Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

I medfør af § 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015, og til dels efter bestemmelse fra Grafisk Uddannelsesudvalg, jf. lovens § 38, stk. 2, fastsættes:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til mediegrafiker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: Design, planlægning og fremstilling af trykte og digitale produkter og produktioner.

Stk. 2. Uddannelsen afsluttes med specialet mediegrafiker, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer 4 år og 5 måneder, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens speciale 3 år og 5 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 30 uger fordelt på mindst fire skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens speciale 2 år og 8 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 27 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst fire skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Kommunikation og informationsteknologiske værktøjer til faglig problemløsning, dokumentation og præsentation.

2) Forskellige medietyper, produktionsmetoder og værktøjer samt kommunikationsstrategier i forhold til medietyper.

3) Idéudvikling, design og fremstilling af trykte og digitale produkter.

4) Regler, begreber og grafiske termer inden for grafisk produktion.

5) Arbejdsmiljø inden for ergonomi og arbejdets tilrettelæggelse.

6) Arbejdsmarkedet og dets forskellige virksomhedstyper, herunder viden om relationer og samarbejdsformer.

7) Trykt og digital produktion og workflow samt kvalitetsparametre, bl.a. med henblik på kvalitetskontrol af eget arbejde.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Kommunikation og anvendelse af gængse informationsteknologiske værktøjer til faglig problemløsning, dokumentation og præsentation.

2) Fremstilling af trykte og digitale produkter ved hjælp af grafisk udstyr og billede-, tekst- og illustrationsprogrammer.

3) Udførelse af arbejde med idéudvikling, grafisk design og layout til trykte og digitale produkter.

4) Anvendelse af grundlæggende grafiske regler ved fremstilling af trykte og digitale produkter.

5) Anvendelse af et fagligt sprog ud fra grundlæggende regler, begreber og termer inden for grafisk produktion.

6) Orientering i vejledninger, dokumentation og manualer på engelsk.

7) Valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og medvirken til tilrettelæggelse af et godt arbejdsmiljø.

8) Modtagelse af faglig vejledning og medvirken til løsning af en faglig problemstilling.

9) Udførelse af simpel kvalitetskontrol af eget arbejde.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) forklare og skelne mellem forskellige grundlæggende medietyper, produktionsmetoder og værktøjer samt kommunikationsstrategier og deres anvendelse i konkrete sammenhænge,

2) forklare og vurdere forskellige grundlæggende produktionsmetoder og værktøjer i forhold til parametre som arbejdsmiljø, kvalitet og målgrupper,

3) vælge, begrunde og praktisk anvende de arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation,

4) vurdere forskellige former for faglig dokumentations anvendelighed i forskellige sammenhænge,

5) foreslå ændringer til brug af udstyr, værktøjer, faglige metoder, materialer m.v.,

6) anvende faglige udtryk og begreber,

7) analysere, beskrive og kommunikere forhold, der er relevante i forhold til uddannelsen,

8) søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser,

9) begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces, herunder foreslå ændringer eller andre metoder,

10) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces,

11) forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, fx følge et diagram, anvende statistik og følge en vejledning,

12) udarbejde almindeligt anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, udføre egenkontrol o.l.,

13) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater,

14) evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater og

15) samarbejde med andre om løsning af opgaver.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Dansk på E-niveau, bestået.

2) Design på E-niveau, bestået.

3) Samfundsfag på F-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.

2) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan designe, planlægge og fremstille trykte og digitale produkter og produktioner.

2) Eleven kan arbejde med idéudvikling, grafisk design, typografi samt grafik og billedbehandling til fremstilling af trykte og digitale produkter og produktioner.

3) Eleven kan anvende viden om det grafiske workflow til varetagelse og rådgivning om et rationelt produktionsforløb, herunder udføre kvalitetskontrol og relevant kvalitetsstyring i forbindelse med trykt og digital produktion.

4) Eleven kan anvende viden om informationsteknologi og dens muligheder til at udføre brancherelevante opgaver i forhold til kommunikationsteknologi, informationssøgning, datahåndtering og dokumentformater.

