Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32004L0039
 
32006L0073
 
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Formkrav til levering af information
Kapitel 3 Generelle regler om investorbeskyttelse
Kapitel 4 Generel information
Kapitel 5 Specifik information om aftalevilkår og finansielle instrumenter
Kapitel 6 Kend din kunde-princippet
Kapitel 7 Afregningsnota m.v.
Kapitel 8 Forretningsgange
Kapitel 9 Behandling af kundeordrer m.v.
Kapitel 10 Tilsyns- og straffebestemmelser
Kapitel 11 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel1)

I medfør af § 43, stk. 2 og 5, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015, § 29, stk. 2, § 103, stk. 6, og § 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013 om investeringsforeninger m.v., § 18, stk. 3, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og § 7, stk. 2, og § 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013 om finansielle rådgivere fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på følgende virksomhed, jf. dog stk. 2-8:

1) Danske værdipapirhandleres aktiviteter her i landet.

2) Aktiviteter her i landet hos tredjelands værdipapirhandlere, der har tilladelse til filialetablering eller grænseoverskridende virksomhed, jf. lov om finansiel virksomhed.

3) Aktiviteter i danske filialer af investeringsselskaber og kreditinstitutter fra EU/EØS-lande.

4) Danske værdipapirhandleres aktiviteter i andre EU/EØS-lande, når dette foregår som grænseoverskridende aktiviteter uden filialetablering.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på grænseoverskridende tjenesteydelser ydet her i landet af investeringsselskaber og kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 3. § 8, stk. 2-6, § 9, stk. 2 og 3, § 11, stk. 1, nr. 1-4, § 12, § 14, §§ 16-20 finder ikke anvendelse på værdipapirhandel med realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO’er) eller særligt dækkede obligationer (SDO’er), når værdipapirhandlen sker i tilknytning til og som forudsætning for udførelse af kunders optagelse, indfrielse eller omlægning af et lån med pant i fast ejendom.

Stk. 4. §§ 4-7, § 11, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 6, § 12, § 14, § 16, § 18 og § 20 finder tilsvarende anvendelse på investeringsrådgivere, jf. kapital 20 a i lov om finansiel virksomhed, og på finansielle rådgivere, jf. lov om finansielle rådgivere.

Stk. 5. Benkendtgørelsen finder, bortset fra § 4, ikke anvendelse, når værdipapirhandlerens kunder er godkendte modparter.

Stk. 6. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på transaktioner mellem medlemmer af en multilateral handelsfacilitet, en alternativ markedsplads eller et reguleret marked her i landet eller i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område.

Stk. 7. § 21 finder anvendelse på ordrer vedrørende omsættelige pantebreve med pant i fast ejendom eller løsøre.

Stk. 8. § 15 finder tillige anvendelse på danske UCITS omfattet af lov om investeringsforeninger mv., investeringsforvaltningsselskaber omfattet af lov om finansiel virksomhed § 10, samt forvaltere af alternative investeringsfonde, som har tilladelse til at markedsføre alternative investeringsfonde til detailkunder, jf. § 5, stk. 4, 2. pkt. i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Definitioner

§ 2. Ved værdipapirhandel forstås investeringsservice som nævnt i bilag 4, afsnit A i lov om finansiel virksomhed samt, hvis det er relevant, accessoriske tjenesteydelser, som nævnt i bilag 4, afsnit B, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2. Som værdipapirhandlere anses i denne bekendtgørelse virksomheder omfattet af § 1, stk. 1.

Stk. 3. Ved finansielle instrumenter forstås de instrumenter, der er nævnt i bilag 5, nr. 1-10 i lov om finansiel virksomhed og andele i alternative investeringsfonde, som en forvalter af alternative investeringsfonde har tilladelse til at markedsføre til detailinvestorer, jf. § 5, stk. 4, 2. pkt., i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Stk. 4. Ved investeringsrådgivning forstås personlige anbefalinger til en kunde om transaktioner i tilknytning til finansielle instrumenter.

Stk. 5. Ved personlig anbefaling forstås en anbefaling, der gives til en person i dennes egenskab af investor, som tager udgangspunkt i personens egne omstændigheder og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt:

1) at købe, sælge, tegne, udveksle, indløse, beholde eller garantere et bestemt finansielt instrument, eller

2) at udøve eller undlade at udøve en rettighed, der skyldes et bestemt finansielt instrument, til at købe, sælge, tegne, udveksle eller indløse et finansielt instrument.

Kapitel 2

Formkrav til levering af information

Varigt medium

§ 3. Information, der er personligt rettet til kunden, og som leveres efter § 4, stk. 5, §§ 10-14, § 21, stk. 1, § 22, stk. 1 og stk. 7, § 24, stk. 1, og § 25, stk. 3, skal leveres på papir. Informationen kan leveres på andet varigt medium end papir, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Leveringen af informationen er hensigtsmæssig i forhold til den måde, hvorpå forretningerne mellem værdipapirhandleren og kunden udføres.

2) Kunden vælger, at oplysningerne gives på et varigt medium end papir.

Stk. 2. Information, der ikke er personligt rettet til kunden, og som leveres efter §§ 10-14 og § 25, stk. 3, kan leveres via en hjemmeside, der ikke udgør et varigt medium, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Leveringen af informationen er hensigtsmæssig i forhold til den måde, hvorpå forretningerne mellem værdipapirhandleren og kunden udføres.

2) Kunden har samtykket hertil.

3) Kunden informeres om hjemmesidens adresse, samt hvor på hjemmesiden informationen findes.

4) Informationen er opdateret.

5) Informationen er tilgængelig på hjemmesiden i den for kunden nødvendige periode.

Kundekategorier

§ 4. En værdipapirhandler skal inddele sine kunder i kategorier som henholdsvis

1) professionelle kunder, jf. bilag 1,

2) godkendte modparter, jf. bilag 2, eller

3) detailkunder, som hverken er professionelle kunder eller godkendte modparter.

Stk. 2. Værdipapirhandleren kan på eget initiativ enten generelt eller på ad hoc-basis behandle en professionel kunde eller en godkendt modpart som en detailkunde.

Stk. 3. Værdipapirhandleren kan på anmodning fra en kunde enten generelt eller på ad hoc-basis behandle en professionel kunde som en godkendt modpart, eller en godkendt modpart som en professionel kunde.

Stk. 4. En detailkunde kan efter anmodning, og hvis vedkommende opfylder de i bilag 1, afsnit b anførte betingelser, blive behandlet som en professionel kunde.

Stk. 5. En værdipapirhandler skal informere sine kunder om, hvilken kundegruppe de er kategoriseret i, om adgangen til at anmode om en anden kategorisering, og om hvilken betydning kategoriseringen har for graden af kundebeskyttelse.

