Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til murer

I medfør af § 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015, og til dels efter bestemmelse fra Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget, jf. lovens § 38, stk. 2, samt i medfør af § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 3, i lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 1. september 2014, fastsættes:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til murer har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Planlægning, udførelse og kvalitetskontrol af alle arbejdsprocesser inden for murerfaget i overensstemmelse med fagets regler, normer og traditioner.

2) Kommunikation og samarbejde om byggeprojekter i alle faser med kunder, byggeledelse og kolleger inden for eget fag og tværfagligt, herunder forståelse og udfærdigelse af arbejdstegninger og anvendelse af it til planlægning og information.

Stk. 2. Uddannelsen afsluttes med specialet murer, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 3. Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb. Uddannelsen tilrettelagt som eux-forløb omfatter alle uddannelsens kompetencemål.

Stk. 4. Uddannelsen udbydes med talentspor inden for fagområderne energi, restaurering, renovering og fliser.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 3 år og 11 måneder til 4 år og 5 måneder, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens hovedforløb fra 2 år og 11 måneder til 3 år og 5 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 35 uger fordelt på fem skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens hovedforløb fra 2 år og 3 måneder til 2 år og 9 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 31 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst en skoleperiode for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 varer uddannelsens hovedforløb for elever i eux-forløb mellem 3 år og 2 måneder og 3 år og 3 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 68 uger fordelt på fire skoleperioder. Alle skole- og praktikperioder, der ikke er afsluttende, skal have et omfang af ca. et halvt års varighed.

Stk. 6. En skole med et hertil tilstrækkeligt elevantal i eux-forløb skal tilrettelægge undervisningen i parallelle spor, således at elever i et spor er i praktikuddannelse, mens eleverne i et andet spor er i skoleundervisning. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven, medmindre andet fremgår af stk. 7, opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Murer-, flise-, tag-, renoverings- og restaureringsarbejde.

2) Energirigtigt byggeri.

3) Fagligt relaterede tegninger, diagrammer og beskrivelser.

4) Planlægning og kvalitetssikring.

5) Konstruktioner, materialer og arbejdsteknikker inden for faget.

6) Ergonomi.

7) Genkende matematikken i praktiske situationer.

8) Anvende tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, samt enkle formeludtryk i deres grundform.

9) Fysikkens grundlæggende love, formler og begreber i forbindelse med eksperimenter og til løsning af enkle teoretiske opgaver.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Murer-, flise-, tag-, renoverings- og restaureringsarbejde samt energirigtigt byggeri.

2) Puds-, flise-, gulv-, fuge- og murearbejde.

3) Miljø- og sikkerhedsmæssigt korrekt udførelse af arbejdet.

4) Udvælgelse, mængdeberegning, sammensætning og tildannelse af materialer, som indgår i egne arbejdsopgaver inden for flise-, gulv- og murværkskonstruktioner.

5) Anvendelse af fagligt relaterede tegninger, diagrammer og beskrivelser ved hjælp af it.

6) Anvendelse af fagets standardværktøj og fremstilling af simple værktøjer og hjælpemidler.

7) Udførelse af energibesparende konstruktioner.

8) Anvendelse af matematisk modellering til løsning af praktiske opgaver fra erhverv, hverdag eller samfund.

9) Anvendelse af tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, samt enkle formeludtryk i deres grundform.

10) Gennemførelse af et produktudviklingsforløb bestående af faserne produktprincip, produktudformning og evaluering.

11) Anvendelse af enkle beregninger ved brug af fysiske formler, specielt inden for energiområdet.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) læse fagligt relaterede tegninger, diagrammer og beskrivelser,

2) udføre håndtegnede skitser og anvende grundlæggende digital tegning til udførelse af plan, opstalt, snit og isometri til brug for egne opgaver,

3) deltage i udførelse af almindeligt forekommende puds-, flise-, gulv-, fuge- og murearbejde,

4) gøre rede for betydningen af planlægning og kvalitetssikring,

5) udvælge, mængdeberegne, sammensætte og tildanne materialer, som indgår i egne arbejdsopgaver inden for flise-, gulv- og murværkskonstruktioner,

6) anvende fagets standardværktøj og fremstille simple værktøjer og hjælpemidler,

7) på grundlæggende niveau gøre rede for vigtigheden af energirigtigt byggeri og deltage i udførelse af energibesparende konstruktioner,

8) beherske skitsering med blyant som led i udformning og konkretisering af et produkt, og anvende relevante krav eller standarder i udviklingen af produktet, og

9) selvstændigt opsøge viden om nye konstruktioner, materialer og arbejdsteknikker inden for faget.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Matematik på F-niveau, bestået.

