Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Adgangskrav
Kapitel 3 Optagelseskapacitet
Kapitel 4 Ansøgningsprocedure
Kapitel 5 Behandling af ansøgning
Kapitel 6 Indskrivning
Kapitel 7 Udskrivning
Kapitel 8 Orlov
Kapitel 9 Andre
Kapitel 10 Ikrafttræden m.v.
Bilag 1 Specifikke adgangskrav ved de enkelte bacheloruddannelser fra 1. januar 2015:
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

I medfør af § 1 i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 1. juni 2014, som ændret ved lov nr. 1377 af 16. december 2014, og § 8, stk. 1 og 3, og § 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen vedrører adgangskrav, optagelse, indskrivning og orlov ved bacheloruddannelser.

Kapitel 2

Adgangskrav

§ 2. Adgang til en bacheloruddannelse forudsætter en gymnasial eksamen, opfyldelse af specifikke adgangskrav, samt opfyldelse af eventuelle karakterkrav.

Stk. 2. Adgang kan endvidere forudsætte, at ansøgeren består en adgangsprøve efter regler fastsat af universitetet.

§ 3. Ved en gymnasial eksamen forstås i denne bekendtgørelse:

1) Studentereksamen (stx).

2) Højere forberedelseseksamen (hf).

3) Højere handelseksamen (hhx).

4) Højere teknisk eksamen (htx).

5) Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux).

6) Færøsk studentereksamen, Grønlands gymnasiale Uddannelse, færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen fra Grønland, færøsk højere teknisk eksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen fra Grønland og eksamen fra Duborg-Skolen og A. P. Møller Skolen.

7) Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF).

8) Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalaureate (IB), Option Internationale du Baccalauréat (OIB) og dansk-tysk studentereksamen (DIAP).

9) Udenlandsk eksamen m.v., som Styrelsen for Videregående Uddannelser har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen.

Stk. 2. Adgangsgivende eksamen til bacheloruddannelserne i teknisk videnskab (civilingeniør), fødevarer og ernæring samt landinspektørvidenskab kan tillige opfyldes ved adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

Stk. 3. Vurdering af udenlandske eksaminer, jf. stk. 1, nr. 9, foretages i henhold til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

§ 4. Ved specifikke adgangskrav forstås i denne bekendtgørelse bestemte gymnasiale fag på henholdsvis A-, B- eller C-niveau, jf. reglerne for gymnasial uddannelse eller for erhvervsuddannelse.

Stk. 2. De specifikke adgangskrav er fastsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet efter indstilling fra universiteterne og fremgår af denne bekendtgørelses bilag 1.

Stk. 3. Styrelsen for Videregående Uddannelser offentliggør ændringer af de specifikke adgangskrav på optagelsesportalen, www.optagelse.dk. Skærpelser varsles med mindst 2 år, før de får virkning.

Stk. 4. Når et fag forudsættes på et bestemt niveau, jf. stk. 1, skal ansøgeren have opfyldt bestågrænsen på dette eller et højere niveau i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning i den pågældende gymnasiale uddannelse. Indgår der i faget flere karakterer, er kravet opfyldt, hvis det vægtede gennemsnit er mindst 2,0. Kravet kan ikke opfyldes ved oprunding.

Karakterkrav

§ 5. Universitetet kan kræve, at den adgangsgivende eksamen er gennemført med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte fag er bestået med en bestemt minimumskarakter, der er højere end karakteren 02, i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning i den pågældende uddannelse.

Stk. 2. Universitetet kan beslutte, at resultatet af en prøve, der er særligt tilrettelagt af universitetet, og som dokumenterer tilsvarende kvalifikationer, kan sidestilles med opfyldelse af karakterkravet for ansøgere, der ikke opfylder dette, jf. stk. 1.

Stk. 3. Universitetets beslutning om fastsættelse af karakterkrav og ændringer heraf skal meddeles Styrelsen for Videregående Uddannelser, der offentliggør kravet på optagelsesportalen www.optagelse.dk. Fastsættelse af karakterkrav og skærpelser heraf skal varsles med mindst 2 år, før de får virkning.

Stk. 4. Universitetet kan dispensere fra egne, fastsatte karakterkrav, jf. stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Betinget optagelse

§ 6. Universitetet kan optage ansøgere, selv om de forudsatte adgangskrav ikke er opfyldt ved ansøgningsfristen. Optagelsen er betinget af, at ansøgeren efter universitetets nærmere bestemmelse, inden studiestart eller umiddelbart derefter, opfylder adgangskravene eller supplerer til et niveau, der efter universitetets vurdering kan sidestilles med adgangskravene.

Optagelse på andet grundlag

§ 7. Universitetet kan tillade ansøgere at søge optagelse på et andet grundlag end de forudsatte adgangskrav, hvis ansøgeren har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og universitetet skønner, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen.

Stk. 2. Universitetet kan gøre tilladelse efter stk. 1 betinget af, at ansøgeren senest inden studiestart består supplerende prøver for at dokumentere de nødvendige kvalifikationer.

Stk. 3. Tilladelse efter stk. 1 og 2 omfatter kun den pågældende uddannelse ved det pågældende universitet.

Krav til sprogkundskaber

§ 8. Universitetet kan på baggrund af en konkret, faglig vurdering kræve, at udenlandske ansøgere eller ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag, der er omfattet af §§ 2 og 2 a i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., senest inden studiestarten, skal have bestået Studieprøven i dansk eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk. For ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag, der efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. ikke kan indstilles til Studieprøven i dansk, kan universitetet alene kræve, at ansøgeren senest inden studiestarten skal have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk.

Stk. 2. Universitetet kan kræve, at Studieprøven i dansk er bestået med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte eller alle delprøver er bestået med en bestemt minimumskarakter, der er højere end karakteren 02.

Stk. 3. Universitetet kan for ansøgere omfattet af stk. 1, 1. pkt., beslutte, at kravet om dansk A ved adgang til bacheloruddannelserne, jf. bilag 1, kan erstattes af Studieprøven i dansk.

Stk. 4. Krav til danskkundskaber, herunder hvornår Studieprøven i dansk m.v. skal være aflagt, skal fremgå af universitetets hjemmeside. Fastsættelse og skærpelse af krav til danskkundskaber skal varsles med 2 år, før de får virkning.

