Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til arveloven

 

I medfør af § 7 b, stk. 4, i arveloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 14. august 2001, fastsættes følgende:

§ 1. Efter arvelovens § 7 b, stk. 3, reguleres den i lovens § 7 b, stk. 2, nævnte beløbsgrænse med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes opad til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 10.000. Reguleringen sker på grundlag af den på reguleringstidspunktet gældende beløbsgrænse før afrunding.

Stk. 2. Tilpasningsprocenten for finansåret 2004 udgør 1,2, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 748 af 22. august 2003 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2004.

§ 2. Med virkning for perioden 1. januar 2004 - 31. december 2004 udgør det i lovens § 7 b, stk. 2, nævnte beløb 190.000 kr.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004.

 

Justitsministeriet, den 27. november 2003

Lene Espersen

/Anne Tønnes