Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Uddannelsesplan for arbejdsmiljøkursus for sikkerhedsrepræsentanter i fiskeskibe m.fl.
Bilag 2 Bevis
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe (§ 8-kursus for fiskeskibe)

I medfør af § 24 b i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 74 af 17. januar 2014, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for:

1) Medlemmer af havnesikkerhedsudvalg1).

2) Medlemmer af sikkerhedsgrupper i fiskeskibe2).

Uddannelsens formål, struktur og indhold

§ 2. Formålet med uddannelsen er at kvalificere deltageren til at kunne varetage sit virke som medlem i havnesikkerhedsudvalgene eller i sikkerhedsgruppen og i samarbejde med andre at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø om bord i fiskeskibe.

§ 3. Uddannelsens struktur og indhold skal være som beskrevet i uddannelsesplanen, jf. bilag 1.

Deltagernes forudsætninger

§ 4. For at deltage i kurset skal man være valgt som medlem af et havnesikkerhedsudvalg eller sikkerhedsgruppe i fiskeskibe i henhold til reglerne herom i bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe.

Udbydere af arbejdsmiljøkurser

§ 5. Udbydere af arbejdsmiljøkurser skal være godkendt i overensstemmelse med bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser.

Stk. 2. Udbydere skal sikre, at

1) arbejdsmiljøkurset tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med uddannelsesplanen, jf. bilag 1,

2) undervisningen gennemføres i egnede undervisningslokaler,

3) kravene til undervisernes kvalifikationer, jf. § 5, er opfyldt, og

4) afholdte kurser bliver evalueret med henblik på løbende forbedringer.

Underviseres kvalifikationer

§ 6. Udbydere skal sikre, at instruktører har de fornødne kvalifikationer til at forestå de anførte kurser. Dette omfatter både faglige kvalifikationer og kvalifikationer til at forestå instruktion og uddannelse.

Kursusbeviser og registrering m.v.

§ 7. Udbyderen af arbejdsmiljøkursus skal sikre følgende:

1) Udstedelse af kursusbevis til personer der har gennemført arbejdsmiljøkursus i overensstemmelse med kravene i bilag 1. Kursusbeviset fremgår af bilag 2.

2) Registrering af udstedelsen af kursusbeviser. Registreringen skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at beviset kan genudstedes og skal opbevares i 5 år.

3) Indsendelse af en fortegnelse til Søfartsstyrelsen umiddelbart efter hvert arbejdsmiljøkursus indeholdende CPR-nr. og fulde navn på personer, der har fået udstedt kursusbevis.

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2015.

Søfartsstyrelsen, den 18. marts 2015

Per Sønderstrup

/ Malthe Møller Pedersen


Bilag 1

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøkursus for sikkerhedsrepræsentanter i fiskeskibe m.fl.

1. Generelt

Denne uddannelsesplan omfatter den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af sikkerhedsrepræsentanter og beskriver mål samt Undervisningens rammer for uddannelsen.

2. Kursusstruktur og deltagerantal

Kurset etableres som enten et internatkursus eller et eksternatkursus af 32 timers varighed.

Hvis arbejdsmiljøkurset etableres som eksternatkursus, skal det dog som minimum strække sig over 4 dage.

Kurset er baseret på hold med op til 15 deltagere.

3. Formål

Kursusdeltageren skal opnå sådanne færdigheder, at vedkommende er i stand til at indgå i et samarbejde med øvrige besætningsmedlemmer om at vedligeholde og fremme sikkerhed, sundhed og trivsel, herunder medvirke til at løse arbejdsmiljømæssige problemer om bord.

3.1 Målbeskrivelse

Efter endt uddannelse er det målet, at kursusdeltageren skal:

have kendskab til de væsentligste arbejdsopgaver, som sikkerhedsorganisationen har i henhold til Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe,

have kendskab til de væsentligste arbejdsopgaver, som en sikkerhedsrepræsentant har i samspil med øvrige repræsentanter og skibsledelsen, herunder kendskab til personalegruppers rettigheder, pligter og ansvar,

kunne varetage opgaveløsning i sikkerhedsorganisationen, herunder rådgivning i forbindelse med løsning af arbejdsmiljømæssige problemer med henblik på forebyggelse,

være i stand til at indhente information i love, bestemmelser og materialer hos arbejdsmiljø-specialister (fx Fiskeriets Arbejdsmiljøråd og Tjeneste) og i rederiers landorganisation,

have generelt kendskab til, hvordan arbejdsmiljøet kan indgå i skibenes/rederiernes SMS (”Ship Management System”) systemer herunder procedurer for sikring af sikkerheden og sundheden om bord,

i praksis kunne anvende forskellige samarbejds- og kommunikationsteknikker, således at kommunikationen effektiviseres, og risiko for misforståelser minimeres,

kunne gennemføre supervision af andre ombordværende, og

udvise ansvarlighed og engagement for at fremme arbejdsmiljøindsatsen i fiskerierhvervet

3.2 Indhold

I kurset skal indgå følgende elementer:

Introduktion af kursusdeltagere og undervisere samt praktiske oplysninger.

