Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fotografering og optagelse af fingeraftryk af indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring (fotobekendtgørelsen)

I medfør af § 61, stk. 2, § 67, nr. 7, og § 105, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 435 af 15. maj 2012, fastsættes:

§ 1. Kriminalforsorgsområdet har ret til at fotografere og optage fingeraftryk af den indsatte med henblik på identifikation, jf. straffuldbyrdelseslovens § 61, stk. 1.

§ 2. Kriminalforsorgsområdet skal sikre, at der findes et vellignende fotografi i Klientsystemet af dømte, der udstår fængselsstraf eller forvaring.

Stk. 2. Kriminalforsorgsområdet skal sikre, at der foretages genfotografering af afsonere, når

1) det er nødvendigt med henblik på senere identifikation, eller

2) den pågældende har været indsat i 3 år, og derefter hvert tredje år.

§ 3. Hvis det er nødvendigt med henblik på identifikation ved fremmøde til afsoning fra fri fod optager kriminalforsorgsområdet fingeraftryk med henblik på sammenligning med eventuelle fingeraftryk af domfældte optaget af politiet, jf. iværksættelsescirkulærets kapitel 3.

Stk. 2. Fingeraftryk optaget efter stk. 1 destrueres, når spørgsmålet om identifikation i forbindelse med indsættelsen er færdigbehandlet.

§ 4. En indsat kan ikendes disciplinærstraf, hvis den pågældende nægter at medvirke til fotografering efter § 2 eller optagelse af fingeraftryk efter § 3.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. maj 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 384 af 19. maj 2004 om fotografering og optagelse af fingeraftryk af indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring (fotobekendtgørelsen), ophæves.

Justitsministeriet, den 9. april 2015

Mette Frederiksen

/ Johan Reimann