Kapitel 3

Generelle regler om investorbeskyttelse

Generalklausul

§ 5. En værdipapirhandler skal handle redeligt og professionelt.

Kundeaftaler

§ 6. En værdipapirhandler skal indgå og registrere en aftale med sin kunde, som indeholder en beskrivelse af parternes væsentligste rettigheder og pligter, samt hvilke finansielle ydelser, der er omfattet af aftalen.

Stk. 2. Vilkår, der indgår i aftalen, kan fremgå ved henvisning til separate dokumenter, herunder til værdipapirhandlerens almindelige forretningsbetingelser og standardvilkår.

Stk. 3. En værdipapirhandler skal indgå eller bekræfte alle aftaler med sine kunder på et varigt medium, jf. § 3, stk. 1.

Præmiering

§ 7. En værdipapirhandler må ikke modtage eller give præmiering i forbindelse med værdipapirhandel, medmindre præmieringen:

1) Ydes eller modtages af kunden eller kundens fuldmægtig.

2) Ydes eller modtages af tredjemand eller dennes fuldmægtig, hvis præmieringen er udformet med henblik på at øge kvaliteten af den tjeneste, der ydes kunden, og ikke berører værdipapirhandlerens forpligtelse til at handle i overensstemmelse med kundens interesse, og kunden er blevet oplyst om præmieringens eksistens, størrelse og karakteren forud for opfyldelsen af aftalen. Hvis det ikke er muligt at oplyse størrelsen på præmieringen, skal beregningsmetoden oplyses.

3) Udgør et gebyr, som gør det muligt eller er nødvendigt for at gennemføre værdipapirhandlen og ikke kan give anledning til konflikter med værdipapirhandlerens pligt til at handle redeligt og professionelt.

Stk. 2. Vilkår om præmieringen i værdipapirhandlerens aftaler, jf. stk. 1, nr. 2 kan gives i summarisk form. Der skal på kundens anmodning gives yderligere oplysninger herom.

Kapitel 4

Generel information

Information til detailkunder

§ 8. Information, som må antages at blive modtaget af detailkunder, skal være klar og ikke-vildledende. Informationen skal indeholde værdipapirhandlerens navn.

Stk. 2. Indeholder informationen en sammenligning af værdipapirhandel, finansielle instrumenter eller værdipapirhandlere, skal

1) sammenligningen være retsvisende og afbalanceret,

2) kilderne til oplysningerne i sammenligningen angives, og

3) de anvendte nøgledata og forudsætninger medtages.

Stk. 3. Indeholder informationen oplysninger om tidligere afkast og kursudvikling for et finansielt instrument, et finansielt indeks eller en værdipapirhandel, skal værdipapirhandleren

1) medtage oplysninger om afkast og kursudvikling for de foregående fem år eller hele den periode, hvori det finansielle instrument er blevet udbudt, det finansielle indeks har været etableret, eller den finansielle ydelse har været tilbudt, hvis denne periode er kortere end fem år eller en længere periode, som værdipapirhandleren fastsætter, og som i hvert enkelt tilfælde er baseret på hele tolvmåneders perioder,

2) angive referenceperioden og oplysningskilden tydeligt,

3) oplyse, at tallene er historiske, og at tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling, og såfremt informationen er baseret på beløb i en anden valuta end den, som anvendes i det land, hvor detailkunden er bosiddende, skal valutaen angives tydeligt, og der skal gives information om, at gevinsterne kan blive forøget eller formindsket som følge af udsving i valutakurserne, og

4) angive konsekvenserne af gebyrer, provisioner eller andre omkostninger, hvis oplysningerne er baseret på bruttoafkast.

Stk. 4. Såfremt informationen indeholder oplysninger om eller henvisninger til simulerede tidligere afkast, skal informationen relatere sig til et finansielt instrument eller et finansielt indeks og

1) baseres på et faktisk tidligere afkast af et eller flere finansielle instrumenter eller finansielle indekser, der er det samme som eller ligger til grund for det pågældende finansielle instrument,

2) for så vidt angår det faktiske tidligere afkast i nr. 1, skal betingelserne i stk. 3, nr. 1-4, være opfyldt, og

3) informere om, at tallene henviser til simulerede tidligere afkast, og at tidligere afkast ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

Stk. 5. Indeholder informationen oplysninger om fremtidige afkast,

1) må oplysningerne ikke være baseret på eller henvise til simulerede tidligere afkast,

2) skal oplysningerne være baseret på rimelige formodninger understøttet af objektive data,

3) skal der oplyses om virkningerne af gebyrer, provisioner eller andre omkostninger, hvis oplysningerne er baseret på bruttoafkast, og

4) skal der oplyses om, at sådanne prognoser ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

Stk. 6. Henvises der i informationen til en særlig skattebehandling, skal det tydeligt angives, at skatte-behandlingen afhænger af den enkelte kundes individuelle situation og kan ændre sig fremover.

Stk. 7. En kompetent myndigheds navn må ikke anvendes på en måde, der antyder, at myndigheden anbefaler eller godkender værdipapirhandlerens produkter eller tjenester.

Markedsføringsmateriale til detailkunder

§ 9. Oplysninger, som fremgår af værdipapirhandlerens markedsføringsmateriale, skal stemme overens med de oplysninger, som værdipapirhandleren giver i forbindelse med en værdipapirhandel.

Stk. 2. Hvis værdipapirhandlerens markedsføringsmateriale indeholder et tilbud om at indgå en aftale om et finansielt instrument eller om at udføre værdipapirhandel for de personer, der tager imod tilbuddet og materialet indeholder en svarformular eller specificerer, hvorledes der skal svares, skal de oplysninger, der følger af §§ 11-14, og som er relevante for tilbuddet eller opfordringen, fremgå. Tilsvarende finder anvendelse, hvis markedsføringsmaterialet indeholder en opfordring til enhver person til at komme med et tilbud om at indgå en aftale om et finansielt instrument eller om at udføre værdipapirhandel.

Stk. 3. Stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis kunden for at kunne svare på tilbuddet eller opfordringen skal henvises til dokumenter, der indeholder de oplysninger, der følger af §§ 11-14.

Kapitel 5

Specifik information om aftalevilkår og finansielle instrumenter

Oplysning om vilkår

§ 10. En værdipapirhandler skal, senest når vedkommende indgår en aftale med en detailkunde om levering af en tjenesteydelse, eller leverer en tjenesteydelse til en detailkunde, hvis dette tidspunkt ligger forud, oplyse om vilkårene for aftalen. Kunden skal samtidig have de oplysninger, der følger af § 11. Senest samtidig med leveringen af tjenesteydelsen skal værdipapirhandleren desuden give en detailkunde de oplysninger, der følger af §§ 11-14 i denne bekendtgørelse og § 4, stk. 3, nr. 1-3 og stk. 7, 1. pkt. i bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer.

