Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

I medfør af § 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015, og til dels efter bestemmelse fra Metalindustriens Uddannelsesudvalg, jf. lovens § 38, stk. 2, fastsættes:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til beslagsmed har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Fremstilling og tilretning af alle typer sko til heste, herunder special- og sygebeslag.

2) Foretagelse af fornøden beskæring af hove og pålægning af beslag ud fra viden om hestens anatomi.

3) Vurdering af behovet for tilkaldelse af dyrlæge ved observering af akutte lidelser ved hesten.

4) Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet under hensynstagen til de nødvendige kvalitetskrav.

Stk. 2. Uddannelsen afsluttes med specialet beslagsmed, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer 4 år og 6 måneder, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens speciale 3 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 21 uger fordelt på minimum to skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsens speciale som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsen 2 år og 4 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 18 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst to skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed samt arbejdsrelevant ergonomi.

2) Sammenhængen mellem produktion, økonomi, tid og kvalitet i en typisk virksomhed inden for branchen.

3) Normer og standarder anvendt ved fremstilling af arbejdstegninger, udførelse af beregninger, materialelister og anden dokumentation.

4) Tolerancekrav ved afkortning og tildannelse af plade, rør og profil.

5) Standarder og kvalitetskrav ved anvendelse af forskellige svejsemetoder i et fremstillingsforløb.

6) Materialer, håndværktøjer, maskiner og svejseudstyr anvendt inden for faget.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Anvendelse af gældende regler om sikkerhed og miljø regler i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af arbejdet samt udførelse af arbejdsopgaver ergonomisk korrekt.

2) Anvendelse af it til faglig informationssøgning og kommunikation.

3) Udvælgelse af egnet materiale til en given fremstillingsopgave, herunder begrundelse for materialevalg.

4) Anvendelse af enkle beregninger, materialelister og anden dokumentation.

5) Udarbejdelse og aflæsning af arbejdstegninger ved hjælp af elektroniske værktøjer.

6) Planlægning og udførelse af fremstillingsopgaver ved anvendelse af manuelle og maskinelle bearbejdningsmetoder, herunder spåntagen- og spånløs bearbejdning af stålmaterialer, metaller og plastmaterialer.

7) Bearbejdning af plader og udførelse af klipning i tyndere materiale med hånd-, maskinprofil-, og kurvesakse.

8) Afkortning og tildannelse af lige-, skrå- og faconsnit i plade, rør og profiler ved brug af flammeskærer, koldsav og pladesaks.

9) Anvendelse af forskellige svejsemetoder og udførelse af enkel kvalitetskontrol efter gældende normer.

10) Udvælgelse, anvendelse og vedligeholdelse af det mest gængse håndværktøj, der anvendes inden for faget.

11) Udvælgelse af måleværktøjer og foretagelse af mål og anden kvalitetskontrol i forhold til givne standarder og toleranceangivelser samt vurdering af om eget arbejde opfylder de af underviseren stillede kvalitetskrav.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) arbejde ergonomisk samt sikkerheds- og miljømæssigt korrekt,

2) vurdere om eget arbejde opfylder de af underviseren udvalgte kvalitetsmæssige krav,

3) planlægge og udføre enkle fremstillingsopgaver ved anvendelse af manuelle og maskinelle bearbejdningsmetoder, herunder spåntagende og spånløs bearbejdning af stålmaterialer, metaller og plast,

4) udføre svejseopgaver med anvendelse af forskellige svejsemetoder på baggrund af viden om standarder, normer og fastsatte kvalitetskrav, herunder udføre enkel kvalitetskontrol,

5) udvælge egnet materiale til en given fremstillingsopgave, herunder demonstrere viden til at begrunde sit materialevalg,

6) demonstrere viden om samt anvende og udarbejde enkle arbejdstegninger ved hjælp af elektroniske værkstøjer,

7) demonstrere viden om samt udføre og anvende enkle beregninger, materialelister og anden dokumentation,

8) udføre enkel bearbejdning af plader med maskin- og håndsaks samt udføre afkortning af rør og profiler med brug af flammeskærer og koldsav og samt redegøre for de anvendte værktøjer og maskiner,

9) demonstrere viden om samt udvælge, anvende og vedligeholde det mest gængse håndværktøj, som bruges inden for faget og

10) foretage måling med forskellige måleværktøjer på baggrund af viden om disse og anvendelighed til en given opgave i forhold til standarder og toleranceangivelser.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Naturfag på E-niveau, bestået.

2) Engelsk på F-niveau, bestået.

3) Dansk på E-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Kompetencer svarende til arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring (§ 26-kursus) efter Arbejdstilsynets regler pr. 1. september 2014.

2) Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.

3) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan arbejde selvstændigt med fremstilling af alle typer sko til heste, herunder special- og sygebeslag.

