Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksplosivstoffer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1247 af 30. oktober 2013 om eksplosivstoffer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1250 af 30. oktober 2013, bekendtgørelse nr. 1285 af 12. november 2013 og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. september 2014, foretages følgende ændring:

1. Bilag 5 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. marts 2015.

Justitsministeriet, den 13. marts 2015

Mette Frederiksen

/ Rikke-Louise Ørum Petersen


Bilag 1

»Bilag 5

Afstandskrav

1. Oplag af eksplosivstoffer i underklasserne 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 og 1.6.

Sikkerhedsafstande beregnes efter formlen D = k x Qn, hvor

D =
Sikkerhedsafstand i meter.
k =
En konstant, hvis værdi afhænger af eksplosivstoffets egenskaber og typen af det skadetruede objekt.
Q =
Nettoeksplosivstofmængden i kg.
n =
En faktor, hvis værdi afhænger af eksplosivstoffets egenskaber.

På grund af faren for udkast og udslyngning af fragmenter må sikkerhedsafstanden ikke være mindre end minimumsafstanden Dmin. Denne værdi afhænger ligeledes af eksplosivstoffets egenskaber og typen af det skadetruede objekt.

Det er således den højeste af værdierne D og Dmin, der skal anvendes.

Værdierne for k, Q, n og Dmin er fastsat i tabellerne 1-3.

Ved blandede oplag skal sikkerhedsafstanden for den farligste underklasse anvendes for den samlede mængde.

To oplag med forskellige typer eksplosivstoffer betragtes som fritliggende, når den indbyrdes afstand svarer til sikkerhedsafstanden mellem to oplag af den farligste type.

Tabel 1:

Værdier til beregning af afstande mellem et oplag af eksplosivstoffer i underklasserne 1.1 og 1.5 og forskellige typer objekter

1
2
3
4
5
6
7
8
Sygehuse, skoler, børnehaver, højhuse, forsamlingslokaler o.l.
Boliger
Bygninger og enhver aktivitet, der er oplaget uvedkommende, jf. dog kolonnerne 1 og 2
Offentlige veje, havne, jernbaner o.l. uden konstant og tæt trafik
Offentlige veje, havne, jernbaner o.l. med konstant og tæt trafik
Bygninger på virksomheden med personophold, jf. dog kolonnerne 1-3
Andre oplag af eksplosivstoffer uden traversbeskyttelse
Andre oplag af eksplosivstoffer med traversbeskyttelse
k = 44,4
n = 1/3
k = 22,2
n = 1/3
k = 22,2
n = 1/3
k = 14,8
n = 1/3
k = 22,2
n = 1/3
k = 22,2
n = 1/3
k = 22,2
n = 1/3
k = 2,4
n = 1/3
Dmin = 800 m
Dmin = 400 m
Dmin = 270 m
Dmin = 180 m
Dmin = 270 m
Dmin = 270 m
Dmin = 90 m
Dmin = 9 m

Tabel 2:

Værdier til beregning af afstande mellem et oplag af eksplosivstoffer i underklasserne 1.2 og 1.6 og forskellige typer objekter

1
2
3
4
5
6
Sygehuse, skoler, børnehaver, højhuse, forsamlingslokaler o.l.
Boliger og andre bygninger samt enhver aktivitet, der er oplaget uvedkommende, jf. dog kolonne 1
Offentlige veje, havne, jernbaner o.l. uden konstant og tæt trafik
Offentlige veje, havne, jernbaner o.l. med konstant og tæt trafik
Bygninger på virksomheden med personophold, jf. dog kolonnerne 1og 2
Andre oplag af eksplosivstoffer med eller uden traversbeskyttelse
k = 136
n = 0,18
k = 68
n = 0,18
k = 46
n = 0,18
k = 68
n = 0,18
k = 68
n = 0,18
k = 46
n = 0,18
Dmin = 120 m
Dmin = 60 m
Dmin = 60 m
Dmin = 60 m
Dmin = 60 m
Dmin = 60 m

Tabel 3:

Værdier til beregning af afstande mellem et oplag af eksplosivstoffer i underklasse 1.3 og forskellige typer objekter

1
2
3
4
5
6
Sygehuse, skoler, børnehaver, højhuse, forsamlingslokaler o.l.
Boliger og andre bygninger samt enhver aktivitet, der er oplaget uvedkommende, jf. dog kolonne 1
Offentlige veje, havne, jernbaner o.l. uden konstant og tæt trafik
Offentlige veje, havne, jernbaner o.l. med konstant og tæt trafik
Bygninger på virksomheden med personophold, jf. dog kolonnerne 1 og 2
Andre oplag af eksplosivstoffer med eller uden traversbeskyttelse
k = 12,8
n = 1/3
k = 6,4
n = 1/3
k = 4,3
n = 1/3
k = 6,4
n = 1/3
k = 3,2
n = 1/3
k = 0,22
n = 1/2
Dmin = 50 m
Dmin = 25 m
Dmin = 25 m
Dmin = 25 m
Dmin = 25 m
Dmin = 10 m

2. Oplag af eksplosivstoffer i underklasse 1.4.

Oplag af højst 10 tons nettoeksplosivstofmængde skal ske i en afstand af mindst 25 meter fra naboskel og vejmidte.

Oplag af over 10 tons nettoeksplosivstofmængde skal ske i en afstand af mindst 50 meter fra naboskel og vejmidte.

Oplag skal placeres således i forhold til andre objekter, for hvilke der er fastsat regler om mindste afstande til naboskel, at den indbyrdes afstand svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel.«