Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn

I medfør af § 30, § 31, § 32, stk. 1, og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 568 af 21. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 28, i bekendtgørelse nr. 559 af 28. maj 2014 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på fiskeri efter gedde (Esox lucius) i:

1) Præstø Fjord, afgrænset af en ret linje fra Fedhage (55° 8.517'N, 12° 6.715'Ø) til den nordligste høfde ved Roneklint (55° 7.831'N, 12° 8.143'Ø).

2) Stege Nor, afgrænset af en ret linje fra Pynten nord for Stege by (54o 59.913'N, 12o 16.234'Ø) til hjørnet ud for de tidligere rensebassiner (Jordbassinerne) vest for sukkerfabrikken (54o 58.935'N, 12o 15.625'Ø).

3) Jungshoved Nor, afgrænset af en ret linje fra Jungshoved Pynt (55o 4.558'N, 12o 9.227'Ø) til Kindvig Hoved (55o 2.684'N, 12o 8.663'Ø).

4) Fane Fjord, afgrænset af en ret linje fra Hårbølle Havn (54o 53.404'N, 12o 7.964'Ø) til Bogødæmningen (54o 54.334'N, 12o 5.948'Ø).

§ 2. I de i § 1 nævnte områder er landing (hjemtagning) af gedde (Esox lucius) ikke tilladt.

Stk. 2. Fangede gedder skal straks genudsættes i frit vand, så vidt muligt i levende tilstand.

§ 3. I de i § 1 nævnte områder er fiskeri med nedgarn ikke tilladt i perioden fra den 1. februar til og med den 31. maj.

§ 4. Den, der overtræder eller forsøger at overtræde §§ 2-3 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. marts 2015 og ophæves automatisk den 1. juni 2020.

NaturErhvervstyrelsen, den 10. marts 2015

Jette Petersen

/ Lene Jensen Scheel-Bech