2) Eleven kan foretage den fornødne beskæring af hove og pålægning af beslag ud fra viden om hestens anatomi.

3) Eleven kan vurdere, om der er behov for tilkaldelse af dyrlæge ved observering af akutte lidelser ved hesten.

4) Eleven kan planlægge og tilrettelægge sit arbejde under hensynstagen til de nødvendige kvalitetskrav.

5) Eleven kan indgå i samarbejdsprocesser ud fra et kendskab til samarbejds- og kommunikationsteknikker.

6) Eleven kan kommunikere med kunder ud fra en forståelse af passende betjening.

7) Eleven kan planlægge, strukturere og vurdere løsningsmuligheder for egne arbejdsopgaver ud fra sit kendskab til produktionsstyring.

8) Eleven kan tilrettelægge alle arbejdsprocesser i forhold til drift af egen virksomhed.

9) Eleven kan arbejde energi- og miljøbevidst og overholde miljøkrav ved alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder, herunder med forståelse for bæredygtighed.

10) Eleven kan udvise innovative kompetencer ved arbejdet inden for uddannelsens jobområder.

11) Eleven kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken.

Stk. 2. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning og merit

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelserne om merit, er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor.

Afsluttende prøve

§ 6. Som del af den sidste skoleperiode i beslagsmedeuddannelsen afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve.

Stk. 2. Prøven omfatter en teoretisk og en praktisk prøve. Prøverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

Stk. 3. Den teoretiske prøve består af et sæt skriftlige opgaver inden for uddannelsens mål i alle fag samt en efterfølgende samtale om de løste opgaver. Den teoretiske prøve gennemføres inden for en varighed af 2 klokketimer og 30 minutter. Den praktiske prøve består af fire opgaver, der tilsammen dækker fagområderne smedning og modificering af hestesko samt beslåning af både døde ben og levende hest. Den praktiske prøve har en varighed på 19 klokketimer.

Stk. 4. Eksaminator og de to skuemestre (censorer) giver en delkarakter efter votering for henholdsvis den teoretiske og den praktiske prøve.

Stk. 5. Ved beregning af den endelige prøvekarakter vægtes karakteren for den teoretiske prøve med 25 pct. og karakteren for den praktiske prøve vægtes med 75 pct. Den samlede karakter meddeles eleven umiddelbart efter voteringen.

Stk. 6. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle fag. Eleven skal tillige have bestået hvert af de uddannelsesspecifikke fag.

Stk. 7. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven, som dokumentation for at eleven har opnået kompetencer inden for uddannelsen. Prøvens karakter er påført svendebrevet.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2015.

Stk. 2. Elever, der påbegynder eller er påbegyndt den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse før den 1. august 2015, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Elever, der på tidspunktet for påbegyndelsen af den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse var fyldt 25 år, skal ved overgang til uddannelsen efter stk. 2 gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Undervisningsministeriet, den 26. marts 2015

P.M.V.
Lars Mortensen
Afdelingschef

/ Henrik Saxtorph


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

For at opfylde kriteriet om 2 års relevant erhvervserfaring, skal eleven inden for de sidste 5 år have været beskæftiget i en funktion som beslagsmed eller lignende i en periode svarende til 2 års fuldtidsbeskæftigelse med at udføre følgende beslagsmedeopgaver regelmæssigt:
1. Arbejdet selvstændigt med fremstilling og tilretning af beslag til heste
2. Arbejdet selvstændigt med beskæring og beslåning af heste
3. Selvstændigt foretaget observering af lidelser ved heste
4. Selvstændigt planlagt og tilrettelagt beslagsmedeopgaver

2. Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv (praktik måneder)
Fremstilling af hestesko og
specialbeslag
     
Arbejdet med fremstilling eller tilretning af almindelige beslag til heste i forskellige materialer
6 måneder
1
1
Arbejdet med fremstilling og tilretning af specialbeslag til heste
6 måneder
0,5
2
Arbejdet med opgaver relateret til smedning af emner med brug af esse og tilhørende værktøjer
6 måneder
0,5
1
Beskæring og skoning
     
Arbejdet med beskæring af heste
6 måneder
0,5
0,5
Arbejdet med pålægning af beslag på heste
6 måneder
0,5
0,5
Observering af lidelser ved heste
     
Foretaget observering af lidelser ved heste i samråd med dyrlæge
6 måneder
1
1
Planlægning og tilrettelæggelse
     
Udført tilrettelægning og planlægning af beslagsmedeopgaver
6 måneder
0,5
0,5
Erfaringen skal være opnået inden for de seneste ti år.

3. Uddannelse der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddannelses-
kode
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv
(praktik måneder)
Eud
Smed
1125
5
6