§ 9. Hvis en uddannelse eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk, skal ansøgeren senest inden studiestarten dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst B-niveau. Universitetet kan fastsætte, at ansøgere tillige skal bestå en særligt tilrettelagt prøve.

Stk. 2. Universitetet kan beslutte, at en ansøger, der ikke har engelsk på B-niveau, i stedet kan bestå en prøve, der er særligt tilrettelagt af universitetet.

Stk. 3. Krav til engelskkundskaber, herunder hvornår disse skal være dokumenteret, og hvilke krav der stilles til udenlandske prøver, skal fremgå af universitetets hjemmeside. Fastsættelse og skærpelse af krav til engelskkundskaber skal varsles med 2 år, før de får virkning.

Flere gymnasiale eksamener

§ 10. Har ansøgeren bestået flere adgangsgivende gymnasiale eksaminer, benyttes kun den først beståede eksamen som grundlag, når eksamensgennemsnittet udgør en del af adgangskravet eller anvendes som udvælgelseskriterium, herunder ved justering (bonus for tidlig studiestart).

Stk. 2. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kapitel 3

Optagelseskapacitet

§ 11. Universitetet bestemmer selv efter reglerne om frit optag, hvor mange studerende det vil optage på den enkelte bacheloruddannelse, medmindre Uddannelses- og Forskningsministeriet fastsætter et årligt maksimumstal for optagelseskapaciteten, jf. § 4 i universitetsloven.

Stk. 2. På uddannelser med frit optag fastsætter universitetet optagelseskapaciteten under hensyntagen til muligheden for at give en forsvarlig forskningsbaseret undervisning med kvalificerede undervisere og tilstrækkelig bygningskapacitet. Universitetet skal i tilknytning hertil tage højde for, at optagelsestallet er i overensstemmelse med samfundets behov for uddannelse inden for det pågældende fagområde.

Stk. 3. Et universitet kan undlade at oprette en udbudt bacheloruddannelse, når det er begrundet af kriterier, der på forhånd er fastsat af universitetet. For bacheloruddannelser, der udbydes ved sommeroptag, jf. § 14, skal kriterierne for at undlade at oprette en udbudt uddannelse være tilgængelige på optagelsesportalen, www.optagelse.dk, og på universitetets hjemmeside senest den 1. februar samme år. Beslutning om at undlade at oprette en udbudt bacheloruddannelse træffes senest den 5. juli kl. 12.00 og offentliggøres samtidigt på universitetets hjemmeside. For bacheloruddannelser, der udbydes ved vinteroptag, jf. § 16, skal kriterierne være tilgængelige på universitetets hjemmeside senest fra det tidspunkt, hvor der kan indgives ansøgning om optagelse.

§ 12. Ansøgere, der har afsluttet en kandidatuddannelse, kan kun optages på en bacheloruddannelse, hvis der er ledige pladser.

Stk. 2. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kvoter

§ 13. Er der flere kvalificerede ansøgere end studiepladser på den enkelte bacheloruddannelse, opdeles pladserne i kvote 1 og kvote 2 og eventuelt kvote 3. Overskydende pladser fra kvote 1 overføres til kvote 2, og overskydende pladser fra kvote 2 og 3 overføres til kvote 1. Kvote 3 kan kun oprettes til bacheloruddannelser, der udbydes på engelsk.

Stk. 2. Styrelsen for Videregående Uddannelser fastsætter hvert år kvoternes størrelse, herunder eventuel opdeling i kvote 3, efter indstilling fra universitetet.

Stk. 3. Styrelsen for Videregående Uddannelser kan godkende, at universitetet på visse bacheloruddannelser anvender et andet optagelsessystem end kvotesystemet.

Stk. 4. Universitetet offentliggør den fastsatte fordeling af studiepladserne efter stk. 1 og 2 og et eventuelt andet optagelsessystem efter stk. 3 på sin hjemmeside.

Kapitel 4

Ansøgningsprocedure - sommeroptag

§ 14. Ansøgning om optagelse gennem kvote 1 og 2 sker digitalt ved brug af optagelsesportalen www.optagelse.dk, med mindre universitetet har tilbudt, at ansøgningen kan indgives på anden måde, jf. bekendtgørelse om digital kommunikation ved ansøgning om optagelse på videregående uddannelse.

Stk. 2. Der kan søges om optagelse ved indtil otte af de optagelsesområder, der fremgår af optagelsesportalen www.optagelse.dk.

Stk. 3. Ansøgeren indgiver ansøgning og vedhæfter dokumentation for adgangsgrundlaget til den eller de søgte uddannelser i prioriteret rækkefølge. Dokumentation for adgangsgrundlag skal vedhæftes ansøgningen på optagelsesportalen www.optagelse.dk, hvis ansøgeren ikke har modtaget eksamensbevis el.lign. før udløbet af ansøgningsfristen, jf. § 15, og senest inden en af universitetet fastsat frist.

Stk. 4. Universitetet kan fastsætte regler om, at eksamensbeviser m.v., der fremsendes ved ansøgning om optagelse og indskrivning på bacheloruddannelse, og som ikke er affattet på dansk, et andet nordisk sprog eller et eller flere andre sprog, som universitetet behersker, skal være vedlagt en oversættelse til ét af disse sprog. Regler om krav til oversættelse af eksamensbeviser m.v. offentliggøres på universitetets hjemmeside.

Stk. 5. Ansøgning om optagelse gennem kvote 3 sker efter regler, som universitetet fastsætter og offentliggør på sin hjemmeside.

§ 15. Ansøgningsfristen ved optagelse på bacheloruddannelser er:

1) Den 15. marts kl. 12.00 for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 2.

2) Den 15. marts kl. 12.00 for alle ansøgere med udenlandske adgangsgivende eksaminer, jf. § 3, stk. 1, nr. 8 og 9, medmindre de pågældende skal søge optagelse gennem kvote 3, jf. stk. 2.

3) Den 15. marts kl. 12.00 for ansøgere til uddannelser, hvor der som led i adgangskravene indgår en adgangs- eller optagelsesprøve. Universitetet kan beslutte, at der tillige er ansøgningsfrist den 5. juli kl. 12.00.

4) Den 15. marts kl. 12.00 for grønlandske ansøgere, der søger optagelse uden om adgangsbegrænsningen efter kriterierne herfor, jf. § 20.

5) Den 5. juli kl. 12.00 for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 1.

