditorprodukter under hensyntagen til virksomhedernes og kundernes krav til ernæring og fødevaresikkerhed, arbejdsmiljø, egenkontrol og APV.

11) Eleven kan redegøre for lovgivningsmæssige krav i forhold til opstart af egen virksomhed.

12) Eleven kan udvikle og kreere produkter i forhold til forbrugerønsker samt til mærkedage og events.

13) Eleven kan selvstændigt planlægge, producere og dekorere et sortiment af rullede deje, herunder anvende køle- og fryseteknikker til opbevaring af disse.

14) Eleven kan selvstændigt planlægge, producere og kvalitetsvurdere et bredt sortiment af madbrød og små brødtyper, traditionelle kagetyper og flerdagsbagværk, som indgår i et til enhver tid gældende bagerisortiment.

15) Eleven kan fremstille piskede produkter til halvfabrikata.

16) Eleven kan selvstændigt fremstille traditionelle store og små kagetyper, der indgår i et konditorsortiment.

17) Eleven kan selvstændigt planlægge, producere og kvalitetsvurdere et sortiment af små og store kagetyper, festkager og desserter, som indgår i et til enhver tid gældende konditorsortiment.

18) Eleven kan selvstændigt planlægge, producere, anrette og præsentere et sortiment inden for traditionelle fest- og bryllupskager, kreere nye kagetyper og dekorationsmateriale, herunder forarbejdning af ægte chokolade, karamel og marcipan.

Stk. 2. Kompetencemålene i stk. 1, nr. 1-12, gælder for trin 1 og begge specialer på trin 2. Kompetencemålene i stk. 1, nr. 13-15, gælder for specialet bager. Kompetencemålene i stk. 1, nr. 15-18, glælder for specialet konditor.

Stk. 3. I eux-forløb skal følgende fag gennemføres ud over de i stk. 2 fastsatte mål:

1) Dansk på A-niveau, jf. bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen), dog med uddannelsestiden 175 timer svarende til 7 uger.

2) Engelsk på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 130 timer svarende til 5,2 uger.

3) Matematik på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 140 timer svarende til 5,6 uger.

4) Fysik på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 105 timer svarende til 4,2 uger.

5) Kemi på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 90 timer svarende til 3,6 uger.

6) Teknikfag på B-niveau, proces, levnedsmiddel og sundhed, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 100 timer svarende til 4 uger.

7) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

8) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

9) Valgfag i form af et fag på C-niveau, uddannelsestid: 75 timer svarende til 3 uger, og et løft af niveau i et fag, uddannelsestid: 125 timer svarende til 5 uger.

Stk. 4. Skolen skal som mindst udbyde følgende valgfag:

1) Matematik på A-niveau.

2) Teknologi på B-niveau.

3) Teknologi på C-niveau.

Stk. 5. Alle skoleperioder, med undtagelse af den sidste, skal bestå af undervisning i både gymnasiale fag og erhvervsuddannelsesfag i et sådant omfang, at der er mulighed for samspil og synergi mellem de enkelte aktiviteter. Skolens samlede tilrettelæggelse af undervisningen i eux-forløbet skal sikre synergien mellem erhvervsuddannelsens kompetencemål, og målene for de gymnasiale fag efter stk. 3. Skolen skal sikre, at undervisningen i fag på gymnasialt niveau så vidt muligt knytter an til den konkrete elevgruppes erhvervsuddannelser, herunder at opgaver, projekter m.v. i rimeligt omfang giver mulighed for at inddrage viden, begreber og indhold fra den enkelte elevs uddannelse.

Stk. 6. Uddannelsestiden for de gymnasiale fag i hovedforløbet omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet, dvs. den tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af skolen til realisering af fagets formål, herunder faglig og metodisk vejledning. Uddannelsestid omfatter dog ikke elevernes forberedelse til undervisningen, det skriftlige arbejde og de officielle prøver. Skolen skal ved tilrettelæggelsen af undervisning i gymnasiale fag, hvor der ikke i uddannelsestiden indgår tid til afholdelse af prøver, sørge for at medregne fornøden tid hertil.

Stk. 7. Omfanget af det skriftlige arbejde i gymnasiale fag opgøres i elevtid. Elevtiden er den forventede tid, en gennemsnitlig elev på det pågældende niveau skal bruge for at udfærdige en besvarelse af de skriftlige opgaver i faget. For elever i eux-forløb skal der mindst afsættes 500 timers elevtid til den enkelte elevs skriftlige arbejde. Elevtiden fordeles af skolen med passende inddragelse af de principper for fordeling af elevtid, som fremgår af de gymnasiale uddannelsesbekendtgørelser. Dele af elevtiden kan dog af hensyn til synergien i det samlede eux-forløb og elevernes progression også afvikles i forbindelse med andre dele i forløbet end de gymnasiale fag, herunder grundfag i grundforløbet.