Stk. 2. Hvis aftalen på en detailkundes anmodning er indgået ved brug af fjernkommunikation, og værdipapirhandleren derfor ikke er i stand til at overholde de i stk. 1 fastsatte frister, eller hvis aftalen er indgået ved brug af taletelefoni i overensstemmelse med § 11, stk. 2, i lov om visse forbrugeraftaler, skal oplysningerne gives til kunden straks efter, at aftalen er indgået eller, at værdipapirhandleren er begyndt at opfylde aftalen.

Stk. 3. Værdipapirhandleren skal give en professionel kunde de oplysninger, der følger af § 13, stk. 3 og 4, senest samtidig med leveringen af en tjenesteydelse.

Stk. 4. Når en værdipapirhandler foretager væsentlige ændringer i de i §§ 11-14 omhandlede oplysninger af betydning for den tjenesteydelse, som leveres til kunden, skal kunden have oplysning herom i rimelig tid inden ændringen. Meddelelsen skal gives på et varigt medium, hvis de oplysninger, den vedrører, blev givet på et varigt medium.

Oplysninger om værdipapirhandleren til detailkunder

§ 11. En værdipapirhandler skal, når det er relevant, give følgende oplysninger til detailkunder:

1) Værdipapirhandlerens navn og adresse, og hvordan den pågældende kan kontaktes, herunder hvordan og på hvilket sprog kommunikationen skal foregå.

2) Navn og adresse på den myndighed, der har meddelt tilladelse til virksomheden.

3) Virker værdipapirhandleren gennem en tilknyttet agent, skal dette oplyses med angivelse af det land i Den Europæiske Union eller land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, hvor agenten er registreret.

4) Arten og hyppigheden af samt tidspunktet for den rapportering over udførte tjenesteydelser, som værdipapirhandleren skal give kunden.

5) En kortfattet beskrivelse af de foranstaltninger, som værdipapirhandleren træffer for at beskytte de finansielle instrumenter og midler, som værdipapirhandleren opbevarer for kunden, herunder en beskrivelse af garantifonden for indskydere og investorer eller i tilfælde af filialer en tilsvarende garantiordning i virksomhedens hjemland.

6) En beskrivelse af værdipapirhandlerens politik vedrørende interessekonflikter, jf. regler udstedt herom i medfør af § 72, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed. Hvis oplysningerne gives i summarisk form, skal værdipapirhandleren på kundens anmodning give detaljerede oplysninger herom.

Stk. 2. Tilbyder en værdipapirhandler porteføljepleje, skal værdipapirhandleren, når det er relevant, ud over de i stk. 1 nævnte oplysninger, give kunderne følgende oplysninger:

1) En beskrivelse af metoden for og hyppigheden af vurderingen af de finansielle instrumenter i kundeporteføljen.

2) Beskrivelse af enhver uddelegering af den skønsmæssige styring af kundens portefølje.

3) En specifikation af benchmark, som afkastene af kundens portefølje måtte blive sammenlignet med.

4) De typer finansielle instrumenter, der kan indgå i kundeporteføljen, og de typer transaktioner, der kan gennemføres med sådanne instrumenter, herunder eventuelle grænseværdier.

5) Styringsmålene, og risikoniveauet, der skal afspejles i bestyrerens skønsmæssige kompetence, og eventuelle specifikke begrænsninger heri.

Stk. 3. Hvis værdipapirhandleren udfører porteføljepleje, skal der indføres en passende metode til evaluering og sammenligning, fx et relevant benchmark, der er baseret på kundens investeringsformål og de typer af finansielle instrumenter, der er i kundens portefølje, således at kunden kan vurdere værdipapirhandlerens resultater.

Oplysninger om finansielle instrumenter

§ 12. Værdipapirhandlere skal, når det er relevant, give kunderne en generel beskrivelse af de finansielle instrumenters art eller den foreslåede investeringsstrategi og de dermed forbundne risici. Beskrivelsen skal sætte kunden i stand til at træffe investeringsbeslutninger på et informeret grundlag. Beskrivelsen skal, når det er relevant i forhold til det specifikke type instrument samt kundens status som enten detailkunde eller professionel kunde, jf. § 4 og kundens vidensniveau, omfatte følgende:

1) Risici ved de specifikke typer instrumenter, herunder en forklaring af gearing og dens virkninger samt risikoen for at miste hele investeringen.

2) Kursudsvingene for sådanne instrumenter og eventuelle begrænsninger på det tilgængelige marked for sådanne instrumenter.

3) Om transaktionen indebærer faktiske eller potentielle forpligtelser for kunden, som går ud over udgifterne ved at erhverve instrumenterne.

4) Eventuelle margenkrav eller lignende forpligtelser, der gælder for denne type instrumenter.

Stk. 2. Giver en værdipapirhandler en detailkunde oplysninger om et finansielt instrument, der på det pågældende tidspunkt udbydes til offentligheden, og er der offentliggjort et prospekt, skal værdipapirhandleren informere kunden om, hvor prospekterne er gjort tilgængelige for offentligheden.

Stk. 3. Forventes risiciene ved et finansielt instrument, der består af to eller flere forskellige finansielle instrumenter eller tjenesteydelser, at være større end risiciene ved nogen af enkeltdelene, skal værdipapirhandleren give en dækkende beskrivelse af instrumentets enkeltdele og den måde, hvorpå deres indbyrdes påvirkning øger risiciene.

Stk. 4. Ved finansielle instrumenter, der indeholder en garanti fra tredjemand, skal oplysningerne om garantien omfatte information om garanten og garantien, så detailkunden kan foretage en rimelig vurdering af garantien.

Opbevaring og udlån af finansielle instrumenter

§ 13. Opbevares en detailkundes finansielle instrumenter eller midler af tredjemand på værdipapirhandlerens vegne skal værdipapirhandleren, når det er relevant, oplyse kunden om:

1) Hvor instrumenterne eller midlerne opbevares.

2) Det ansvar, for tredjemands handlinger eller undladelser, som værdipapirhandleren er pålagt efter gældende ret.

3) Konsekvensen for kunden, hvis tredjemand bliver insolvent.

Stk. 2. Opbevarer tredjemand en detailkundes finansielle instrumenter eller midler på et samledepot, skal værdipapirhandleren oplyse kunden om de dermed forbundne retsvirkninger.

