Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Fælles bestemmelser om registrering og offentlighed
Kapitel 3 Registrering af kapitalselskaber og af selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet
Kapitel 4 Registrering af virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder
Kapitel 5 Registrering af medarbejderinvesteringsselskaber
Kapitel 6 Kapitalforeninger
Kapitel 7 Registrering af erhvervsdrivende fonde
Kapitel 8 Registrering af europæiske økonomiske firmagrupper m.v.
Kapitel 9 Registrering af europæiske selskaber (SE-selskaber)
Kapitel 10 Registrering eller anmeldelse vedrørende europæiske andelsselskaber (SCE-selskaber) m.v.
Kapitel 11 Registrering eller anmeldelse af registrering i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen
Kapitel 12 Klageadgang
Kapitel 13 Straf
Kapitel 14 Ikrafttræden m.v.
Bilag 1 Dokumenter, som skal vedlægges på dansk, norsk eller svensk for kapitalselskaber, jf. § 9, stk. 3
Bilag 2 Takster
Bilag 3 Priser for oplysninger og dokumenter m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

I medfør af § 1 a, stk. 1 og 2, § 8 og § 10, stk. 2, i lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervsstyrelsen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 14. oktober 2013, § 8 a, stk. 1 og 2, § 8 b, § 12, stk. 2 og 3, § 13, stk. 1 og 2, § 350, stk. 2, 2. pkt., og 367, stk. 4, i lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011, som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012 og lov nr. 616 af 12. juni 2013, jf. § 15, stk. 4, § 23, stk. 1, og § 336, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015, jf. § 68 i lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1561 af 19. december 2007, som ændret ved lov nr. 516 af 12. juni 2009, jf. § 14, stk. 2, i lov nr. 454 af 22. maj 2006 om det europæiske andelsselskab (SCE-loven), som ændret ved lov nr. 516 af 12. juni 2009, jf. § 6 i lov om DSB, jf. lovbekendtgørelse nr. 1184 af 12. oktober 2010, som ændret ved lov nr. 1402 af 23. december 2012, jf. § 16 i lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr. 1097 af 8. november 2011, jf. § 6 i lov nr. 529 af 26. maj 2010 om Naviair, jf. § 5 i lov nr. 600 af 12. juni 2013 om Danpilot, og jf. § 4, stk. 4, i lov nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsøenheden og Nordsøfonden, i medfør af § 2, stk. 4, § 5 a, stk. 1 og 2, § 5 b, § 12, stk. 2, 2. pkt., § 13, stk. 2, § 14, stk. 1, og § 23, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1295 af 15. november 2013, § 32 i lov om medarbejderinvesteringsselskaber, jf. lov nr. 1284 af 9. december 2014, § 8, stk. 1 og 2, § 9, stk. 1 og 2, § 11, stk. 3, og § 19, stk. 2-4, i lov nr. 712 af 25. juni 2014 om erhvervsdrivende fonde, § 156, stk. 1, i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1253 af 1. november 2013, § 14, stk. 3, og § 183, stk. 5, i lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 597 af 12. juni 2013, § 136, stk. 7, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 598 af 12. juni 2013, § 1 i lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 17. april 1997, § 17, stk. 2, i lov om det europæiske selskab (SE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2006, og § 15, stk. 2, i lov nr. 454 af 22. maj 2006 om det europæiske andelsselskab (SCE-loven) fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsens kapitel 2-10 og 12-14 samt bilag 1-3 finder anvendelse på følgende virksomheder, som i henhold til lovgivningen skal registreres eller anmeldes til registrering i Erhvervsstyrelsen:

1) Kapitalselskaber:

a) Aktieselskaber.

b) Anpartsselskaber, herunder iværksætterselskaber.

c) Partnerselskaber.

2) Virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, og som ikke er aktieselskaber, men som skal registreres efter reglerne om aktieselskaber:

a) Spare- og andelskasser.

b) Investeringsforeninger og SIKAV’er.

c) Tværgående pensionskasser.

d) Gensidige forsikringsselskaber, bortset fra selskaber omfattet af § 301 i lov om finansiel virksomhed.

e) Firmapensionskasser.

f) Sparevirksomheder.

3) Virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

4) Erhvervsdrivende fonde.

5) Europæiske økonomiske firmagrupper.

6) SCE-selskaber.

7) SE-selskaber.

8) DSB.

9) Energinet.dk.

10) Naviair.

11) Danpilot.

12) Nordsøenheden.

13) Kapitalforeninger.

14) Medarbejderinvesteringsselskaber.

Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitel 2 og 11-14 finder anvendelse på registreringer, som foretages i Erhvervsstyrelsen i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen. Endvidere finder bilag 2 anvendelse på værdipapirfonde.

Kapitel 2

Fælles bestemmelser om registrering og offentlighed

Registrering samt offentliggørelse af indkaldelser m.v. i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v.

§ 2. Et aktie- eller et anpartsselskab, herunder et iværksætterselskab, et medarbejderinvesteringsselskab, en virksomhed, der er registreringspligtig efter lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, en erhvervsdrivende fond, SE-selskaber, SCE-selskaber, kapitalforeninger samt selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, en virksomhed, som er indberetningspligtig efter bekendtgørelsen om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove eller en person, som er bemyndiget af selskabet eller virksomheden, kan få adgang til at foretage registrering, indberetning eller offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens it-system i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v., jf. denne bekendtgørelses §§ 3 og 4, hvis selskabet eller den pågældende:

1) er accepteret af Erhvervsstyrelsen som bruger, og

2) har indgået en aftale med Erhvervsstyrelsen, der regulerer de nærmere regler for brugen af selvbetjeningsløsningen, eller

3) benytter en digital signatur eller NemID, som er accepteret af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. Er anmelder en virksomhed, skal anmelders CVR-nummer anføres i registreringen eller anmeldelsen.

Stk. 3. Hvis der er tale om erhvervsmæssig registrering eller anmeldelse af oprettelse af en virksomhed for andre, skal anmelder bekræfte at være enten advokat, godkendt revisor eller optaget i HVL-registeret.

§ 3. Stiftelser og ændringer i allerede registrerede oplysninger, som er registreret efter reglerne i selskabslovgivningen, kan registreres i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. i det omfang, Erhvervsstyrelsen har udviklet it-systemet til at håndtere den pågældende type registrering for den pågældende virksomhedstype i selvbetjeningsløsningen. Det samme gælder ændringer i allerede registrerede oplysninger, som er registreret efter reglerne i skatte- og afgiftslovgivningen. Oplysning herom offentliggøres på hjemmesiden www.erst.dk.

Stk. 2. En brugers foretagelse af en registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. kan af Erhvervsstyrelsen afgøres ved en digital straksafgørelse, eller sagen kan udtages til manuel sagsbehandling. Det er Erhvervsstyrelsen, der beslutter, hvorvidt en sag skal udtages til manuel sagsbehandling. Brugeren får i alle tilfælde besked, når sagen er afgjort.

§ 4. Offentliggørelse af meddelelser og erklæringer m.v. i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. kan ske i det omfang, Erhvervsstyrelsen har udviklet it-systemet til at håndtere den pågældende type meddelelser i selvbetjeningsløsningen. Oplysning herom offentliggøres på hjemmesiden www.erst.dk.

Stk. 2. Offentliggørelse af selskabsoplysninger på andre sprog end dansk, jf. selskabslovens § 13, stk. 2, skal ske i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v.

§ 5. Registrering, indberetning eller offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v., jf. §§ 3 og 4, skal foregå i overensstemmelse med, hvad der fremgår af selvbetjeningsløsningen på www.virk.dk for selskaber m.v.

Stk. 2. Ved registrering, indberetning eller offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. anvendes brugerens digitale signatur eller NemID, medmindre Erhvervsstyrelsen bestemmer andet.

Stk. 3. Hvis styrelsen har begrundet formodning om, at der er sket eller vil ske misbrug af adgangen til registrering, indberetning eller offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v., er styrelsen berettiget til med øjeblikkelig virkning at lukke brugerens adgang hertil.

Indsendelse af anmeldelse til registrering

§ 6. Hvis anmelder ikke anvender Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v., skal anmeldelse af virksomheder foretages på Erhvervsstyrelsens anmeldelsesblanketter.

Stk. 2. Registrering eller anmeldelsen og den dokumentation, som skal indberettes sammen med anmeldelsen, kan indberettes elektronisk.

Stk. 3. Indeholder en anmeldelsesblanket ændringer i flere anmeldte forhold, kan registrering ske samlet eller særskilt for de enkelte forhold.

Ansvar for registreringen m.v. i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. og ansvar for den indsendte anmeldelse

§ 7. Virksomheden bemyndiger anmelderen til at optræde som fuldmægtig på virksomhedens vegne i forhold til Erhvervsstyrelsen og til at foretage registreringen i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller til at underskrive anmeldelsen af forhold, som skal registreres efter selskabslovgivningen.

