Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beskatning af søfolk

 

I medfør af § 12 i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk fastsættes:

Administration af reglerne for sømandsfradrag

§ 1. Sømandsfradrag kan vælges i følgende tilfælde, når betingelserne i § 3 i lov om beskatning af søfolk er opfyldt:

1) Ved ansættelse til arbejde ombord, når den pågældende indgår i skibets normale driftsbesætning og udelukkende udfører opgaver, der vedrører skibets almindelige drift i bred forstand.

2) Ved ansættelse af midlertidig karakter til særlige vedligeholdelses- eller reparationsarbejder ombord. Det er en forudsætning, at arbejdet udføres, mens skibet er i almindelig drift, at den pågældende indgår eller vil kunne indgå i skibets sikkerheds- eller driftsbesætning, og at arbejdet ikke umiddelbart vil kunne udføres af landbaseret personale.

3) Ved påmønstring af skib med henblik på at udføre opgaver i forbindelse med skibets særlige tilrigning, last, arbejdsopgaver eller sejlads, når den pågældende indgår som en del af skibets driftsbesætning.

4) Ved arbejde ombord på skibe, som er ude af drift på grund af reparationsarbejde, midlertidig oplægning og lignende af højst seks måneders varighed. Det er en betingelse, at den pågældende umiddelbart før reparationsarbejdet eller den midlertidige oplægning var omfattet af lov om beskatning af søfolk, og at ansættelsesforholdet ikke alene er indgået med henblik på arbejde ombord på skib ude af drift. Skibsværftsarbejdere, landbaserede reparatører m.v. er ikke omfattet.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse i følgende tilfælde:

1) Ved udførelse af tilsynsopgaver af indtil seks måneders varighed i forbindelse med nybygning af skib, når skibet efter færdiggørelsen opfylder betingelserne for anvendelse af § 3 i lov om beskatning af søfolk, og den pågældende umiddelbart efter færdiggørelsen påmønstres skibet, jf. stk. 1, nr. 1 og 3.

2) Ved kursusophold m.v. af indtil tre måneders samlet varighed inden for en 12-månedersperiode, forudsat at den pågældende umiddelbart før kursusopholdet var omfattet af stk. 1, nr. 1, og at den pågældende under kursusopholdet fortsat er ansat af rederiet.

Stk. 3. Nødvendige rejsedage i forbindelse med påmønstring og afmønstring anses for arbejde udført ombord på skib. Omfanget kan højst udgøre 14 dage inden for en 12-månedersperiode.

§ 2. Ved bedømmelsen af, om lønmodtageren er ansat på sædvanlige forhyringsvilkår, jf. lovens § 3, stk. 1, lægges der vægt på, om lønmodtageren er ansat på løn- og arbejdsvilkår svarende til de, som gælder efter kollektive overenskomster indgået mellem arbejdsmarkedets parter for arbejde af den pågældende karakter, og at forhyringsvilkårene i det hele taget svarer til sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår for ansatte med samme anciennitet.

Stk. 2. Ved bedømmelsen af, om betingelsen om mulighed for overnatning på sædvanlig bopæl er opfyldt, jf. lovens § 2, nr. 3, litra e, lægges der vægt på, om lønmodtageren med hensyn til afstanden mellem bopæl og det sted, hvor skibet lægger til, har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl.

§ 3. Når en person er ansat til arbejde ombord på et skib, jf. § 1, en del af et år eller er ansat med en aftalt arbejdstid, som er kortere end den, der svarer til sædvanlige forhyringsvilkår på fuld tid, gives sømandsfradraget forholdsmæssigt, jf. § 3, stk. 1, 3. pkt., i lov om beskatning af søfolk.

Stk. 2. Ved indberetning af oplysninger til told- og skatteforvaltningen om antallet af sødage for personer omfattet af stk. 1 skal arbejdsgiveren omregne antallet af sødage, så det svarer til antallet ved ansættelse på sædvanlige forhyringsvilkår på fuld tid.

Administration af reglerne for beskatning af
søfolk ombord på DIS-skibe

§ 4. Lønindkomst kan beskattes efter § 5, stk. 1 og stk. 2, i lov om beskatning af søfolk i samme omfang som nævnt i § 1, når skibet er et dansk skib registreret i Dansk Internationalt Skibsregister og anvendes til formål, der ville kunne omfattes af tonnageskatteloven. Ved tilsynsopgaver som omhandlet i § 1, stk. 2, nr. 1, er det dog en betingelse, at skibet efter færdiggørelsen opfylder betingelserne for anvendelse af § 5, stk. 1, i lov om beskatning af søfolk.