Stk. 3. Er eller bliver konti, der indeholder finansielle instrumenter eller midler, som tilhører en kunde, underlagt retsreglerne i et land udenfor Den Europæiske Union eller udenfor et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, skal værdipapirhandleren gøre kunden opmærksom på, at kundens rettigheder i forbindelse med disse finansielle instrumenter eller midler kan variere som følge heraf.

Stk. 4. Har en værdipapirhandler eller en depositar mulighed for at stille sikkerhed for, at have pant i kundens finansielle instrumenter eller midler, eller have modregningsret i relation til disse instrumenter eller midler, skal værdipapirhandleren oplyse kunden herom, og om muligt vilkårene herfor.

Stk. 5. Før en værdipapirhandler foretager udlån af finansielle instrumenter, som værdipapirhandleren opbevarer for en detailkunde, eller før en værdipapirhandler på anden måde anvender de finansielle instrumenter for egen regning eller for en anden kundes regning, skal værdipapirhandleren senest samtidig med udlånet eller anvendelsen give detailkunden oplysning om værdipapirhandlerens forpligtelser om anvendelsen af de pågældende finansielle instrumenter, herunder vilkårene for tilbagelevering og de hermed forbundne risici.

Prisoplysninger

§ 14. En værdipapirhandler skal, når det er relevant, give detailkunden følgende oplysninger:

1) Den samlede pris, herunder alle hermed forbundne omkostninger og de skatter, der skal betales via værdipapirhandleren. Hvis der ikke kan angives en præcis pris, skal grundlaget for beregningen af den samlede pris oplyses, således at kunden kan kontrollere den. De provisioner, som værdipapirhandleren opkræver, skal fordeles separat på hvert enkelt finansielt instrument.

2) Meddelelse om, at der kan forekomme omkostninger, herunder skatter, som ikke er pålagt værdipapirhandleren, eller som ikke betales af denne.

3) Betalingsbetingelser eller betingelser for andre ydelser.

Stk. 2. Hvis en del af den samlede pris i stk. 1, nr. 1 skal betales i eller repræsenterer et beløb i udenlandsk valuta, skal dette angives, herunder den anvendte valuta og principperne for beregning af omregningskursen, og de dermed forbundne omkostninger.

Prospekter, central investorinformation og væsentlig investorinformation

§ 15. Ved markedsføring til detailkunder af andele i en UCITS eller afdeling heraf samt alternative investeringsfonde, som en forvalter har tilladelse til at markedsføre til detailinvestorer, jf. § 5, stk. 4, 2 pkt. i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde skal en værdipapirhandler, et investeringsforvaltningsselskab, foreningen eller forvalteren af den alternative investeringsfond oplyse, at der er udarbejdet et prospekt, hvis et sådan skal udarbejdes, et dokument med central investorinformation eller et dokument med væsentlig investorinformation, samt oplyse om, hvordan offentligheden kan få prospektet og disse dokumenter udleveret eller få adgang hertil.

Stk. 2. En værdipapirhandler, et investeringsforvaltningsselskab, en UCITS eller en forvalter af en alternativ investeringsfond skal tilbyde en detailkunde dokumentet med central investorinformation eller dokumentet med væsentlig investorinformation vederlagsfrit inden køb af andele.

Stk. 3. På en detailkundes anmodning skal en værdipapirhandler, et investeringsforvaltningsselskab, en UCITS eller en forvalter af den alternative investeringsfond udlevere prospektet, hvis et sådan skal udarbejdes, dokumentet med central investorinformation eller dokumentet med væsentlig investor information vederlagsfrit.

Stk. 4. Dokumenter med central investorinformation, der opfylder kravene i lov om investeringsforeninger mv. § 84, opfylder kravene i § 12 og § 14. Det samme gør dokumenter med væsentlig investorinformation, der opfylder kravene i bekendtgørelse om form og indhold af et dokument med væsentlige investorinformation om alternative investeringsfonde.

Kapitel 6

Kend din kunde-princippet

Egnethedstest

§ 16. Når en værdipapirhandler udøver investeringsrådgivning eller porteføljepleje, skal værdipapirhandleren indhente de nødvendige oplysninger om en kundes kendskab til og erfaring på det investeringsområde, som er relevant for den specifikke type produkt eller tjenesteydelse samt for kundens finansielle situation og investeringsformål, så værdipapirhandleren kan anbefale kunden den værdipapirhandel og de finansielle instrumenter, der egner sig for vedkommende.

Stk. 2. Ved udøvelse af porteføljepleje og investeringsrådgivning skal værdipapirhandleren på baggrund af de i stk. 1 indhentede oplysninger under hensyntagen til den leverede tjenesteydelses art og omfang sørge for, at den specifikke transaktion, der anbefales eller udføres, opfylder følgende kriterier:

1) Den opfylder kundens investeringsformål.

2) Kunden er finansielt i stand til at bære de med handlen forbundne investeringsrisici, der er i overensstemmelse med den pågældendes investeringsformål.

3) Kunden har den nødvendige erfaring og det nødvendige kendskab til at kunne forstå risiciene ved transaktionen eller porteføljeplejen.

Stk. 3. Hvis en værdipapirhandler udøver porteføljepleje eller investeringsrådgivning, jf. stk. 1, for en professionel kunde, kan værdipapirhandleren lægge til grund, at kunden har den nødvendige erfaring og det nødvendige kendskab, jf. stk. 2, nr. 3, i forbindelse med de produkter, transaktioner og tjenesteydelser, hvormed kunden er klassificeret som professionel. Hvis værdipapirhandlen består i levering af investeringsrådgivning til en professionel kunde, der er omfattet af bilag 1, afsnit a, kan værdipapirhandleren lægge til grund, at kunden finansielt er i stand til at bære eventuelle tab som følge af investeringen.

Stk. 4. Hvis en værdipapirhandler ikke får de oplysninger, der kræves i henhold til stk. 1, må værdipapirhandleren ikke rådgive kunden om investeringsvalg eller porteføljepleje.

Hensigtsmæssighedstest

§ 17. Når en værdipapirhandler udfører eller formidler ordrer for en detailkunde uden at yde investeringsrådgivning eller porteføljepleje, skal værdipapirhandleren udbede sig oplysninger fra kunden om dennes kendskab til og erfaring på det investeringsområde, som er relevant for den type produkt eller tjenesteydelse, der udbydes eller efterspørges. På baggrund af oplysningerne skal værdipapirhandleren vurdere, om det påtænkte produkt eller den påtænkte tjenesteydelse er hensigtsmæssig for kunden, jf. dog § 19. Værdipapirhandleren skal herunder afgøre, om kunden har den nødvendige erfaring og viden til at forstå de risici, der er forbundet med den specifikke type produkt eller tjenesteydelse, der tilbydes eller anmodes om.