Stk. 2. For ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 3, fastsætter universitetet ansøgningsfristen, jf. § 27, stk. 3. Ansøgningsfristen offentliggøres på universitetets hjemmeside.

Stk. 3. Ansøgere, der søger optagelse til ansøgningsfrister omfattet af stk. 1, nr. 1-3, vil blive bedømt efter optagelseskriterierne i både kvote 1 og kvote 2. Optagelse gennem kvote 1 forudsætter dog, at ansøgeren har en adgangsgivende eksamen, der kan omregnes til en optagelseskvotient, jf. § 19, stk. 2. Ansøgere, der søger optagelse til ansøgningsfristen den 5. juli kl. 12.00, vil alene blive bedømt efter optagelseskriterierne i kvote 1.

Stk. 4. Frist for ændring af prioritering, jf. § 14, stk. 3, er den 5. juli kl. 12.00.

Stk. 5. Universitetet kan dispensere fra stk. 1 og 4, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Ansøgningsprocedure - vinteroptag

§ 16. Universitetet kan for den enkelte bacheloruddannelse beslutte at optage studerende i vintermånederne med studiestart i forårssemesteret. Ansøgnings- og optagelsesprocedure for vinteroptag, herunder ansøgnings- og svarfrister, eventuelt krav om bekræftelse af tilbud om studieplads, krav om oversættelse, jf. § 14, stk. 4, samt optagelse gennem kvote 3, sker efter regler, som universitetet fastsætter og offentliggør på sin hjemmeside.

Stk. 2. Efter meddelelse af afgørelser skal universitetet oplyse om eventuelle ledige studiepladser på sin hjemmeside. For optagelse til ledige pladser fastsætter universitetet selv ansøgnings- og optagelsesprocedure, herunder frister, jf. dog § 28, stk. 3.

Stk. 3. Ophør af vinteroptag for en bacheloruddannelse skal varsles senest den førstkommende 1. februar efter det senest gennemførte vinteroptag for uddannelsen.

Stk. 4. Ved et af universitetet iværksat vinteroptag finder §§ 22, 26, 27 og 28, stk. 1 og 2, ikke anvendelse.

Oplysningspligt om beståede uddannelseselementer

§ 17. Ansøgeren skal oplyse om og søge merit for beståede uddannelseselementer fra alle tidligere uafsluttede uddannelsesforløb på samme niveau.

Stk. 2. Universitetet fastsætter regler om disciplinære foranstaltninger i tilfælde af afgivelse af urigtige eller mangelfulde oplysninger om tidligere beståede uddannelseselementer på samme niveau.

Kapitel 5

Behandling af ansøgning

§ 18. Universitetet træffer afgørelse om optagelse af den enkelte ansøger efter regler fastsat i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. For ansøgere, der er optaget på en bacheloruddannelse, sikrer universitetet, at der snarest muligt træffes afgørelse om merit for beståede uddannelseselementer fra alle tidligere uafsluttede uddannelsesforløb på samme niveau, jf. § 17, stk. 1.

Kvote 1

§ 19. Studiepladserne i kvote 1 tildeles efter faldende optagelseskvotient ansøgere med adgangsgivende eksaminer, jf. § 3, stk. 1.

Stk. 2. Optagelseskvotienten er

1) eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen justeret i henhold til § 21 eller

2) eksamensgennemsnittet af en omregnet udenlandsk eksamen efter 7-trins-skalaen, jf. § 39, justeret i henhold til § 21.

Stk. 3. Ansøgere med udenlandske adgangsgivende eksaminer, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient, kan kun søge optagelse gennem kvote 2, jf. § 23, stk. 1, nr. 4.

Stk. 4. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 20. Universitetet optager grønlandske ansøgere uden om adgangsbegrænsningen efter ansøgning herom, når ansøgeren dokumenterer, at kriterierne for optagelse er opfyldt. Kriterierne fastsættes af Styrelsen for Videregående Uddannelser efter indstilling fra Grønlands Selvstyre og fremgår af Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Bonus for tidlig studiestart

§ 21. En ansøger med en adgangsgivende eksamen, jf. § 3, stk. 1, nr. 1-5, der er afsluttet op til 2 år før ansøgningsåret, jf. dog stk. 3, får justeret sit eksamensgennemsnit, jf. stk. 2, hvis det skal anvendes som udvælgelseskriterium, jf. § 19. Tidspunktet for afslutning af den adgangsgivende eksamen er datoen for udstedelsen af eksamensbeviset.

Stk. 2. Justeringen af eksamensgennemsnittet foretages ved at multiplicere det opnåede eksamensgennemsnit, jf. § 39, med 1,08. Gennemsnittet beregnes med én decimal.

Stk. 3. Universitetet forlænger 2-års-fristen efter stk. 1, jf. § 42, stk. 2, hvis ansøgeren har været forhindret i at påbegynde en uddannelse på grund af følgende forhold:

1) Værnepligtstjeneste, herunder tjeneste på værnepligtslignende vilkår.

2) Uddannelse med henblik på samt udsendelse som led i forsvarets internationale operationer.

3) Adoption eller barsel.

4) Længerevarende sygdom, herunder særlige forhold i tilknytning til et handicap.

5) Pasning af nærtstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende.

6) Træning til og deltagelse i Olympiske Lege eller Paralympiske Lege som en Elite- eller Verdensklasseatlet udpeget af Team Danmark.

Stk. 4. Fristforlængelse efter stk. 3 gives med hele ansøgningsår. En ansøger kan dog højst få sammenlagt 4 års fristforlængelse.

Stk. 5. En ansøger med en adgangsgivende eksamen, jf. § 3, stk. 1, nr. 6, 8 og 9, får, når resultatet kan omregnes til en optagelseskvotient, justeret kvotienten, hvis den skal anvendes som udvælgelseskriterium, efter reglerne i stk. 1-4. En ansøger, der selv kan bestemme tidspunktet for afslutningen af den adgangsgivende eksamen, får kun justeret sit eksamensgennemsnit, hvis den gennemførte undervisning og de dertil knyttede prøver er afsluttet inden for en periode, der svarer til den normerede eller normale uddannelsestid for uddannelsen.

§ 22. Hvis det ikke er muligt at optage alle ansøgere med samme optagelseskvotient, jf. § 19, sker udvælgelsen ved lodtrækning, der foretages af Den Koordinerede Tilmelding, jf. § 26, medmindre universitetet på forhånd har garanteret optagelse med en bestemt kvotient eller givet tilsagn om senere optagelse med en bestemt kvotient.

