Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00769

Resumé

Kan nøjes med at offentliggøre kritik ét sted

Pressenævnet kritiserede TV 2 for at springe fra et løfte om ikke at spørge til konkret sag. Kritikken skulle bringes på tv2.dk og på TV 2 News, men da indslaget efter kort tid blev slettet fra tv2.dk, har TV 2 anmodet om at få lov til kun at offentliggøre kritikken på TV 2 News. Pressenævnet har imødekommet ønsket.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet lagde i forbindelse med offentliggørelsen af Pressenævnets kritik vægt på, at nye besøgende på tv2.dk og play.tv2.dk skulle kunne orientere sig om nævnets kritik af udsendelsen, inden de eventuelt kunne fremsøge og se udsendelsen. Pressenævnet lagde derfor vægt på, at offentliggørelsen af kritikken blev udbredt til en større kreds af seere.

Pressenævnet har lagt TV 2s oplysninger til grund, hvorefter nyhedsindslaget alene blev sendt én gang samt at indslaget ikke længere er tilgængeligt.

På den baggrund ændrer nævnet kravene til offentliggørelsen således, at Pressenævnets kritik af udsendelsen alene bringes som live speak på TV 2 News på samme tidspunkt på dagen, som den oprindelige udsendelse blev bragt på.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør for TV 2 at offentliggøre følgende:

Studieværten i nyhedsprogrammet på TV 2 News oplæser følgende i en udsendelse på samme ugedag og i samme udsendelsestime, som udsendelsen den 29. juni 2014 blev bragt:

” [Speak]

TV 2 News har fået kritik af Pressenævnet.

I juni sidste år bragte TV 2 News et nyhedsindslag om en patient, der døde, efter at hun havde ringet til vagtlægen. Vagtlægen havde rådet hende til at tage nogle smertestillende piller, da han fejlagtigt anså hendes symptomer som tegn på forkølelse. To timer senere døde patienten af en blodprop.

Formanden for de praktiserende lægers organisation, PLO, blev interviewet i nyhedsindslaget. Han havde forud for interviewet gjort det klart, at han ikke ville udtale sig om den konkrete sag. Under interviewet blev formanden alligevel præsenteret for en optagelse af samtalen mellem vagtlægen og den nu afdøde patient, samtidig med at TV 2 viste billeder af patienten.

Pressenævnet finder, at det, at TV 2 News afspillede lydoptagelsen og spurgte til sagen, stillede formanden for de praktiserende læger i en situation, hvor han dårligt kunne undlade at svare.

Pressenævnet kritiserer TV 2 News for først at give formanden indtryk af, at han ikke ville blive stillet konkrete spørgsmål til sagen, for så derefter alligevel at stille spørgsmålene under en direkte udsendelse.

Du kan læse mere om afgørelsen på nævnets hjemmeside, som har denne adresse [her indsættes et skilt med følgende adresse; www.pressenaevnet.dk.] www.pressenaevnet.dk.”

Pressenævnet afsagde den 17. februar 2015 kendelse i sag nr. 14-70-00746, Praktiserende Lægers Organisation på vegne af [Person A] og [Person B] mod TV 2 Danmark A/S, hvor der var klaget over en direkte nyhedsudsendelse bragt på TV 2 News den 29. juni 2014.

Ved kendelse af 2. marts 2015 i sag nr. 15-70-00767 besluttede Pressenævnet at imødekomme TV 2s anmodning om genoptagelse, for så vidt angår offentliggørelsen af Pressenævnets kritik. TV 2 havde til støtte for anmodningen anført, at nyhedsindslaget alene blev sendt én gang på TV 2 News, og at indslaget ikke er arkiveret på tv2.dk eller play.tv2.dk. Indslaget er således ikke længere tilgængeligt. På den baggrund er det TV 2s opfattelse, at det er tilstrækkeligt, at kritikken offentliggøres som speak på TV 2 News på samme tidspunkt på dagen, som den påklagede udsendelse blev sendt på.

1 Sagsfremstilling

Af kendelsen den 17. februar 2015 fremgår bl.a. følgende:

” [..] 3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Jesper Rothe, Rasmus Emborg, Ulrik Holmstrup og Marianne Druedahl.