Stk. 2. Finder værdipapirhandleren på grundlag af de oplysninger, som er modtaget i medfør af stk. 1, at produktet eller tjenesteydelsen ikke er hensigtsmæssig for kunden, skal kunden gøres udtrykkeligt opmærksom herpå. Denne information kan gives i en standardiseret form.

Stk. 3. Hvis kunden giver utilstrækkelige oplysninger om sit kendskab og sine erfaringer, jf. stk. 1, skal kunden gøres udtrykkeligt opmærksom på, at værdipapirhandleren på grund af den mangelfulde information ikke kan afgøre, om produktet eller tjenesteydelsen er hensigtsmæssig for vedkommende. Denne information kan gives i en standardiseret form.

Oplysninger til brug for egnetheds- og hensigtsmæssighedstest

§ 18. Når en værdipapirhandler i medfør af § 16 og § 17 indhenter eller udbeder sig oplysninger om en kundes kendskab til og erfaring på investeringsområdet, skal oplysningerne vedrøre følgende forhold:

1) De typer tjenester, transaktioner og finansielle instrumenter, som kunden er bekendt med.

2) Arten, antallet og hyppigheden af kundens transaktioner i finansielle instrumenter og den periode, hvori de er blevet gennemført.

3) Kundens uddannelsesniveau, beskæftigelse eller tidligere relevante beskæftigelse.

Stk. 2. Når en værdipapirhandler i medfør af § 16 indhenter oplysninger om en kundes finansielle situation, skal kundeoplysningerne, når det er relevant, indeholde information om indtægtsforhold, aktiver, herunder likvide aktiver, investeringer og fast ejendom samt kundens normale finansielle forpligtelser.

Stk. 3. Når en værdipapirhandler i medfør af § 16 indhenter oplysninger om en kundes investeringsformål, skal kundeoplysningerne, når det er relevant, indeholde information om investeringshorisont, risikovillighed, risikoprofil og formålet med investeringen.

Stk. 4. En værdipapirhandler må ikke opfordre en kunde til at undlade at give de oplysninger, som kræves i medfør af §§ 16 og 17.

Udelukkende ordreudførelse (»execution only«)

§ 19. Når en værdipapirhandler alene modtager, formidler eller udfører en kundes ordrer med eller uden accessoriske tjenesteydelser (execution only), kan værdipapirhandleren undlade at opfylde forpligtelserne i §§ 16-18, hvis betingelserne i nr. 1-4 er opfyldt:

1) Tjenesteydelsen skal vedrøre:

a) aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller på et tilsvarende tredjelandsmarked,

b) pengemarkedsinstrumenter,

c) gældsinstrumenter, der ikke omfatter et afledt instrument,

d) andele i investeringsforeninger eller tilsvarende investeringsinstitutter omfattet af rådets direktiv 85/611/EØS (UCITS), eller

e) andre ikke komplekse finansielle instrumenter.

2) Tjenesteydelsen skal ydes på kundens initiativ.

3) Kunden er underrettet om, at værdipapirhandleren ikke har pligt til at vurdere det leverede eller tilbudte instruments eller den ydede eller tilbudte tjenesteydelses hensigtsmæssighed, og at kunden derfor ikke nyder godt af beskyttelsen efter reglerne i §§ 16 og 17. Denne information kan gives i en standardiseret form.

4) Værdipapirhandleren opfylder forpligtelserne i § 72, stk. 2, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed, samt bekendtgørelser udstedt i medfør af § 72, stk. 6.

Kapitel 7

Afregningsnota m.v.

Rapport til kunden

§ 20. Værdipapirhandlere skal, når det er relevant, rapportere til deres kunder om de ydelser, som værdipapirhandleren har udført for kunderne, og som ikke er omfattet af §§ 21-24. Rapporten skal, hvor det er relevant, informere om omkostninger i forbindelse med de transaktioner og tjenesteydelser, der er gennemført for kundens regning.

§ 21. Når en værdipapirhandler på en kundes vegne har udført en ordre, som ikke er udført i forbindelse med porteføljepleje, skal værdipapirhandleren hurtigst muligt give kunden de væsentlige oplysninger om udførelsen. Hvis ordren er udført for en detailkunde, skal værdipapirhandleren sende kunden en afregningsnota senest den første hverdag efter udførelsen, eller hvis værdipapirhandleren modtager bekræftelsen fra tredjemand, senest den første hverdag efter modtagelsen af bekræftelsen. Dette gælder dog ikke, hvis afregningsnotaen indeholder de samme oplysninger som en afregningsnota, der straks sendes til detailkunden af tredjemand.

Stk. 2. Ved handel med obligationer i forbindelse med belåning af fast ejendom kan de væsentlige oplysninger om udførelsen og afregningsnotaen fremsendes sammen med de øvrige oplysninger, dog senest én måned efter handlens gennemførelse. I forbindelse med handel med pantebreve fremsendes afregningsnotaen hurtigst muligt efter tinglysning.

Stk. 3. Afregningsnotaen, jf. stk. 1, 2. pkt., skal, hvor det er muligt og relevant, indeholde følgende oplysninger:

1) Værdipapirhandlerens navn og adresse.

2) Kundens navn og adresse samt relevante konto- og depotnumre.

3) Tidspunktet for handlens gennemførelse.

4) Ordrens type.

5) Handelssted.

6) Navn eller identifikationskode på det handlede instrument samt den handlede mængde.

7) Køb, salg eller anden transaktion.

8) Handelskurs.

9) Det samlede beløb, der er handlet værdipapirer for, herunder den valuta, i hvilket beløbet er angivet.

10) Handelsomkostningerne, herunder eventuelle tillæg til henholdsvis fradrag i handelskursen, som værdipapirhandleren har beregnet sig. Omkostningerne skal fremgå som et samlet beløb, ligesom de enkelte omkostningselementer på kundens anmodning skal oplyses.

11) Kundens ansvar for afregning af transaktionen, herunder betalings- eller leveringsfrist samt passende kontooplysninger, hvis disse oplysninger og nævnte ansvar ikke allerede er meddelt til kunden.

12) Hvis kundens modpart er værdipapirhandleren selv eller en person i værdipapirhandlerens virksomhed, meddeles dette, medmindre ordren er blevet udført gennem et handelssted, hvor der handles anonymt.

Stk. 4. Hvis en værdipapirhandler modtager ordrer fra en detailkunde i forbindelse med andele i kollektive investeringsforeninger omfattet af lov om investeringsforeninger mv., og andele i andre institutter for kollektiv investering, der udføres periodisk, skal værdipapirhandleren enten sende kunden afregningsnotaer, jf. stk. 1, 2. pkt., eller give kunden de i stk. 3 anførte oplysninger om ordrens udførelse mindst hver sjette måned.