Kvote 2

§ 23. Studiepladserne i kvote 2 tildeles efter regler fastsat af universitetet:

1) Ansøgere, der opfylder adgangskravene til uddannelsen, jf. §§ 2-5, men som ikke har en tilstrækkelig kvotient til at kunne optages i kvote 1.

2) Ansøgere, der ikke har en adgangsgivende eksamen, jf. § 3, stk. 1, men som opfylder alternative adgangskrav til den pågældende uddannelse.

3) Ansøgere, der ikke har en adgangsgivende eksamen, men som har kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, jf. § 7.

4) Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient i kvote 1, jf. § 3, stk. 3, medmindre de pågældende skal søge optagelse gennem kvote 3, jf. § 24.

Stk. 2. Studiepladserne i kvote 2 tildeles efter en konkret vurdering af ansøgerne. Universitetet offentliggør på sin hjemmeside, hvilke objektive, faglige kriterier der kan indgå i vurderingen af den enkelte ansøger. Universitetet må ikke anvende alder eller lodtrækning som udvælgelseskriterier. I kriterierne kan erhvervsarbejde og andre aktiviteter højst vægtes med en periode på sammenlagt 12 måneder. Væsentlige ændringer af kriterierne skal varsles med mindst 2 år, før de får virkning.

Stk. 3. Indgår erhvervsarbejde i vurderingen, jf. stk. 2, er værnepligtstjeneste og udstationering som led i kontrakt med forsvaret sidestillet hermed og medregnes med hele kontraktperioden, jf. dog stk. 2, 4. pkt., uanset at kontraktperioden først udløber efter ansøgningsfristen, dog senest indtil studiestart.

Stk. 4. I universitetets vurdering af ansøgerne efter stk. 2 kan der indgå optagelsesprøver, samtaler m.v.

Stk. 5. Universitetet kan dispensere fra egne optagelsesregler fastsat efter stk. 2, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kvote 3

§ 24. Studiepladserne i kvote 3 tildeles efter regler, der er fastsat af universitetet, ansøgere, der har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, jf. § 3, stk. 3, og hvor ansøgeren har behov for opholdstilladelse med henblik på at deltage i en uddannelse.

Stk. 2. Studiepladserne tildeles efter en konkret vurdering af ansøgerne. Universitetet offentliggør på sin hjemmeside, hvilke objektive, faglige kriterier der kan indgå i vurderingen af den enkelte ansøger. Væsentlige ændringer af kriterierne skal varsles med mindst 1 år, før de får virkning.

Stk. 3. Antallet af studiepladser, der tildeles ansøgere efter stk. 1, jf. § 11, stk. 1, fastsættes således, at der sikres studiepladser til de ansøgere, der ikke har behov for opholdstilladelse, og som er bedre kvalificeret til at blive optaget på uddannelsen end ansøgere efter stk. 1.

Stk. 4. Ansøgere, der opfylder betingelserne i stk. 1, kan kun søge om optagelse i kvote 3.

Stk. 5. Universitetet kan dispensere fra egne optagelsesregler fastsat efter stk. 2, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Venteliste (standby-pladser)

§ 25. Universitetet kan samtidig med den ordinære optagelse fastsætte et antal ventelistepladser (standby-pladser), som søges samtidig med ansøgning om optagelse til kvote 1 og 2. Ansøgere til disse pladser opføres på en prioriteret venteliste efter samme kriterier som ved optagelse. Universitetet kan bestemme, at der kun optages til ventelister i kvote 1.

Stk. 2. Retten til en studieplads bortfalder, hvis ansøgeren på ventelisten ikke har taget imod tilbud om studieplads inden for en frist fastsat af universitetet.

Stk. 3. Har ansøgeren ikke fået tilbud om optagelse ved fristens udløb, ændres ventelistepladsen til et tilsagn om optagelse senest det følgende år. Det er dog en betingelse for optagelse det følgende år, at ansøgeren opfylder de specifikke adgangskrav og krav til bestemte minimumskarakterer i enkelte fag, der gælder for uddannelsen det pågældende år, jf. §§ 4 og 5.

Stk. 4. Uanset at der er opnået tilsagn om optagelse, skal der indsendes ny ansøgning året efter.

Koordinering af optagelse

§ 26. Koordinering af ansøgernes optagelse på de uddannelser, der er omfattet af denne bekendtgørelse, foretages af Den Koordinerede Tilmelding, der er en del af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Andre videregående uddannelser kan omfattes af koordineringen efter aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Stk. 2. Universiteterne skal på begæring meddele Uddannelses- og Forskningsministeriet de oplysninger, der er nødvendige for koordinering af ansøgning og tilmelding, herunder oplysninger om udbud af uddannelser, ansøgere til og optagne ved uddannelserne.

Meddelelse af afgørelse

§ 27. Universitetet skal senest den 30. juli give meddelelse til de ansøgere, der kan optages ved universitetet, med tilbud om en studieplads, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Den Koordinerede Tilmelding giver senest den 30. juli på vegne af universiteterne meddelelse til de ansøgere, der ikke kan optages ved nogen af de søgte bacheloruddannelser, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Universitetet kan løbende give meddelelse til de ansøgere, der kan optages ved universitetet gennem kvote 3, med tilbud om en studieplads, dog senest den 1. juni. Universitetet giver senest den 1. juni ansøgere, der ikke kan optages ved universitetet gennem kvote 3, meddelelse om afslag. Universitetet meddeler Den Koordinerede Tilmelding senest den 15. juni, hvem der er blevet optaget gennem kvote 3.

Stk. 4. Retten til en studieplads efter stk. 1 og 3 bortfalder, hvis ansøgeren ikke har bekræftet tilbuddet om studiepladsen inden for en frist fastsat af universitetet. Universitetet kan dispensere herfra, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Ledige studiepladser

§ 28. Ansøgere, der ikke er optaget ved nogen af de søgte bacheloruddannelser, får samtidig med meddelelsen om afslag fra Den Koordinerede Tilmelding oplysning om uddannelser, hvor der er ledige pladser.

Stk. 2. For optagelse til ledige pladser fastsætter universitetet selv ansøgnings- og optagelsesprocedure, herunder frister.