Stk. 2. Ved anmeldelse af forhold, som skal registreres efter skatte- og afgiftslovgivningen, skal registrering eller anmeldelsen underskrives af de tegningsberettigede for virksomheden eller af en person, som virksomheden har givet fuldmagt hertil.

§ 8. En anmelder, der registrerer et forhold i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller indsender anmeldelse herom til registrering i Erhvervsstyrelsens it-system, indestår for, at registreringen eller anmeldelsen er lovligt foretaget, herunder at der foreligger behørig fuldmagt, og at dokumentationen i forbindelse med indberetningen, registreringen eller anmeldelsen er gyldig.

Stk. 2. Styrelsen kan kræve, at der indberettes bevis for, at registreringen i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller at anmeldelsen er lovligt foretaget, jf. § 17 i selskabsloven, § 15 c i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, § 17 i lov om erhvervsdrivende fonde, § 35, stk. 2 i lov om medarbejderinvesteringsselskaber og § 2 i lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder tilsvarende ved offentliggørelse af meddelelser m.v. i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v., jf. denne bekendtgørelses § 4.

Sprogkrav

§ 9. De oplysninger, som registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, skal være på dansk.

Stk. 2. De dokumenter, der efter selskabslovgivningen skal tilknyttes en registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller vedlægges som bilag til en anmeldelse, der indberettes til registrering, eller som skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 37, skal være på dansk, norsk eller svensk, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 3. For kapitalselskaber skal de dokumenter, som er nævnt i bilag 1, være på dansk, norsk eller svensk. For kapitalselskaber kan øvrige dokumenter, der tilknyttes en registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller vedlægges som bilag til en anmeldelse, der indberettes til registrering efter reglerne i selskabslovgivningen, eller som skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, være på engelsk.

Stk. 4. For filialer af udenlandske kapitalselskaber kan de dokumenter, som skal indberettes til Erhvervsstyrelsen, være på dansk, norsk, svensk eller engelsk. Selskabets formål og tegningsregel skal dog være på dansk med henblik på registrering.

Stk. 5. Styrelsen kan forlange en autoriseret oversættelse til dansk af alle de dokumenter, som tilknyttes i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller som indberettes til styrelsen, jf. stk. 2-4.

Registreringsbevis og gebyr for registrering

§ 10. Når registrering er sket, sendes bekræftelse på registreringen og udskrift af de registrerede oplysninger.

Stk. 2. For gebyrbelagte registreringer sendes gebyropkrævning til anmelderen, der er gebyrpligtig over for Erhvervsstyrelsen efter de takster, som er fastsat i bilag 2.

Stk. 3. Betaling af registreringsgebyr skal ske på de af Erhvervsstyrelsen anviste fremgangsmåder.

Stk. 4. Overskrides betalingsfristen, vil der blive pålagt rykkergebyr på det i bilag 2 anførte beløb til dækning af Erhvervsstyrelsens omkostninger i forbindelse med rykkerproceduren. Bliver registreringsgebyret med tillæg af rykkergebyr fortsat ikke betalt, oversendes gebyrkravet til inkasso.

Stk. 5. I tilfælde af gebyrrestance vil der blive krævet forudbetaling af registreringsgebyr for nye anmeldelser, indtil gebyrrestancen er betalt.

Stk. 6. Hvis en anmeldelse ikke fører til registrering, skal der ikke betales gebyr. Et eventuelt forudbetalt gebyr returneres.

Udsendelse af breve m.v. fra Erhvervsstyrelsen

§ 11. Erhvervsstyrelsen kan udstede dokumenter i medfør af selskabsloven eller regler udstedt i medfør heraf med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller med digital signatur eller NemID, der sikrer en entydig identifikation af den person, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet.

Stk. 2. Følgende digitalt generede breve udsendes alene med angivelse af Erhvervsstyrelsen som afsender:

1) Kvitteringer for modtagelse af indberetninger.

2) Kvitteringer for foretagne registreringer.

3) Digitalt genererede udskrifter fra styrelsens IT-system på www.virk.dk.

4) Tvangsopløsningsbreve.

Stk. 3. Dokumenter, som ikke er digitalt genererede, hvorved der kvitteres, rykkes eller foretages andre sagsbehandlingsskridt, der ikke er væsentlige, kan udsendes alene med angivelse af Erhvervsstyrelsen som afsender.

Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan sende breve o.l. til selskaber og personer om forhold, der er omfattet af selskabsloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf, på følgende måder:

1) Som digital post til selskabets eller personens digitale postkasse i Digital Post, tilknyttet selskabets CVR-nummer, henholdsvis personens CPR-nummer, medmindre selskabet eller personen er fritaget for tilslutning til Digital Post.

2) Via e-mail til en e-mailadresse, som selskabet eller personen har oplyst i forbindelse med en konkret sag eller henvendelse.

3) Som papirbaseret post til selskabets eller personens fysiske adresse.

Offentlighed

§ 12. Registreringer, modtagelse af vurderingsberetninger, fusionsplaner, spaltningsplaner, flytteplaner, erklæringer fra vurderingsmænd og ledelseserklæringer m.v., som efter reglerne i selskabslovgivningen skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, offentliggøres på Erhvervsstyrelsens hjemmeside data.virk.dk. Det samme gælder for registreringer, som er foretaget efter reglerne i skatte- og afgiftslovgivningen.

Stk. 2. Registreringer m.v. efter reglerne i selskabslovgivningen, som er offentliggjort på data.virk.dk, anses for at være kommet til tredjemands kundskab.

§ 13. Virksomhedsdokumenter, der findes i Erhvervsstyrelsen, er offentligt tilgængelige. Dette gælder dog ikke dokumenter, som er undtaget fra offentlighed efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder følgende dokumenter:

1) Attester om personlige forhold.

2) Regnskaber, der i henhold til lov ikke er offentligt tilgængelige.

3) Oplysninger om erhvervsdrivende fondes forretningsmæssige og driftsmæssige forhold eller lignende, som styrelsen som Erhvervsstyrelsen er i besiddelse af efter § 17 eller § 24, i lov om erhvervsdrivende fonde, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for fonden, at oplysningen undtages fra aktindsigt, jf. lovens § 20, jf. offentlighedslovens § 30.

Stk. 2. For erhvervsdrivende fonde gælder bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., kun i det omfang, styrelsen bestemmer det, for følgende:

1) De oplysninger, styrelsen pålægger revisor at give om fondens forhold efter § 75 i lov om erhvervsdrivende fonde.

2) Den beretning, granskningsmændene skal afgive efter § 25, stk. 4, i lov om erhvervsdrivende fonde, jf. forvaltningslovens § 14, stk. 1, nr. 3.

§ 14. Dokumenter, der er offentligt tilgængelige i Erhvervsstyrelsen, kan på forlangende gennemses i styrelsens ekspedition.

Stk. 2. Udskrifter af registerets oplysninger om virksomheder og fotokopier eller aftryk af eventuelle mikrofilm af de dokumenter, der er offentligt tilgængelige, kan fås ved henvendelse til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at fotokopi eller aftryk af mikrofilm også kan tages ved selvbetjening af kopieringsapparater opstillet i styrelsen.

Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at alle eller bestemte offentligt tilgængelige oplysninger om flere selskaber kan fås maskinelt efter særlig aftale eller i henhold til eventuelle af styrelsen fastsatte almindelige bestemmelser.

Stk. 5. For de oplysninger, som er omfattet af stk. 1-4, og for brugen af data.virk.dk, opkræves betaling efter taksterne i bilag 3. Betalingen opkræves efterfølgende, jf. dog stk. 6, 2. pkt. § 10, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. Enhver kan efter indgåelse af en aftale med Erhvervsstyrelsen på vilkår, som er fastsat i aftalen, få adgang til data.virk.dk’s oplysninger og dokumenter, jf. stk. 5. Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at brugeradgang til oplysninger og dokumenter i data.virk.dk forudsætter betaling med elektroniske betalingsmidler.

Kapitel 3

Registrering af kapitalselskaber og af selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet

Stiftelse

§ 15. Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldelse til registrering af stiftelse af et kapitalselskab skal mindst angive følgende:

1) Selskabets navn og eventuelle binavne.

2) Selskabets adresse og hjemstedskommune.

3) Selskabets stiftelsesdato og formål.

4) Selskabets regnskabsår og første regnskabsperiode.

5) Selskabskapitalens størrelse og indbetalingsmåde, størrelsen af den indbetalte kapital, hvis kun en del af selskabskapitalen eller overkursen er indbetalt, jf. selskabslovens § 40, stk. 2, og størrelsen af et eventuelt overkursbeløb.

6) Fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog § 16, stk. 5, eller CVR-nummer og adresse for stiftere, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og suppleanter for disse. Hvis stifter er et udenlandsk selskab, skal det oplyses, hvilket selskabsregister selskabet er registreret i, og registreringsnummeret.

7) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog § 16, stk. 5, eller CVR-nummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere.

8) For partnerselskaber oplysning om de fuldt ansvarlige deltageres fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog § 16, stk. 5, eller CVR-nummer, adresse og størrelsen af den enkelte deltagers eventuelle indskud.

Stk. 2. Stk. 1 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på registrering og anmeldelse af stiftelse af selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet.

Stk. 3. For investeringsforeninger og SIKAV’er skal tillige oplyses depotselskabets og dets eventuelle investeringsforvaltningsselskabs navn, binavn, CVR-nummer og adresse.

§ 16. Med registreringen i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller den indsendte anmeldelse skal følge:

1) Stiftelsesdokumentet, herunder selskabets vedtægter, og eventuelle andre dokumenter, som er oprettet i forbindelse med stiftelsen.

2) Dokumentation for indbetaling af selskabskapitalen, jf. stk. 2 og 3.

3) For partnerselskaber oplysning om de fuldt ansvarlige deltageres fulde navn, funktion i selskabet, adresse og eventuelle indskud.

Stk. 2. Som dokumentation for kontant indbetaling af selskabskapitalen, jf. dog stk. 3, kan anvendes følgende:

1) Bankbilag, der viser, at kapitalen inklusiv evt. overkurs er indsat på en konto tilhørende kapitalselskabet under stiftelse. Udskrift fra netbank udgør ikke tilstrækkelig dokumentation.

2) Udtog af advokats klientkonto, hvoraf det fremgår, at kapitalen er bogført i en advokats bogholderi på det pågældende kapitalselskab under stiftelse.

3) Erklæring fra en advokat om, at kapitalen er indsat på advokatens bankkonto eller klientkonto tilhørende kapitalselskabet.

4) Erklæring fra en godkendt revisor om, at kapitalen er indsat på en bankkonto tilhørende selskabet eller foreligger som kassebeholdning.

Stk. 3. Iværksætterselskaber, der stiftes med en selskabskapital på 25.000 kr. eller mindre, kan som dokumentation for kontant indbetaling af selskabskapitalen vedlægge en erklæring fra stifterne om, at kapitalen er til stede.

Stk. 4. Ved indbetaling af selskabskapitalen i andre værdier end kontanter skal vurderingsberetning med eventuel åbningsbalance, jf. selskabslovens § 36, eller ledelseserklæring med eventuel åbningsbalance, jf. selskabslovens § 38, stk. 3, tilknyttes en registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller vedlægges som bilag til en anmeldelse.

Stk. 5. For personer, som ikke har dansk CPR-nummer, jf. § 15, stk. 1, nr. 6 og 7, skal der vedlægges kopi af pas eller entydigt identifikationsnummer fra nationalt identifikationskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, samt oplysning om fødselsdato og statsborgerskab ved fødslen. Hvis registreringen foretages i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v., indtastes pasnummer eller identitetskortnummer, jf. 1. pkt.

Stk. 6. Hvis stifter er et udenlandsk selskab, skal der vedlægges dokumentation for registrering af selskabet i hjemlandet.

Stk. 7. Stk. 1-2 og 4-5 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på anmeldelse og registrering af stiftelse af selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet.

Oprettelse af filial af udenlandsk kapitalselskab

§ 17. Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldelse af oprettelse af en filial af et udenlandsk kapitalselskab skal mindst angive følgende:

1) Det udenlandske selskabs navn, retlige form og hjemsted, eventuelt register og registreringsnummer for selskabet i hjemlandet, selskabets formål, dets tegnede kapital og regnskabsår.

2) Filialens navn, adresse og formål.

3) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, og adresse for de tegningsberettigede i det udenlandske selskab og for filialbestyrerne.

Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge:

1) Officielt bevis, der højst må være 3 måneder gammelt, for at det udenlandske selskab er lovligt bestående i hjemlandet.

2) Det udenlandske selskabs stiftelsesdokument og vedtægter, hvis selskabet har hjemsted uden for EU- og EØS-landene.

3) Filialbestyrernes fuldmagt.

4) For kapitalselskaber med hjemsted udenfor EU- og EØS-landene officielt bevis fra vedkommende selskabs hjemland, som dokumenterer, at et dansk selskab med samme formål som den anmeldte filial kan drive virksomhed i det pågældende land gennem en filial.

Stk. 3. For filialbestyrere, jf. stk. 1, nr. 3, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

Ændringer i registrerede forhold

§ 18. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal registreringen af ændringerne eller anmeldelse af ændringerne være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen.

Stk. 2. Registrering eller anmeldelse af ændring af regnskabsår skal være modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som ønskes ændret, dog senest 5 måneder efter omlægningsperiodens udløb. Fristen for statslige aktieselskaber og kapitalselskaber, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land, er dog 4 måneder. Modtages anmeldelsen efter udløbet af fristen i 1. eller 2. pkt., nægtes registrering, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 4.

Stk. 3. Ved kapitalforhøjelse i andre værdier end kontanter finder § 16, stk. 4, tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Ved kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejerne ved udlodning af andre værdier end kontanter skal der med registreringen i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller den indsendte anmeldelse følge en eventuel ledelseserklæring, jf. selskabslovens § 190, stk. 2.

Stk. 5. Ved beslutning om kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejerne eller henlæggelse til en særlig reserve, skal vedtægterne, der følger med registreringen eller anmeldelsen, jf. stk. 7, indeholde oplysning om selskabskapitalens størrelse efter kapitalnedsættelsen. Hvis kapitalnedsættelsen ikke gennemføres, skal dette registreres eller anmeldes, jf. selskabslovens § 193, stk. 2, og vedtægterne, der følger med registreringen eller anmeldelsen heraf, jf. stk. 7, skal indeholde oplysning om selskabskapitalens størrelse.

Stk. 6. Hvis et kapitalselskab, som er registreret med delvist indbetalt kapital, ikke længere har udestående kapital, skal der gives meddelelse herom til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 7. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. Ved enhver vedtægtsændring skal der tilknyttes eller indberettes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse.

Stk. 8. Ændres ledelse eller revisor, eller ændres de fuldt ansvarlige deltagere i partnerselskaber, finder § 15, stk. 1, nr. 6-8, og § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

Stk. 9. Ændring af adresse for personer med et dansk CPR-nr. med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 10. Stk. 1-5 og 7-9 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på registrering og anmeldelse, om ændring af vedtægter eller registrerede forhold for selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet.

Likvidation

§ 19. Registreringen i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller indsendelse af anmeldelse af et kapitalselskabs beslutning om at træde i likvidation, jf. selskabslovens § 220, skal ske senest 2 uger efter, at generalforsamlingen har truffet beslutning herom. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

§ 20. Registrering eller anmeldelse af endelig likvidation af et kapitalselskab skal ske senest 2 uger efter, at der er truffet beslutning om endelig likvidation af selskabet. Registrering eller anmeldelse skal vedlægges følgende:

1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

2) Afsluttende likvidationsregnskab samt eventuel årsrapport for afsluttede regnskabsår.

Genoptagelse m.v.

§ 21. Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldelse af genoptagelse af et kapitalselskab, som er under tvangsopløsning, jf. selskabslovens § 232, skal mindst angive følgende:

1) Fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, og adresse for bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og suppleanter for disse.

2) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, eller CVR-nummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere.

Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge:

1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse.

2) Nye daterede og ajourførte vedtægter, hvis vedtægterne er ændret i forbindelse med beslutningen om genoptagelse.

3) Erklæring udarbejdet af en vurderingsmand, jf. selskabslovens § 37, om at kapitalen er til stede på tidspunktet for beslutningen om at genoptage selskabet, og at der ikke er ydet lån til selskabsdeltagere i strid med selskabslovens § 210, stk. 1.

4) Manglende årsrapport, der skulle have været indsendt inden anmeldelses eller registreringstidspunktet.

5) Dokumentation for at en eventuel likvidator, som er udnævnt af skifteretten, giver samtykke til genoptagelsen.

Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

§ 22. Ved anmeldelse af genregistrering af en filial af et udenlandsk kapitalselskab, som er blevet slettet i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. selskabslovens § 350, skal der vedlægges dokumentation for, at de forhold, der har ført til sletningen, ikke længere foreligger. Hvis filialen er blevet slettet som følge af manglende indsendelse af årsrapport, jf. selskabslovens § 350, stk. 1, nr. 3, skal årsrapporter for den pågældende periode indberettes.

Statslige aktieselskaber og selskaber, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked

§ 23. Aktieselskaber har pligt til at meddele Erhvervsstyrelsen, når de omfattes af reglerne for statslige aktieselskaber, og når de ikke længere er omfattet af disse regler.

