Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
ikrafttræden af § 1, nr. 21, i lov om ændring af lov om
kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af
naturgas og bygas, lov om afgift af elektricitet, lov om
energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af
stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om statstilskud til
dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder
med et stort energiforbrug

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 372 af 25. maj 2005 om ikrafttræden af § 1, nr. 21, i lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af elektricitet, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, foretages følgende ændring:

1. I § 1 indsættes efter »1. juni 2005«: », med virkning fra den 1. juli 2004«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2005.

Skatteministeriet, den 5. juli 2005

Kristian Jensen

/John Fuhrmann