Stk. 3. Hvis der er flere ansøgere til en bacheloruddannelse, end der er ledige pladser, optages ansøgere efter objektive kriterier fastsat af universitetet. Universitetet må ikke anvende alder og lodtrækning som udvælgelseskriterier. Kriterierne for udvælgelse skal offentliggøres på universitetets hjemmeside samtidig med offentliggørelsen af de ledige pladser.

Kapitel 6

Indskrivning

§ 29. Universitetet indskriver den studerende på det relevante studietrin på uddannelsen i en af følgende kategorier:

1) Bacheloruddannelse.

2) Modul eller dele heraf med henblik på merit i anden uddannelse.

3) Gæstestuderende i øvrigt.

Stk. 2. Hvis de optagne fordeles på flere studiestartstidspunkter, indskrives ældre optagne før yngre, medmindre en ældre ansøger har ansøgt om udskudt studiestart.

Stk. 3. Er der flere studiestartstidspunkter på uddannelsen, skal universitetet informere ansøgerne herom samt oplyse om kriteriet for fordeling fra det tidspunkt, hvor der kan søges om optagelse på uddannelsen.

Stk. 4. Universitetet kan fastsætte nærmere regler om indskrivningen.

§ 30. Den studerende kan ikke være indskrevet ved mere end én heltidsuddannelse ad gangen, jf. dog § 29, stk. 1, nr. 2 og 3.

Stk. 2. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Studieskift, overflytning og genindskrivning m.v.

§ 31. En studerende, der anmoder om at skifte til en ny bacheloruddannelse på samme universitet eller på andet universitet, eller som anmoder om overflytning til samme bacheloruddannelse ved et andet universitet, skal ansøge om optagelse efter reglerne i denne bekendtgørelse bortset fra de tilfælde, der er nævnt i stk. 2. Det samme gælder ansøgere, der tidligere har været indskrevet på en bacheloruddannelse uden at have gennemført denne, og som ønsker at blive optaget på samme bacheloruddannelse eller på en ny bacheloruddannelse på samme eller et andet universitet.

Stk. 2. Hvis ansøgeren har bestået studieelementer, der svarer til første år af den uddannelse, som ansøgeren ønsker at skifte eller overflyttes til, eller som ansøgeren ønsker at blive optaget på, skal ansøgeren søge om indskrivning på det pågældende studietrin på uddannelsen. Indskrivning forudsætter, at der er ledige pladser på uddannelsen. Indskrivning sker i øvrigt, inden for rammerne af denne bekendtgørelse, efter det modtagende universitets regler. Universitetet kan anvende lodtrækning, hvis der er flere ansøgere, end der er ledige studiepladser.

Stk. 3. Universitetet kan, hvis der foreligger usædvanlige forhold, tillade, at overflytning på samme bacheloruddannelse sker ved indskrivning, selvom ansøgeren ikke har bestået studieelementer, der svarer til første år.

Stk. 4. Ved ansøgning om studieskift eller optagelse ved indskrivning, jf. stk. 2, finder § 17 og § 18, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

Kapitel 7

Udskrivning

§ 32. Universitetet bringer indskrivningen til ophør for studerende, der

1) har gennemført uddannelsen,

2) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har bestået en studiestartsprøve bestemt af universitetet, jf. bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen),

3) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende har opbrugt sine prøveforsøg, jf. eksamensbekendtgørelsen,

4) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har opfyldt reglerne om deltagelse i eller beståelse af førsteårsprøven på uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsen,

5) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen som følge af uddannelsens regler,

6) melder sig ud af uddannelsen, eller

7) er varigt bortvist fra universitetet efter regler fastsat i medfør af universitetslovens § 14, stk. 9.

§ 33. Er indskrivningen bragt til ophør, jf. § 32, nr. 1, kan den pågældende ikke på ny søge optagelse eller indskrivning på samme uddannelse.

Stk. 2. Er indskrivningen bragt til ophør, jf. § 32, nr. 2-5, kan universitetet tillade den pågældende at søge optagelse og indskrivning på ny, jf. dog § 12. Tilladelse gives,

1) hvor universitetet på grundlag af en konkret, faglig vurdering skønner, at den pågældendes muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, eller

2) hvor uddannelsens indhold er væsentligt ændret.

Stk. 3. Er indskrivningen bragt til ophør, jf. § 32, nr. 6, kan den pågældende søge optagelse og indskrivning på ny, jf. dog § 32, nr. 1-5, og § 12. Optagelse og indskrivning kan dog tidligst finde sted 5 måneder efter, at indskrivningen er bragt til ophør.

Stk. 4. Hvor den pågældende optages og indskrives på ny, jf. stk. 2 og 3, kan beståede prøver ikke tages om, medmindre de er forældede som følge af uddannelsens regler. Det samme gælder ved overflytning til samme uddannelse ved et andet universitet. Hvor eksamensforsøg er opbrugt, kan universitetet give den studerende tilladelse til nye eksamensforsøg efter reglerne for den pågældende uddannelse.

§ 34. Universitetet kan fastsætte regler om, at indskrivningen bringes til ophør for studerende, der ikke har bestået mindst én prøve i en sammenhængende periode på mindst 1 år.

Stk. 2. Regler fastsat af universitetet om studiestartsprøven og førsteårsprøven på bacheloruddannelsen, jf. bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen), gælder uanset regler fastsat i medfør af stk. 1.

Stk. 3. Universitetet kan dispensere fra regler fastsat i medfør af stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 35. Studerende, der har været udmeldt i et semester, eller hvor indskrivningen er bragt til ophør, dele af et semester eller tilsvarende, jf. § 33, stk. 3, kan ikke i samme semester eller tilsvarende deltage i eksaminer eller prøver inden for uddannelsen.

Kapitel 8

Orlov

§ 36. Studerende kan få orlov fra en uddannelse efter regler, der fastsættes af universitetet, jf. dog § 37.

Stk. 2. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen inden for den pågældende uddannelse. Den studerende kan ikke deltage i eksaminer eller prøver inden for uddannelsen i det semester eller tilsvarende, hvor den studerende har eller har haft orlov.

§ 37. Et universitet kan ikke meddele en studerende orlov, før den pågældende har gennemført første studieår på bacheloruddannelsen og har bestået de prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på første studieår, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ansøgt orlov skal meddeles, hvis den er begrundet i barsel, adoption eller indkaldelse til værnepligtstjeneste, jf. lov om forsvarets personel.