5) Eleven kan forholde sig til korrekt sprog, retstavning og tegnsætning, anvende grundlæggende grafiske regler samt benytte sig af et fagligt sprog ud fra grundlæggende regler, begreber og termer inden for grafisk produktion.

6) Eleven kan anvende viden om kommunikation og konceptudvikling.

7) Eleven kan visualisere og præsentere trykte og digitale produkter og produktioner.

8) Eleven kan dokumentere faglige problemstillinger inden for trykt og digital produktion og workflow.

9) Eleven kan varetage kundekontakt og rådgive om fremstilling af trykte og digitale produkter og produktioner.

10) Eleven kan indgå i et samarbejde med andre, herunder bidrage til løsning af faglige problemstillinger.

Stk. 2. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning og merit

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelserne om merit, er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor.

Afsluttende prøve

§ 6. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode. Prøven udgør samtidig en svendeprøve.

Stk. 2. Den afsluttende prøve er en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i elevens portfolio.

Stk. 3. Prøven stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes. Censorerne er til stede under prøven. Prøven varer 60 minutter inklusive votering. Ved bedømmelsen af den mundtlige prøve giver eksaminator og de to censorer samlet en karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af elevens portfolio, elevens præsentation af denne og eksaminationen som helhed.

Stk. 4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået et gennemsnit på mindst 02 af alle fag i hovedforløbet.

Stk. 5. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetencer inden for uddannelsen.

Stk. 6. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået”.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2015.

Stk. 2. Elever, der påbegynder eller er påbegyndt den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse før den 1. august 2015, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Elever, der på tidspunktet for påbegyndelsen af den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse var fyldt 25 år, skal ved overgang til uddannelsen efter stk. 2 gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Undervisningsministeriet, den 14. april 2015

P.M.V.
Lars Mortensen
Afdelingschef

/ Henrik Saxtorph


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Skolen foretager en individuel vurdering af elevens kompetencer på baggrund af dokumentation fra eleven samt en konkret afprøvning og vurdering af elevens praktiske og teoretiske kompetencer målt i forhold til uddannelsens kernefagligheder og samlede faglærte kompetence.
Den relevante erhvervserfaring skal være opnået inden for de seneste 3 år og inden for det arbejdsområde, der vil være typisk for praktikuddannelsen.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning for alle (skoleuger)
Afkortning for alle (praktik mdr.)
Erhvervserfaring som ufaglært grafisk freelancer eller assistent, ufaglært serigraf eller skiltetekniker eller anden erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, der vil være typisk for praktikuddannelsen
Op til 24 måneders erfaring inden for de seneste 3 år
5
6
Erhvervserfaring som grafiker
Mindst 12 måneders erfaring inden for de seneste 3 år
5
6
Erhvervserfaring som datatekniker eller frontline pc-supporter
Op til 24 måneders erfaring inden for de seneste 3 år
5
0
Erhvervserfaring som ufaglært grafisk freelancer, ufaglært serigraf eller skiltetekniker eller anden erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, der vil være typisk for praktikuddannelsen, sammen med en af de nævnte erhvervsuddannelser eller anden kompetencegivende uddannelser
Op til 24 måneders erfaring inden for de seneste 3 år
5
6

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddannelseskode
Afkortning for alle (skoleuger)
Afkortning for alle (praktik mdr.)
Web-integrator
Web-integrator
1465
5
3
Digital media
Multimedie integrator og multimedie animator
1515
5
3
Fotograf
Fotograf
1520
5
3
Grafisk tekniker
Grafisk tekniker
1495
5
3
Skiltetekniker
Skiltetekniker
1470
5
3
AMU kurser med en samlet varighed på 10 uger eller mere
FKB 2792 Produktion af trykt og digital kommunikation
FKB 2609 Foto, film, tv og redaktionel produktion
 
5
0
Multimediedesigner
Multimediedesigner
 
5
6
Designteknolog
Designteknolog
 
5
3