Stk. 5. Udover oplysningsforpligtelsen i stk. 1 skal en værdipapirhandler på en kundes anmodning give denne oplysninger om ordrens status.

Stk. 6. Oplysninger, jf. stk. 3, kan gives ved brug af standardkoder, hvis der gives en forklaring på de anvendte koder.

Periodisk oversigt

§ 22. En værdipapirhandler, der udøver porteføljepleje, skal give sine kunder periodiske oversigter om porteføljeplejen, med mindre sådanne oversigter gives af tredjemand.

Stk. 2. Ved udøvelse af porteføljepleje for en detailkunde skal den periodiske oversigt, jf. stk. 1, indeholde følgende oplysninger, når det er relevant:

1) Værdipapirhandlerens navn og adresse.

2) Kundens navn og adresse samt relevante konto- og depotnumre.

3) En redegørelse for indholdet og værdiansættelsen af porteføljen, herunder nærmere enkeltheder om hvert enkelt finansielt instrument, dets markedskurs eller dagskurs, hvis markedskursen ikke er tilgængelig, og kontantsaldoen ved begyndelsen og udgangen af perioden samt porteføljens resultat for perioden.

4) Gebyrernes samlede størrelse i perioden med angivelse af fordelingen af som minimum gebyrerne for porteføljepleje og de samlede udgifter til udførelsen af ordrerne og meddelelse om, at der på anmodning kan gives en mere detaljeret opdeling.

5) En sammenligning af resultatet i den periode, som den periodiske oversigt dækker med det benchmark for investeringsresultatet, som værdipapirhandleren og kunden eventuelt er enedes om.

6) De samlede udbytter, renter og andre indbetalinger, der i perioden er tilflydt kundens portefølje.

7) Oplysninger om anden erhvervsmæssig udvikling, der medfører rettigheder vedrørende finansielle instrumenter i porteføljen.

8) De oplysninger, hvortil der henvises i § 21, stk. 3, nr. 3-12, og stk. 4, for hver enkelt transaktion, der er udført i løbet af perioden, medmindre kunden vælger at modtage oplysninger om gennemførte transaktioner efter hver enkelt transaktion, jf. stk. 7.

Stk. 3. En værdipapirhandler skal give en detailkunde periodiske oversigter, jf. stk. 1, hver sjette måned.

Stk. 4. På anmodning skal værdipapirhandleren give kunden periodiske oversigter hver tredje måned. Kunden skal informeres om, at vedkommende har ret til at fremsætte anmodningen.

Stk. 5. Hvis en kunde, jf. stk. 7, vælger at modtage oplysninger efter hver enkelt transaktion, skal værdipapirhandleren give kunden periodiske oversigter mindst hver tolvte måned. For transaktioner i finansielle instrumenter, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1-10, i lov om værdipapirhandel m.v. skal den periodiske oversigt dog gives hver sjette måned.

Stk. 6. Hvis aftalen mellem værdipapirhandleren og en detailkunde om porteføljepleje muliggør en gearet portefølje, skal værdipapirhandleren give kunden periodiske oversigter mindst én gang om måneden.

Stk. 7. En kunde kan vælge at modtage de væsentligste oplysninger om gennemførte transaktioner efter hver enkelt transaktion på det tidspunkt, hvor porteføljebestyreren udfører transaktionen.

Stk. 8. Værdipapirhandleren skal, i de i stk. 7 omhandlede tilfælde, sende en detailkunde en bekræftelse af transaktionen med de oplysninger, der følger af § 21, stk. 3. Bekræftelsen skal sendes senest den første hverdag efter udførelsen, eller, hvis værdipapirhandleren modtager bekræftelsen fra tredjemand, senest den første hverdag efter modtagelsen af bekræftelsen. Dette gælder dog ikke, hvis bekræftelsen indeholder de samme oplysninger som en afregningsnota, der straks sendes til detailkunden af tredjemand.

Underretning om tab

§ 23. En værdipapirhandler, der tilbyder porteføljepleje eller bestyrer en konto, der inkluderer en udækket åben position i en eventualforpligtelse, skal give sine detailkunder underretning om eventuelle tab, der overstiger den eventuelle tærskel, der på forhånd er aftalt mellem værdipapirhandleren og kunden. Underretningen skal ske senest ved udgangen af den hverdag, hvor overskridelsen finder sted, eller, hvis det sker på en helligdag, ved begyndelsen af den første kommende hverdag.

Årlig oversigt

§ 24. En værdipapirhandler, der opbevarer kunders værdipapirer i depot, skal mindst én gang om året sende hver kunde en oversigt over de opbevarede finansielle instrumenter eller midler, medmindre en sådan oversigt er indeholdt i andre periodiske oversigter. 1. pkt. finder ikke anvendelse på indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales, i penge- eller realkreditinstitutter.

Stk. 2. Oversigten skal indeholde oplysninger om

1) samtlige finansielle instrumenter eller midler, som værdipapirhandleren opbevarer for den pågældende kunde ved udgangen af det tidsrum oversigten dækker,

2) i hvilket omfang en kundes finansielle instrumenter eller midler har været genstand for værdipapirudlån og lignende, og

3) i hvilket omfang kunden har indtjent eventuelle beløb som følge af dennes deltagelse i værdipapirudlån og lignende samt grundlaget for denne indtjening.

Stk. 3. Værdipapirhandlere, som opbevarer finansielle instrumenter eller midler, og som udfører porteføljepleje for en kunde, kan medtage den i stk. 1 omhandlede oversigt over kundens aktiver i den periodiske oversigt, værdipapirhandleren skal sende til kunden, jf. § 22, stk. 1.

Kapitel 8

Forretningsgange

§ 25. En værdipapirhandler skal mindst en gang årligt vurdere, om vedkommendes forretningsgange, systemer og ordreudførelsespolitik, jf. § 4 i bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer, fungerer efter hensigten, og afhjælpe eventuelle mangler. Værdipapirhandleren skal regelmæssigt vurdere, om de handelssteder, der er en del af dennes ordreudførelsespolitik, giver det bedst mulige resultat for kunderne.

Stk. 2. Indtræffer der væsentlige ændringer, der påvirker værdipapirhandlerens mulighed for fortsat konsekvent at opnå det bedst mulige resultat ved udførelsen af kundeordrer ved brug af de handelssteder, der indgår i ordreudførelsespolitikken, skal værdipapirhandleren vurdere, om ordreudførelsespolitikken fungerer efter hensigten, og afhjælpe eventuelle mangler.