Stk. 2. Kapitalselskaber har pligt til at meddele Erhvervsstyrelsen, når deres kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optages eller ikke længere er optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land.

National fusion

§ 24. Beslutningen om at gennemføre en fusion skal registreres i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge:

1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

2) Daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse, hvis vedtægterne for de fortsættende selskaber er ændret som følge af fusionen.

3) Daterede vedtægter for eventuelle nye selskaber, der opstår som led i fusionen.

4) Følgende dokumenter skal endvidere vedlægges, medmindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er indsendt sammen med fusionsplanen eller meddelelsen om fravalg af fusionsplan:

a) Fusionsredegørelse, jf. selskabslovens § 238.

b) Mellembalance, jf. selskabslovens § 239.

c) Vurderingsberetning, jf. selskabslovens § 240.

d) Vurderingsmandsudtalelse om den påtænkte fusion, herunder en eventuel fusionsplan, jf. selskabslovens § 241.

Grænseoverskridende fusion

§ 25. Ved en registrering eller anmeldelse af en grænseoverskridende fusion skal der som bilag til en fusionsplan indberettes følgende oplysninger om de deltagende selskaber, der ikke hører under dansk ret, medmindre oplysningerne fremgår af fusionsplanen:

1) Selskabernes form, navn, adresse og hjemsted.

2) Hvilke selskabsregistre de deltagende selskaber er registeret i samt registreringsnumrene i registrene.

§ 26. Beslutningen om at gennemføre en grænseoverskridende fusion skal registreres i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af gennemførelse af en grænseoverskridende fusion, hvor det fortsættende selskab skal høre under dansk ret, skal mindst vedlægges følgende:

1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

2) Erklæring fra selskabets centrale ledelsesorgan om, at betingelserne i selskabslovens § 286 er opfyldt.

3) Myndighedsattester, jf. selskabslovens § 289, stk. 3.

4) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan i det fortsættende selskab om, at medarbejdernes medbestemmelse i det fortsættende selskab er i overensstemmelse med reglerne om medarbejdernes medbestemmelse ved grænseoverskridende fusion i selskabsloven, hvis bestemmelserne herom finder anvendelse.

Stk. 3. Følgende dokumenter skal endvidere vedlægges som bilag til anmeldelsen om gennemførelsen af en grænseoverskridende fusion, medmindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er indsendt sammen med fusionsplanen:

1) Fusionsredegørelse, jf. selskabslovens § 273.

2) Mellembalance, jf. selskabslovens § 274.

3) Vurderingsberetning, jf. selskabslovens § 275.

4) Vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen, jf. selskabslovens § 276.

Stk. 4. Hvis generalforsamlingen har gjort beslutningen om vedtagelsen af den grænseoverskridende fusion betinget af, at generalforsamlingen efterfølgende godkender de fastlagte retningslinjer for medarbejdernes medbestemmelse, jf. selskabslovens § 284, skal der endvidere vedlægges dokumentation for, at denne efterfølgende godkendelse har fundet sted.

Stk. 5. Hvis der er tale om en egentlig fusion, hvor det fortsættende selskab skal høre under dansk ret, og hvor ingen af de øvrige deltagende selskaber henhører under dansk ret, skal fusionsplanen endvidere vedlægges anmeldelse af gennemførelsen af den grænseoverskridende fusion.

§ 27. Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af gennemførelse af en grænseoverskridende fusion, hvor det fortsættende selskab ikke skal høre under dansk ret, skal mindst vedlægges følgende:

1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

2) Erklæring fra ledelsen om, at betingelserne i selskabslovens § 286 er opfyldt.

3) Erklæring fra ledelsen i det fortsættende selskab om, at medarbejdernes medbestemmelse i det fortsættende selskab er i overensstemmelse med reglerne om medarbejdernes medbestemmelse ved grænseoverskridende fusion i selskabsloven, såfremt bestemmelserne herom finder anvendelse.

National spaltning

§ 28. Beslutningen om at gennemføre en spaltning skal registreres i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge:

1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

2) Daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse, hvis vedtægterne for de deltagende selskaber er ændret som følge af spaltningen.

3) Daterede vedtægter for eventuelle nye selskaber, der opstår som led i spaltningen.

4) Følgende dokumenter skal endvidere vedlægges, medmindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er indsendt sammen med spaltningsplanen eller meddelelsen om fravalg af spaltningsplan:

a) Spaltningsredegørelse, jf. selskabslovens § 256.

b) Mellembalance, jf. selskabslovens § 257.

c) Vurderingsberetning, jf. selskabslovens § 258.

d) Vurderingsmandsudtalelse om den påtænkte spaltning, herunder en eventuel spaltningsplan, jf. selskabslovens § 259.

Grænseoverskridende spaltning

§ 29. Ved en registrering eller anmeldelse af en grænseoverskridende spaltning skal der som bilag til en spaltningsplan indberettes følgende oplysninger om de deltagende selskaber, der ikke hører under dansk ret:

1) Selskabernes form, navn, adresse og hjemsted.

2) Hvilke selskabsregistre de deltagende selskaber er registeret i samt registreringsnumrene i registrene.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen skal senest 4 uger efter spaltningsplanens underskrivelse have modtaget en kopi af spaltningsplanen for de bestående danske deltagende selskaber.

§ 30. Beslutningen om at gennemføre en grænseoverskridende spaltning skal registreres i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af gennemførelse af en grænseoverskridende spaltning, hvor det modtagende selskab skal høre under dansk ret, skal mindst vedlægges følgende, medmindre oplysningerne fremgår af spaltningsplanen:

1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

2) Erklæring fra selskabets centrale ledelsesorgan om, at betingelserne i selskabslovens § 306 er opfyldt.

3) Myndighedsattester, jf. selskabslovens § 309, stk. 3.

4) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan i det modtagende selskab om, at medarbejdernes medbestemmelse i det modtagende selskab er i overensstemmelse med reglerne om medarbejdernes medbestemmelse ved grænseoverskridende spaltning i selskabsloven, hvis bestemmelserne herom finder anvendelse.

5) Dokumentation for opfyldelse af betingelserne i selskabslovens § 291, stk. 2.

Stk. 3. Følgende dokumenter skal endvidere vedlægges som bilag til registreringen eller anmeldelsen om gennemførelsen af en grænseoverskridende spaltning, medmindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er indsendt sammen med spaltningsplanen:

1) Spaltningsredegørelse, jf. selskabslovens § 293.

2) Mellembalance, jf. selskabslovens § 294.

3) Vurderingsberetning, jf. selskabslovens § 295.

4) Vurderingsmandsudtalelse om spaltningsplanen, jf. selskabslovens § 296.

Stk. 4. Hvis generalforsamlingen har gjort beslutningen om vedtagelsen af den grænseoverskridende spaltning betinget af, at generalforsamlingen efterfølgende godkender de fastlagte retningslinjer for medarbejdernes medbestemmelse, jf. selskabslovens § 304, skal der endvidere vedlægges dokumentation for, at denne efterfølgende godkendelse har fundet sted.

Stk. 5. Hvis der er tale om spaltning, hvor der opstår et eller flere nye modtagende selskaber, som skal høre under dansk ret, og hvor ingen af de bestående deltagende selskaber henhører under dansk ret, skal spaltningsplanen endvidere vedlægges anmeldelse af gennemførelsen af den grænseoverskridende spaltning.

§ 31. Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af gennemførelse af en grænseoverskridende spaltning, hvor det modtagende selskab ikke skal høre under dansk ret, skal mindst vedlægges følgende:

1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

2) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan om, at betingelserne i selskabslovens § 306 er opfyldt.

3) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan i det modtagende selskab om, at medarbejdernes medbestemmelse i det modtagende selskab er i overensstemmelse med reglerne om medarbejdernes medbestemmelse ved grænseoverskridende spaltning i selskabsloven, såfremt bestemmelserne herom finder anvendelse.

Grænseoverskridende flytning af hjemsted

§ 32. Beslutning om at gennemføre en flytning af et kapitalselskabs hjemsted til et andet EU/EØS-land skal registreres i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af grænseoverskridende flytning af hjemsted skal mindst vedlægges følgende:

1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

2) Erklæring fra selskabets centrale ledelsesorgan om at betingelserne i selskabslovens § 318 k er opfyldt.

3) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan om, at medarbejdernes medbestemmelse er i overensstemmelse med reglerne om medarbejdernes medbestemmelse i selskabsloven, hvis bestemmelserne herom finder anvendelse.

Stk. 3. Flytteredegørelsen skal endvidere vedlægges som bilag til anmeldelsen om grænseoverskridende flytning af hjemsted, medmindre dokumentet ikke udarbejdes, eller det er indsendt sammen med flytteplanen, jf. selskabslovens § 318 c.