Stk. 8. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning og merit

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelserne om merit, er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor.

Stk. 3. Bekendtgørelse om merit i de gymnasiale uddannelser finder med de nødvendige tilpasninger anvendelse for merit i fag på gymnasialt niveau.

Afsluttende prøve, svendeprøve og gymnasial eksamen

§ 6. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1, bagværker afholder skolen en afsluttende prøve, som består af et praktisk orienteret projekt og en mundtlig eksamination. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Trinprøven aflægges af alle elever, uanset om eleverne fortsætter til næste trin. Opgaven ved det afsluttende projekt stilles af skolen i samråd med det lokale uddannelsesudvalg. Projektets formål er at vise elevens tilegnelse af kompetencemålene for trin 1. Projektet tager udgangspunkt i de uddannelsesspecifikke fag og løses inden for en varighed af 0,5 uge. Heraf afsættes en dag til den praktiske del af projektet. Den mundtlige eksamination varer 20 minutter. Der medvirker en censor, som udpeges af skolen. Elevens præstation bedømmes med en karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige eksamination.

Stk. 2. Skolen afholder en afsluttende prøve i sidste skoleperiode i specialerne bager og konditor.

Stk. 3. Den afsluttende prøve tilrettelægges som en teoretisk, skriftlig prøve, der tager udgangspunkt i skoleundervisningen. Opgaven stilles af skolen i samråd med en opgavekommission nedsat af det faglige udvalg. Bedømmelsen foretages af eksaminandens lærer, der er eksaminator, og af en censor udpeget af det faglige udvalg. Opgaven løses inden for 2 timer uden brug af hjælpemidler.

Stk. 4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst karakteren 02 i alle grundfag og i hvert enkelt af de uddannelsesspecifikke fag i hovedforløbet. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget. Endvidere skal prøven efter § 6, stk. 1, være bestået. For elever, der afslutter uddannelsen med specialerne bager og konditor, skal den skriftlige prøve efter § 6, stk. 2 og 3, endvidere være bestået.

Stk. 5. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen »Bestået/Ikke bestået«.

§ 7. Efter afslutning af den sidste skoleperiode i specialerne bager og konditor afholder det faglige udvalg en afsluttende prøve i form af en svendeprøve. Det er en betingelse for at deltage i svendeprøven, at der er udstedt skolebevis, jf. § 6, stk. 4. Praktikvirksomheden indstiller eleven til svendeprøve ved fremsendelse af praktikerklæring til det faglige udvalg.

Stk. 2. Prøven efter stk. 1 består af en praktisk prøve, der tager udgangspunkt i en opgave, der stilles af det faglige udvalg. Prøven har en varighed på 7 timer i specialet bager og 8 timer i specialet konditor. Prøven er individuel. Opgaven tildeles ved lodtrækning 7 dage før svendeprøvedagen. Det faglige udvalg udarbejder opgaven med udgangspunkt i kompetencemålene for det pågældende speciale.

Stk. 3. Som forberedelse til svendeprøven skal eleven udarbejde en produktionsredegørelse med produktionsvejledninger, recepter og kalkulation. Produktionsredegørelsen indgår som eksaminationsgrundlag. Praktikvirksomheden vejleder eleven i forbindelse med forberedelse af svendeprøven. Som afslutning på prøven præsenterer eleven kort produkterne for skuemestrene.

Stk. 4. Den enkelte elevs svendeprøve bedømmes af to skuemestre, en fra arbejdsgiverside og en fra arbejdstagerside udpeget af det faglige udvalg. Hver skuemester giver én karakter. Den endelige karakter for svendeprøven er gennemsnittet af skuemestrenes karakterer. Karakteren afrundes til den nærmeste karakter på karakterskalaen. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse finder anvendelse. Det faglige udvalg meddeler skolen resultatet af svendeprøven.

Stk. 5. Hvis eleven ikke består svendeprøven, skal det faglige udvalg tilbyde en ny svendeprøve, eventuelt efter supplerende praktikuddannelse.

Stk. 6. Klager i forbindelse med en svendeprøve kan indgives til det faglige udvalg inden 2 uger efter, at karakteren er meddelt den pågældende. Det faglige udvalg beslutter, om der skal ske ombedømmelse eller gives tilbud om omprøve. Eleven skal orienteres om klagefristen. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser §§ 39-42 finder tilsvarende anvendelse for det faglige udvalgs afgørelser.

Stk. 7. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg ved afslutning med trin 1 et uddannelsesbevis og ved afslutning med trin 2 et svendebrev til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. For elever, der afslutter uddannelsens specialer bager og konditor, kan det faglige udvalg påtegne svendebrevet om tildelt udmærkelse med betegnelserne bestået, bestået med ros, bronze-, sølv- eller guldmedalje.