De væsentligste arbejdsmiljøpåvirkninger på fiskeskibe. De væsentligste arbejdsbetingede sygdomme og arbejdsulykker.

Lovgrundlaget for sikkerhedsorganisationens arbejde (lov om skibes sikkerhed, sikkerhedsbekendtgørelsen, arbejdsmiljøforskrifterne, hviletidsbestemmelserne m.v.).

Problemløsning, risikovurdering og arbejdspladsvurdering.

Arbejdslederens rolle, sikkerhedsrepræsentantens rolle samt sikkerhedsorganisationens samarbejde om løsning af opgaverne.

Sikkerhedsorganisationens udvikling, herunder muligheder og begrænsninger i udførelse af sikkerhedsarbejdet, ændring af holdninger til sikkerhedsarbejdet samt sikkerhedsorganisationens opdatering af egen viden.

Evaluering af kursets afvikling og indhold.

Individuel bedømmelse af kursusdeltager.

3.3 Metoder

I gennemførelsen af undervisningen skal der lægges vægt på, at;

motivere kursusdeltagerne til dels selvstændigt og dels i samarbejde med andre at arbejde med arbejdsmiljømæssige problemstillinger,

etablere en erfaringsudveksling mellem de enkelte kursusdeltagere,

der sker en indføring i en række færdigheder, der i praksis kan støtte deltageren, så vedkommende kan anvende hensigtsmæssige former for samarbejds- og kommunikationsteknikker,

der foretages en kobling mellem kursets indhold og form i forhold til en arbejdsplads i fiskerierhvervet og deltagernes egen situation og forudsætning,

kursusdeltagerne aktivt deltager i undervisningen frem for passiv indlæring,

der indgår øvelser i brug af love, bekendtgørelser, vejledninger m.v. om arbejdsmiljøforhold om bord i forbindelse med løsning af praktiske opgaver.

Der skal endvidere lægges vægt på, at undervisningen giver kursusdeltagerne et grundlag for at ”handle” med baggrund i opsøgt viden om sikkerhedskrav og regler frem for at indgive dem egentlig viden om f.eks. kemiske stoffer og materialer, ergonomi, støj og vibrationer, psykisk arbejdsmiljø m.v.

4. Bedømmelse af kursister

Krav til kursistens viden, forståelse, holdninger og færdigheder skal være i overensstemmelse med rammerne i pkt. 3.

I bedømmelsen skal der primært lægges vægt på principielle sikkerhedsmæssige aspekter og engagement.

Bedømmelsen skal gennemføres i henhold til Søfartsstyrelsens gældende bestemmelser vedrørende bedømmelse af deltagere ved de maritime uddannelser.

Kursisten skal orienteres om bedømmelsesform og kriterierne for beståelse senest ved start af kurset.

5. Planlægning og dokumentation af undervisningen

Der skal inden afholdelse af et arbejdsmiljøkursus udarbejdes en undervisningsplan, der beskriver det konkrete kursus.

Planen skal som minimum indeholde:

Angivelse af hvilket sprog der anvendes i henholdsvis den mundtlige kommunikation og i det skriftligt materiale, der udleveres til kursusdeltagerne.

Tidsplan for afvikling af lektioner/moduler samt mål og indhold for disse.

En beskrivelse af de anvendte undervisningsform.

En beskrivelse af hvordan der gøres brug af undervisningsmaterialer.

Angivelse af eventuel anvendelse af gæsteundervisere, skibsbesøg m.v.

Bedømmelsesform og beståelseskriterierne.


Bilag 2

Bevis

Virksomhedens/Institutionens navn
Logo
 
BEVIS
 
 
Certificate
 
FOR UDDANNELSE I
of training in
ARBEJDSMILJØ (§ 8 KURSUS)
Safety and Health (§ 8 Course)
Det attesteres herved, at
   
This is to certify that
   
     
CPR nr.
   
Personal id
   
     
på datoen
     
on the date
   
Med tilfredsstillende resultat har gennemført en af Søfartsstyrelsens godkendte uddannelser i arbejdsmiljø (§ 8 kursus):
satisfactorily has completed training in Safety and Health (§ 8 course) approved by the Danish Maritime Authority
Uddannelsen opfylder kravene i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i fiskeskibe
The training complies with the Danish Maritime Authority’s requirements on Safety Activities on board fishing vessels
Dette bevis er gyldigt indtil den
 
This certificate expires on
 
   
Efter bemyndigelse af Søfartsstyrelsen
 
As authorized by the Danish Maritime Authority
 
   
Sted og dato/Place and date
 
Stempel/Stamp
 

Officielle noter

1) I fiskeskibe skal alle, der er beskæftiget med fiskeri, tilknyttes et havnesikkerhedsudvalg, jf. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, kapitel XI sikkerhedsarbejde, Afsnit B, Regel 1, nr. 2.

2) I fiskeskibe, hvor der arbejder 8 eller flere personer, inkl. skibsføreren, skal der oprettes en sikkerhedsorganisation bestående af en sikkerhedsgruppe, jf. reglerne i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, kapitel XI sikkerhedsarbejde, Afsnit B, Regel 1, nr. 3.