Stk. 3. Studerende, der tegner kontrakt med forsvaret om at stille sig til rådighed med henblik på udsendelse til udlandet, eller der tegner kontrakt med forsvaret om udsendelse til udlandet, følger reglerne i § 13 b i lov om forsvarets personel.

Stk. 4. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kapitel 9

Andre bestemmelser

§ 38. Ved adgang til bacheloruddannelser, der udbydes efter reglerne om deltidsuddannelse, gælder denne bekendtgørelses kapitel 2, medmindre andet følger af andre regler.

§ 39. Karakterer og karaktergennemsnit efter § 4, stk. 4, § 5, stk. 1, og § 8, stk. 2, er angivet efter 7-trins-skalaen, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen).

Stk. 2. Når eksamensgennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen, jf. § 3, stk. 1, nr. 1-5 og 7, anvendes som udvælgelseskriterium eller udgør en del af adgangskravet, anvendes 7-trins-skalaen.

Stk. 3. Omregning af gennemsnit fra 13-skalaen til 7-trins-skalaen sker efter omregningstabeller, som offentliggøres på optagelsesportalen www.optagelse.dk.

Stk. 4. Omregning efter stk. 1 og 2 for ansøgere med adgangsgivende eksaminer, jf. § 3, stk. 1, nr. 6, 8 og 9, sker, når resultatet kan omregnes til 7-trins-skalaen, efter omregningstabeller, som offentliggøres på Styrelsen for Videregående Uddannelsers hjemmeside.

Stk. 5. Eventuel justering af eksamensgennemsnittet, jf. § 21, foretages efter omregningen til 7-trins-skalaen.

§ 40. Styrelsen for Videregående Uddannelser kan tillade universitetet at fravige bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

Stk. 2. Styrelsen for Videregående Uddannelser kan dispensere fra bekendtgørelsen, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 41. Universitetets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser af den, afgørelsen vedrører (klageren), når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Stk. 2. Klagen indgives til universitetet, der afgiver en udtalelse. Klageren skal have lejlighed til at kommentere universitetets udtalelse inden for en frist af mindst 1 uge. Universitetet sender klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.

Kapitel 10

Ikrafttræden m.v.

§ 42. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. marts 2015.

Stk. 2. § 14, stk. 4, finder anvendelse fra studieåret 2016-17.

Stk. 3. § 21 finder anvendelse for ansøgere, der har afsluttet deres gymnasiale eksamen i 2007 og senere.

Stk. 4. § 34 finder anvendelse fra studieåret 2015-16.

§ 43. Bekendtgørelse nr. 1487 af 16. december 2013 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) ophæves.

Stk. 2. § 33 i bekendtgørelse nr. 1487 af 16. december 2013 finder anvendelse til og med den 31. august 2015.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 18. marts 2015

Sofie Carsten Nielsen

/ Thomas Voigt Lund


Bilag 1

Specifikke adgangskrav ved de enkelte bacheloruddannelser fra 1. januar 2015:

Uddannelserne er placeret inden for et af områderne: humaniora, teologi, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab eller teknisk videnskab.

1. Humaniora

Uddannelserne underopdeles i 1.1. Humanistiske bacheloruddannelser og 1.2. Erhvervssproglige bacheloruddannelser.

1.1. Humanistiske bacheloruddannelser
Alle humanistiske bacheloruddannelser
Områdespecifikke adgangskrav
 
Der kræves:
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A/fortsættersprog B), medmindre det opfyldes via de uddannelsesspecifikke adgangskrav
 
Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser eller ved engelsksprogede linjer på dansksprogede uddannelser
De enkelte humanistiske bacheloruddannelser
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
 
Ved de enkelte humanistiske bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves:
Amerikanske studier
Engelsk
Language and International Studies (engelsksproget)
Engelsk A
Fransk sprog, litteratur og kultur
Fransk begyndersprog A/fortsættersprog B
Tysk
Tysk sprog, litteratur og kultur
Tysk begyndersprog A/fortsættersprog B
Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og
kultur
Spanske og spanskamerikanske studier
Spansk sprog og internationale studier
Spansk sprog og kultur
Spansk A
Indianske sprog og kulturer
Spansk B
Historie
Historie A eller
Samfundsfag B og Historie B eller
Samfundsfag B og Idehistorie B eller
Samfundsfag B og Samtidshistorie B eller
Historie B, Samfundsfag C og Religion C
Kommunikation og it
Art and Technology (engelsksproget)
Matematik B
Anvendt filosofi
Asienstudier (indologi)
Asienstudier (indonesisk/sydøstasienstudier)
Asienstudier (koreastudier)
Asienstudier (thai/sydøstasienstudier)
Asienstudier (tibetologi)
Audiologopædi
Bibliotekskundskab og videnskommunikation
Bosnisk-kroatisk-serbisk/Østeuropastudier
Brasilianske studier
Dansk, Nordisk sprog og litteratur
Designkultur
Designkultur og økonomi
Digital design - it, æstetik og interaktion
Dramaturgi
Eskimologi
Europæisk etnologi
Film- og medievidenskab
Filosofi, Filosofi og videnskabsteori
Finsk
Forhistorisk arkæologi
Humanistisk bacheloruddannelse (Roskilde Universitet)
Humanistisk international bacheloruddannelse
(Roskilde Universitet) (engelsksproget)
Idéhistorie
Indoeuropæisk
Informationsvidenskab
Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign
Informationsvidenskab og kulturformidling
Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog
Journalistik (Roskilde Universitet)
Kommunikation og digitale medier
Kultur- og sprogmødestudier
Kunsthistorie
Lingvistik
Litteraturvidenskab, Litteraturhistorie
Logopædi
Kommunikation
Medievidenskab
Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi)
Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk)
Mellemøstens sprog og samfund (nærorientalsk arkæologi)
Mellemøstens sprog og samfund (persisk)
Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk)
Mellemøstens sprog og samfund (ægyptologi)
Middelalder- og renæssancearkæologi
Moderne Indien og Sydasienstudier
Nederlandsk
Performance-design
Portugisiske og brasilianske studier
Pædagogik
Pædagogik og uddannelsesstudier
Pædagogisk audiologi
Religion, Religionsvidenskab
Retorik
Sydasienstudier
Teatervidenskab
Tjekkisk/Østeuropastudier
Ungarsk/Østeuropastudier
Æstetik og kultur
Øst- og sydøsteuropastudier (balkanstudier)
Øst- og sydøsteuropastudier (grækenlandsstudier)
Øst- og sydøsteuropastudier (polsk)
Er alene omfattet af de områdespecifikke adgangskrav for humanistiske bacheloruddannelser
Arabisk- og islamstudier
Mellemøstens sprog og samfund (arabisk)
Arabisk A1)
Græsk klassisk
Græsk-romersk sprog og kultur
Klassisk arkæologi
Klassisk filologi
Latin
Græsk A1) og Latin A1)
Italiensk
Italiensk sprog, litteratur og kultur
Italiensk A1)
Asienstudier (japanstudier)
Japanstudier
Japansk A1)
Asienstudier (kinastudier)
Kinastudier
Kinesisk A1)
Oldtidskundskab
Græsk A1)
Russisk/Østeuropastudier
Øst- og sydøsteuropastudier (russisk)
Russisk A1)
Journalistik (Syddansk Universitet)
Bestået adgangsprøve, der afholdes af universitetet
Musik, Musikvidenskab
Musikterapi
Bestået adgangsprøve, der afholdes af universitetet