Stk. 4. Hvis generalforsamlingen har gjort beslutningen om vedtagelsen af den grænseoverskridende flytning af hjemsted betinget af, at generalforsamlingen efterfølgende godkender de fastlagte retningslinjer for medarbejdernes medbestemmelse, jf. selskabslovens § 318 j, skal der endvidere vedlægges dokumentation for, at denne efterfølgende godkendelse har fundet sted.

§ 33. Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af en grænseoverskridende flytning til Danmark, jf. selskabslovens § 318 n, skal vedlægges en attest fra den kompetente myndighed i det land, hvor kapitalselskabet hidtil har haft hjemsted om, at alle de handlinger og formaliteter, der skal opfyldes forud for flytningen, er afsluttet, og at den udenlandske myndighed vil registrere flytningen af hjemsted.

Kapitel 4

Registrering af virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Stiftelse

§ 34. Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldelse af stiftelse af en erhvervsdrivende virksomhed med begrænset ansvar, jf. §§ 3 og 4 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal mindst angive følgende:

1) Virksomhedens navn og eventuelle binavne.

2) Virksomhedens adresse og hjemstedskommune.

3) Virksomhedens stiftelsesdato, formål og seneste vedtægtsdato.

4) Virksomhedens regnskabsår og første regnskabsperiode.

5) Fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog stk. 4, og adresse på medlemmer af bestyrelse og direktion eller tilsvarende ledelsesorganer.

6) Hvem der er tegningsberettiget i virksomheden.

7) Dokumentation for at der mindst er to deltagere i virksomheden.

Stk. 2. Hvis virksomheden er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, skal der gives oplysning om fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 4, eller CVR-nummer og adresse for revisor.

Stk. 3. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge virksomhedens gældende vedtægter og dokumentation for den lovlige vedtagelse heraf (stiftelsesdokument el.lign. ).

Stk. 4. For personer, jf. stk. 1, nr. 5, og stk. 2, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. For professionelle foreninger skal tillige oplyses investeringsforvaltningsselskabets navn og adresse.

§ 35. Registrering eller anmeldelse af stiftelse af et interessentskab eller et kommanditselskab, som er omfattet af § 2, stk. 3, 2. pkt., i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal foruden de oplysninger, som er nævnt i denne bekendtgørelses § 34, stk. 1, tillige angive følgende:

1) Navn, adresse og CVR-nummer på de ansvarlige deltagere i virksomheden.

2) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, eller CVR-nummer og adresse for virksomhedens revisor.

Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge de dokumenter, som er nævnt i § 34, stk. 3.

Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, nr. 2, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

Oprettelse af filial af udenlandsk virksomhed

§ 36. Registrering eller anmeldelse af oprettelse af en filial af en udenlandsk virksomhed med begrænset ansvar, jf. § 8, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal mindst angive følgende:

1) Den udenlandske virksomheds navn, retlige form, adresse og hjemsted, eventuelt register og registreringsnummer for virksomheden i hjemlandet, virksomhedens formål og regnskabsår.

2) Filialens navn, adresse og formål.

3) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, og adresse for de tegningsberettigede i det udenlandske selskab og for filialbestyrerne.

Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge:

1) Officielt bevis for, at den udenlandske virksomhed er lovligt bestående i hjemlandet.

2) Filialbestyrerens fuldmagt.

3) En erklæring afgivet af virksomheden om, at den forpligter sig til i alle af virksomheden her i landet opstående retsforhold at underkaste sig dansk ret og danske domstoles afgørelse.

4) For virksomheder med hjemsted udenfor EU- og EØS-landene skal der vedlægges officielt bevis fra vedkommende virksomheds hjemland, som dokumenterer, at en dansk virksomhed med samme formål som den anmeldte filial kan drive virksomhed i det pågældende land gennem en filial.

Stk. 3. For filialbestyrere, jf. stk. 1, nr. 3, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

Ændringer i registrerede forhold

§ 37. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal registreringen af ændringerne i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldelse af ændringerne være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Ændres regnskabsåret, finder § 18, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (protokoludskrift el.lign.). Ved enhver vedtægtsændring skal der indberettes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse.

Stk. 3. Ændring af adresse for personer med et dansk CPR-nr. med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke anmeldes til registrering.

Likvidation

§ 38. Registrering eller anmeldelse af en virksomhed med begrænset ansvars beslutning om at træde i likvidation, jf. selskabslovens § 220, jf. § 20 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal indberettes til Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at generalforsamlingen har truffet beslutning herom. Registreringen eller anmeldelsen skal vedlægges dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

§ 39. Registrering eller anmeldelse af endelig likvidation af en virksomhed med begrænset ansvar skal ske senest 2 uger efter, at der er truffet beslutning om endelig likvidation af virksomheden. Registrering eller anmeldelsen skal vedlægges følgende:

1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

2) Afsluttende likvidationsregnskab samt evt. årsrapporter for regnskabsår, der afsluttes under likvidationen.

Genoptagelse m.v.

§ 40. Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af genoptagelse af en erhvervsdrivende virksomhed med begrænset ansvar, jf. §§ 3 og 4 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal vedlægges følgende:

1) Dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

2) Nye daterede og ajourførte vedtægter, hvis vedtægterne er ændret i forbindelse med beslutningen om genoptagelse.

3) Manglende årsrapport eller undtagelseserklæring, der skulle have været indsendt inden anmeldelsestidspunktet.

4) Dokumentation for at en eventuel likvidator, som er udnævnt af skifteretten, giver samtykke til genoptagelsen.

Stk. 2. Hvis virksomheden har indsendt undtagelseserklæring, kan Erhvervsstyrelsen forlange, at der indberettes en erklæring udarbejdet af en godkendt revisor om, at virksomheden er solvent.

§ 41. Registrering eller anmeldelse af genregistrering af et interessentskab eller et kommanditselskab omfattet af § 12, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal foruden de i denne bekendtgørelses § 38, stk. 1, nævnte oplysninger tillige angive følgende:

1) Navn, adresse og CPR/CVR-nummer på de ansvarlige deltagere i virksomheden.

2) Navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 2, og adresse på medlemmerne af ledelsen i virksomheden.

3) Hvis selskabet er blevet slettet som følge af manglende indsendelse af årsrapport eller undtagelseserklæring, jf. § 12, stk. 1, nr. 3, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal årsrapporter eller undtagelseserklæringer indberettes for den manglende periode.

4) Hvis selskabet i en periode har haft ansvarlige deltagere, der var kapitalselskaber, men dette ikke har været anmeldt, skal oplysninger herom indberettes for den manglende periode.

Stk. 2. For personer, jf. stk. 1, nr. 2, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

Virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked

§ 42. En virksomhed, som er omfattet af § 2, stk. 3, 2. pkt., §§ 3 eller 4 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, har pligt til at meddele Erhvervsstyrelsen, når dens kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optages eller ikke længere er optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land.

Grænseoverskridende fusion og spaltning

§ 43. Denne bekendtgørelses §§ 25-27 eller §§ 29-31 finder tilsvarende anvendelse ved en grænseoverskridende fusion eller spaltning, hvori der deltager en eller flere virksomheder med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og en eller flere tilsvarende virksomheder med begrænset ansvar, der hører under mindst et andet EU/EØS-lands lovgivning.

Stk. 2. Ved en grænseoverskridende fusion eller spaltning, hvori der deltager en virksomhed med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal der endvidere vedlægges en erklæring fra den kompetente myndighed i de lande, hvis selskabslovgivning de øvrige deltagende selskaber hører under, om at det pågældende lands selskabslovgivning tillader grænseoverskridende fusion og/eller spaltning med den pågældende virksomhedstype.

Kapitel 5

Registrering af medarbejderinvesteringsselskaber

Stiftelse

§ 44. Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldelse af stiftelse af et medarbejderinvesteringsselskab, jf. lov om medarbejderinvesteringsselskaber, skal mindst angive følgende:

1) Navn og eventuelle binavne.

2) Adresse og hjemstedskommune.

3) Stiftelsesdato, formål og seneste vedtægtsdato.

4) Regnskabsår og første regnskabsperiode.

5) Fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, og adresse på medlemmer af bestyrelse og eventuel direktør.

6) Navn, adresse og CVR-nummer på virksomhedsdeltageren, jf. lov om medarbejderinvesteringsselskaber § 2, stk. 2.

7) Hvem der er tegningsberettiget i selskabet.

8) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, eller CVR-nummer og adresse for revisor.

9) Lønmodtagerorganisationens godkendelse af aftale om medarbejderinvesteringsselskabet, jf. lov om medarbejderinvesteringsselskaber § 3, stk. 2.

10) Dokumentation for resultatet af afstemningen, jf. lov om medarbejderinvesteringsselskaber § 3, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge virksomhedens gældende vedtægt og dokumentation for den lovlige vedtagelse heraf.

Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, nr. 5 og 8, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

Ændringer i registrerede forhold

§ 45. Ændres vedtægten, eller ændres registrerede forhold, skal registrering eller anmeldelse af ændringerne være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Ændres regnskabsåret, finder § 18, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (protokoludskrift el.lign.) og eventuelt samtykke fra virksomhedsdeltageren, jf. lov om medarbejderinvesteringsselskaber § 12, stk. 2. Ved enhver vedtægtsændring skal der indberettes dateret vedtægt med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse.

Stk. 3. Ændring af adresse for personer med et dansk CPR-nr. med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke registreres eller anmeldes.

Likvidation

§ 46. Registrering eller anmeldelse af et medarbejderinvesteringsselskabs beslutning om at træde i likvidation, jf. selskabslovens § 220, jf. § 27 i lov om medarbejderinvesteringsselskaber, skal indberettes til Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at deltagermødet har truffet beslutning herom. Registrering eller anmeldelsen skal vedlægges dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift) og samtykke fra virksomhedsdeltageren, jf. lov om medarbejderinvesteringsselskaber § 12, stk. 2.

§ 47. Registrering eller anmeldelse af endelig likvidation af et medarbejderinvesteringsselskab skal ske senest 2 uger efter, at der er truffet beslutning om endelig likvidation af virksomheden. Registrering eller anmeldelsen skal vedlægges følgende:

1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

2) Afsluttende likvidationsregnskab samt evt. årsrapporter for regnskabsår, der afsluttes under likvidationen.

Genoptagelse

§ 48. Registrering eller anmeldelse af genoptagelse af et medarbejderinvesteringsselskab, jf. selskabslovens §§ 231 og 232, jf. § 27 i lov om medarbejderinvesteringsselskaber, skal mindst angive følgende:

1) Fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, og adresse for bestyrelsesmedlemmer og eventuel direktør.

2) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, eller CVR-nummer og adresse for revisor.

Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge:

1) Dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

2) Ny dateret og ajourført vedtægt, hvis vedtægten er ændret i forbindelse med beslutningen om genoptagelse.

3) Manglende årsrapport, der skulle have været indsendt inden anmeldelsestidspunktet.

4) Dokumentation for at en eventuel likvidator, som er udnævnt af skifteretten, giver samtykke til genoptagelsen.

Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

Kapitel 6

Kapitalforeninger

Stiftelse m.v.

§ 49. Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldelse af registrering af en kapitalforening skal mindst angive følgende:

1) Kapitalforeningens navn.

2) Kapitalforeningens hjemsted og hjemstedskommune, jf. dog stk. 2.

3) Kapitalforeningens stiftelsesdato og formål.

4) Kapitalforeningens regnskabsår og første regnskabsperiode.

5) Fulde navn, funktion, CPR-nummer, jf. dog § 16, stk. 5, eller CVR-nummer og adresse for stiftere, bestyrelsesmedlemmer, direktører, forvaltere og depositarer. Hvis forvalter eller depositar er et udenlandsk selskab, skal det oplyses, hvilket selskabsregister selskabet er registreret i samt registreringsnummer.

6) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog § 16, stk. 5, eller CVR-nummer og adresse for revisor, hvis foreningen er omfattet af revisionspligt eller frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere.

Stk. 2. Hvis kapitalforeningen har hjemsted i et andet EU/EØS-land, skal navn, adresse og hjemstedskommune for kapitalforeningens danske repræsentants hovedkontor angives.

§ 50. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge:

1) Stiftelsesdokument, herunder vedtægter, og eventuelle andre dokumenter oprettet i forbindelse med stiftelsen.

2) En erklæring afgivet af forvalteren, hvor det fremgår, at det anmeldte er i overensstemmelse med bestemmelserne om kapitalforeninger i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Stk. 2. Hvis stifter, forvalter eller depositar er et udenlandsk selskab, skal der vedlægges dokumentation for registrering af selskabet i hjemlandet. Forvalterens erklæring skal være underskrevet i overensstemmelse med forvalterens tegningsregel.

Ændringer i registrerede forhold

§ 51. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal registreringen af ændringerne i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldelse af ændringerne være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 4 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen.

Stk. 2. Registrering eller anmeldelse af ændring af registrerede forhold skal vedlægges en erklæring afgivet af forvalteren, hvor det fremgår, at de anmeldte eller registrerede forhold er i overensstemmelse med bestemmelserne om kapitalforeninger i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Forvalterens erklæring skal være underskrevet i overensstemmelse med forvalterens tegningsregel.

Stk. 3. Ændring af adresse for personer med et dansk CPR-nr. med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke registreres eller anmeldes.

Kapitel 7

Registrering af erhvervsdrivende fonde

Stiftelse m.v.

§ 52. Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldelse af stiftelse af en erhvervsdrivende fond og registrering eller anmeldelse af, at en fond er blevet erhvervsdrivende, jf. § 124 i lov om erhvervsdrivende fonde, skal mindst angive følgende:

1) Fondens navn og eventuelle binavne.

2) Fondens adresse og hjemstedskommune.

3) Fondens stiftelsesdato, formål og seneste vedtægtsdato.

4) Fondens regnskabsår og første regnskabsperiode.

5) Grundkapitalens størrelse, og hvorvidt den er indbetalt kontant eller i andre værdier.

6) Fulde navn, funktion i fonden, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, eller CVR-nummer og adresse for bestyrelsesmedlemmer, eventuelle direktører, revisorer og eventuelle suppleanter for bestyrelsesmedlemmer, direktører og revisorer.

Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge:

1) Det retlige grundlag for fondens oprettelse (testamente, gavebrev eller andet).

2) Vedtægt og andre dokumenter oprettet i anledning af stiftelsen.

3) Dokumentation for, at den fastsatte grundkapital er indbetalt til fonden.

4) Dokumentation for, at fonden er erhvervsdrivende.

5) Oplysning om, hvorvidt fonden modtager offentlige tilskud, og om fonden er underlagt andet offentligt tilsyn.

6) Den seneste årsrapport i tilfælde af, at der er tale om en eksisterende fond, der bliver omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, jf. § 124 i lov om erhvervsdrivende fonde.

Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, nr. 6, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

Ændringer i registrerede forhold

§ 53. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal registreringen af ændringerne i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldelse af ændringerne være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Ændres regnskabsåret, finder § 18, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. Ved enhver vedtægtsændring skal der indberettes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse.

Stk. 3. Ændring af adresse for personer med et dansk CPR-nr. med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke registreres eller anmeldes.

Kapitel 8

Registrering af europæiske økonomiske firmagrupper m.v.

§ 54. Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldelse af en europæisk økonomisk firmagruppe eller af et forretningssted for en firmagruppe med hjemsted i et andet EU-land skal mindst angive følgende:

1) Firmagruppens navn og adresse.

2) Fulde navn eller firma, retlig organisationsform, adresse eller hjemsted og i givet fald registreringsnummer og sted for firmagruppens medlemmer.

3) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, og adresse for firmagruppens forretningsførere.

4) Firmagruppens varighed, hvis denne ikke er ubegrænset.

Stk. 2. Firmagruppens stiftelsesoverenskomst skal følge med anmeldelsen.

Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, nr. 3, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

Ændringer i registrerede forhold

§ 55. Registrering eller anmeldelse af ændringer vedrørende firmagruppers forhold, jf. art. 7 i rådets forordning nr. 2137/85 af 25. juli 1985 om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG), skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter ændringens vedtagelse.

Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (protokoludskrift). Ved enhver ændring i stiftelsesoverenskomsten skal indberettes dateret overenskomst med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse.

Stk. 3. Ændring af adresse for personer med et dansk CPR-nr. med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke registreres eller anmeldes.

Kapitel 9

Registrering af europæiske selskaber (SE-selskaber)

§ 56. Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldelse af et SE-selskab med hjemsted her i landet skal mindst angive følgende:

1) SE-selskabets navn og eventuelle binavne.

2) SE-selskabets adresse og hjemstedskommune.

3) SE-selskabets stiftelsesdato og formål.

4) SE-selskabets regnskabsår og første regnskabsperiode.

5) Selskabskapitalens størrelse og indbetalingsmåde, størrelsen af den indbetalte kapital, hvis kun en del af selskabskapitalen er indbetalt, og størrelsen af et eventuelt overkursbeløb.

6) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog § 57, stk. 2, funktion i selskabet og adresse for bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og eventuelle suppleanter for disse.

7) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog § 57, stk. 2, eller CVR-nummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere.

§ 57. Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af et SE-selskab med hjemsted her i landet skal mindst vedlægges følgende:

1) Eventuelt stiftelsesdokument og andre dokumenter udarbejdet i anledning af oprettelsen, herunder selskabets vedtægter.