2) Teknologi på F-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav til opstilling af rulle- og bukkestillads.

2) Kold asfalt, bitumen, i overensstemmelse med Arbejdstilsynets uddannelseskrav.

3) Varmt arbejde i henhold til Arbejdstilsynets krav om brandforanstaltninger i forbindelse med gnistproducerende værktøj.

4) Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.

5) Kompetencer svarende til Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

6) Det uddannelsesspecifikke fag i grundforløbet med mindst 02 som standpunktskarakter.

Stk. 7. Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne efter erhvervsuddannelseslovens § 66 y, stk. 1, nr. 2, er undtaget fra det i stk. 6, nr. 6 nævnte krav.

Stk. 8. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven, ud over kravene i stk. 2-6, have gennemført følgende grundfag:

1) Dansk på C-niveau.

2) Engelsk på C-niveau.

3) Samfundsfag på C-niveau.

4) Matematik på C-niveau.

5) Teknologi på C-niveau.

6) Fysik på C-niveau.

Stk. 9. For elever, der opnår de i stk. 8 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets 1. del med varigheder på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-6 være gennemført i grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger.

Stk. 10. Er der i stk. 5 fastsat karakterkrav for et eller flere fag, gælder disse krav tilsvarende for eux-elever på det niveau af grundfaget, som eleven skal have for at kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, jf. stk. 8, uanset en eventuel forskel mellem de pågældende niveauer.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Kompetencemålene for hovedforløbet er følgende:

1) Eleven kan genkende og navngive forskellige stilarter inden for arkitektur og design og er opmærksom på de æstetiske kvaliteter i det murede byggeri.

2) Eleven kan informationssøge om lovkrav, produkter, arbejdsprocesser, påvirkninger og reguleringer af faget og byggebranchen.

3) Eleven kan gøre rede for, hvilken betydning de sociale, økonomiske og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige konsekvenser.

4) Eleven kan redegøre for arbejdsmarkedets opbygning, overenskomstmæssige forhold og det fagretlige system.

5) Eleven kan kommunikere og samarbejde med kunder og byggeriets aktører samt arbejde med innovative processer og vise kendskab til iværksætteri.

6) Eleven kan redegøre for, hvad det betyder at indgå i arbejdsmiljøorganisationen på byggepladsen og i virksomheden.

7) Eleven kan arbejde med kold asfalt, bitumen, i overensstemmelse med Arbejdstilsynets uddannelseskrav.

8) Eleven kan opstille, ændre og nedtage systemstillads i overensstemmelse med Arbejdstilsynets uddannelseskrav.

9) Eleven kan planlægge og arbejde ud fra udleverede tegninger og arbejdsbeskrivelser.

10) Eleven kan foretage kvalitetssikring af sit eget arbejde.

11) Eleven kan udføre alle fagligt relaterede matematiske beregninger.

12) Eleven kan udføre almindeligt forekommende murværkskonstruktioner ved nybyggeri, byfornyelse, renovering og restaurering.

13) Eleven kan udføre almindeligt forekommende opbygning af gulvkonstruktioner i ikke-organiske materialer.

14) Eleven kan udføre konstruktion og underlag for fliser på gulv og væg.

15) Eleven kan udføre gulv- og vægbeklædning i fliser ved nybyggeri, renovering og restaurering.

16) Eleven kan udføre overfladebehandling ved nybyggeri, renovering og restaurering.

17) Eleven kan udføre tagarbejde med tegl og betonprodukter ved nybyggeri, renovering og restaurering.

18) Eleven kan udføre energibesparende konstruktioner.

19) Eleven kan anvende murerfagets materialer og intelligente materialer samt vise kendskab til deres egenskaber.