1) Niveauet kan også opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen, og det områdespecifikke adgangskrav om yderligere et fremmedsprog kan erstattes af denne undervisning.

 

1.2. Erhvervssproglige bacheloruddannelser
Alle erhvervssproglige bacheloruddannelser
Områdespecifikke adgangskrav
 
Der kræves:
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A/fortsættersprog B), medmindre det opfyldes via de uddannelsesspecifikke adgangskrav
 
Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser eller ved engelsksprogede linjer på dansksprogede uddannelser
De enkelte erhvervssproglige bacheloruddannelser
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
 
Ved de enkelte erhvervssproglige bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves:
Erhvervssprog engelsk
Information Management (engelsksproget)
International virksomhedskommunikation og engelsk
Marketing and Management Communication
(engelsksproget)
Engelsk A
Erhvervssprog fransk
Fransk begyndersprog A/fortsættersprog B
Erhvervssprog tysk
Tysk begyndersprog A/fortsættersprog B
Erhvervssprog spansk
International virksomhedskommunikation og spansk
Spansk A
Erhvervssprog arabisk
Arabisk A1)
Erhvervssprog dansk
Er alene omfattet af de områdespecifikke adgangskrav for erhvervssproglige bacheloruddannelser
Europæisk business engelsk
Interkulturel markedskommunikation engelsk
Engelsk og organisationskommunikation
Engelsk A og yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A/fortsættersprog B)
Europæisk business fransk
Interkulturel markedskommunikation fransk
Fransk begyndersprog A/fortsættersprog B
Europæisk business spansk
Interkulturel markedskommunikation spansk
Spansk A
Europæisk business tysk
Interkulturel markedskommunikation tysk
International virksomhedskommunikation og tysk
Tysk begyndersprog A/fortsættersprog B

1) Niveauet kan også opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen, og det områdespecifikke adgangskrav om yderligere et fremmedsprog kan erstattes af denne undervisning.

2. Teologi

Bacheloruddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Teologi
Dansk A, Engelsk B, Græsk A og Latin A.
Bacheloruddannelsen er tilrettelagt, så studerende uden Græsk A og/eller Latin A opnår dette niveau undervejs i uddannelsen (propædeutik).

3. Samfundsvidenskab

Uddannelserne underopdeles i 3.1. Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser og 3.2. Erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser.

3.1. Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser
Alle Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser
Områdespecifikke adgangskrav
 
Der kræves:
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag
B eller Samtidshistorie B
 
Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser eller ved engelsksprogede linjer på dansksprogede uddannelser
De enkelte samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
 
Ved de enkelte samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves:
Offentlig politik og økonomi
Økonomi
Matematik A
Administration/Samfundsfag
Cognitive Science (engelsksproget)
Erhvervsøkonomi
European Studies (engelsksproget)
Forvaltning
Internationale studier
Internationale studier (engelsksproget)
Market and Management Anthropology (engelsksproget)
Miljø og ressource management
Offentlig innovation og digitalisering
Organisatorisk læring
Politik og administration
Psykologi
Samfundsfag
Socialvidenskab
Sociologi
Sociologi og kulturanalyse
Statskundskab
Statskundskab/Samfundsfag
Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse
(Roskilde Universitet)
Samfundsvidenskabelig international
bacheloruddannelse (Roskilde Universitet) (engelsksproget)
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier
Virksomhedsstudier
Matematik B
Antropologi
Arbejdslivsstudier
Jura
Psykologi (Roskilde Universitet)
Uddannelsesvidenskab
Er alene omfattet af de områdespecifikke adgangskrav for samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser

 

3.2. Erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser
Alle erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser
Områdespecifikke adgangskrav
 
Der kræves:
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller International
økonomi B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Matematik B
 
Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser eller ved engelsksprogede linjer på dansksprogede uddannelser
De enkelte erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
 
Ved de enkelte erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves:
Business Administration and Service
Management (engelsksproget)
Business Administration and Sociology (engelsksproget)
International Business (engelsksproget)
International Business and Politics (engelsksproget)
International Shipping and Trade (engelsksproget)
Engelsk A
Erhvervsøkonomi-matematik
Matematik A
Business Language and Culture
(SPRØK) (engelsksproget)
Engelsk A, og afhængig af det valgte 2. fremmedsprog: fransk begyndersprog A/fortsættersprog B, tysk begyndersprog A/fortsættersprog B eller spansk A
Erhvervsøkonomi-erhvervssprog
(SPRØK)
Afhængig af det valgte 2. fremmedsprog: fransk
begyndersprog A/fortsættersprog B, tysk begyndersprog A/fortsættersprog B eller spansk A
Asian Studies Programme (engelsksproget)
Engelsk A, og afhængig af det valgte sprog: japansk A2) eller kinesisk A2)
Erhvervsøkonomi med erhvervssprog
(HA-1 fremmedsprog)
Afhængig af det valgte fremmedsprog: fransk begyndersprog A/fortsættersprog B, tysk begyndersprog A/fortsættersprog B eller spansk A
Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (NEGOT)
Afhængig af de(t) valgte fremmedsprog: arabisk A2), fransk begyndersprog A/fortsættersprog B, tysk begyndersprog A/fortsættersprog B eller spansk A
Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (NEGOT) i kinesisk (engelsksproget)
Kinesisk A2)
Business Administration (engelsksproget)
Economics and Business Administration (engelsksproget)
Erhvervsøkonomi
Erhvervsøkonomi-erhvervsret
Erhvervsøkonomi-erhvervsret i skat
Erhvervsøkonomi-filosofi
Erhvervsøkonomi-informationsteknologi
Erhvervsøkonomi-jura
Erhvervsøkonomi-psykologi
Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation
Erhvervsøkonomi og projektledelse
Er alene omfattet af de områdespecifikke adgangskrav for erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser

2) Niveauet kan også opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen.

