Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Aftale om visse ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler, der er overført fra en erhvervsskole (Akademikernes forhandlingsområde)
Den fulde tekst

Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler, der er overført fra en erhvervsskole (Akademikernes forhandlingsområde)

Generelle bemærkninger

1. Finansministeriet og Akademikerne har indgået vedlagte aftale om visse ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler, der er overført fra en erhvervsskole (Akademikernes forhandlingsområde).

2. Der er med virkning fra den 1. august 2013 aftalt årsnorm på professionshøjskolerne.

3. Lønninger og tillæg i aftalen og bilagene er anført i grundbeløb pr. 31. marts 2012, medmindre andet fremgår.

4. Cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, er opført som bemærkning til denne bestemmelse. Denne placering har ikke betydning for bestemmelsens henholdsvis bemærkningens retlige status. Andre bemærkninger er opført forrest i cirkulæret under ”Generelle bemærkninger”.

Ikrafttræden mv.

Cirkulæret har virkning fra den 1. august 2013.

Moderniseringsstyrelsen, den 26. februar 2015

David Sembach


Aftale om visse ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler, der er overført fra en erhvervsskole (Akademikernes forhandlingsområde)

§ 1. Dækningsområde

Aftalen omfatter tjenestemandslignende ansatte undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler, som er overført fra en erhvervsskole.

§ 2. Arbejdstid mv.

De ansatte er omfattet af de til enhver tid gældende arbejdstidsregler for overenskomstansatte undervisere på erhvervsakademier og professionshøjskoler, jf. Akademikeroverenskomstens bilag 6, afsnit IV, pkt. 28 (Modst nr. 020-13).

Stk. 2. Studielektorer i lønramme 36 følger som hidtil bestemmelserne i aftale om chefløn (for tiden Modst. nr. 017-14).

§ 3. Særlige regler for undervisere, der er fyldt 60 år

Undervisere, der er fyldt 60 år eller fylder 60 år, skal i deres arbejdstidsopgørelse efter anmodning herom tillægges 175 timer årligt, som underviseren selv disponerer over. Anmodningen skal fremsættes inden udgangen af normperioden og får virkning fra begyndelsen af den følgende normperiode, dog tidligst fra begyndelsen af den normperiode, hvori underviseren fylder 60 år.

Stk. 2. Undervisere, der tillægges timer som ovenfor nævnt, kan ikke få merarbejdshonorering. Hvis normen overskrides, afspadseres de overskydende timer i den efterfølgende normperiode i forholdet 1:1.

Stk. 3. Bestemmelsen finder alene anvendelse for undervisere, der pr. 31. juli 2013 er fyldt 58 år. Bestemmelsen gælder uanset den pågældendes ansættelsesform.

§ 4. Løn og tillæg mv.

Ansatte, der i deres hidtidige ansættelse på en erhvervsskole har været ansat på tjenestemandslignende vilkår i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og kostafdelinger, bevarer vilkår, svarende hertil, jf. § 40 i Lov nr. 346 af 14. maj 2008 om erhvervsakademier for videregående uddannelser med senere ændringer.

Stk. 2. De ansatte er omfattet af de vilkår, som fremgår af aftale om tillæg mv. til tjenestemandslignende ansatte adjunkter, lektorer og studielektorer under AC’s forhandlingsområde ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Perst nr. 027-11).

§ 5. Overgang til stillingsstruktur

De ansatte kan inden den 1. januar 2016 vælge at lade sig lektorbedømme efter den nye stillingsstruktur. Institutionen fastsætter i så fald en adjunktperiode efter reglerne i den nye stillingsstruktur. Overgang til en lektorstilling forudsætter positiv lektorbedømmelse efter den nye stillingsstruktur.

Stk. 2. Undervisere kan efter aftale med institutionen anmode om at lade sig lektorbedømme uden forudgående ansættelse som adjunkt (fast-track) på hidtidige lønvilkår. Er bedømmelsen negativ, skal institutionen tilbyde underviseren en forlængelse af bedømmelsesperioden med op til to år med henblik på fornyet bedømmelse i tilknytning hertil. I så fald skal underviseren senest seks måneder før den forlængede bedømmelsesperiodes udløb, anmode om at få sine kvalifikationer bedømt. Anmodningen kan ske tidligere efter aftale med institutionen. Er denne 2. bedømmelse negativ, eller undlader underviseren at anmode om at få sine kvalifikationer bedømt inden for den fastsatte frist skal institutionen umiddelbart herefter iværksætte en afskedigelse med den pågældendes opsigelsesvarsel.

Stk. 3. For ansatte, der ikke inden for fristen anmoder om at få sine kvalifikationer bedømt, eller som ikke opnår positiv lektorbedømmelse, skal institutionen umiddelbart herefter iværksætte en afskedigelse med den pågældendes opsigelsesvarsel. Afskedigelse i disse situationer kan ikke prøves.

Stk. 4. Ved overgang til en adjunktstilling fortsætter den ansatte i sit hidtidige skalatrinsforløb med et adjunkttillæg på 42.000 kr. Eventuelle andre centralt aftalte tillæg bortfalder. Såfremt den centralt aftalte løn herefter er lavere end den hidtidige centralt aftalte løn, ydes et tillæg til udligning af forskellen. Tillægget reduceres med fremtidige stigninger i den centralt aftalte løn. Et eventuelt udligningstillæg er pensionsgivende til en supplerende pensionsordning, i det omfang det udligner løndele, der tidligere var pensionsgivende til en supplerende pensionsordning.

Stk. 5. Ved overgang til en lektorstilling efter positiv bedømmelse forhøjes tillægget til 83.000 kr.

§ 6. Ikrafttræden mv.

Aftalen har virkning fra den 1. august 2013 og kan af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts 2015.

   
København, den 18. februar 2015
 
   
Akademikerne
Finn R. Larsen
Finansministeriet,
Moderniseringsstyrelsen
David Sembach

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 005-15