Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

I medfør af § 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015, og til dels efter bestemmelse fra Metalindustriens Uddannelsesudvalg, jf. lovens § 38, stk. 2, fastsættes:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til støberitekniker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Manuel og maskinel fremstilling af støbte produkter.

2) Planlægning og kvalitetssikring af støberiprocesser under overholdelse af gældende miljøregler.

3) Efterbehandling af støbte produkter.

4) Konstruktion og design af støbte produkter herunder udarbejdelse af arbejdstegninger og anden dokumentation.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, jf. stk. 3 og 4, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen indeholder trin 1, støberiassistent, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 4. Uddannelsen afsluttes med trin 1, jf. stk. 3, eller med et af følgende specialer (trin 2), niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1) Sandstøbning.

2) Støbning i permanente forme.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 2 år og 6 måneder til 4 år, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens trin 1, støberiassistent, 1 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 12 uger fordelt på mindste tre skoleperioder. Uddannelsens specialer varer yderligere 1 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 10 uger.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens trin 1, støberiassistent, 1 år og 2 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 10 uger. Uddannelsens specialer varer yderligere 1 år og 2 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 9 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindste to skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed, samt arbejdsrelevant ergonomi.

2) Sammenhængen mellem produktion, økonomi, tid og kvalitet i en typisk støberivirksomhed.

3) Normer og standarder anvendt ved fremstilling af enkle arbejdstegninger, udførelse af beregninger, materialelister og anden dokumentation.

4) Tolerancekrav ved afkortning og tildannelse af plade, rør og profil.

5) Gældende standarder og kvalitetskrav ved anvendelse af forskellige svejsemetoder i et fremstillingsforløb.

6) Materialer, håndværktøjer, maskiner og svejseudstyr anvendt inden for faget.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Gældende regler om sikkerhed og miljø i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af arbejdet samt ergonomisk korrekt udførelse af arbejdsopgaver.

2) Anvendelse af it til faglig informationssøgning og kommunikation.

3) Udvælgelse af egnet materiale til en given fremstillingsopgave, herunder begrundelse for materialevalg.

4) Udførelse af beregninger, materialelister og anden dokumentation.

5) Aflæsning og udarbejdelse af arbejdstegninger ved hjælp af elektroniske værktøjer.

6) Planlægning og udførelse af fremstillingsopgaver ved anvendelse af manuelle og maskinelle bearbejdningsmetoder, herunder spåntagen- og spånløs bearbejdning af stålmaterialer, metaller, og plastmaterialer.

7) Bearbejdning af plader og klipning i tyndere materiale med hånd-, maskinprofil, og kurvesakse.

8) Afkortning og tildannelse af lige-, skrå- og faconsnit i plade, rør og profiler inden for gældende tolerancekrav ved brug af flammeskærer, koldsav og pladesaks.

9) Anvendelse af forskellige svejsemetoder og udførelse af kvalitetskontrol efter gældende normer.

10) Udvælgelse, anvendelse og vedligehold af det mest gængse håndværktøj, der anvendes inden for faget.

11) Anvendelse af måleværktøjer, samt foretagelse af mål og anden kvalitetskontrol i forhold til givne standarder og toleranceangivelser.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) planlægge og udføre enkle fremstillingsopgaver med anvendelse af gængse håndværktøjer og maskiner på baggrund af enkle arbejdstegninger og -beskrivelser,

2) vurdere om eget arbejde opfylder de af underviseren udvalgte kvalitetsmæssige krav,

3) demonstrere viden om samt udarbejde arbejdstegninger ved hjælp af elektroniske værktøjer,

4) demonstrere viden om samt udføre enkle faglige beregninger,

5) demonstrere viden om og udføre bearbejdning af plader rør og profil, samt klipning i tyndere materiale med maskin- og håndsakse,

6) udføre opmærkning og afkortning af plader rør og profil med anvendelse flammeskærer og koldsav samt demonstrere viden om de anvendte værktøjer og maskiner,

7) demonstrere grundlæggende viden om stål og metal støbeprocesser, legerings elementer samt varmebehandling,

8) udføre svejsning med anvendelse af forskellige svejsemetoder,

9) udføre kontrolmåling med anvendelse af gængse måleværktøjer, herunder redegøre for valg af måleværktøj og

10) indrette sig efter arbejdsrelevant ergonomi samt sikkerheds- og miljømæssige krav.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Fysik på F-niveau, bestået.

2) Dansk på E-niveau, bestået.