Stk. 2. I eux-forløb skal følgende fag m.v. gennemføres ud over de i stk. 1 fastsatte mål:

1) Dansk på A-niveau, jf. bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen), dog med uddannelsestiden 175 timer svarende til 7 uger.

2) Engelsk på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 130 timer svarende til 5,2 uger.

3) Matematik på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 140 timer svarende til 5,6 uger.

4) Fysik på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 105 timer svarende til 4,2 uger.

5) Kemi på C-niveau, jf. bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) eller bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), uddannelsestid 75 timer svarende til 3 uger.

6) Teknologi på B-niveau, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 75 timer svarende til 3 uger.

7) Teknikfag på B-niveau, byggeri og energi, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 100 timer svarende til 4 uger.

8) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

9) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge.

10) Valgfag i form af et løft af niveau i et fag, uddannelsestid 125 timer svarende til 5 uger.

Stk. 3. Skolen skal som minimum udbyde følgende valgfag: Matematik på A-niveau.

Stk. 4. Alle skoleperioder, med undtagelse af den sidste, skal bestå af undervisning i både gymnasiale fag og erhvervsuddannelsesfag i et sådant omfang, at der er mulighed for samspil og synergi mellem de enkelte aktiviteter. Skolens samlede tilrettelæggelse af undervisningen i eux-forløbet skal sikre synergien mellem erhvervsuddannelsens kompetencemål og målene for de gymnasiale fag efter stk. 2. Skolen skal sikre, at undervisningen i fag på gymnasialt niveau så vidt muligt knytter an til den konkrete elevgruppes erhvervsuddannelser, herunder at opgaver, projekter m.v. i rimeligt omfang giver mulighed for at inddrage viden, begreber og indhold fra den enkelte elevs uddannelse.

Stk. 5. Uddannelsestiden for de gymnasiale fag i hovedforløbet omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet, dvs. den tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af skolen til realisering af fagets formål, herunder faglig og metodisk vejledning. Uddannelsestid omfatter dog ikke elevernes forberedelse til undervisningen, det skriftlige arbejde og de officielle prøver. Skolen skal ved tilrettelæggelsen af undervisning i gymnasiale fag, hvor der ikke i uddannelsestiden indgår tid til afholdelse af prøver, sørge for at medregne fornøden tid hertil.

Stk. 6. Omfanget af det skriftlige arbejde i fagene opgøres i elevtid. Elevtiden er den forventede tid, en gennemsnitlig elev på det pågældende niveau skal bruge for at udfærdige en besvarelse af de skriftlige opgaver i faget. Elevtiden omfatter ikke interne prøver. For elever i eux-forløb skal der mindst afsættes 500 timers elevtid til den enkelte elevs skriftlige arbejde. Elevtiden fordeles af skolen med passende inddragelse af de principper for fordeling af elevtid, som fremgår af reglerne om de gymnasiale uddannelse. Dele af elevtiden kan af hensyn til synergien i det samlede eux-forløb og elevernes progression afvikles i forbindelse med andre dele i forløbet end de gymnasiale fag, herunder grundfag i grundforløbet.

Stk. 7. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning og merit

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelser om merit, er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor.

Stk. 3. Bekendtgørelse om merit i de gymnasiale uddannelser finder med de nødvendige tilpasninger anvendelse for merit i fag på gymnasialt niveau.

Afsluttende prøve og gymnasial eksamen

§ 6. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode. Prøven er en projektprøve, som omfatter en teoretisk og en praktisk del, hvis udførelse og besvarelse danner grundlag for bedømmelsen. Prøven udgør en svendeprøve. Prøven skal afdække elevens opnåede kompetencer. Opgaven udleveres til eleven den første dag på sidste skoleophold.

Stk. 2. Svendeprøvens teoretiske del består af en mundtlig fremlæggelse på baggrund af den praktiske udførelse af prøven og en dokumentation udarbejdet af eleven under den sidste skoleperiode. Arbejdet med dokumentationen varer 40 timer. Den mundtlige prøve varer 30 minutter inklusive votering. Der gives én karakter for den teoretiske del.

Stk. 3. Den praktiske del af svendeprøven består af en fremstillingsopgave, der løses indenfor en varighed af 50 timer. Censorerne er til stede under bedømmelsen af fremstillingsopgaven. Der gives én karakter for den praktiske prøve.