Stk. 3. Kunderne skal have meddelelse om enhver væsentlig ændring af ordreudførelsespolitikken.

Efterlevelse af ordreudførelsespolitikken

§ 26. En værdipapirhandler skal på kundens anmodning sandsynliggøre, at kundens ordrer er udført i overensstemmelse med ordreudførelsespolitikken, jf. § 4 i bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer.

Kapitel 9

Behandling af kundeordrer m.v.

Behandling af kundeordre

§ 27. En værdipapirhandler skal have procedurer, der har til formål at sikre,

1) at en ordre, der udføres på en kundes vegne, registreres og allokeres omgående og nøjagtigt,

2) at sammenlignelige kundeordrer udføres fortløbende og omgående, medmindre ordrens art eller de gældende markedsbetingelser umuliggør dette, eller det strider mod kundens interesser, og

3) at værdipapirhandleren, straks efter at være blevet opmærksom herpå, informerer en detailkunde om eventuelle væsentlige problemer med at udføre ordren.

Stk. 2. En værdipapirhandler, der har ansvar for at føre tilsyn med eller sørge for afregning af udførte ordrer, skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at en kundes finansielle instrumenter eller midler, der er modtaget ved afregningen af udførte ordrer, omgående indsættes på den pågældende kundes konto.

Stk. 3. En værdipapirhandler må ikke misbruge oplysninger om ikke-udførte kundeordrer. Værdipapirhandleren skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at forhindre, at bestyrelsesmedlemmer, direktører og øvrige ansatte, og fysiske personer, der inden for rammerne af en outsourcing-aftale er involveret i levering af tjenesteydelser til værdipapirhandleren, misbruger disse oplysninger.

Aggregering

§ 28. En værdipapirhandler må ikke aggregere forskellige kundeordrer eller aggregere kundeordrer med transaktioner for egen regning, medmindre følgende betingelser er opfyldt:

1) Det skal være usandsynligt, at aggregeringen af ordren eller transaktionen overordnet set vil være til ulempe for nogen kunde, hvis ordrer indgår heri.

2) Kunder skal oplyses om, at aggregeringen kan være til ulempe for dem for så vidt angår en bestemt ordre.

3) Værdipapirhandleren skal fastlægge og følge en ordrefordelingspolitik, der giver mulighed for en rimelig fordeling af aggregerede ordrer og transaktioner, herunder hvordan ordrernes omfang og pris har betydning for fordelingen og behandlingen af delvis ordreudførelse.

Stk. 2. Når en værdipapirhandler aggregerer en ordre med en eller flere andre kundeordrer, og den aggregerede ordre kun delvist udføres, skal værdipapirhandleren allokere de dermed forbundne handler i overensstemmelse med sin ordrefordelingspolitik.

Allokering af handler

§ 29. En værdipapirhandler, der har aggregeret transaktioner for egen regning med en eller flere kundeordrer, må ikke allokere de dermed forbundne handler således, at det skader kundernes interesser.

Stk. 2. Hvis en værdipapirhandler aggregerer en kundeordre med en transaktion for egen regning, og den aggregerede ordre kun delvis udføres, skal værdipapirhandleren allokere de dermed forbundne handler til kunden frem for værdipapirhandleren. Hvis værdipapirhandleren kan godtgøre, at transaktionen uden denne kombination ikke kunne have været gennemført på lige så fordelagtige vilkår, kan værdipapirhandleren allokere transaktionen forholdsmæssigt for egen regning i overensstemmelse med den ordrefordelingspolitik, der er omhandlet i § 28, stk. 1, nr. 3.

Limiterede ordrer

§ 30. Kan en limiteret ordre, der vedrører aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, ikke under gældende markedsvilkår udføres øjeblikkeligt, skal værdipapirhandleren tage skridt til at fremme den hurtigst mulige gennemførelse af ordren ved straks at offentliggøre den limiterede kundeordre på en måde, der gør oplysningen let tilgængelig for andre markedsdeltagere, medmindre kunden udtrykkeligt bestemmer andet.

Stk. 2. Værdipapirhandleren opfylder forpligtelsen efter stk. 1, når værdipapirhandleren formidler den limiterede kundeordre til et reguleret marked her i landet eller et reguleret marked i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller en multilateral handelsfacilitet.

Stk. 3. Finanstilsynet kan undtage fra forpligtelsen til at offentliggøre en limiteret ordre, som er meget stor i forhold til den normale markedsstørrelse, jf. § 18 a, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v.

Kapitel 10

Tilsyns- og straffebestemmelser

Tilsyn

§ 31. Finanstilsynet fører tilsyn med bekendtgørelsens overholdelse.

Stk. 2. Finanstilsynet kan give påbud om berigtigelse af forhold, der strider mod bestemmelser i denne bekendtgørelse.

Straf

§ 32. Med bøde straffes den, der undlader at efterkomme et påbud efter § 31, stk. 2.

Stk. 2. Overtrædelse af § 8, § 9, stk. 1 og 2, og § 15, stk. 1-3, straffes med bøde.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 11

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 33. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. oktober 2015.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1583 af 18. december 2013 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.

§ 34. I eksisterende kundeforhold skal værdipapirhandlere senest ved første kontakt efter 1. november 2007 informere kunderne om, hvorvidt de er kategoriseret som detailkunder, professionelle kunder eller godkendte modparter.

§ 35. Værdipapirhandlere, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden har kategoriseret deres kunder i overensstemmelse med betingelserne i denne bekendtgørelse, skal ikke foretage denne kategorisering igen som følge af bekendtgørelsens ikrafttræden.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 24. april 2015

Henrik Sass Larsen

/ Hans Høj


Bilag 1

En professionel kunde er en kunde, jf. afsnit a eller b, der besidder den fornødne erfaring, viden og ekspertise til at træffe sine egne investeringsbeslutninger og foretage en korrekt vurdering af risiciene i forbindelse hermed.

Afsnit a

Kunder der altid anses for professionelle:

1) Foretagender, der ikke er omfattet af bilag 2, og som skal have tilladelse eller underkastes regulering for at virke på de finansielle markeder. Nedenstående liste forstås som omfattende alle foretagender, der har fået tilladelse, og som udøver de for de nævnte foretagender kendetegnende aktiviteter, foretagender, der har fået tilladelse i et land inden for Den Europæiske Union i henhold til et direktiv, foretagender, der har fået tilladelse af eller er underkastet regulering i et land indenfor Den Europæiske Union uden hjemmel i et direktiv, samt foretagender, der har fået tilladelse af eller er underkastet regulering i et tredjeland:

a) Råvare- og råvarederivathandlere.

b) »Locals«.

c) Andre institutionelle investorer, der primært investerer i finansielle instrumenter, herunder enheder, der beskæftiger sig med securitisation af aktiver eller andre finansielle transaktioner.