[..] Interviewet med [Person A]

To medlemmer – formand Jesper Rothe og Marianne Druedahl – udtaler:

Der foreligger mellem parterne enighed om, at [Person A] forud for interviewet frabad sig at udtale sig i den konkrete sag. TV 2 tilkendegav i den forbindelse ikke over for [Person A], at hans ønske ikke kunne imødekommes. Der må derfor forud for interviewet antages at have foreligget en for [Person A] indforstået aftale om, at den konkrete sag ikke ville blive drøftet under den direkte udsendelse.

Det er vores opfattelse, at blandt andet det første spørgsmål, der blev stillet: ”Nu har du hørt denne her optagelse. Bør man som vagtlæge kunne genkende symptomer på en blodprop, som jo var det kvinden havde?” ikke er stillet som et generelt spørgsmål, men som et spørgsmål der retter sig direkte mod lydoptagelsen og dermed den konkrete sag. Dette må ligge i spørgsmålets første led. Vi skal videre henvise til, at der i forbindelse med værtens introduktion til sagen vises et billede af afdøde.

Det forhold, at TV 2 både afspiller lydoptagelsen og spørger til den konkrete sag under en direkte udsendelse, stiller [Person A] i en situation, hvor han dårligt kan fravælge at deltage i interviewet. Det kan i den forbindelse ikke føre til et andet resultat, at [Person A] havde mulighed for at kommunikere til seerne, at han ikke ville kommentere på den konkrete sag. Det har ingen værdi i forhold til emnet at kommunikere, at man ikke vil tale om sagen. Det kan heller ikke føre til et andet resultat, at [Person A] i sin egenskab af formand for en interesseorganisation må kunne påregne at skulle svare på mange forskelligartede spørgsmål, som kan være i offentlighedens interesse. Vi bemærker videre, at en generel drøftelse af vagtlægeordningen ikke ville have forhindret TV 2 i at belyse den problematik, som var genstand for interviewet.

Vi finder derfor, TV 2 har handlet i strid med god presseskik ved at have givet [Person A] indtryk af, at hans ønske om ikke at ville besvare spørgsmål vedrørende den konkrete sag ville blive honoreret og efterfølgende se bort fra aftalen under en direkte udsendelse.

To medlemmer – Rasmus Emborg og Ulrik Holmstrup – udtaler:

TV 2s studievært burde som indledning til interviewet have gjort seerne opmærksom på, at [Person A] kun ønskede at udtale sig generelt om lægevagten og altså ikke ville gå ind i den konkrete sag.

Når vi alligevel mener, at der ikke er tilstrækkelig grundlag for at kritisere TV 2, hænger det sammen med, at [Person A] var bekendt med, at interviewet ville tage udgangspunkt i den konkrete sag, og at han selv i det direkte interview fik lejlighed til at fastslå, at han ikke ville kommentere på den konkrete sag. Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at det samlede interview efterlader det indtryk, at [Person A] udelukkende udtaler sig om generelle forhold vedrørende lægevagten og dermed ikke kan siges at være blevet presset til at fravige sine egne betingelser for at stille op til interviewet.

Da der er stemmelighed, er formandens stemme afgørende, og Pressenævnet udtaler kritik af TV 2.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør for TV 2 at offentliggøre følgende på tv2.dk:

”[Rubrik]

Pressenævnet kritiserer TV 2

[Underrubrik]

Formand for læge-organisation sagde ja til at stille op til live-interview mod ikke at få konkrete spørgsmål til sag om et dødsfald. Det fik han alligevel.

[Tekst]

TV 2 News bragte et nyhedsindslag om en vagtlæge, der telefonisk havde givet en patient besked på at tage nogle smertestillende piller. To timer senere døde hun af en blodprop.

Formanden for de praktiserende læger havde inden det direkte interview gjort klart, at han ikke ville udtale sig om den konkrete sag. Under interviewet blev formanden præsenteret for en optagelse af samtalen mellem vagtlægen og den syge patient, samtidigt med at TV 2 viste billeder af patienten.

Pressenævnet finder, at det, at TV 2 afspillede lydoptagelsen og spurgte til sagen, stillede formanden for de praktiserende læger i en situation, hvor han dårligt kunne undlade at svare.

