Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Liste over energiafgrøder, der fremadrettet kun i et begrænset omfang må anvendes til tilskudsberettiget biogasproduktion i Danmark
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bæredygtig produktion af biogas

I medfør af § 35 d, stk. 5, i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1331 af 25. november 2013, og § 50, stk. 5, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 436 af 11. maj 2012 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. I denne bekendtgørelse fastsættes kriterier for bæredygtig produktion af biogas.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende:

1) Bæredygtig produktion: Produktion af biogas, som opfylder kriterierne for bæredygtighed fastsat i § 3 i denne bekendtgørelse.

2) Energiafgrøder: Biomasse, som er angivet i bilag 1.

§ 3. Bæredygtig produktion skal baseres hovedsageligt på anvendelse af rest- og affaldsprodukter.

Stk. 2. I perioden fra den 1. august 2015 til og med den 31. juli 2018 må der pr. indberetningsperiode højst anvendes 25 % energiafgrøder ved produktionen af biogas målt i vægtinput pr. anlæg til produktion af biogas.

Stk. 3. I perioden fra den 1. august 2018 til og med den 31. juli 2021 må der pr. indberetningsperiode højst anvendes 12 % energiafgrøder ved produktionen af biogas målt i vægtinput pr. anlæg til produktion af biogas.

Stk. 4. Anvendelse af energiafgrøder efter stk. 2 og 3 opgøres som et gennemsnit pr. år.

Stk. 5. Ved opgørelsen benyttes opregningen af energiafgrøder i bilag 1.

Stk. 6. Afgrøder, som efter deres beskaffenhed ikke kan anvendes til det formål, de er dyrket til og derfor må kasseres, medtages ikke ved opgørelsen af energiafgrøder.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2015.

Energistyrelsen, den 25. marts 2015

Morten Bæk

/ Jane Glindvad Kristensen


Bilag 1

Liste over energiafgrøder, der fremadrettet kun i et begrænset omfang må anvendes til tilskudsberettiget biogasproduktion i Danmark

   
   
Afgrøde
Majs
Kolber
Helsæd1)
Roer
Rod
 
Korn
Kerner
Helsæd
Græs2)
Helsæd fra arealer i omdrift
 
Kløvergræs3)
Helsæd fra ikke-økologiske arealer i omdrift
Jordskokker
Rod
   
1) Ved helsæd forstås en afgrøde, hvor hele planten høstes og benyttes samlet.
2) Græs og kløvergræs fra flerårige arealer, dvs. arealer, der ikke har været pløjet op i 5 år, er undtaget.
3) Kløvergræs fra økologiske arealer er undtaget.