Stk. 4. For at der kan udstedes skolebevis, skal alle fag i hovedforløbet være bestået, jf. dog stk. 5 og 6, og hver af delprøverne i den afsluttende svendeprøve skal være bestået.

Stk. 5. Elever i eux-forløb er fritaget for det i stk. 4 nævnte beståkrav i grundfag, der afløses af gymnasiale fag.

Stk. 6. Hvis eleven ikke har opnået bestået i samtlige grundfag, men i øvrigt opfylder betingelserne i stk. 4, udstedes skolebevis, når skolen med tilslutning fra det faglige udvalg ud fra en samlet bedømmelse vurderer, at eleven opfylder målene for skoleundervisningen, eventuelt efter supplerende undervisning.

Stk. 7. Det samlede resultat af svendeprøven er et vægtet gennemsnit af den samlede projektopgave. I det vægtede gennemsnit indgår den teoretiske prøve med 1/3 og den praktiske prøve med 2/3.

Stk. 8. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis (svendebrev) til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

Stk. 9. Det faglige udvalg kan påtegne uddannelsesbeviset (svendebrevet) udmærkelse for veludført svendeprøve med betegnelserne ”ros”, ”bronzemedalje” eller ”sølvmedalje”.

§ 7. I alle gymnasiale fag gives afsluttende standpunktskarakterer, der udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan ved afslutningen af faget. Der udarbejdes en undervisningsbeskrivelse for det enkelte fag i overensstemmelse med reglerne herom i htx-bekendtgørelsen.

Stk. 2. Eux-elever skal, ud over hvad der følger af § 6:

1) aflægge seks prøver i hovedforløbet efter udtræk blandt fag på gymnasialt niveau,

2) udarbejde en større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, og

3) aflægge en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser.

Stk. 3. Projektet efter stk. 2, nr. 3, udarbejdes i teknikfag B, byggeri og energi, og mindst et fag fra erhvervsuddannelsens uddannelsesspecifikke fag efter elevens valg. Efter elevens valg kan projektet udarbejdes i et yderligere fag. Projektet kan tilrettelægges sammen med erhvervsuddannelsens afsluttende prøve. Tilrettelæggelsen kan medføre, at elevens afsluttende prøve finder sted indtil seks måneder før uddannelsens afslutning.

Stk. 4. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen, udover det i § 6, stk. 8 nævnte uddannelsesbevis, bevis for at have opnået en gymnasial eksamen, der giver generel studiekompetence. Beviset benævnes eux-bevis.

Stk. 5. Eux-beviset indeholder prøvekaraktererne i fag på gymnasialt niveau, jf. stk. 2, nr. 1, karakteren for den større skriftlige opgave, karakteren fra prøven med udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt og afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i alle fag på gymnasialt niveau.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2015.

Stk. 2. Elever, der påbegynder eller er påbegyndt den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse før den 1. august 2015, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Elever, der på tidspunktet for påbegyndelsen af den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse var fyldt 25 år, skal ved overgang til uddannelsen efter stk. 2 gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Undervisningsministeriet, den 1. april 2015

P.M.V.
Lars Mortensen
Afdelingschef

/ Lise Bagge Rasmussen


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Eleven skal have arbejdet med murerarbejde, heraf have mindst 4 måneders erhvervserfaring inden for hvert af følgende fagområder:
Murer-fagområde
Flise-fagområde
Energi-fagområde
Restaurering- og renoverings-fagområde
Tag-fagområde
For alle fagområder gælder følgende:
Alle arbejdsopgaver skal have været varierede og være forgået i samarbejde med eller under vejledning af fagkyndige. Eleven skal kunne udføre arbejdsopgaver selvstændigt og rutinemæssigt.
Eleven skal gennemgå en kompetenceafklarende opgave udarbejdet af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg.
Eleven skal opfylde arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav til opstilling af rulle-bukke-stillads.
Eleven skal opfylde arbejdstilsynets krav i henhold til kursus i systemstilladser, opstilling m.v. i overensstemmelse med kursus nr. 44 004.
Eleven skal have gennemført førstehjælp, mellemniveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner senest pr. 1. september 2014.
Eleven skal have kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts retningslinjer senest pr. 1. september 2014.
Kold asfalt, bitumen, i overensstemmelse med Arbejdstilsynets uddannelseskrav i overensstemmelse medkursus nr. 45651.
Varmt arbejde: i henhold til Arbejdstilsynets krav om brandforanstaltninger i forbindelse med gnistproducerende værktøj i overensstemmelse med kursus nr. 45141.
Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning
af euv
(skole-
uger)
Afkortning
af euv
(praktik
måneder)
Afkortning for unge under 25 (skole-
uger)
Afkortning for unge under 25 (praktik
måneder)
Arbejde på byggeplads
Mindst 2 år
-
-
-
6 måneder

