Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1513 af 23. december 2014 om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 6, indsættes efter »fornødne datagrundlag«: », jf. § 23 a,«.

2. Efter kapitel 4 indsættes:

»Kapitel 4 a

Skift af databehandler

§ 23 a. I forbindelse med skift af databehandler, jf. § 5, stk. 6, skal kommunen fra sin tidligere databehandler til sin nye databehandler sikre, at den nye databehandler får adgang til de oplysninger, der fremgår i stk. 2-4 for hvert personnummer.

Stk. 2. For a-dagpenge videregives følgende oplysninger:

1) Dataleverandør.

2) Transaktionstype.

3) Betalingsmåned.

4) Kommunenummer.

5) A-kassenummer.

6) Personnummer.

7) A-dagpengeuge.

8) Valutakode.

9) Karensbeløb.

10) Beløb aktive timer med lav medfinansiering.

11) Beløb aktive timer med høj medfinansiering.

12) Beløb passive timer.

13) Beløb ej rettidige timer.

14) Beløb ej rettidige 70 pct.

Stk. 3. For midlertidig arbejdsmarkedsydelse videregives følgende oplysninger:

1) Dataleverandør.

2) Transaktionstype.

3) Betalingsmåned.

4) Kommunenummer.

5) A-kassenummer.

6) Personnummer.

7) A-dagpengeuge.

8) Valutakode.

9) Beløb aktive timer med lav medfinansiering.

10) Beløb aktive timer med høj medfinansiering.

11) Beløb passive timer.

12) Beløb ej rettidige timer.

13) Beløb ej rettidige 70 pct.

Stk. 4. For befordringsgodtgørelse videregives følgende oplysninger:

1) Dataleverandør.

2) Transaktionstype.

3) Betalingsmåned.

4) Kommunenummer.

5) A-kassenummer.

6) Personnummer.

7) A-dagpengeuge.

8) Valutakode.

9) Beløb befordringsgodtgørelse.

Stk. 5. Oplysningerne videregives fra den tidligere databehandler til den nye databehandler som en samlet fil via en FTP-server, som den nye databehandler stiller til rådighed for videregivelsen og i overensstemmelse med den tekniske specifikation. Den nye databehandler har pligt til at give den tidligere databehandler de nødvendige oplysninger for at kunne videregive oplysninger via FTP-serveren.«

3. I § 31, stk. 1, ændres »§ 68 samt kapitel 11 og 14 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Undervisningsministeriets ressortområder« til: »§ 64 og kapitel 10 og 13 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Undervisningsministeriets ressortområder«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. april 2015.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 8. april 2015

Morten Binder

/ Kasper Håkansson