2) Officielt bevis for, at stiftelsesbetingelserne i henhold til SE-forordningens art. 2 og eventuelt § 4 i SE-loven er opfyldt.

3) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

4) Eventuel udskrift af forhandlingsprotokol for den konstituerende generalforsamling.

5) Eventuelle myndighedsattester.

6) Dokumentation for ordninger om medarbejderindflydelse.

7) Eventuel dokumentation for indbetaling af kapitalen.

8) Ved stiftelse af et SE-holdingselskab bevis i henhold til SE-forordningens art. 33, stk. 5.

9) Oplysninger og dokumenter, der i øvrigt skal registreres og offentliggøres i henhold til SE-forordningen eller national ret.

Stk. 2. For personer, jf. § 56, nr. 6 og 7, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

§ 58. Når et selskab, som er registreret her i landet, deltager i stiftelsen af et SE-selskab i henhold til SE-forordningens art. 2, stk. 1 eller 2, og SE-selskabet skal have hjemsted i et andet EU- eller EØS-land, skal med registreringen eller anmeldelsen mindst følge de dokumenter, som er nævnt i denne bekendtgørelses § 61, stk. 1, nr. 1-3 og 9. I tilfælde af fusion til et SE-selskab skal der tillige vedlægges erklæring fra selskabets øverste ledelsesorgan om, at betingelserne i § 5 i SE-loven er opfyldt.

Stk. 2. Meddelelse om registrering af et SE-selskab med hjemsted i et andet EU- eller EØS-land skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter registreringen i det pågældende land.

§ 59. Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af et SE-selskab, der flytter hjemsted her til landet, skal mindst vedlægges følgende:

1) Flytteplan og beretning.

2) Myndighedsattest.

3) SE-selskabets stiftelsesdokument og vedtægter.

§ 60. Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af et SE-selskab med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet, der flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted til et andet EU- eller EØS-land, skal mindst vedlægges følgende:

1) Flytteplan og beretning samt eventuelle andre dokumenter udarbejdet i anledning af flytningen.

2) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

3) Erklæring fra ledelses- eller administrationsorganet om, at betingelserne i §§ 6 og 7 i SE-loven er opfyldt.

§ 61. Registrering eller anmeldelse af omdannelse af et SE-selskab til et aktieselskab skal mindst angive fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, funktion i selskabet og adresse for bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og eventuelle suppleanter for disse. Endvidere skal angives fulde navn, CPR-nummer jf. dog stk. 3, eller CVR-nummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere.

Stk. 2. Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af omdannelse af et SE-selskab til et aktieselskab skal mindst vedlægges følgende:

1) Omdannelsesplan og eventuelle andre dokumenter oprettet i anledning af omdannelsen.

2) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

3) Vurderingsmændenes attest i henhold til SE-forordningens art. 66, stk. 5.

Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

§ 62. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal registreringen af ændringerne i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldelse af ændringerne være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Ændres regnskabsåret, finder § 18, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. Ved enhver vedtægtsændring skal der indberettes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse.

Stk. 3. Ændring af adresse for personer med et dansk CPR-nr. med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke registreres eller anmeldes.

Kapitel 10

Registrering eller anmeldelse vedrørende europæiske andelsselskaber (SCE-selskaber) m.v.

§ 63. Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldelse af et SCE-selskab med hjemsted her i landet skal mindst angive følgende:

1) SCE-selskabets navn og eventuelle binavne.

2) SCE-selskabets adresse og hjemstedskommune.

3) SCE-selskabets stiftelsesdato og formål.

4) SCE-selskabets regnskabsår og første regnskabsperiode.

5) Den tegnede kapitals størrelse og indbetalingsmåde.

6) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog § 64, stk. 2, funktion i selskabet og adresse for bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og suppleanter for disse.

7) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog § 64, stk. 2, eller CVR-nummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere.

§ 64. Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af et SCE-selskab med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet skal mindst vedlægges følgende:

1) Vedtægter og eventuelle andre dokumenter udarbejdet i anledning af oprettelsen.

2) Officielt bevis for, at stiftelsesbetingelserne i henhold til SCE-forordningens art. 2 og eventuelt § 3 i SCE-loven er opfyldt.

3) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

4) Eventuel udskrift af forhandlingsprotokol for den konstituerende generalforsamling.

5) Eventuelle myndighedsattester.

6) Dokumentation for ordninger om medarbejderindflydelse.

7) Dokumentation for indbetaling af den del af den tegnede kapital, som skal være indbetalt ved tegningen.

8) Oplysninger og dokumenter, der i øvrigt skal registreres og offentliggøres i henhold til SCE-forordningen eller national ret.

Stk. 2. For personer, jf. § 63, nr. 6 og 7, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

§ 65. Registrering eller anmeldelse af oprettelse af en filial af et udenlandsk SCE-selskab skal mindst angive følgende:

1) Det udenlandske SCE-selskabs navn, hjemsted, register og registreringsnummer for selskabet i hjemlandet, selskabets formål og regnskabsår.

2) Filialens navn, adresse og formål.

3) Fulde navn og adresse for de tegningsberettigede i det udenlandske SCE-selskab og for filialbestyrerne.

Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge:

1) Officielt bevis for, at det udenlandske SCE-selskab er lovligt bestående i hjemlandet.

2) Det udenlandske SCE-selskabs vedtægter.

3) Filialbestyrernes fuldmagt.

§ 66. Når et her i landet registreret andelsselskab deltager i oprettelsen af et SCE-selskab ved fusion i henhold til SCE-forordningens art. 2, stk. 1, 4. pind, og SCE-selskabet skal have vedtægtsmæssigt hjemsted i et andet EU- eller EØS-land, skal med anmeldelsen mindst følge de i § 68, stk. 1, nr. 1-3 og 8 nævnte dokumenter. Endvidere skal der vedlægges en erklæring fra andelsselskabets ledelse om, at betingelserne i § 4 i SCE-loven er opfyldt.

Stk. 2. Meddelelse om registrering af et SCE-selskab med hjemsted i et andet EU- eller EØS-land skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter registreringen i det pågældende land.

§ 67. Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af et SCE-selskab, der flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted her til landet, skal mindst vedlægges følgende:

1) Flytteplan og beretning.

2) Myndighedsattest.

3) SCE-selskabets stiftelsesdokument og vedtægter.

§ 68. Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af et SCE-selskab med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet, der flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted til et andet EU- eller EØS-land, skal mindst vedlægges følgende:

1) Flytteplan og beretning samt eventuelle andre dokumenter udarbejdet i anledning af flytningen.

2) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

3) Erklæring fra ledelses- eller administrationsorganet om, at betingelserne i § 5 i SCE-loven er opfyldt.

§ 69. Registrering eller anmeldelse af omdannelse af et SCE-selskab til et andelsselskab skal mindst angive fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, funktion i andelsselskabet og adresse på bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og suppleanter for disse.

Stk. 2. Som bilag til registrering eller anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af omdannelse af et SCE-selskab til et andelsselskab skal mindst vedlægges følgende:

1) Omdannelsesplan og beretning samt eventuelle andre dokumenter oprettet i anledning af omdannelsen.

2) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

3) Vurderingsmændenes attest i henhold til SCE-forordningens art. 76, stk. 5.

Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

§ 70. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal registreringen af ændringerne i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldelse af ændringerne være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Ændres regnskabsåret, finder § 18, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. Ved enhver vedtægtsændring skal der indberettes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse.

Stk. 3. Ændring af adresse for personer med et dansk CPR-nr. med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke registreres eller anmeldes.

Kapitel 11

Registrering eller anmeldelse af registrering i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen

§ 71. Registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldelse af registrering i henhold til de love, som er nævnt i bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove, skal mindst angive følgende :

1) Virksomhedens navn og eventuelle binavne.

2) Virksomhedens adresse, herunder supplerende adresser.

3) Virksomhedens driftsform og branche.

4) Dato for regnskabsårets afslutning.

5) Navn, CVR-nummer eller CPR-nummer, jf. dog stk. 2, samt indtrædelses- og udtrædelsesdato for ansvarlige deltagere i virksomheden.

6) Eventuelt tidligere indehaver.

7) Andre forhold, som virksomheden skal registreres for i henhold til skatte- og afgiftslovene.

8) Navn, adresse og CPR-nummer på en person, som virksomheden har givet fuldmagt til at anmelde oplysninger om virksomheden til registrering.

Stk. 2. For personer, jf. stk. 1, nr. 5, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Ændres anmeldte forhold, skal registrering foretages i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk ”Ændre virksomhed” eller anmeldelse af ændringerne være indberettet til Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen.

§ 72. Registrering eller anmeldelse, jf. § 71, stk. 1, kan foretages i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk »Start virksomhed« eller på Erhvervsstyrelsens anmeldelsesblanket. For følgende virksomheder m.v. kan anmeldelsen dog alene foretages i selvbetjeningsløsningen:

1) Enkeltmandsvirksomheder.