Stk. 2. Når løn, godtgørelser og gratialer m.v. fastsættes under hensyn til skattenedsættelsen, jf. lovens § 5, stk. 3, er det for godtgørelser og gratialer m.v. omfattet af ligningslovens § 7 U en betingelse, at der ved opgørelse af såvel den DIS-indkomst, der skal medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst, som ved opgørelse af den lempelsesberettigede DIS-indkomst ses bort fra det bundfradrag på 8.000 kr., som er omhandlet i ligningslovens §   7 U. Det beløb, der ses bort fra, kan dog højst udgøre DIS-indkomsten efter ligningslovens §   7 U. Hvis en person for samme indkomstår har modtaget såvel DIS-indkomst som anden indkomst omfattet af ligningslovens §   7 U, fordeles bundfradraget forholdsmæssigt mellem DIS-indkomsten og den anden indkomst.

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal over for told- og skatteforvaltningen kunne godtgøre, hvordan løn, godtgørelser og gratialer m.v. omfattet af lovens § 5 er beregnet.

§ 5. Ved beregningen af søtransportens omfang for bugser- og bjærgningsfartøjer, jf. lovens § 6, anses mobilisering til søs mellem opgaver – svarende til lastskibes sejlads i ballast – som søtransport.

Administration af reglerne, når et skib periodevis anvendes til andre formål

§ 6. Når et dansk eller udenlandsk skib, jf. § 2, nr. 1 og 2, i lov om beskatning af søfolk, periodevis anvendes til andre formål end angivet i den nævnte bestemmelse, kan der i sådanne perioder ikke opnås sømandsfradrag efter lovens § 3, stk. 1. Tilsvarende gælder, når et stenfiskerfartøj, herunder en sandsuger, anvendes til andre formål end stenfiskeri/sandsugning eller de formål, der er nævnt i lovens § 2, nr. 1.

§ 7. Når et dansk skib, jf. § 2, nr. 1, i lov om beskatning af søfolk, periodevis anvendes til formål, som ikke vil kunne omfattes af tonnageskatteordningen, finder lovens § 5 i sådanne perioder ikke anvendelse.

Administration af reglerne for beskatning ved arbejde uden for EU/EØS ombord på stenfiskerfartøjer (sandsugere)

§ 8. Når der uden for EU/EØS udføres arbejde ombord på stenfiskerfartøjer, herunder sandsugere, som omhandlet i § 10, stk. 1, i lov om beskatning af søfolk, kan der vælges anvendt samme beskatningsregler som for personer omfattet af § 5 i lov om beskatning af søfolk, uanset at stenfiskerfartøjer ikke kan registreres i Dansk Internationalt Skibsregister.

Stk. 2. Når indkomst som omhandlet i stk. 1 vælges beskattet efter reglerne i lovens § 5, indberettes indkomsten af arbejdsgiveren til told- og skatteforvaltningen som DIS-indkomst.

Stk. 3. § 4, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Refusionsordning for stenfiskerfartøjer (sandsugere)

§ 9. Refusion efter § 10 i lov om beskatning af søfolk sker på grundlag af fartøjets faktiske anvendelse. Ved bedømmelsen af, om betingelserne for refusion er opfyldt, er fartøjets registreringsforhold ikke i sig selv afgørende. Det er heller ikke i sig selv afgørende, om fartøjet arbejder på grundlag af en indvindingstilladelse udstedt i medfør af råstofloven eller på grundlag af anden offentlig regulering.

§ 10. Refusion ydes for hver afsluttet kalendermåned, hvor betingelsen om, at søtransporten udgør mindst 50 pct. af den tid, hvor fartøjet er i drift, er opfyldt, jf. lovens § 10, stk. 2. Er denne betingelse opfyldt, ydes refusion for den pågældende måned med et beløb svarende til 40 pct. af grundlaget, jf. lovens § 10, stk. 3-4, uanset søtransportens omfang ud over det mindstekrav, der er fastsat i loven. Der kan i intet tilfælde opnås refusion vedrørende indkomst, som er omfattet af lovens § 5 og § 8.