3) Engelsk på E-niveau, bestået.

4) Matematik på E-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring (§ 26-kursus), jf. Arbejdstilsynets regler.

2) Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.

3) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan fremstille og aflæse enkle arbejdstegninger samt udføre beregninger, materialelister og anden dokumentation i overensstemmelse med gældende normer og standarder.

2) Eleven kan udvælge egnet materiale og fremstille enkelte emner under hensynstagen til gældende normer, standarder og sikkerhedsbestemmelser.

3) Eleven kan planlægge og udføre enkle fremstillingsopgaver ved hjælp af manuelle og maskinelle bearbejdningsmetoder, herunder spåntagen- og spånløsbearbejdning af stålmaterialer og metaller.

4) Eleven kan afskære, rense og efterbehandle enkelte emner under hensynstagen til gældende normer, standarder og tolerancekrav.

5) Eleven kan udføre forskellige svejsemetoder i et fremstillingsforløb under hensyntagen til gældende sikkerheds- og kvalitetskrav.

6) Eleven kan anvende måleværktøjer, foretage mål og anden kvalitetskontrol af modeller og færdige emner i forhold til givne standarder og toleranceangivelser.

7) Eleven kan udvise forståelse for sammenhængen mellem produktion, økonomi, tid og kvalitet i virksomheden og kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken.

8) Eleven kan vurdere forskellige fejltyper og årsager i et fremstillingsforløb i forhold til gældende kvalitetskrav.

9) Eleven kan vedligeholde det mest gængse håndværktøj og måleværktøj, der anvendes inden for faget.

Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-3, jf. stk. 1, gælder for alle elever i hovedforløbet.

Stk. 3. Kompetencemålene nr. 4-7, jf. stk. 1, gælder for specialet sandstøbning. Kompetencemålene nr. 6-9, jf. stk. 1, gælder for specialet støbning i permanente forme.

Stk. 4. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning og merit

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelserne om merit, er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor.

Afsluttende prøve

§ 6. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1 afholder skolen en afsluttende prøve, som består af en praktisk orienteret opgave. Prøven skal kun aflægges af elever, som afslutter uddannelsen med det pågældende trin.

Stk. 2. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens specialer afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Prøven består af en praktisk opgave og løses inden for en varighed af 24 klokketimer. Elevernes løsning af opgaverne bedømmes af læreren og to censorer udpeget af det faglige udvalg. De to censorer deltager kun i bedømmelsen af prøven. Eleverne bedømmes på baggrund af den praktiske opgave. Svendeprøven stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

Stk. 3. For at der kan udstedes skolebevis skal eleven have opnået karakteren 02 som gennemsnit af karaktererne for alle fag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have opnået karakteren 02 i hvert enkelt af de uddannelsesspecifikke fag. Såfremt uddannelsens skoledel gennemføres i Sverige anvendes det for denne uddannelse gældende bedømmelsessystem.

Stk. 4. For elever, der afslutter uddannelsen efter trin 1, støberiassistent, skal prøven være bestået.

Stk. 5. For elever, der afslutter uddannelsen med specialerne sandstøbning og støbning i permanente forme, skal svendeprøven være bestået.

Stk. 6. Ved uddannelsens afslutning med trin 1 udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven.

Stk. 7. Ved uddannelsens afslutning med trin 2, udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven.

Stk. 8. For AMU-uddannelser, der gennemføres som valgfri specialefag eller erhvervsrettet påbygning, anvendes bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået”.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2015.

Stk. 2. Elever, der påbegynder eller er påbegyndt den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse før den 1. august 2015, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Elever, der på tidspunktet for påbegyndelsen af den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse var fyldt 25 år, skal ved overgang til uddannelsen efter stk. 2 gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Undervisningsministeriet, den 26. marts 2015

P.M.V.
Lars Mortensen
Afdelingschef

/ Gert Nielsen


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. §§ 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

For at opfylde kriteriet om 2 års relevant erhvervserfaring, skal eleven inden for de sidste 5 år have været beskæftiget i en funktion som støberitekniker i en periode svarende til 2 års fuldtidsbeskæftigelse med at udføre følgende opgaver selvstændigt og regelmæssigt:
Manuel og maskinel fremstilling af støbte produkter.
Planlægning og kvalitetssikring af støberiprocesser under overholdelse af gældende miljøregler.
Efterbehandling af støbte produkter.
Konstruktion og design af støbte produkter herunder udarbejdelse af arbejdstegninger og anden
dokumentation.