2) Interessentskaber med personlig hæftelse.

3) Kommanditselskaber med personlig hæftelse.

4) Partrederier.

5) Andelsboligforeninger A/B.

6) Ikke-erhvervsdrivende fonde.

7) Selvejende institutioner.

8) Folkekirkelige institutioner.

Stk. 2. Ændres anmeldte forhold, jf. § 71, stk. 3, kan ændringerne registreres i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk ”Ændre virksomhed”. Er der tale om lukning af virksomheden, kan dette registreres i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk »Luk virksomhed«.

§ 73. Erhvervsstyrelsen eller SKAT træffer afgørelse om registrering på baggrund af anmeldelsen, jf. bekendtgørelsen om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove.

Stk. 2. Registrering sker i SKAT’s Erhvervssystem. Der udstedes et bevis for registreringen.

Kapitel 12

Klageadgang

§ 74. Erhvervsstyrelsens afgørelser i medfør af denne bekendtgørelse kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Kapitel 13

Straf

§ 75. Er strengere straf ikke forskyldt efter straffeloven, straffes misbrug af adgangen til at foretage registrering, indberetning og offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. og misbrug af den digitale signatur, jf. denne bekendtgørelses §§ 3-5, 7 og 8, med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 14

Ikrafttræden m.v.

§ 76. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2015.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1476 af 11. december 2013 om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen, den 10. marts 2015

Victor Kjær

/ Lars Bunch


Bilag 1

Dokumenter, som skal vedlægges på dansk, norsk eller svensk for kapitalselskaber, jf. § 9, stk. 3

1) Stiftelsesdokument.

2) Vedtægter.

3) Vurderingsberetning om apportindskud ved stiftelse, efterfølgende erhvervelser og kapitalforhøjelse i andet end kontanter.

4) Det centrale ledelsesorgans erklæring, hvor denne erstatter en vurderingsberetning.

5) Indkaldelser, meddelelser og erklæringer m.v., som offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 31.

6) Fusionsplan ved national og grænseoverskridende fusion.

7) Flytteplan ved grænseoverskridende flytning af hjemsted.

8) Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling ved national og grænseoverskridende fusion.

9) Spaltningsplan ved national og grænseoverskridende spaltning.

10) Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling ved national og grænseoverskridende spaltning.

11) Omdannelsesplan ved omdannelse af andelsselskab til aktieselskab.

12) Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling ved omdannelse af andelsselskab til aktieselskab.


Bilag 2

Takster

Registrerings- og årsgebyrer for registreringspligtige virksomheder

1. Registreringsgebyr

A. Virksomhedsformer

Registrering i Erhvervsstyrelsen vedrørende følgende virksomhedsformer er gebyrbelagt:

1. Aktie-, anpartsselskaber, herunder iværksætterselskaber

2. Partnerselskaber

3. Filialer af udenlandske kapitalselskaber og virksomheder med begrænset ansvar

4. Virksomheder, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder dog undtaget interessentskaber (I/S) samt kommanditselskaber (K/S)

5. Europæiske økonomiske firmagrupper

6. SE-selskaber

7. SCE-selskaber

8. Energinet.dk

9. Naviair

10. Virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, og som ikke er aktieselskaber, men som skal registres efter reglerne om aktieselskaber:

a) Spare- og andelskasser samt sammenslutninger af andelskasser

b) Tværgående pensionskasser

c) Gensidige forsikringsselskaber, bortset fra selskaber omfattet af § 301 i lov om finansiel virksomhed

d) Firmapensionskasser

e) Sparevirksomheder

f) SIKAV’er

g) Investeringsforeninger

11. Værdipapirfonde

For registrering vedrørende ovennævnte virksomhedsformer skal der betales registreringsgebyr efter taksterne i afsnit B.

B. Takster

For de virksomhedsformer, der er nævnt i afsnit A, skal der betales registreringsgebyr efter nedenstående takster, jf. § 10:

   
Registreringsgebyr for
Gebyrtakst
   
Stiftelse indberettet i selvbetjeningsløsning
670,00 kr.
Stiftelse af iværksætterselskab
Stiftelse af SIKAV
670,00 kr.
92.856,00 kr.
Øvrige stiftelser
2.150,00 kr.
Oprettelse af værdipapirfond
38.341,00 kr.
Ændring indberettet i selvbetjeningsløsning
180,00 kr.
Øvrige ændringer bortset fra SIKAV og værdipapirfond
340,00 kr.
Genoptagelse
350,00 kr.
   

Indeholder en registrering flere forhold, skal der kun betales ét gebyr svarende til den højeste takst.

C. Gebyrfri

Dog skal der ikke betales registreringsgebyr i følgende tilfælde:

1. Ændring af adresse og hjemsted

2. Ændring af regnskabsår

3. Ændring af revisor

4. Ændring af status (under afvikling eller opløsning)

5. Offentliggørelse af planer og erklæringer om fusion og spaltning, herunder grænseoverskridende

6. Offentliggørelse af planer og erklæringer om omdannelse af andelsselskab til aktieselskab

7. Genoptagelse efter afsagt konkursdekret, når der ikke afsiges endelig konkursdekret

8. Omdannelse af selskab, der er registreret i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, til ikke-erhvervsdrivende virksomhed

9. Rettelse af fejlregistreringer, når fejl skyldes Erhvervsstyrelsen

10. Effektuering af kapitalnedsættelser

11. Notering af, at en virksomhed er undtaget fra registrering i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

D. Binavne i aktieselskaber og anpartsselskaber

For registrering af binavne udover 5 i et aktieselskab, partnerselskabs, et anpartsselskab samt andre virksomheder, der følger navnereglerne i selskabsloven skal der betales et gebyr pr. binavn på 1.000 kr., jf. selskabslovens § 3, stk. 2.

E. Rykkergebyr

I tilfælde af manglende betaling af registreringsgebyr vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr., jf. § 10, stk. 4.

2. Årsgebyrer o.l.

A. Erhvervsdrivende fonde

For erhvervsdrivende fonde betales et årsgebyr på 0,0285 pct. af egenkapitalen, dog altid mindst 300 kr. og højest 42.000 kr.

Årsgebyret for fonde skal bl.a. dække modtagelse og bekendtgørelse af årsrapporter, administration af den omhandlede lovgivning og visse ikke særligt prissatte ydelser.

Årsgebyret betales for et helt kalenderår ad gangen. Gebyret beregnes på grundlag af fondens egenkapital ifølge årsrapporten for det seneste regnskabsår. Det nedrundes til nærmeste hele kronebeløb. Årsgebyret forfalder 5 måneder efter et regnskabsårs udløb.

I tilfælde af manglende betaling af årsgebyr vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr.

B. SIKAV’er

For SIKAV’er betales en årlig afgift på 15.476,00 kr.

Afgiften skal dække Erhvervsstyrelsens og SKAT’s omkostninger ved administration af lovgivningen, herunder bl.a. registreringsopgaver i forbindelse med ændringer i virksomhedsoplysninger og SE-numre samt offentliggørelse af årsrapporter.

Erhvervsstyrelsen opkræver afgiften hos den pågældende SIKAV i marts måned for et helt kalenderår ad gangen.

Det første år opkræves afgiften dog samtidig med stiftelsesgebyret. Hvis SIKAV’en ikke stiftes pr. 1. januar, reduceres afgiften det første år til en forholdsmæssig andel af årsafgiften, beregnet fra første løbende måned efter stiftelsestidspunktet.

I tilfælde af manglende betaling af årsafgift vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr.

C. Værdipapirfonde

For værdipapirfonde betales en årlig afgift på 7.029,00 kr.

Afgiften skal dække Erhvervsstyrelsens og SKAT’s omkostninger ved administration af lovgivningen, herunder bl.a. registreringsopgaver i forbindelse med ændringer i virksomhedsoplysninger og SE-numre.

Erhvervsstyrelsen opkræver afgiften hos det investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, der administrerer den pågældende værdipapirfond. Afgiften opkræves i marts måned for et helt kalenderår ad gangen.

I tilfælde af manglende betaling af årsafgift vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr.


Bilag 3

Priser for oplysninger og dokumenter m.v.

Nedenstående priser gælder for ydelser leveret fra Erhvervsstyrelsens IT-system

 
Kopier af virksomhedsdokumenter
150,00 kr.
Tillæg for ekspres levering af en eller flere ydelser
450,00 kr.
Bekræftede udskrifter af visninger (Visninger erstatter nogle af de tidligere rapporter)
120,00 kr.
Registreringscertifikat
300,00 kr.
Navneændringscertifikat
500,00 kr.
Regnskaber pr. post hentet fra mikrofilm
300,00 kr.
For særlige attestationer, erklæringer m.v. betales efter regning.