2) Store virksomheder, der opfylder to af følgende krav til størrelse på virksomhedsplan:

a) balancesum: 20.000.000 EUR.

b) nettoomsætning: 40.000.000 EUR.

c) egenkapital: 2.000.000 EUR.

3) Andre institutionelle investorer, der primært investerer i finansielle instrumenter, herunder enheder, der beskæftiger sig med securitisation af aktiver eller andre finansielle transaktioner.

Afsnit b

Kunder, der efter anmodning kan behandles som professionelle kunder Kunder, der ikke er nævnt i afsnit a, herunder offentlige organer og detailkunder, kan give afkald på en del af den beskyttelse, der ydes i henhold til reglerne om beskyttelse af detailkunder. Værdipapirhandlere kan behandle ovennævnte kunder som professionelle kunder, forudsat at de relevante kriterier nedenfor er opfyldt, og nedenstående procedure er fulgt. Disse kunder må dog ikke antages at besidde viden om markederne og erfaring, der kan sammenlignes med de i afsnit a omhandlede professionelles viden og erfaring.

1. Identifikationskriterier

Ethvert afkald på den beskyttelse, der ydes af standardreglerne om beskyttelse af detailkunder, anses kun for gyldigt, såfremt værdipapirhandleren efter en fyldestgørende vurdering af kundens ekspertise, erfaring og viden og på baggrund af de påtænkte transaktioners eller tjenesteydelsers art har opnået en rimelig sikkerhed for, at kunden er i stand til at træffe sine egne investeringsbeslutninger og forstå de involverede risici. I tilfælde af mindre foretagender bør den person, der gøres til genstand for ovenstående vurdering, være den person, der har fået tilladelse til at gennemføre transaktioner for foretagendets regning. Ved ovennævnte vurdering skal mindst to af følgende kriterier være opfyldt:

1) kunden har foretaget omfattende transaktioner på det relevante marked gennemsnitligt ti gange pr. kvartal i de foregående fire kvartaler,

2) størrelsen af kundens portefølje, der defineres som omfattende kontantbeholdning og finansielle instrumenter, overstiger 500.000 EUR,

3) kunden arbejder eller har arbejdet i den finansielle sektor i mindst ét år i en stilling, der kræver viden om de påtænkte transaktioner eller tjenesteydelser.

2. Procedure

De ovenfor definerede kunder kan kun give afkald på beskyttelsen for detailkunder efter følgende procedure:

1) De skal på et varigt medium, jf. § 3, stk. 1, 2. pkt., meddele værdipapirhandleren, at de ønsker at blive behandlet som professionelle kunder, enten generelt eller i forbindelse med en bestemt form for værdipapirhandel eller transaktion eller en bestemt transaktions- eller produkttype.

2) Værdipapirhandleren skal på et varigt medium, jf. § 3, stk.1, 2. pkt., give dem en klar orientering om den beskyttelse og de investorgarantirettigheder, de risikerer at miste.

3) De skal på et varigt medium, jf. § 3, stk. 1, 2. pkt., i et andet dokument end kontrakten erklære, at de kender følgerne af at miste denne beskyttelse. Værdipapirhandleren skal, før denne beslutter at imødekomme eventuelle ønsker om at give afkald på beskyttelse, træffe alle rimelige foranstaltninger til at sikre, at en kunde, der anmoder om at blive behandlet som professionel kunde, opfylder kravene i afsnit 1 ovenfor. Værdipapirhandlere skal ved klassificeringen af kunder følge hensigtsmæssige skriftlige interne politikker og procedurer. Professionelle kunder er ansvarlige for, at værdipapirhandleren holdes løbende underrettet om enhver ændring, der vil kunne påvirke deres klassificering. Hvis værdipapirhandleren imidlertid bliver klar over, at kunden ikke længere opfylder de oprindelige betingelser, som berettigede denne til en behandling som professionel kunde, skal værdipapirhandleren træffe passende forholdsregler.


Bilag 2

Som godkendte modparter anses følgende:

Afsnit a

1) Investeringsselskaber.

2) Kreditinstitutter.

3) Forsikringsselskaber.

4) UCITS, non-UCITS, investeringsforvaltningsselskaber og administrationsselskaber.

5) Pensionskasser og disses administrationsselskaber.

6) Andre finansielle enheder, der har fået tilladelse eller er underkastet regulering efter fællesskabslovgivningen eller en medlemsstats nationale lovgivning.

7) Personer, hvis hovederhverv består i handel for egen regning med råvarer og/eller råvarederivater. Dog ikke, hvis personer, der for egen regning handler med råvarer og/eller råvarederivater, indgår i en koncern, hvis hovederhverv er at yde anden investeringsservice i dette direktivs forstand eller bankserviceydelser i henhold til direktiv 2000/12/EF.

8) Selskaber, hvis investeringsservice og/eller aktiviteter udelukkende består i at handle for egen regning på finansielle futures-, options- eller andre derivat- og spotmarkeder med det ene formål at afdække deres positioner på derivatmarkeder, eller som handler på vegne af eller stiller priser til andre medlemmer af samme marked, og som garanteres af dette markeds clearingsmedlemmer, idet ansvaret for opfyldelse af de kontrakter, som indgås af sådanne personer, påhviler det samme markeds clearingsmedlemmer.

9) nationale regeringer og disses institutioner inklusive offentlige organer, der beskæftiger sig med offentlig gæld, centralbanker og overnationale organisationer.

Afsnit b

Andre selskaber end nævnt under afsnit a, der opfylder forud fastsatte forholdsmæssige krav, herunder kvantitative tærskler. Ved transaktioner, hvor de potentielle modparter befinder sig i forskellige lande, skal værdipapirhandleren respektere det andet selskabs status som bestemt ved lov eller forskrift i det land, hvor dette andet selskab er etableret.

Afsnit c

Tredjelandsenheder, som svarer til de i afsnit a omhandlede kategorier, som godkendte modparter. Tredjelandsenheder, som svarer til de i afsnit b omhandlede som godkendte modparter på samme betingelser og efter samme krav som de i afsnit b omhandlede.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets Kommissionens direktiv 93/22/EØF, EF-Tidende 2004 nr. L 145, side 1, og dele af Kommissionens direktiv 2006/73/EF af 10. august 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF for så vidt angår de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv, EF-Tidende 2006, nr. L 241, side 26.

Redaktionel note
  • Denne bekendtgørelse er gældende indtil 3. januar 2018, hvor den ophæves ved bekendtgørelse nr. 747 af 7. juni 2017 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.