3 Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddannelseskode
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv
(praktik
måneder)
Afkortning for unge under 25 (skoleuger)
Afkortning for unge under 25 (praktik
måneder)
Træfagenes byggeuddannelse.
Træfagenes byggeuddannelse.
1390
4,1
-
4,1
6
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
1380
7,1
 
7,1
6
Certifikat-
uddannelser
Systemstilladser opstilling m.v.
44004
3
-
3
 
 
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj (varmt arbejde)
45141
0,2
 
0,2
-
 
Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen
45651
0,2
 
0,2
 
 
Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
 
0,6
 
0,2
 
Kontrakt-
uddannelser
Murerarbejdsmand
 
4
-
4
-
Arbejdsmarkeds-
uddannelser
Isolering - Mursamlinger i.h.t. isoleringskrav
40614
0,6
-
0,6
-
 
Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds
40905
0,2
 
0,2
 
 
Tyndpudsede overflader - egen fremstillet mørtel
40997
0,4
 
0,4
 
 
Tung gulvkonstruktion i vådrum på træbjælkelag
43136
0,4
 
0,4
 
 
Storformatfliser på gulv
43146
0,6
 
0,6
 
 
Gennembrydning og opbygning af bærende murværk
44466
0,6
-
0,6
-
 
Beton- og teglstenstage - udfør. af inddækninger
44561
0,2
 
0,2
 
 
Beton- og teglstenstage - udmåling og oplægning
44562
0,4
 
0,4
 
 
Beton- og teglstenstage - udførelse af skotrender
44563
0,4
 
0,4
 
 
Muret gavlafslutning med el. uden gesims – udfør.
44565
0, 4
 
0,4
 
 
Murede og pudsede gesimser – udførelse
44566
0,6
 
0,6
 
 
Murede smighjørner – opførelse
44570
0,2
 
0,2
 
 
Murede kupler og hvælv – udførelse
44580
2
 
2
 
 
Murede gavltrekanter – udførelse
44581
0,4
 
0,4
 
 
Murafslutninger – udførelse
44583
0,4
 
0,4
 
 
Fugt-, varme- og lydisolering ved murværk - udfør.
44584
0,2
 
0,2
 
 
Vådrum - fliser og klinker på vådrumssikr underlag
44612
0,2
 
0,2
 
 
Specialpuds - udførelse
44613
0,1
 
0,1
 
 
Grov- og finpudsede overflader – udførelse
44626
0,6
 
0,6
 
 
Overfladebehandling med kalkning af murværk
44670
0,4
 
0,4
 
 
Restaurering af tavl i bindingsværk
44671
0,6
-
0,6
-
 
Dekorationer i gulv- og vægfliser
47125
0,4
 
0,4
 
 
Terrazzo – udførelse af gulve og plader
47126
1
 
1
 
 
Udførelse af designelementer i vådrum
47127
0,4
 
0,4
 
 
Proces- og kvalitetssikring af vådrum
47128
0,2
 
0,2
 
 
Vådrum - udførelse af vådrumssikring
47129
0,4
 
0,4
 
 
Glasbyggesten i boliger
47131
0,2
 
0,2
 
 
Flisegulve – udførelse
47132
0,4
 
0,4
 
 
Avanceret flisearbejde
47133
1
 
1
 
 
Tunge væg- og gulvkonstruktioner til brug i vådrum
47135
0,4
 
0,4
 
 
Murede overlukninger - konstruktion og udførelse
47897
1
 
1