Stk. 2. Ved anvendelsen af stk. 1 fordeles tid, hvor skibet er ude af drift, forholdsmæssigt mellem den tid, der er medgået til søtransportaktiviteter, og den tid, der er medgået til andre aktiviteter, efter samme retningslinier, som er gældende for bugser- og bjærgningsfartøjer, jf. lovens § 6, stk. 2. Et skib anses for at være ude af drift, når arbejdet er indstillet eller ikke kan igangsættes på grund af afventning af myndighedsgodkendelser, reparations- og vedligeholdelsesarbejder, værftsophold, vejrlig og lignende afbrydelser af skibets almindelige drift.

§ 11. I stedet for opgørelse for hver afsluttet kalendermåned kan virksomhederne vælge at foretage opgørelsen for hvert afsluttet kalenderår. Valget, som er bindende for hele kalenderåret, skal træffes senest på tidspunktet for rettidig indgivelse af første anmodning om refusion i det pågældende kalenderår. §§ 12-15 finder tilsvarende anvendelse ved valg af opgørelse på årsbasis. Ved opgørelse på årsbasis skal anmodningen for det samlede kalenderår indgives senest ved udløbet af januar måned det følgende år.

Stk. 2. Ved valg af opgørelse på årsbasis kan told- og skatteforvaltningen mod bankgaranti eller anden behørig sikkerhed tillade, at der foretages udbetaling af månedlige refusionsbeløb à conto. Sikkerheden stilles på det tidspunkt, hvor told- og skatteforvaltningen giver tilladelse til udbetaling à conto. Sikkerheden skal dække hele det beløb, der forventes udbetalt i det pågældende kalenderår, og skal stilles for tidsrummet frem til udgangen af marts måned det følgende år. Udbetalingen à conto kan ikke overstige den stillede sikkerhed.

Stk. 3. Anmodning om udbetaling à conto indgives til told- og skatteforvaltningen bilagt en opgørelse over det forventede refusionsbeløb for det pågældende kalenderår. Anmodningen skal være underskrevet af den virksomhed, der indgiver anmodningen, og af virksomhedens revisor. Told- og skatteforvaltningen kan helt eller delvis afslå udbetaling à conto, hvis virksomhedens forhold tilsiger dette.

Stk. 4. Sikkerhedsstillelsen frigives efter afslutningen af told- og skatteforvaltningens gennemgang og kontrol af opgørelser efter stk. 1. Kan told- og skatteforvaltningen på grund af virksomhedens forhold ikke foretage kontrol, inden sikkerhedsstillelsen udløber, kan told- og skatteforvaltningen kræve sikkerhedsstillelsen realiseret.

§ 12. For lønmodtagere ydes refusionen som 40 pct. af arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget for indkomst, som berettiger til fradrag efter § 3 i lov om beskatning af søfolk, og som kan henføres til arbejde ombord på det pågældende fartøj i den måned, der ydes refusion for, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. For fartøjets ejer ydes refusionen som et gennemsnit af refusionsbeløbene for lønmodtagere omfattet af stk. 1. Har en lønmodtager omfattet af stk. 1 ikke udført arbejde på det pågældende fartøj i hele den pågældende måned, omregnes refusionsbeløbet ved anvendelsen af 1. pkt. for vedkommende til beløbet ved beskæftigelse på fuld tid ombord. Har fartøjets ejer kun udført arbejde ombord på fartøjet i en del af den pågældende måned, beregnes refusionsbeløbet forholdsmæssigt.

Stk. 3. Der kan ikke ydes refusion på grundlag af en indkomst, som er højere end den indkomst, der vil kunne opnås ved ansættelse på sædvanlige forhyringsvilkår, jf. § 2, stk. 1.

§ 13. Som søtransport efter § 10 anses som hovedregel:

1) Sejlads mellem havn og indvindingsplads.

2) Sejlads mellem indvindingsplads og det sted, hvor de indvundne materialer skal losses, herunder selve losningen.

3) Sejlads mellem lossested og havn.

4) Sejlads på og mellem indvindingspladser.

5) Sejlads ved assistance på foranledning af offentlig myndighed i forbindelse med oprydning efter olieudslip m.v.

Stk. 2. Virksomhed inden for området for begrænset fart, jf. § 2, nr. 3, i lov om beskatning af søfolk, anses ikke som søtransport ved anvendelse af lovens § 10.

