Den fulde tekst
L 161
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte. (Kollektive bofællesskaber).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen (S)).
Lovf som fremsat 11/3 15
Fremsat skr 11/3 15
1.beh 19/3 15 F
Betænkning 14/4 15
2.beh 16/4 15 F
Lovf som vedt 21/4 15
3.beh 21/4 15 F
Lov nr 528 af 29. april 2015
Ordførere: (1.beh) Karen Jespersen (V), Jan Johansen (S), Karina Adsbøl (DF), Liv Holm Andersen (RV), Eigil Andersen (SF), Lars Dohn (EL), Ole Birk Olesen (LA), Charlotte Dyremose (KF).
Ministre: (1.beh) ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
Efter 1.beh henvist til By- og Boligudvalget(BYB).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget er en opfølgning på den forståelse, som regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) indgik med KL den 8. januar 2015 om integrationsområdet. Det indgik heri, at der skulle iværksættes konkrete tiltag, som kan imødegå kommunernes udfordringer med at finde boliger til nyankomne flygtninge. Kommunerne forventes at løse opgaven primært ved at bruge den kommunale anvisningsret til almene familieboliger – enten til selvstændige boliger eller til værelser i kollektive bofællesskaber.
Lovforslaget omhandler kollektive bofællesskaber i almene familieboliger, og med forslaget lægges der op til, at der fremover kun skal være mindst tre værelser i et bofællesskab. Det foreslås desuden, at de gældende særlige regler om individuel boligstøtte til beboere i kollektive bofællesskaber ændres som følge af ændringerne i almenboligloven.
Lovforslaget vurderes at medføre en merudgift for staten på op til 1 mio. kr. om året.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 94 (V, S, RV, SF, EL, LA, KF), imod stemte 13 (DF), hverken for eller imod stemte 0.