Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas leveret til det sammenkoblede system og renset biogas leveret til et bygasnet

I medfør af § 35 d, stk. 5, 6 og 8, § 35 e, stk. 3, § 35 f, stk. 3, og § 50 i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1331 af 25. november 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 436 af 11. maj 2012 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører pristillæg efter § 35 c i lov om naturgasforsyning til opgraderet biogas, som leveres til det sammenkoblede system, og til renset biogas, der leveres til et bygasnet.

Pristillæg

§ 2. Energinet.dk træffer afgørelse om pristillæg til opgraderet biogas, som leveres til det sammenkoblede system, og til renset biogas, der leveres til et bygasnet, efter reglerne i §§ 35 c-35 f i lov om naturgasforsyning og reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Pristillæg efter § 35 c i lov om naturgasforsyning er betinget af, at den biogas, som opgraderes eller renses, jf. stk. 1, opfylder kriterierne for bæredygtig produktion, som defineret i bekendtgørelse om bæredygtig produktion af biogas.

Måling, attestering, indberetning og underretningspligt

§ 3. Pristillæg efter § 35 c i lov om naturgasforsyning er betinget af, at tilskudsmodtageren underretter Energinet.dk om alle forhold af betydning for berettigelsen til at modtage pristillæg og fastsættelsen af størrelsen og varigheden af pristillæg. Underretningen skal ske, så snart pågældende forhold er indtruffet, eller fra det tidspunkt, hvor tilskudsmodtageren er blevet bekendt med, at forholdet vil indtræffe.

§ 4. Producenter af biogas skal indberette de måledata til Energinet.dk, som er nødvendige for at foretage korrekt beregning af pristillæg efter § 35 c i lov om naturgasforsyning.

Stk. 2. Energinet.dk kan beslutte, at målingerne skal udføres af det lokale distributionsselskab.

§ 5. Omkostninger ved indberetning og måling af mængden af den rensede biogas, der leveres til et bygasnet, skal afholdes af tilskudsmodtageren.

§ 6. Tilskudsmodtagere skal én gang årligt indberette oplysninger til Energinet.dk om type og vægt af den biomasse, som er anvendt til produktion af biogas i det forløbne år.

Stk. 2. Indberetning efter stk. 1 skal ske første gang senest den 1. september 2015 og indeholde oplysninger for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015.

Stk. 3. Indberetning efter stk. 1 skal attesteres af producenten af biogas og indeholde en revisorerklæring, som bekræfter forhold vedrørende de anvendte biomasser samt produktionen og leveringen af biogas. Revisorerklæringen skal påtegnes af en statsautoriseret eller registreret revisor og påtegningen skal vedrøre det anlæg, hvor den biogas, der opgraderes eller renses, er produceret.

Stk. 4. Energinet.dk fastsætter en revisionsinstruks for den statsautoriserede eller registrerede revisors revision efter stk. 3.

§ 7. Producenter af biogas skal stille de nødvendige oplysninger som nævnt i § 6 til rådighed for tilskudsmodtageren. Oplysningerne skal til brug for periodisk kontrol løbende registreres i en logbog.

Afslag på udbetaling eller bortfald af pristillæg

§ 8. Energinet.dk kan afslå at udbetale pristillæg, hvis producenter af biogas ikke indberetter de nødvendige måledata til korrekt beregning heraf, jf. § 4, eller ikke stiller de nødvendige oplysninger, jf. § 6, til rådighed til brug for afgørelse om overholdelse af kriterierne for bæredygtig produktion, jf. § 9.

Stk. 2. Udbetalingen genoptages, når de nødvendige måledata og oplysninger er modtaget og verificeret hos Energinet.dk.

§ 9. Energinet.dk træffer afgørelse om, hvorvidt kriterierne for bæredygtig produktion, som fastsat i bekendtgørelse om bæredygtig produktion af biogas, er opfyldt, jf. § 2, stk. 2.

Stk. 2. Energinet.dk kan til brug for afgørelse efter stk. 1 og kontrol af de efter §§ 3, 4 og 6 indberettede oplysninger indhente yderligere oplysninger fra tilskudsmodtagere, producenter af biogas og NaturErhvervstyrelsens Leverandørregister for gødningsleverencer.

Stk. 3. Hvis indberetninger efter § 6 sammenholdt med Energinet.dks opgørelse og kontrol efter stk. 1 og 2 viser, at der er afgivet mangelfulde eller urigtige oplysninger, tilbageholdes udbetaling af pristillæg for den del af den rensede eller opgraderede biogas, som kan henføres hertil.

Stk. 4. Hvis Energinet.dks opgørelse efter stk. 1 viser, at hele eller dele af den anvendte biogas ikke stammer fra bæredygtig produktion opgjort pr. anlæg til produktion af biogas, bortfalder pristillæg for den del af den rensede eller opgraderede biogas, som kan henføres hertil. Bortfald af pristillæg gælder for hele det år, som opgørelsen vedrører.

Stk. 5. Bortfald af pristillæg efter stk. 4 beregnes forholdsmæssigt på grundlag af brændværdien af den biogas, som er tilført rense- eller opgraderingsanlægget i det år, som opgørelsen vedrører.

Stk. 6. Energinet.dk opkræver tilbagebetaling af pristillæg, som er bortfaldet efter stk. 4. Hvis tilskudsmodtageren fortsat modtager pristillæg efter § 35 c i lov om naturgasforsyning, kan Energinet.dk modregne beløbet ved den normale periodiske afregning heraf. Modregningen skal dog være sket senest 12 kalendermåneder efter, at pristillægget er bortfaldet.

Afgørelser og klageadgang

§ 10. Energinet.dks afgørelser som nævnt i §§ 2-9 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet.

Stk. 2. Klage som nævnt i stk. 1 indgives skriftligt, inden fire uger efter at afgørelsen er meddelt.

Straffebestemmelser

§ 11. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, som afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om forhold, hvorom vedkommende er forpligtet til at give oplysninger efter §§ 2-9 i denne bekendtgørelse, eller undlader at afgive sådanne oplysninger.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelse m.v.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1446 af 13. december 2013 om pristillæg til opgraderet biogas leveret til det sammenkoblede system og renset biogas leveret til et bygasnet ophæves.

Energistyrelsen, den 25. marts 2015

Morten Bæk

/ Jane Glindvad Kristensen