§ 8. I alle gymnasiale fag gives afsluttende standpunktskarakterer, der udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan ved afslutningen af faget. Der udarbejdes en undervisningsbeskrivelse for det enkelte fag i overensstemmelse med reglerne herom i htx-bekendtgørelsen.

Stk. 2. Eux-elever skal, ud over hvad der følger af §§ 6-7:

1) aflægge seks prøver i hovedforløbet efter udtræk blandt fag på gymnasialt niveau,

2) udarbejde en større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, og

3) aflægge en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser.

Stk. 3. Projektet efter stk. 2, nr. 3, udarbejdes i teknikfag B, proces, levnedsmiddel og sundhed og mindst et fag fra erhvervsuddannelsens uddannelsesspecifikke fag efter elevens valg. Efter elevens valg kan projektet udarbejdes i et yderligere fag. Projektet tilrettelægges forud for svendeprøven.

Stk. 4. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen udover det i § 7, stk. 7, nævnte uddannelsesbevis, bevis for at have opnået en gymnasial eksamen, der giver generel studiekompetence. Beviset benævnes eux-bevis.

Stk. 5. Eux-beviset indeholder prøvekaraktererne i fag på gymnasialt niveau, jf. stk. 2, nr. 1, karakteren for den større skriftlige opgave, karakteren fra prøven med udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt og afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i alle fag på gymnasialt niveau.

Stk. 6. Karaktererne på beviset indgår med forskellig vægt i eksamensresultatet.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2015.

Stk. 2. Elever, der påbegynder eller er påbegyndt den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse før den 1. august 2015, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Elever, der på tidspunktet for påbegyndelsen af den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse var fyldt 25 år, skal ved overgang til uddannelsen efter stk. 2 gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Undervisningsministeriet, den 13. april 2015

P.M.V.
Lars Mortensen
Afdelingschef

/ Sandra Hansen Karner


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Eleven skal have arbejdet i et bageri eller konditori med produktion af brød, kager eller lignende i et omfang, der svarer til mindst 2 år fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste 5 år før påbegyndelsen af uddannelsen.
Det forudsættes, at erhvervserfaringen er opnået i jobfunktioner med produktion af brød, kager og lignende, der omfatter anvendelse af:
a) korrekte råvarer, materialer, værktøjer, udstyr og arbejdsmetoder i produktion i bagerier og konditorier,
b) arbejdsteknikker inden for rullede deje,
c) arbejdsteknikker inden for dejtilberedning,
d) arbejdsteknikker inden for raskning og udbagning,
e) arbejdsteknikker inden for piskede og rørte produkter,
f) arbejdsteknikker inden for dekoration af bageri- og konditoriprodukter og
g) systemer, der sikrer fødevaresikkerheden.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning af eud for unge (praktik mdr.)
Afkortning af standardiseret euv forløb
(praktik mdr.)
Dokumenteret ufaglært arbejde i bageri- eller konditoriproduktion, svarende til fuldtidsbeskæftigelse
12 - 16 måneder
16 - 20 måneder
20 - 24 måneder
4 måneder
6 måneder
8 måneder
4 måneder
6 måneder
8 måneder
Dokumenteret ufaglært arbejde i anden relevant fødevareproducerende virksomhed, svarende til fuldtidsbeskæftigelse
12 - 24 måneder
1 måned
1 måned

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse

Titel

Uddannelseskode

Afkortning af eud for

unge (praktik mdr.)

Afkortning af

standardiseret

euv-forløb

(praktik mdr.)

Erhvervs-
uddannelse (EUD)
Bager
1720
24 måneder
12 måneder
EUD
Konditor
1720
24 måneder
12 måneder
EUD
Brødbager (BB)
1720
16 måneder
8 måneder
EUD
Kagekonditor (KK)
1720
16 måneder
8 måneder
EUD
KK m. profil
1720
18 måneder
9 måneder
EUD
BB m. profil
1720
18 måneder
9 måneder
EUD
Detailslagter -Butik
1670
3 måneder
3 måneder
EUD
Detailslagter -Andre trin/specialer
1670
1 måned
1 måned
EUD
Gastronom - Kok
1715
6 måneder
6 måneder
EUD
Gastronom - Andre trin/specialer
1715
1 måned
1 måned
EUD
Ernæringsassistent
1680
3 måneder
3 måneder
EUD
Ernæringshjælper
1680
1 måned
1 måned
AMU
FKB-nr.:2267
1720
1 til 1, under forudsætning af, at kurset er gennemført inden for de seneste 2 år
1 til 1, under forudsætning af, at kurset er gennemført inden for de seneste 2 år