§ 14. Anmodning om refusion skal inden udløbet af den efterfølgende kalendermåned indgives til told- og skatteforvaltningen. Anmodningen skal være bilagt en opgørelse over grundlaget for refusion, jf. § 12, fordelt på lønmodtagere med angivelse af CPR-numre og tilsvarende for fartøjets ejer, når dette er aktuelt. Anmodningen skal endvidere være bilagt en opgørelse over søtransportens omfang. Opgørelserne skal være underskrevet af den virksomhed, der indgiver anmodningen. Told- og skatteforvaltningen kan bestemme, at yderligere dokumentation skal indgives, eller at anmodningen eller dokumentationen skal indgives på særlige blanketter.

Stk. 2. Søtransportens omfang skal dokumenteres ved et særskilt regnskab. Regnskabet skal foreligge i form af optegnelser i fartøjets logbog eller på anden måde efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse. Regnskabet opbevares i virksomheden og skal sammen med logbog eller udskrift deraf og andet relevant materiale på forlangende forevises for eller indsendes til told- og skatteforvaltningen. Logbog, regnskabsmateriale og bilag hertil skal opbevares i mindst 5 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår. 2. og 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse for opgørelser over grundlaget for refusion.

§ 15. Refusionsbeløb udbetales af told- og skatteforvaltningen senest tre uger efter, at anmodningen er modtaget. Kan told- og skatteforvaltningen på grund af virksomhedens forhold ikke foretage kontrol af anmodningen, afbrydes udbetalingsfristen, indtil virksomhedens forhold ikke længere hindrer kontrol. Virksomheden skal angive en bankkonto, hvortil refusionen kan anvises.

§ 16. Eventuelle korrektioner vedrørende såvel for meget som for lidt udbetalte refusionsbeløb i forbindelse med en tidligere anmodning efter § 14 medtages mod dokumentation i anmodningen om refusion for den kalendermåned, hvori fejlen er konstateret.

Stk. 2. Er betingelserne for refusion i den kalendermåned, hvori fejl er konstateret, ikke opfyldt, eller har virksomheden valgt opgørelse på årsbasis efter § 11, skal der for den pågældende kalendermåned indgives anmodning, som alene vedrører korrektionen.

§ 17. For lidt udbetalte refusionsbeløb udbetales til virksomheden efter § 15. For meget udbetalte refusionsbeløb afkræves virksomheden til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 2. Hvis en virksomhed har fået udbetalt for meget i refusion, og størrelsen af det beløb, der skal tilbagebetales, ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan told- og skatteforvaltningen ansætte virksomhedens refusion skønsmæssigt.

Stk. 3. Opkrævningslovens § 7 finder tilsvarende anvendelse.

Andre bestemmelser

§ 18. Virksomhederne skal over for told- og skatteforvaltningen kunne dokumentere anvendelsen af skibe, når søfolk ombord er omfattet af § 3, § 5 eller § 8 i lov om beskatning af søfolk, eller skibet er omfattet af lovens § 6.

Stk. 2. Dokumentation efter stk. 1 skal foreligge i form af optegnelser i fartøjets logbog eller udskrift heraf eller på anden måde efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse. Dokumentationen opbevares i virksomheden i mindst 5 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår og skal på forlangende forevises for eller indsendes til told- og skatteforvaltningen.

§ 19. For personer, som er hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland, og som ikke har valgt bruttobeskatning med 30 pct. efter § 9, stk. 1, i lov om beskatning af søfolk, beregnes det beløb, der tilfalder henholdsvis Færøernes eller Grønlands landskasse, som den del af den pågældendes skat af lønindkomst til Danmark, som forholdsmæssigt falder på den del af lønindkomsten, som efter den nævnte lovbestemmelse ville kunne undergives bruttobeskatning.

Stk. 2. Indtægter og udgifter, som ikke har forbindelse med erhvervelsen af lønindkomst, som Danmark kan beskatte, indgår ikke i beregningen efter stk. 1. Der kan dog ikke overføres større beløb end den del af den samlede faktiske skattebetaling, som forholdsmæssigt falder på lønindkomst, som ville kunne undergives bruttobeskatning.

§ 20. Bekendtgørelse nr. 500 af 19. august 1988 om beskatning af sømænd m.v. – Dansk Internationalt Skibsregister, bekendtgørelse nr. 688 af 14. november 1988 om lov om ophævelse af lov om sømandsskat og bekendtgørelse nr. 689 af 14. november 1988 om beskatning af sømænd m.v. ophæves.

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2005.

Stk. 2. §§ 1-3 finder anvendelse fra og med indkomståret 2006.

Skatteministeriet, den 28. juni 2005

Kristian Jensen

/Lene Juel Månsson