Pressenævnet kritiserer TV 2 for først at give formanden indtryk af, at han ikke ville få konkrete spørgsmål til sagen, for så derefter alligevel at stille spørgsmålene i den direkte udsendelse.

Pressenævnet har pålagt os at bringe denne meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på www.pressenaevnet.dk”

Kendelsen skal bringes som en nyhed på TV 2s hjemmeside. Endvidere skal afgørelsen fremgå af ”Afgørelser fra Pressenævnet” under ”Seernes redaktør”.”

2 TV 2s synspunkter

TV 2 har anført, at Pressenævnets kritik ifølge kendelsen skal bringes som en nyhed på hjemmesiden tv2.dk, således at alle nye besøgende på siden kan læse kritikken forud for eventuelt at søge indslaget frem, men at nævnet derved har lagt til grund, at nyhedsudsendelsen kan fremsøges på hjemmesiden igen.

TV 2 har i den forbindelse anført, at indslaget på TV 2 News alene blev bragt én gang den 29. juni 2014 om morgenen, og at udsendelsen ikke blev genudsendt efterfølgende, fordi der kom nye oplysninger i sagen, hvorfor indslaget ikke længere havde relevans. Indslaget kan desuden hverken fremsøges på tv2.dk eller play.tv2.dk.

TV 2 har derfor anmodet om, at nævnets kritik i stedet offentliggøres som speak live på TV 2 News én gang på samme tidspunkt på dagen som i det påklagede indslag.

Pressenævnet har ikke modtaget yderligere bemærkninger fra PLO i forbindelse med behandlingen af sagen.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Jesper Rothe, Rasmus Emborg, Ulrik Holmstrup og Marianne Druedahl.

Pressenævnet lagde i forbindelse med offentliggørelsen af Pressenævnets kritik vægt på, at nye besøgende på tv2.dk og play.tv2.dk skulle kunne orientere sig om nævnets kritik af udsendelsen, inden de eventuelt kunne fremsøge og se udsendelsen. Pressenævnet lagde derfor vægt på, at offentliggørelsen af kritikken blev udbredt til en større kreds af seere.

Pressenævnet har lagt TV 2s oplysninger til grund, hvorefter nyhedsindslaget alene blev sendt én gang samt at indslaget ikke længere er tilgængeligt.

På den baggrund ændrer nævnet kravene til offentliggørelsen således, at Pressenævnets kritik af udsendelsen alene bringes som live speak på TV 2 News på samme tidspunkt på dagen, som den oprindelige udsendelse blev bragt på.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør for TV 2 at offentliggøre følgende:

Studieværten i nyhedsprogrammet på TV 2 News oplæser følgende i en udsendelse på samme ugedag og i samme udsendelsestime, som udsendelsen den 29. juni 2014 blev bragt:

”[Speak]

TV 2 News har fået kritik af Pressenævnet.

I juni sidste år bragte TV 2 News et nyhedsindslag om en patient, der døde, efter at hun havde ringet til vagtlægen. Vagtlægen havde rådet hende til at tage nogle smertestillende piller, da han fejlagtigt anså hendes symptomer som tegn på forkølelse. To timer senere døde patienten af en blodprop.

Formanden for de praktiserende lægers organisation, PLO, blev interviewet i nyhedsindslaget. Han havde forud for interviewet gjort det klart, at han ikke ville udtale sig om den konkrete sag. Under interviewet blev formanden alligevel præsenteret for en optagelse af samtalen mellem vagtlægen og den nu afdøde patient, samtidig med at TV 2 viste billeder af patienten.

Pressenævnet finder, at det, at TV 2 News afspillede lydoptagelsen og spurgte til sagen, stillede formanden for de praktiserende læger i en situation, hvor han dårligt kunne undlade at svare.

Pressenævnet kritiserer TV 2 News for først at give formanden indtryk af, at han ikke ville blive stillet konkrete spørgsmål til sagen, for så derefter alligevel at stille spørgsmålene under en direkte udsendelse.

Du kan læse mere om afgørelsen på nævnets hjemmeside, som har denne adresse [her indsættes et skilt med følgende adresse; www.pressenaevnet.dk.] www.pressenaevnet.dk.”

Afgjort den 17. marts 2015