4. Naturvidenskab

Naturvidenskabelige bacheloruddannelser
Alle naturvidenskabelige bacheloruddannelser
Områdespecifikke adgangskrav
 
Der kræves:
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
 
Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser eller ved engelsksprogede linjer på dansksprogede uddannelser
De enkelte naturvidenskabelige bacheloruddannelser
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
 
Ved de enkelte naturvidenskabelige bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves:
Fysik
Fysik (Roskilde Universitet)
Fysiske fag (Astronomi, Biofysik, Fysik, Geofysik, Meteorologi)
Kemi
Kemi (Roskilde Universitet)
Medicinalkemi
Fysik A og Kemi B eller
Fysik A og Bioteknologi A eller
Fysik B og Kemi A eller
Geovidenskab A og Kemi A
Biokemi og molekylærbiologi
Farmaceutisk kemi
Fysik (Syddansk Universitet)
Fødevarer og ernæring
Geoscience
Geologi-geoscience
It og sundhed
Kemi (Syddansk Universitet)
Nanobioscience
Nanoscience
Fysik B og Kemi B eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi B
Agrobiologi
Almen biologi (Roskilde Universitet)
Biokemi
Biologi
Biologi-bioteknologi
Biomedicin
Husdyrvidenskab
Lægemiddelvidenskab
Medicinalbiologi (Roskilde Universitet)
Miljøbiologi (Roskilde Universitet)
Molekylærbiologi
Molekylærbiologi (Roskilde Universitet)
Molekylær biomedicin
Molekylær medicin
Naturressourcer
Naturvidenskabelig bacheloruddannelse (Roskilde Universitet)
Naturvidenskabelig international bacheloruddannelse (Roskilde Universitet) (engelsksproget)
Veterinærmedicin
Fysik B og Kemi B eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi B eller
Kemi B, Biologi A og Fysik C
Landskabsarkitektur
Fysik B og Kemi C eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi C eller
Kemi C, Biologi A og Fysik C
Idræt
Idræt og sundhed
Audiologi
Matematik B i stedet for Matematik A.
Fysik B eller Geovidenskab A eller
Biologi A og Fysik C.
Ved Idræt (Aarhus Universitet og Aalborg Universitet) tillige bestået adgangsprøve, der afholdes af universitetet
Digitale medier og design
Global Business Informatics (engelsksproget)
Informatik
Informationsteknologi
Interaktionsdesign
Medialogy (engelsksproget)
Matematik B i stedet for Matematik A
Anvendt matematik og matematik (Syddansk Universitet)
Datalogi
Forsikringsmatematik (forsikringsvidenskab/aktuar)
Geografi
Geografi & geoinformatik
IT
It og datamanagement
Jordbrugsøkonomi
Matematik
Matematik (Roskilde Universitet)
Matematik-økonomi
Softwareudvikling
Er alene omfattet af de områdespecifikke adgangskrav for naturvidenskabelige uddannelser

5. Sundhedsvidenskab

Sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser
Alle sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser
Områdespecifikke adgangskrav
 
Der kræves:
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
De enkelte sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
 
Ved de enkelte sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves:
Farmaci
Klinisk biomekanik
Medicin
Medicin med industriel specialisering
Odontologi
Fysik B og Kemi B eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi B eller
Kemi B, Biologi A og Fysik C
Folkesundhedsvidenskab
Er alene omfattet af de områdespecifikke adgangskrav for sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser

6. Teknisk videnskab

Teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser
Alle teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser
Områdespecifikke adgangskrav
 
Der kræves:
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
 
Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser eller ved engelsksprogede linjer på dansksprogede uddannelser
De enkelte teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
 
Ved de enkelte teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves:
Fysik og nanoteknologi
Geofysik og rumteknologi
Fysik A og Kemi B eller
Fysik A og Bioteknologi A
Bioteknologi
Chemical Engineering and Biotechnology (engelsksproget)
Fysik og teknologi
Geoteknologi
Kemiteknologi
Kemi og bioteknologi
Kemi og teknologi
Miljøteknologi
Nanoteknologi
Sustainable Biotechnology (engelsksproget)
Teknisk biomedicin
Vand, bioressourcer og miljømanagement
Fysik B og Kemi B eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi B
Arkitektur og design
By-, energi- og miljøplanlægning
Bygge- og anlægskonstruktion
Byggeri og anlæg
Byggeteknologi
Bygningsdesign
Bæredygtigt design
Design og innovation
Elektroteknologi
Energi
Energiteknologi
Manufacturing and Operations Engineering (engelsksproget)
Maskin og produktion
Maskinkonstruktion
Matematik og teknologi
Medicin og teknologi
Mechatronics (engelsksproget)
Mekatronik
Netværksteknologi og IT
Product Development and Innovation
(engelsksproget)
Produktion og konstruktion
Robotteknologi (Syddansk Universitet)
Softwareteknologi
Sundhedsteknologi
Teknisk videnskab i øvrigt
Fysik B og Kemi C eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi C
Electronics And Computer Engineering (engelsksproget)
Elektronik og it
Innovation and Business (engelsksproget)
Internetteknologier og computersystemer
IT, Communication and New Media (engelsksproget)
Lærings- og oplevelsesteknologi
Matematik-teknologi
Produkt- og designpsykologi
Robotics (Aalborg Universitet) (engelsksproget)
Software Engineering (dansksproget)
Velfærdsteknologi
Fysik B eller Geovidenskab A
Humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse
(Roskilde Universitet)
Teknoantropologi
Teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning
Matematik B i stedet for Matematik A
Strategisk analyse og systemdesign
Fysik C eller Geovidenskab A.
Samfundsfag B eller
International økonomi B og Virksomhedsøkonomi B
Plan, by og proces
Ikke krav om matematik A
Globale forretningssystemer
Landinspektørvidenskab
Software
Er alene omfattet af de områdespecifikke adgangskrav for teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser