Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Afsnit I Generelle bestemmelser
Kapitel 1 Anvendelsesområde og landsdækkende registre
Kapitel 2 Indberetning, udveksling, datagenopretning, tilslutningsaftaler m.v.
Afsnit II Dataområder vedrørende kommuner og jobcentre
Kapitel 3 Fælles it-understøttelse af selv- og ombooking af møder m.v. i jobcentret
Kapitel 4 Jobcentrets registrering og indberetning af målgrupper m.v. og ved til- og afmelding som arbejdssøgende
Kapitel 5 Jobcentrets registrering og indberetning vedrørende af indkaldelser til samtaler m.v.
Kapitel 6 Jobcentrets registrering og indberetning vedrørende afholdte samtaler samt visitations- og matchvurderinger m.v.
Kapitel 7 Jobcentrets registrering og indberetning af samtaler om CV afholdt af kommunen samt godkendelsesstatus
Kapitel 8 Jobcentrets registrering og indberetning af fravær og fritagelser m.v.
Kapitel 9 Kommunens registrering og indberetning af opfølgningssamtaler m.v. for sygedagpengemodtagere, sygedagpengevisitationskategorier og anmodning om tidlig opfølgning
Kapitel 10 Kommunens registrering og online indberetning og modtagelse af jobplaner, uddannelsespålæg m.v. og beskæftigelsesforanstaltninger
Kapitel 11 Kommunens registrering og indberetning af oplysninger om vurderinger og afgørelser om rådighed og sanktioner
Kapitel 12 Kommunens registrering og indberetning af oplysninger om koordinerende sagsbehandlere, personlige jobformidlere m.v.
Kapitel 13 Registrering, anvendelse og indberetningsmetode
Afsnit III Dataområder vedrørende arbejdsløshedskasserne
Kapitel 14 Arbejdsløshedskassens registrering og indberetning af tilmelding, afmelding, indplaceringsdato, dato for udløb af dagpengeret m.v.
Kapitel 15 Arbejdsløshedskassens registrering og indberetning af indkaldelser til samtaler m.v.
Kapitel 16 Arbejdsløshedskassens registrering og indberetning af afholdte samtaler om rådighed og om CV samt godkendelsesstatus
Kapitel 17 Arbejdsløshedskassens registrering og indberetning af fravær
Kapitel 18 Arbejdsløshedskassens indberetning af oplysninger om jobsøgning
Kapitel 19 Anvendelse og indberetningsmetode
Afsnit IV Digital kommunikation mellem jobcentre og arbejdsløshedskasser
Kapitel 20 Digital kommunikation fra jobcentre til arbejdsløshedskasser
Kapitel 21 Arbejdsløshedskassens anvendelse af digital kommunikation til udveksling af oplysninger mellem arbejdsløshedskasser, det fælles it-baserede datagrundlag og jobcentre
Kapitel 22 Digital kommunikation vedrørende syge- og raskmeldinger for borgere, der bevilges sygedagpenge
Afsnit V Virksomhedsdata
Kapitel 23 Virksomhedsdata
Afsnit VI Andre indberetninger
Kapitel 24 Indberetning af uddannelsesoplysninger
Kapitel 25 Indberetning af sundhedsoplysninger
Afsnit VII Ikrafttræden
Kapitel 26 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Fravær og fritagelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

I medfør af § 32, stk. 1 og 6, § 39, § 45, stk. 3, § 49, stk. 2, § 50, stk. 1 og 2, § 52 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., §§ 21 og 22 i lov nr. 1374 af 23. december 2012 om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, og § 10 a, stk. 2, § 21 b, stk. 9, § 104, stk. 2, og § 106 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, fastsættes efter bemyndigelse:

Afsnit I

Generelle bestemmelser

Kapitel 1

Anvendelsesområde og landsdækkende registre Anvendelsesområde

§ 1. Beskæftigelsesministeren har jf. § 32, stk. 1, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. etableret et fælles it-baseret datagrundlag til brug for forvaltningen af den arbejdsmarkedsrettede lovgivning.

Stk. 2. Det fælles datagrundlag anvendes ved forvaltningen af:

1) Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

2) Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

3) Lov om sygedagpenge.

4) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.

5) Lov om aktiv socialpolitik.

6) Lov om fleksydelse.

7) De beskæftigelsesrettede dele af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven).

8) Lov om seniorjob.

9) Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

10) Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

11) Lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang.

12) Lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

13) Lov om skattenedslag for seniorer.

14) Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere.

15) Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v.

16) Lov om kontantydelse.

Stk. 3. Oplysninger i det fælles datagrundlag kan bruges til:

1) Fastlæggelse af borgernes rettigheder og pligter efter lovgivningen.

2) Opfølgning på jobsøgning.

3) Matchkategorisering.

4) Visitationsgrupperinger og visitationskategoriseringer.

5) Sygedagpengekategorisering.

6) Tilrettelæggelse og opgørelse af indsatsen over for de forskellige målgrupper.

7) Udarbejdelse af jobplaner og uddannelsesplaner efter lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

8) Uddannelsespålæg.

9) Rehabiliteringsplaner.

10) Aftale om opfølgning, jf. lov om sygedagpenge.

11) Understøttelse af selvbetjeningsløsninger for borgere og virksomheder.

12) Sagsbehandling, herunder af visitation og tilsyn.

13) Anden forvaltning af lovgivningen, jf. stk. 1 og 2.

14) Kontrol, jf. § 32, stk. 1, §§ 53 og 54 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

15) Statistik.

Landsdækkende registre

§ 2. For at sikre en koordineret indsats i forhold til borgeren på tværs af kommuner, arbejdsløshedskasser og andre aktører etablerer beskæftigelsesministeren som en del af det fælles it-baserede datagrundlag et landsdækkende register omfattende:

1) Tilmeldinger i jobcentrene som jobsøgende.

2) Afmeldinger.

3) Matchkategoriseringer.

4) Visitationsgrupper.

5) Sygedagpengekategorier.

6) Fraværsperioder.

7) Andre tværgående grupperinger i arbejdsmarkedslovgivningen.

8) Oplysninger registreret på Jobnet.

9) Oplysninger om jobsøgning.

Kapitel 2

Indberetning, udveksling, datagenopretning, tilslutningsaftaler m.v.

Pligt til indberetning

§ 3. Offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser og andre aktører, der medvirker i forvaltningen af arbejdsmarkedsrettede ordninger, har pligt til at registrere og indberette oplysninger om:

1) Arbejdsmarkedsforhold.

2) Virksomheders og borgeres deltagelse i arbejdsmarkedsrettede ordninger.

3) Beskæftigelsesindsatsen over for borgere.

4) Relevante, tværfaglige og helhedsorienterede aktiviteter og indsatser på det uddannelsesmæssige og social- og sundhedsrettede område.

5) Borgeres overgang til job, uddannelse og andre forsørgelsesordninger.

6) Ydelsesforløb og andre data.

7) Oplysninger om jobsøgning.

Stk. 2. De nærmere regler om pligt til registrering og indberetning af disse oplysningstyper fremgår af kapitel 4-21 og 23-24.

Udveksling af oplysninger

§ 4. Der kan mellem uddannelsesinstitutioner, arbejdsløshedskasser, ATP, Udbetaling Danmark og følgende ministerier med tilhørende styrelser m.fl. udveksles nødvendige oplysninger, jf. § 45, stk. 1 og 3, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.:

1) Beskæftigelsesministeriet.

2) Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

3) Økonomi- og Indenrigsministeriet.

4) Uddannelsesministeriet.

5) Undervisningsministeriet.

6) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

7) Justitsministeriet.

8) Regionerne.

9) Kommunerne.

10) SKAT.

11) Det Centrale Personregister.

12) Det Centrale Virksomhedsregister.

13) Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Datagenopretning

§ 5. Hvis en kommune eller en arbejdsløshedskasse ikke overholder de regler, der er fastsat om indberetning af data m.v. kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter forudgående dialog og samarbejde med kommunen eller arbejdsløshedskassen iværksætte foranstaltninger til genopretning af data.

Stk. 2. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan stille krav om, at kommunen eller arbejdsløshedskassen inden for en fastlagt frist udarbejder en konkret handlingsplan for genopretning af data.

Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan pålægge kommunen eller arbejdsløshedskassen at medvirke til, at handlingsplanen udbygges ved inddragelse af ekstern bistand, kommunens eller arbejdsløshedskassens revision eller anden bistand.

Stk. 4. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan efter forudgående høring af kommunen eller arbejdsløshedskassen træffe beslutning om indhold og frister i handlingsplanen for datagenopretningen.

Stk. 5. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan pålægge en kommune eller en arbejdsløshedskasse at anvende et it-system, der opfylder de krav, som de statslige beskæftigelsesmyndigheder stiller til kvalitet, form, indhold og hyppighed af indberetningen m.v.

Tilslutningsaftale og webservices

§ 6. For de områder, hvor indberetningen sker via webservice, skal der indgås en tilslutningsaftale mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og den dataansvarlige aftager. I tilslutningsaftalen fastlægger Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering de nærmere vilkår for webserviceløsningen, herunder aftagerens garanti for it-sikkerhed, grænsefladebeskrivelser, webstandarder, test før ibrugtagning, retningslinjer for anmeldelse til Datatilsynet m.v.

Stk. 2. Indberetninger skal entydigt identificere den person, der foretager indberetningen. Identifikationen skal fremgå i webservicekaldet. Ved indberetninger, der sker automatisk, er det alene den dataansvarlige aftager, der skal fremgå.

Stk. 3. For de områder, hvor indberetningen sker via browserbaseret adgang til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings portaler, skal der indgås en tilslutningsaftale mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og den dataansvarlige aftager. I tilslutningsaftalen fastlægger Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering de nærmere vilkår for anvendelsen.

§ 7. Den dataansvarlige aftager af de udviklede webservicer afholder selv alle udgifterne hertil, herunder udgifter til test, udarbejdelse af dokumentationen, support og lignende udgifter.

Manglende overholdelse af betingelserne for tilslutning og de nærmere specifikationer vedrørende webservicer.

§ 8. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan lukke for den dataansvarlige aftagers adgang til at læse, registrere og modtage data via webservicer, jf. § 6, hvis den dataansvarlige ikke overholder betingelserne for tilslutning og de nærmere specifikationer vedrørende webservicer.

Ændringer og udskiftning af kommunens og arbejdsløshedskassens administrative systemer

§ 9. Ved ændringer eller udskiftning af kommunens og arbejdsløshedskassens administrative systemer, som kan have systemmæssig betydning for datakvaliteten, skal der ske underretning til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering senest 40 arbejdsdage, inden ændringen idriftsættes.

Stk. 2. Hvis underretningen, jf. stk. 1, sker senere end 40 dage inden ændringens planlagte idriftsættelse, kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udsætte kommunens eller arbejdsløshedskassens ændring eller udskiftning, således at ændringen eller udskiftningen først kan finde sted efter nærmere drøftelse og indtil 40 arbejdsdage efter underretningen på det teknisk først mulige tidspunkt.

Adgang til testmiljøer

§ 10. It-leverandører, der udvikler og vedligeholder applikationer, der understøtter den dataansvarliges sagsbehandling m.v., jf. § 1, kan få adgang til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings testmiljøer. Testmiljøerne indeholder anonymiserede oplysninger fra produktionsmiljøet.

Stk. 2. It-leverandører, der for den pågældende applikation har en dataansvarlig kommune, en anden myndighed eller en arbejdsløshedskasse som kunde, kan opnå adgangen, når den pågældende kunde har indgået en tilslutningsaftale med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 3. It-leverandøren kan behandle oplysninger om personnummer.

Stk. 4. It-leverandøren er som databehandler for den dataansvarlige ansvarlig for at overholde lov om behandling af personoplysninger (persondataloven) og bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning (sikkerhedsbekendtgørelsen).

§ 11. It-leverandører, der er ved at udvikle en applikation, men som endnu ikke har en dataansvarlig offentlig myndighed eller arbejdsløshedskasse som kunde, kan opnå adgang til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings testmiljøer, når it-leverandøren har indgået en tilslutningsaftale med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Testmiljøerne indeholder anonymiserede oplysninger fra produktionsmiljøet.

Stk. 2. It-leverandøren er dataansvarlig for anvendelse af oplysningerne i testmiljøerne.

Stk. 3. It-leverandøren kan behandle oplysninger om personnummer.

Stk. 4. It-leverandøren er ansvarlig for at overholde lov om behandling af personoplysninger (persondataloven) og bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning (sikkerhedsbekendtgørelsen).

Stk. 5. Oplysningerne må ikke anvendes til andre formål end fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og behandlingen skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de vilkår, der fremgår af tilslutningsaftalen, jf. stk. 1.

Afsnit II

Dataområder vedrørende kommuner og jobcentre

Kapitel 3

Fælles it-understøttelse af selv- og ombooking af møder m.v. i jobcentret

Pligt til at anvende fælles selvbooking system

§ 12. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering stiller et fælles system til selvbooking til rådighed for jobcentrene, som de har pligt til at bruge og til at understøtte således, at borgere via Min Side på Jobnet selv kan

1) booke samtaler, dog ikke jobsamtaler, hvor arbejdsløshedskassen deltager, og arrangementer i jobcentrene, og

2) ombooke samtaler, som jobcentrene har indkaldt til, dog ikke jobsamtaler, hvor arbejdsløshedskassen deltager.

Stk. 2. Det fælles system stiller som standard en envejs kalenderintegration til rådighed for jobcentrene således, at selvbookinger og ombookinger sendes til jobcentrets elektroniske kalendersystem som mødereservationer i de enkelte vejlederes kalendere.

Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udstiller oplysninger fra Det fælles Datagrundlag ved hjælp af en webservice eller printservice således, at kommunen efter aftale med egen printleverandør kan danne breve m.v. til borgerne, når jobcentrene indkalder borgere til samtaler gennem det fælles system til booking. Kommunen er selv ansvarlig for at indgå aftale med en it-leverandør om integration til denne webservice og om dannelse af breve, herunder forsendelse med almindelig post eller digital forsendelse.

Stk. 4. De enkelte kommuner er hver især dataansvarlige i relation til brugen af det fælles system lokalt og for behandlingen af oplysninger om egne borgere.

Stk. 5. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er dataansvarlig for centrale behandlingsaktiviteter i det fælles system og for sikkerheden i systemet, herunder for at systemet er opbygget og indrettet på en sådan måde, at der er en tilstrækkelig datasikkerhed til at opfylde kravene i persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen.

§ 13. Udgifterne til drift, vedligeholdelse og udvikling af det fælles system til selvbooking afholdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 2. Kommunerne afholder hver især selv udgifterne til integration til printservice, dannelse af breve, forsendelse m.v., jf. § 12, stk. 3.

Kapitel 4

Jobcentrets registrering og indberetning af målgrupper m.v. og ved til- og afmelding som arbejdssøgende

Registrering og indberetning af kontaktgrupper

§ 14. Jobcenteret har pligt til at registrere og indberette oplysninger om hvilke personer, der er omfattet af de i § 15 nævnte kontaktgrupper mv.

Stk. 2. Jobcenteret har pligt til at registrere og indberette oplysninger vedrørende til- og afmelding som arbejdssøgende.

§ 15. Der skal foretages registrering og indberetning om følgende personkreds:

1) Kontaktgruppe 1: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 1 (a-dagpengemodtagere) samt modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

2) Kontaktgruppe 2: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 2 og 3 (kontanthjælpsmodtagere der ikke er omfattet af integrationsprogrammet).

3) Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet efter integrationslovens § 16, stk. 2.

4) Kontaktgruppe 4: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 4, og som modtager revalideringsydelse (revalidender).

5) Kontaktgruppe 5: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 4, og som deltager i et forrevalideringsforløb (forrevalidender).

6) Kontaktgruppe 6: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 5, og som er blevet sygedagpengemodtagere før 5. januar 2015.

7) Kontaktgruppe 7: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse.

8) Kontaktgruppe 8: Tilmeldte uden ydelse – det vil sige personer der ikke modtager offentlig forsørgelsesydelse og som ønsker at stå tilmeldt som arbejdssøgende.

9) Dimittender: Personer, der ønsker at stå tilmeldt som arbejdssøgende i karensperioden før de kan få arbejdsløshedsdagpenge og som registreres i kontaktgruppe 8.

10) Kontaktgruppe 10: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 7, og som er ansat i et fleksjob efter gammel eller ny ordning (fleksjob).

11) Kontaktgruppe 11: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 11 (modtagere af ressourceforløbsydelse).

12) Personer omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

13) Kontaktgruppe 12: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 12 og 13 (modtagere af uddannelseshjælp).

14) Kontaktgruppe 13: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 14 (personer, der som led i et jobafklaringsforløb modtager ressourceforløbsydelse).

15) Kontaktgruppe 14: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 6 (personer under folkepensionsalderen med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet (førtidspensionister)).

16) Kontaktgruppe 15: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 8 (personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til).

17) Kontaktgruppe 16: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 9 (personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats og som ikke modtager en forsørgelsesydelse).

18) Kontaktgruppe 17: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr.10 (personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven).

19) Kontaktgruppe 18: Personer omfattet af integrationsloven § 16, stk. 3 og § 23, stk. 5 (selvforsørgende nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke modtager kontanthjælp). Derudover nytilkomne, som modtager Statens Uddannelsesstøtte (SU) eller som forsørges af andre eller sig selv, fx pga. formue).

20) Kontaktgruppe 19: Personer omfattet af integrationsloven § 21 (personer, der er omfattet af integrationslovens 24 c, stk. 2, jf. § 24 f og § 23, stk. 5 og som ikke er omfattet af kontaktgruppe 18).

21) Kontaktgruppe 20: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 9 b (mentor), §§ 74, 76, 77 og 100 (modtager hjælpemidler), §§ 99 eller 102 (beskæftigede, der modtager indsats efter §§ 99 eller 102), eller modtager personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv samt beskæftigede flygtninge eller familiesammenførte udlændinge, der forsørger sig selv gennem beskæftigelse, og som efter Integrationsloven § 16, stk. 3 har pligt til danskuddannelse jf. § 21og som ikke er omfattet af en af de øvrige kontaktgrupper efter § 15.

22) Kontaktgruppe 21: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 98 c – 98 g (Personer, der har uddannelsesaftale som voksen – voksenelev)

23) Kontaktgruppe 22: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 98 a – 98 b (personer, der er ansat som jobrotationsvikar).

24) Kontaktgruppe 23: Personer omfattet af lov om seniorjob (personer, der er ansat i seniorjob efter lov om seniorjob).

25) Kontaktgruppe 24: Personer (fra beskæftigelse) omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 5 (Personer fra beskæftigelse, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge).

26) Kontaktgruppe 25: Personer (fra ledighed) omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 5 (Personer fra ledighed, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge).

27) Personer omfattet af lov om kontantydelse.

§ 16. Oplysninger om hvilken kontaktgruppe en person er omfattet af, skal registreres og indberettes samme dag personen omfattes af kontaktgruppen.

Stk. 2. Når en person ikke længere modtager ydelse eller ikke længere er omfattet af en af de i § 15 nævnte grupper registreres og indberettes dette senest på hændelsesdagen, det vil sige den sidste dag personen modtager ydelsen eller er omfattet af en af de nævnte grupper. Hvis hændelsen først kommer til kommunens kendskab efter hændelsesdatoen, skal kommunens registrering og indberetning finde sted på den dato kommunen får dette kendskab med angivelse af den faktiske hændelsesdato.

Stk. 3. Registrering og indberetning efter stk. 1 og 2 foretages af den forvaltning (ydelsescenteret eller jobcenteret), der først får kendskab til hændelsen.

Stk. 4. Ved første henvendelse med anmodning om kontanthjælp, uddannelseshjælp eller kontantydelse sker registreringen i det fælles datagrundlag med henblik på kommunikationen med ydelsescenteret.

Stk. 5. Hvis der er forskel på en persons opholdskommune og bopælskommune, skal opholdskommunen ændre myndighedstilknytningen i det fælles datagrundlag.

Stk. 6. Følgende oplysninger skal registreres og indberettes i forbindelse med kontaktgrupper:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Dato for registrering.

3) Kontaktgruppen.

4) Startdato for at personen er omfattet af kontaktgruppen.

5) Slutdato, hvis en person ophører med at være omfattet af en kontaktgruppe.

Tilmelding som arbejdssøgende og registrering som ansøger eller modtager af kontant- eller uddannelseshjælp

§ 17. Tilmeldingen som dagpengemodtager registreres af personen selv digitalt via Jobnet, eller personen kan anmode jobcenteret eller arbejdsløshedskassen om at foretage denne registrering i det fælles datagrundlag.

Stk. 2. Tilmeldingen som modtager af arbejdsmarkedsydelse registreres og indberettes af arbejdsløshedskassen i det fælles datagrundlag.

Stk. 3. Tilmeldingen eller registrering som ansøger af kontanthjælp eller uddannelseshjælp registreres af personen selv digitalt via Jobnet, eller personen kan anmode jobcenteret om at foretage denne registrering i det fælles datagrundlag.

Stk. 4. Tilmeldingen eller registrering som modtager af kontanthjælp eller uddannelseshjælp registreres og indberettes af jobcenteret eller ydelsescenteret i det fælles datagrundlag.

Stk. 5. For ansøgere og modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp, der skifter visitationsgruppe, skal jobcenteret registrere til- og afmelding efter bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 6. Følgende oplysninger skal registreres og indberettes i forbindelse med tilmelding:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Dato for registrering.

3) Tilmeldekategorien.

4) Startdato for tilmeldingen.

5) Ledighedsgrad.

6) Stillingsbetegnelser på job som personen søger.

Stk. 7. Følgende oplysninger skal registreres og indberettes i forbindelse med afmelding:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Dato for afmelding. Afmelding kan finde sted på registreringsdatoen og op til 30 dage frem i tid.

3) Årsag til afmelding.

Stk. 8. Personer omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, tilmeldes administrativt som kontaktgruppe 2 (kontanthjælpsmodtagere) med visitationsgruppe 1 (jobklar).

Stk. 9. Personer omfattet af lov om kontantydelse, som har opbrugt deres ret til dagpenge eller ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse tilmeldes administrativt som kontaktgruppe 2 (kontanthjælpsmodtagere) med visitationsgruppe 1 (jobparat).

Kapitel 5

Jobcentrets registrering og indberetning vedrørende af indkaldelser til samtaler m.v.

Registrering og indberetning af indkaldelser

§ 18. Jobcenteret har pligt til at registrere og indberette oplysninger, der vedrører indkaldelser til jobsamtaler og andre individuelle samtaler samt møder med mødepligt.

Stk. 2. Jobcenterets it-system skal indrettes således, at det kan modtage borgerens angivelse af at have set indkaldelsen samt borgerens eventuelle opdatering af mødedato.

Stk. 3. Jobcenterets it-system skal indrettes således, at det kan modtage oprettelser og opdateringer af indkaldelser via det fælles datagrundlag.

§ 19. Der skal foretages registrering og indberetning om følgende personkreds:

1) Kontaktgruppe 1: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 1 (a-dagpengemodtagere) samt modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

2) Kontaktgruppe 2: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 2 og 3 (kontanthjælpsmodtagere der ikke er omfattet af integrationsprogrammet).

3) Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet efter integrationslovens § 16, stk. 2.

4) Kontaktgruppe 4: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 4, og som modtager revalideringsydelse (revalidender).

5) Kontaktgruppe 5: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 4, og som deltager i et forrevalideringsforløb (forrevalidender).

6) Kontaktgruppe 6: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 5 (personer, der er blevet sygedagpengemodtagere før 5. januar 2015).

7) Kontaktgruppe 7: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse.

8) Kontaktgruppe 8: Tilmeldte uden ydelse – det vil sige personer der ikke modtager offentlig forsørgelsesydelse og som ønsker at stå tilmeldt som arbejdssøgende.

9) Kontaktgruppe 10: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 7, og som er ansat i et fleksjob efter gammel eller ny ordning (fleksjob).

10) Kontaktgruppe 11: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 11 (modtagere af ressourceforløbsydelse).

11) Personer omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

12) Kontaktgruppe 12: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 12 og 13 (modtagere af uddannelseshjælp).

13) Kontaktgruppe 13: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 14 (personer, der som led i et jobafklaringsforløb modtager ressourceforløbsydelse).

14) Kontaktgruppe 14: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 6 (personer under folkepensionsalderen med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet (førtidspensionister)).

15) Kontaktgruppe 15: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 8 (personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til).

16) Kontaktgruppe 16: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 9 (personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats og som ikke modtager en forsørgelsesydelse).

17) Kontaktgruppe 17: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr.10 (personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven).

18) Kontaktgruppe 18: Personer omfattet af integrationsloven § 16, stk. 3 og § 23, stk. 5 (selvforsørgende nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke modtager kontanthjælp). Derudover nytilkomne, som modtager Statens Uddannelsesstøtte (SU) eller som forsørges af andre eller sig selv, fx pga formue).

19) Kontaktgruppe 19: Personer omfattet af integrationsloven § 21 (personer, der er omfattet af integrationslovens 24 c, stk. 2, jf. § 24 f og § 23, stk. 5 og som ikke er omfattet af kontaktgruppe 18).

20) Kontaktgruppe 20: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 9 b (mentor), §§ 74, 76, 77 og 100 (modtager hjælpemidler), §§ 99 eller 102 (beskæftigede, der modtager indsats efter §§ 99 eller 102), eller modtager personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv samt beskæftigede flygtninge eller familiesammenførte udlændinge, der forsørger sig selv gennem beskæftigelse, og som efter Integrationsloven § 16, stk. 3 har pligt til danskuddannelse jf. § 21og som ikke er omfattet af en af de øvrige kontaktgrupper efter § 15.

21) Kontaktgruppe 21: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 98 c – 98 g (Personer, der har uddannelsesaftale som voksen - voksenelever).

22) Kontaktgruppe 22: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 98 a – 98 b (personer, der er ansat som jobrotationsvikar).

23) Kontaktgruppe 23: Personer omfattet af lov om seniorjob (personer, der er ansat i seniorjob efter lov om seniorjob).

24) Kontaktgruppe 24: Personer (fra beskæftigelse) omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 5 (Personer fra beskæftigelse, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge).

25) Kontaktgruppe 25: Personer (fra ledighed) omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 5 (Personer fra ledighed, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge).

26) Personer omfattet af lov om kontantydelse.

§ 20. Ved alle indkaldelser registreres og indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Dato, start og sluttidspunkt for samtalens eller opfølgningens afholdelse.

3) Samtale- eller opfølgningsformen (personligt, digitalt, telefonisk m.v.).

4) Samtale- eller opfølgningstypen (jobsamtale, opfølgningssamtale m.v.).

5) Samtale- eller opfølgningssted (lokation).

6) Personens kontaktmuligheder i forbindelse med samtalen.

7) Adressen hvor samtalen afholdes, hvis der er tale om en samtale med personligt fremmøde.

8) Ved telefonmøde, hvor borgeren skal ringe til jobcentret, oplyses det telefonnummer som borgeren skal ringe på.

9) Titel og beskrivelse af mødet.

Stk. 2. Indkaldelsen registreres og indberettes samme dag, som indkaldelsesbrevet udskrives, sendes til den digitale postkasse, på anden måde sendes digitalt, gives eller sendes til personen.

Stk. 3. Hvis en indkaldt samtale eller et indkaldt møde aflyses, flyttes eller på anden måde ændres, registreres og indberettes dette samme dag som aflysnings- eller ændringsbrevet udskrives, sendes til den digitale postkasse, på anden måde sendes digitalt, gives eller sendes til personen.

Stk. 4. Anmodninger om tidlig opfølgning registreres og indberettes som en persongruppemarkering. Der anvendes persongruppemarkeringen: Tidlig opfølgning - fast track.

Stk. 5. For personer omfattet af § 19, nr. 1, videregives oplysningerne til borgerens a-kasse.

Indberetning af yderligere oplysninger ved anvendelse af det fælles selvbooking system

§ 21. Ved jobcenterets brug af det fælles selvbooking-system, jf. § 12, indberettes ud over de i § 20 anførte oplysninger endvidere:

1) Eventuelle tidspunkter borgeren alternativt kan vælge for samtalens afholdelse (dato, klokkeslæt for start og afslutning på samtalen eller mødet), jf. dog stk. 2.

2) Navn på den medarbejder, der skal stå for samtalen eller mødet.

3) Angivelse af, om selvbooking er mulig.

4) Eventuel frist for ombooking eller selvbooking.

5) Status og årsagsoplysninger vedr. samtalen, mødet, opfølgningen m.v.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 1, finder ikke anvendelse for jobsamtaler med deltagelse af arbejdsløshedskassen som jobcentret har indkaldt til.

Stk. 3. Jobcenteret overfører lister til det fælles datagrundlag med cpr. nr. for personer, der indkaldes via det fælles selvbooking-system.

Jobcentrets fagsystem skal kunne modtage oplysninger fra det fælles selvbooking-system

§ 22. Jobcenterets it-system skal modtage følgende oplysninger fra det fælles selvbooking-system, jf. § 12:

1) De i §§ 12, 20 og 21 anførte oplysninger.

2) Borgerens markering af at borgeren har set jobcenterets indkaldelse.

3) Borgerens angivelse af et nyt mødetidspunkt.

Kapitel 6

Jobcentrets registrering og indberetning vedrørende afholdte samtaler samt visitations- og matchvurderinger m.v.

Pligt til registrering og indberetning

§ 23. Jobcenteret har pligt til at registrere og indberette oplysninger, der vedrører samtaler afholdt af jobcenteret samt oplysning om:

1) hvilken matchgruppe en person er omfattet af, jf. bekendtgørelse om matchvurdering, eller

2) hvilken visitationsgruppe en person er omfattet af, jf. §§ 2 og 3 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Der skal indberettes samtaler:

1) I henhold til kapitel 7, 13 og 13 d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

2) Øvrige samtaler med personer omfattet af § 15, bortset fra samtaler med personer i kontaktgruppe 6, 24 og 25.

Stk. 3. Oplysninger om en afholdt samtale skal så vidt muligt registreres og indberettes samme dag, som samtalen er afholdt.

§ 24. Der skal foretages registrering og indberetning om følgende personkreds:

1) Kontaktgruppe 1: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 1 (a-dagpengemodtagere) samt modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

2) Kontaktgruppe 2: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 2 og 3 (kontanthjælpsmodtagere der ikke er omfattet af integrationsprogrammet).

3) Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet efter integrationslovens § 16, stk. 2.

4) Kontaktgruppe 4: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 4, og som modtager revalideringsydelse (revalidender).

5) Kontaktgruppe 5: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 4, og som deltager i et forrevalideringsforløb (forrevalidender).

6) Kontaktgruppe 7: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse.

7) Kontaktgruppe 8: Tilmeldte uden ydelse – det vil sige personer der ikke modtager offentlig forsørgelsesydelse og som ønsker at stå tilmeldt som arbejdssøgende.

8) Kontaktgruppe 10: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 7, og som er ansat i et fleksjob efter gammel eller ny ordning (fleksjob).

9) Kontaktgruppe 11: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 11 (modtagere af ressourceforløbsydelse).

10) Personer omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

11) Kontaktgruppe 12: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 12 og 13 (modtagere af uddannelseshjælp).

12) Kontaktgruppe 13: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 14 (personer, der som led i et jobafklaringsforløb modtager ressourceforløbsydelse).

13) Kontaktgruppe 14: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 6 (personer under folkepensionsalderen med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet (førtidspensionister)).

14) Kontaktgruppe 15: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 8 (personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til).

15) Kontaktgruppe 16: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 9 (personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats og som ikke modtager en forsørgelsesydelse).

16) Kontaktgruppe 17: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr.10 (personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven).

17) Kontaktgruppe 18: Personer omfattet af integrationsloven § 16, stk. 3 og, jf. § 23, stk. 5 (selvforsørgende nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke modtager kontanthjælp). Derudover nytilkomne, som modtager Statens Uddannelsesstøtte (SU) eller som forsørges af andre eller sig selv, fx pga. formue.

18) Kontaktgruppe 19: Personer omfattet af integrationsloven § 21 (personer, der er omfattet af integrationslovens 24 c, stk. 2, jf. § 24 f og § 23, stk. 5 og som ikke er omfattet af kontaktgruppe 18).

19) Kontaktgruppe 20: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 9 b (mentor), §§ 74, 76, 77 og 100 (modtager hjælpemidler), §§ 99 eller 102 (beskæftigede, der modtager indsats efter §§ 99 eller 102), eller modtager personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv samt beskæftigede flygtninge eller familiesammenførte udlændinge, der forsørger sig selv gennem beskæftigelse, og som efter Integrationsloven § 16, stk. 3 har pligt til danskuddannelse jf. § 21og som ikke er omfattet af en af de øvrige kontaktgrupper efter § 15.

20) Kontaktgruppe 21: Personer som er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 98 c – 98 g (personer, der har en uddannelsesaftale som voksen – voksenelev).

21) Kontaktgruppe 22: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 98 a – 98 b (personer, der er ansat som jobrotationsvikar).

22) Kontaktgruppe 23: Personer omfattet af lov om seniorjob (personer, der er ansat i seniorjob efter lov om seniorjob).

23) Personer omfattet af lov om kontantydelse.

Oplysninger, der skal registreres og indberettes

§ 25. Ved alle samtaler registreres og indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Dato for samtalens afholdelse.

3) Samtaletypen.

4) Samtaleformen.

5) For jobsamtaler: Aftalen mellem personen og jobcenteret om det fortsatte kontaktforløb m.v. efter bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1, nr. 5, samt en eventuel særlig indsats efter bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 2.

6) For andre samtaletyper: Eventuelle aftaler om det videre forløb bortset fra aftaler og planer omfattet af kapitel 10.

7) For personer omfattet af bekendtgørelse om matchvurdering indberettes resultatet af matchvurderingen i form af matchgruppen.

8) For personer i kontaktgruppe 2, 3 og 12 indberettes visitationsvurderingen i form af visitationsgruppen.

9) Personer som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse registreres administrativt med matchgruppe 1.

Stk. 2. Samtalen kan højst registreres og indberettes 7 dage tilbage i tid. Matchgruppen gælder fra registreringsdatoen. Visitationsgruppen har virkning fra registreringsdatoen.

Stk. 3. Anmodninger om tidlig opfølgning registreres og indberettes som en persongruppemarkering. Der anvendes persongruppemarkeringen: Tidlig opfølgning - fast track.

Stk. 4. For personer omfattet af § 24, nr. 1, videregives oplysningerne til borgerens a-kasse.

§ 26. Ved første henvendelse med anmodning om hjælp i jobcenteret og ved ændringer i en persons match- og visitationsgruppe på andre tidspunkter end ved en samtale registreres og indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Dato for samtalens afholdelse.

3) Samtaletypen.

4) Samtaleformen.

5) Eventuelle aftaler mellem personen og jobcenteret.

6) For personer omfattet af bekendtgørelse om matchvurdering indberettes resultatet af matchvurderingen i form af matchgruppen.

7) For personer i kontaktgruppe 2, 3 og 12 indberettes vurderingen i form af visitationsgruppen.

§ 27. For alle grupper, hvor kommunen udbetaler forsørgelsesydelsen, er datoen for første henvendelse med anmodning om hjælp den først forekommende af følgende:

1) Datoen for, at personen har tilmeldt sig som arbejdssøgende på Jobnet.

2) Datoen for, at personen har angivet på Jobnet, at han ønsker at søge om ydelse.

3) Datoen, hvor personen uden forudgående registrering på Jobnet henvender sig i jobcenteret med anmodning om hjælp.

Kapitel 7

Jobcentrets registrering og indberetning af samtaler om CV afholdt af kommunen samt godkendelsesstatus

§ 28. Kommunen har pligt til at indberette, at den arbejdssøgende har indlagt fyldestgørende oplysninger vedrørende den pågældendes arbejds- og uddannelsesmæssige baggrund m.v. (cv) i henhold til kapitel 6 og § 73 d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Indberetningen omfatter konklusionen på den samtale, som kommunen holder i henhold til §§ 14 og 73 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 29. Der skal foretages registrering og indberetning om følgende personkreds:

1) Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet efter integrationslovens § 16, stk. 2, og som er visiteret jobparate.

2) Personer omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

3) Kontaktgruppe 7: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse.

4) Personer omfattet af lov om kontantydelse.

§ 30. For hver person indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Kommunekode for indberettende kommune.

3) Dato for afholdelse af samtalen.

4) Samtaleformen.

5) Konklusionen af samtalen.

6) Godkendelsesstatus for cv’et.

Stk. 2. Kommunen har desuden mulighed for at indberette aftaler med personen vedrørende cv’et.

Stk. 3. CV-samtaler vises for borgeren på Min Side på Jobnet.

Kapitel 8

Jobcentrets registrering og indberetning af fravær og fritagelser m.v.

Registrering og indberetning

§ 31. Jobcenteret har pligt til at registrere og indberette oplysninger om fravær og fritagelser, der følger af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, lov om integration af udlændinge i Danmark og lov om kontantydelse.

Stk. 2. Jobcenteret har endvidere pligt til at registrere og indberette oplysninger om personer ansat i seniorjob.

§ 32. Der skal foretages registrering og indberetning om følgende personkreds:

1) Kontaktgruppe 1: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 1 (a-dagpengemodtagere) samt modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

2) Kontaktgruppe 2: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 2 og 3 (kontanthjælpsmodtagere der ikke er omfattet af integrationsprogrammet).

3) Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet efter integrationslovens § 16, stk. 2.

4) Kontaktgruppe 4: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 4, og som modtager revalideringsydelse (revalidender).

5) Kontaktgruppe 5: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 4, og som deltager i et forrevalideringsforløb (forrevalidender).

6) Kontaktgruppe 6: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 5 (personer, der er blevet sygedagpengemodtagere før 5. januar 2015).

7) Kontaktgruppe 7: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse.

8) Kontaktgruppe 8: Tilmeldte uden ydelse – det vil sige personer der ikke modtager offentlig forsørgelsesydelse og som ønsker at stå tilmeldt som arbejdssøgende, bortset fra personer omfattet af kontaktgruppe 15, 16, 17, 18, 19, jf.§ 15.

9) Kontaktgruppe 10: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 7, og som er ansat i et fleksjob efter gammel eller ny ordning (fleksjob).

10) Kontaktgruppe 11: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 11 (modtagere af ressourceforløbsydelse).

11) Personer omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

12) Kontaktgruppe 12: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 12 og 13 modtagere af uddannelseshjælp).

13) Kontaktgruppe 13: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 14 (personer, der som led i et jobafklaringsforløb modtager ressourceforløbsydelse).

14) Kontaktgruppe 14: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 6 (personer under folkepensionsalderen med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet (førtidspensionister)).

15) Kontaktgruppe 15: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 8 (personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til).

16) Kontaktgruppe 16: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 9 (personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats og som ikke modtager en forsørgelsesydelse).

17) Kontaktgruppe 17: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr.10 (personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven).

18) Kontaktgruppe 18: Personer omfattet af integrationsloven § 16, stk. 3 og, jf. § 23, stk. 5 (selvforsørgende nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke modtager kontanthjælp). Derudover nytilkomne, som modtager Statens Uddannelsesstøtte (SU) eller som forsørges af andre eller sig selv, fx pga. formue.

19) Kontaktgruppe 19: Personer omfattet af integrationsloven § 21 (personer, der er omfattet af integrationslovens 24 c, stk. 2, jf. § 24 f og § 23, stk. 5, og som ikke er omfattet af kontaktgruppe 18).

20) Kontaktgruppe 20: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 9 b (mentor), §§ 74, 76, 77 og 100 (modtager hjælpemidler), §§ 99 eller 102 (beskæftigede, der modtager indsats efter §§ 99 eller 102), eller modtager personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv samt beskæftigede flygtninge eller familiesammenførte udlændinge, der forsørger sig selv gennem beskæftigelse, og som efter Integrationsloven § 16, stk. 3 har pligt til danskuddannelse jf. § 21og som ikke er omfattet af en af de øvrige kontaktgrupper efter § 15.

21) Kontaktgruppe 21: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 98 c – 98 g (Personer, der har uddannelsesaftale som voksen – voksenelev).

22) Kontaktgruppe 22: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 98 a – 98 b (personer, der er ansat som jobrotationsvikar).

23) Kontaktgruppe 23: Personer omfattet af lov om seniorjob (personer, der er ansat i seniorjob efter lov om seniorjob).

24) Kontaktgruppe 24: Personer (fra beskæftigelse) omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 5 (Personer fra beskæftigelse, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge).

25) Kontaktgruppe 25: Personer (fra ledighed) omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 5 (Personer fra ledighed, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge).

26) Personer omfattet af lov om kontantydelse.

§ 33. Årsager til fravær eller fritagelse skal registreres og indberettes for hver af kontaktgrupperne og øvrige grupperinger i henhold til bilag 1.

Stk. 2. Registrering og indberetning skal finde sted samme dag, som årsagen til fraværet kommer til kommunens kendskab eller godkendelse af fritagelsen finder sted.

Stk. 3. For personer omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, sættes startdato til dagen efter dagpengeophør. For personer omfattet af lov om kontantydelse sættes startdato til dagen efter dagpengeophør eller ophør af ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Stk. 4. For hver person indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Kommunekode for indberettende kommune.

3) Fraværstypen.

4) Eventuel årsagstype.

5) Startdato for fraværet – for en sygemelding angives her første sygedag.

6) Slutdato for fraværet – for en sygemelding angives her sidste sygedag.

7) Anmeldelsesdatoen.

8) Kommentar fra sagsbehandleren.

9) For en sygemelding for personer omfattet af kontaktgruppe 1 samt modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse og dimittender angives endvidere ledighedsgraden.

Kapitel 9

Kommunens registrering og indberetning af opfølgningssamtaler m.v. for sygedagpengemodtagere, sygedagpengevisitationskategorier og anmodning om tidlig opfølgning

§ 34. Der skal foretages registrering og indberetning om følgende personkreds, jf. dog stk. 2-6:

1) Kontaktgruppe 6: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 5 (personer, der er blevet sygedagpengemodtagere før 5. januar 2015).

2) Kontaktgruppe 24: Personer (fra beskæftigelse) omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 5 (Personer fra beskæftigelse, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge).

3) Kontaktgruppe 25: Personer (fra ledighed) omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 5 (Personer fra ledighed, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge).

Stk. 2. Anmodninger om tidlig opfølgning registreres og indberettes som en persongruppemarkering, jf. stk. 3-6. Der anvendes persongruppemarkeringen: Tidlig opfølgning - fast track.

Stk. 3. Ved sygemelding fra ustøttet beskæftigelse registreres personen i kontaktgruppe 8 (tilmeldte uden ydelse), hvis personen endnu ikke er registreret i kontaktgruppe 24.

Stk. 4. Ved sygemelding fra et fleksjob (kontaktgruppe 10) forbliver personen i den eksisterende kontaktgruppe, indtil sygedagpenge bevilges.

Stk. 5. Ved sygemelding fra et seniorjob (kontaktgruppe 23) forbliver personen i den eksisterende kontaktgruppe, indtil sygedagpenge bevilges.

Stk. 6. Ved sygemelding fra ledighed, forbliver personen i den eksisterende kontaktgruppe, indtil sygedagpenge bevilges.

§ 35. For hver afholdt opfølgning indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Kommunekode for indberettende kommune.

3) Dato for afholdelse af opfølgningssamtale eller anden opfølgning.

4) Opfølgningsform, herunder opfølgning uden kontakt med den sygemeldte (standby).

5) Sygedagpengevisitationskategori.

6) Eventuelle aftaler om det videre forløb bortset fra aftaler og planer omfattet af kapitel 10.

§ 36. Opfølgningssamtaler og andre samtaler vises for borgeren på Min Side på Jobnet.

Kapitel 10

Kommunens registrering og online indberetning og modtagelse af jobplaner, uddannelsespålæg m.v. og beskæftigelsesforanstaltninger

§ 37. Kommunen har pligt til at registrere og indberette oplysninger vedrørende jobplaner, aftaler med sygedagpengemodtagere i kategori 2 om beskæftigelsesmål og beskæftigelsesindsats, uddannelsespålæg og beskæftigelsesforanstaltninger, herunder uddannelse, efter:

1) Kap. 9 og 9 b- 13 d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

2) §§ 21 b og 98 b-99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

3) § 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

4) §§ 21 og 23 a-23 d i integrationsloven.

5) Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

6) Lov om kontantydelse.

Stk. 2. Kommunen kan indberette oplysninger vedrørende rehabiliteringsplanens indsatsdel, jf. § 30 a, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Dette sker ved indskrivning i tekstfeltet i plantypen rehabiliteringsplan. Tilbud, der indgår i rehabiliteringsplanen skal dog indberettes som beskæftigelsesforanstaltninger, jf. § 39, stk. 3–9.

Stk. 3. Kommunen har pligt til at indberette oplysninger, der vedrører tilskud til hjælpemidler i henhold til § 74 vedrørende arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning efter §§ 76-77 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. Kommunen har pligt til at modtage oplysningerne i stk. 1, hvis en borger fra personkredsen efter § 38 flytter til kommunen.

§ 38. Der skal registreres og indberettes oplysninger om foranstaltninger for følgende personkreds:

1) Kontaktgruppe 1: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 1 (a-dagpengemodtagere) og modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

2) Kontaktgruppe 2: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 2 og 3 (kontanthjælpsmodtagere der ikke er omfattet af integrationsprogrammet).

3) Kontaktgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet efter integrationslovens § 16, stk. 2.

4) Kontaktgruppe 4: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 4, og som modtager revalideringsydelse (revalidender).

5) Kontaktgruppe 5: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 4, og som deltager i et forrevalideringsforløb (forrevalidender).

6) Kontaktgruppe 6: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 5 (personer, der er blevet sygedagpengemodtagere før 5. januar 2015).

7) Kontaktgruppe 7: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 7, og som modtager ledighedsydelse.

8) Kontaktgruppe 8: Tilmeldte uden ydelse – det vil sige personer der ikke modtager offentlig forsørgelsesydelse og som ønsker at stå tilmeldt som arbejdssøgende.

9) Kontaktgruppe 10: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 7, og som er ansat i et fleksjob efter gammel eller ny ordning (fleksjob).

10) Kontaktgruppe 11: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 11 (modtagere af ressourceforløbsydelse).

11) Kontaktgruppe 12: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 12 og 13 modtagere af uddannelseshjælp).

12) Kontaktgruppe 13: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 14 (personer, der som led i et jobafklaringsforløb modtager ressourceforløbsydelse).

13) Kontaktgruppe 14: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 6 (personer under folkepensionsalderen med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet (førtidspensionister)).

14) Kontaktgruppe 15: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 8 (personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til).

15) Kontaktgruppe 16: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 9 (personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats og som ikke modtager en forsørgelsesydelse).

16) Kontaktgruppe 17: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr.10 (personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven).

17) Kontaktgruppe 18: Personer omfattet af integrationsloven § 16, stk. 3 og § 23, stk. 5 (selvforsørgende nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke modtager kontanthjælp). Derudover nytilkomne, som modtager Statens Uddannelsesstøtte (SU) eller som forsørges af andre eller sig selv, fx pga formue).

18) Kontaktgruppe 19: Personer omfattet af integrationsloven § 21 (personer, der er omfattet af integrationslovens 24 c, stk. 2, jf. § 24 f og § 23, stk. 5 og som ikke er omfattet af kontaktgruppe 18).

19) Kontaktgruppe 20: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 9 b (mentor), §§ 74, 76, 77 og 100 (modtager hjælpemidler), §§ 99 eller 102 (beskæftigede, der modtager indsats efter §§ 99 eller 102), eller modtager personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv samt beskæftigede flygtninge eller familiesammenførte udlændinge, der forsørger sig selv gennem beskæftigelse, og som efter Integrationsloven § 16, stk. 3 har pligt til danskuddannelse jf. § 21og som ikke er omfattet af en af de øvrige kontaktgrupper efter § 15.

20) Kontaktgruppe 21: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 98 c – 98 g (Personer, der har uddannelsesaftale som voksen – voksenelev).

21) Kontaktgruppe 22: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 98 a – 98 b (personer, der er ansat som jobrotationsvikar).

22) Kontaktgruppe 23: Personer omfattet af lov om seniorjob (personer, der er ansat i seniorjob efter lov om seniorjob).

23) Kontaktgruppe 24: Personer (fra beskæftigelse) omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 5 (Personer fra beskæftigelse, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge).

24) Kontaktgruppe 25: Personer (fra ledighed) omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 5 (Personer fra ledighed, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge).

25) Personer omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

26) Personer omfattet af lov om kontantydelse.

§ 39. For jobplaner, aftale om opfølgning (aftale med sygedagpengemodtagere i kategori 2), plan uden plantype samt rehabiliteringsplaners indsatsdel indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen, der deltager i foranstaltningen.

2) Kommunekode for indberettende kommune.

3) Ansvarligt jobcenter.

4) Registrerende jobcenter.

5) Unik nøgle.

6) Dato for oprettelse eller revision.

7) Dato for registreringen i sagsbehandlingssystemet (indberetningssystemet).

8) Beskæftigelsesmål.

9) Planbeskrivelse – herunder aftalt opfølgning, øvrige oplysninger efter bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 44, stk. 2, samt eventuelle baggrundsoplysninger.

10) Status for planen.

11) Planversion.

Stk. 2. For uddannelsesplaner (herunder uddannelsespålæg efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 21 b) indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen, der deltager i foranstaltningen.

2) Kommunekode for indberettende kommune.

3) Ansvarligt jobcenter.

4) Registrerende jobcenter.

5) Unik nøgle.

6) Dato for oprettelse eller revision, herunder for afgivelse af ny frist.

7) Dato for registreringen i sagsbehandlingssystemet (indberetningssystemet).

8) Uddannelsesmål for personer på trin 2 - 3.

9) Beskæftigelsesmål for dagpengemodtagere under 25 år og uden en kompetencegivende uddannelse registreres og indberettes som en del af planbeskrivelsen.

10) Baggrund og planbeskrivelse samt aftalt opfølgning.

11) Fristdato som borgeren er pålagt.

12) Borgerens kommentar til trinnet.

13) Sagsbehandlerens kommentar.

14) Det aktuelle trin af uddannelsespålægget:

a) I trin 1: Uddannelsesønsker, som personen bør arbejde videre med.

b) I trin 2: Valg af uddannelsessteder.

c) I trin 3: Optagelsesstatus.

d) I trin 4: Pålæg om at påbegynde og gennemføre en konkret uddannelse.

15) Status.

16) Planversion.

Stk. 3. For alle beskæftigelsesforanstaltninger indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen, der deltager i foranstaltningen.

2) Kommunekode for indberettende kommune.

3) Ansvarligt jobcenter.

4) Registrerende jobcenter.

5) Dato for registreringen i sagsbehandlingssystemet (indberetningssystemet).

6) Hændelsesdatoen, dvs. hvornår den begivenhed, der forårsagede registreringen faktisk fandt sted.

7) Aktivitetsudbyder/virksomhed ved CVR- og P-nummer.

8) Unik nøgle for den enkelte foranstaltning (kursus, løntilskudsansættelse m.v.).

9) Startdato for den enkelte foranstaltning.

10) Slutdato for den enkelte foranstaltning.

11) Angivelse af aktivitetens aktuelle status, hvis denne er »annulleret« eller »afbrudt«.

12) Hvis der er angivet status for en foranstaltning, skal årsag til status og bemærkning til status/årsag angives.

13) Gennemsnitligt ugentligt timetal og minuttal for den enkelte foranstaltning.

14) Aktiveringstype (økonomisk ramme m.v.).

15) Forsørgelsestype kan indberettes.

16) Oplysninger om flaskehals, hvis tilbuddet er omfattet af en flaskehalsindsats.

17) Afholdelsessted.

18) Kontaktinformation til udbyder/virksomhed.

Stk. 4. For virksomhedsrettede foranstaltninger indberettes endvidere følgende oplysninger:

1) Jobordreident fra Jobnet, hvis en sådan findes.

2) Jobbeskrivelse.

3) Type af virksomhedsrettede tilbud (Jobordretype).

4) Stillingsbetegnelse på den foranstaltning personen deltager i.

5) For ansættelse med løntilskud i statslige institutioner: Ministerområde.

6) Om der er tale om et rådighedsafprøvende tilbud.

7) For ansættelse med løntilskud, voksenelever og jobrotation kan timetilskudssats indberettes.

Stk. 5. For kursusforløb (vejledning og opkvalificering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt øvrige kursus- og uddannelsesindsatser) indberettes endvidere følgende oplysninger:

1) Titel på kursus.

2) Beskrivelse af kurset.

3) Kursustype (afholdelseskategori).

4) Uddannelsestype – DUN/AMU, hvis en sådan findes.

5) For kursusforløb: Identifikation af kurset.

6) Oplysninger om evt. praktik i forløbet.

7) Om der er tale om et rådighedsafprøvende tilbud.

Stk. 6. For mentorstøtte (tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 9 b) indberettes endvidere følgende oplysninger: CVR-nr. og P-nr. på den virksomhed, hvor mentoren er ansat.

1) Målet med mentorstøtten.

2) Navn og kontaktoplysninger for mentoren.

3) Beskrivelse af hvilke opgaver mentoren skal bistå med.

4) Timetallet for mentorstøtten.

Stk. 7. For hjælpemidler indberettes endvidere følgende oplysninger:

1) Hjælpemiddel type.

2) Om hjælpemidlet er til lån eller til eje.

3) Pris på hjælpemidlet.

Stk. 8. For tilskud til personlig assistance indberettes endvidere følgende oplysninger:

1) Personlig assistance type.

2) Antal personlige assistenter.

3) Timepris.

4) Andre udgifter.

Stk. 9. For personer, der ikke har pligt til alene at modtage planer m.v. samt tilbud digitalt, registrerer jobcentret borgerens eventuelle samtykke til digitalt at modtage og kvittere for disse.

Stk. 10. For jobplan, uddannelsespålæg aftale med sygedagpengemodtagere i kategori 2 samt rehabiliteringsplaners indsatsdel og beskæftigelsesforanstaltninger indberettes oplysning om, hvorvidt kommunen har kvitteret på borgerens vegne.

Stk. 11. Når personen flytter til en anden kommune, videregiver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplysninger til tilflytningskommunen om personens aktuelle jobplan, uddannelsespålæg, aftale med sygedagpengemodtagere i kategori 2, rehabiliteringsplanens indsatsdel samt igangværende og aftalte fremtidige beskæftigelsesforanstaltninger.

§ 40. Oplysninger vedrørende foranstaltninger efter § 21 b, kap. 9, 9 b, 10 – 13 d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt efter §§ 21 og 23 a - 23 d i integrationsloven skal registreres og indberettes når jobplanen, uddannelsespålægget, aftalen med sygedagpengemodtagere i kategori 2 om beskæftigelsesmål og beskæftigelsesindsats og rehabiliteringsplanen samt beskæftigelsesforanstaltninger afgives til borgeren.

Stk. 2. Stk. 1 anvendes også ved ændringer og revision.

Stk. 3. Oplysninger vedrørende foranstaltninger efter kapitel 13 (fleksjob) og § 98 b (jobrotationsvikarer) i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal registreres og indberettes, når ansættelsen aftales. For fleksjob og jobrotationsvikarer angives hændelsesdatoen som datoen for ansættelsesaftalens indgåelse

Stk. 4. Oplysninger vedrørende foranstaltninger efter §§ 98 c - 98 g (voksenlærlinge-ordningen) i lov om aktiv beskæftigelsesindsats skal registreres og indberettes, når jobcentret har godkendt ansøgningen om tilskud. For voksenlærlinge angives hændelsesdatoen som datoen for uddannelsens påbegyndelse.

Stk. 5. Hvis der sker ændringer i oplysninger indberettet efter stk. 1-4, skal registrering og indberetning ske samme dag eller senest dagen efter, at ændringen er kommet til jobcenterets kendskab. Herunder hvis en ændring af start- eller slutdato betyder en ændring i det gennemsnitlige ugentlige timetal (for det samlede forløb). Dog kan ændring af status og årsag til status samt ændret slutdato på grund af statusændring for beskæftigelsesforanstaltninger efter § 21 b og kap. 9 b-13 d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt efter §§ 21 og 23 a-23 d i integrationsloven indberettes uden at de øvrige oplysninger genindberettes.

§ 41. Data på individniveau videregives til andre offentlige myndigheder, jf. kapitel 2, herunder Danmarks Statistik.

Stk. 2. Data for personer under 18 år og som er omfattet af § 38, nr. 2-6, videregives til Undervisningsministeriets fælles datagrundlag med henblik på forvaltning af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., herunder til kontrolforanstaltninger, jf. § 45, stk. 2, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Der videregives følgende informationer:

1) Cpr.nr.

2) Foranstaltning.

3) Start- og slutdato for de enkelte foranstaltninger.

Stk. 3. Data for personer født mellem 1. januar 1946 og 31. december 1952, som er beskæftiget med løntilskud helt eller delvist i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2016, videregives til ATP og SKAT med henblik på beregning af skattenedslag for seniorer, jf. § 16, stk. 1, nr. 6, i lov om skattenedslag for seniorer. Der videregives følgende informationer:

1) Cpr.nr.

2) Start- og slutdato for de enkelte foranstaltninger.

Stk. 4. Data om personer i kontaktgruppe 10 videregives til Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse med henblik på administration og kontrol af fleksjobbonus, jf. § 24 a, i lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, og § 4 i bekendtgørelse om fleksjobbonus. Der videregives følgende informationer:

1) Cpr.nr.

2) Kontaktgruppe.

3) Startdato for kontaktgruppen.

4) Foranstaltning.

5) Start- og slutdato for de enkelte foranstaltninger.

6) Aktivitetsudbyder (CVR-nummer).

§ 42. Data for personer omfattet af § 2, nr. 1, 12 og 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet og som har fået et uddannelsespålæg på trin 3, videregives til Undervisningsministeriets ungedatabase. Der videregives følgende informationer:

1) Cpr.nr.

2) Ved oprettelse af abonnement: Ønsket startdato for underretninger fra ungedatabasen.

3) Ved ophør af abonnement: Slutdato for underretninger fra ungedatabasen.

4) Ved ophør af abonnement: Årsag til ønske om ophør af underretninger fra ungedatabasen.

Stk. 2. Data for personer omfattet af § 2, nr. 1, 12 og 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og som har fået et uddannelsespålæg på trin 3, videregives til den uddannelsesinstitution, hvor personen har fået et pålæg om at begynde og gennemføre uddannelsen. Der videregives følgende informationer:

1) Fødselsdato.

2) Personens navn.

3) Pålægget om at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

4) De aktiviteter og indsatser, personen har fået af jobcenteret fra tidspunktet for afgivelse af det første uddannelsespålæg.

5) Om jobcenteret vurderer, at der er risiko for, at pågældende kan få særlige vanskeligheder ved at gennemføre uddannelsen.

Kapitel 11

Kommunens registrering og indberetning af oplysninger om vurderinger og afgørelser om rådighed og sanktioner

§ 43. Kommunen har pligt til at registrere og indberette oplysninger om administrationen af reglerne om rådighed og sanktioner for ansøgere og modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og modtagere af ressourceforløbsydelse, herunder ressourceforløbsydelse under et jobafklaringsforløb.

Stk. 2. Kommunen har pligt til at registrere og indberette oplysninger om administrationen af reglerne om rådighed og sanktioner for modtagere af kontantydelse.

§ 44. Der skal foretages registrering og indberetning om følgende personkreds:

1) Personer omfattet af lov om aktiv socialpolitik, §§ 13-13 c, §§ 36-43.

2) Personer omfattet af lov om aktiv socialpolitik, §§ 69-69 f.

3) Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 69 k.

4) Personer omfattet af lov om kontantydelse, §§ 10-17.

Stk. 2. Der skal tillige registreres og indberettes oplysninger om ægtefællen eller samleveren til en person omfattet af stk. 1, nr. 1, i det omfang, ægtefællen eller samleveren også rammes af en sanktion på baggrund af kommunens afgørelse efter reglerne som nævnt i stk. 1, nr. 1.

§ 45. Kommunen skal indberette følgende oplysninger fra udbetalingssystemerne:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Kommunekode for indberettende kommune.

3) Hvilken afgørelse, der er truffet.

4) Årsagen til, at kommunen har truffet afgørelsen.

5) Dato for afgørelsen.

6) Kommunens afgørelse vedrørende en eventuel ægtefælle eller samlever til en person, der er omfattet af personkredsen i § 44, stk. 1, nr. 1.

7) Hvilken periode, sanktionen vedrører.

§ 46. For personkredsen, der er nævnt i § 44, stk. 1, nr. 1, skal kommunen desuden indberette følgende oplysninger fra de administrative systemer i jobcenteret:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Kommunekode for indberettende kommune.

3) Hændelsen, der er årsag til, at kommunen har vurderet personens rådighed.

4) Dato for hændelsen.

5) Resultatet af kommunens rådighedsvurdering, herunder afgørelsen om, at personen ikke skal have en sanktion.

6) Dato for resultatet af rådighedsvurderingen.

Kapitel 12

Kommunens registrering og indberetning af oplysninger om koordinerende sagsbehandlere, personlige jobformidlere m.v.

Registrering og indberetning af koordinerende sagsbehandlere m.v.

§ 47. Jobcenteret har pligt til at registrere og indberette oplysninger om:

1) Den gennemgående og koordinerende sagsbehandler, jf. § 68 c og 68 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 13 e, stk. 3 i lov om sygedagpenge.

2) Den koordinerende sagsbehandler, jf. § 18 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

3) Udslusningskoordinatorer, jf. Kriminalforsorgens flerårsaftale for 2013-2016.

4) Personlig jobformidler, jf. § 36 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Udskrivningskoordinatorer indberettes som mentortilbud efter kap. 10.

§ 48. Der skal foretages registrering og indberetning om følgende personkreds:

1) Kontaktgruppe 1: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 1 (a-dagpengemodtagere).

2) Kontaktgruppe 2: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 2 og 3 (kontanthjælpsmodtagere der ikke er omfattet af integrationsprogrammet).

3) Kontaktgruppe 11: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 11 (modtagere af ressourceforløbsydelse).

4) Dele af kontaktgruppe 12: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 13 (modtagere af uddannelseshjælp).

5) Kontaktgruppe 13: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 14 (personer, der som led i et jobafklaringsforløb modtager ressourceforløbsydelse).

6) Dele af kontaktgruppe 24: Personer (fra beskæftigelse) omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 5 (Personer fra beskæftigelse, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge og som visiteres til sygedagpengekategori 3).

7) Dele af kontaktgruppe 25: Personer (fra ledighed) omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 5 (Personer fra ledighed, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge og som visiteres til sygedagpengekategori 3).

Oplysninger, der skal registreres og indberettes

§ 49. Der registreres og indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Sagsbehandler m.v. type, jf. § 47.

3) Navn på sagsbehandleren m.v.

4) E-mail kan indberettes.

5) Telefonnummer kan indberettes.

6) Startdato for tilknytning af sagsbehandler m.v. til personen.

7) Slutdato kan indberettes.

8) Bemærkningsfelt til visning for personen.

9) Bemærkningsfelt til visning for sagsbehandler.

Stk. 2. De indberettede oplysninger kan vises for borgeren på Min Side på Jobnet.

Kapitel 13

Registrering, anvendelse og indberetningsmetode

Løbende registrering

§ 50. De i § 16, stk. 6, § 17, stk. 6 og 7, § 20, § 21, § 26, § 27, § 30, § 33, § 34, § 35, § 39, § 45 og § 46, § 48 og § 49 omhandlede data skal løbende registreres elektronisk i kommunens administrative systemer, således at registreringerne er i overensstemmelse med bevillings- og udbetalingsoplysningerne for de pågældende personer.

Stk. 2. I de tilfælde, hvor hele eller dele af beskæftigelsesindsatsen er overdraget en anden aktør eller en anden del af den kommunale forvaltning end jobcenteret, har kommunen ansvaret for, at registreringer, som jobcenteret eller kommunen har pligt til at foretage efter denne bekendtgørelse, foretages.

Anvendelse

§ 51. De indberettede data anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings statistiske datavarehus samt af det fælles datagrundlag i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. §§ 32 og 38 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 2. Data på individniveau videregives til andre offentlige myndigheder, herunder Danmarks Statistik.

Registrering og indberetningsmetode

§ 52. Data skal registreres på en sådan måde, at data kan overføres i elektronisk form til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Indberetningen til det fælles datagrundlag sker via den it-funktionalitet, som stilles til rådighed af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 2. Den it-funktionalitet, som er nævnt i stk. 1, skal for oplysninger omfattet af kapitel 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 anvendes ved at benytte de grænseflader (webservicer), som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet, jf. §§ 6-8.

Stk. 3. Ved registrering af oplysninger om arbejdsfordeling kan den browserbaserede registreringsløsning i Arbejdsmarkedsportalen anvendes.

Stk. 4. Den it-funktionalitet, som er nævnt i stk. 1, skal for oplysninger omfattet af kapitel 11 anvendes ved filoverførsler via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ftp-server.

Afsnit III

Dataområder vedrørende arbejdsløshedskasserne

Kapitel 14

Arbejdsløshedskassens registrering og indberetning af tilmelding, afmelding, indplaceringsdato, dato for udløb af dagpengeret m.v.

§ 53. Arbejdsløshedskassen tilmelder dagpengemodtagere og modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse som jobsøgende efter reglerne i § 17, stk. 1, 2 og 6.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen afmelder dagpengemodtagere og modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse som jobsøgende efter reglerne i § 17, stk. 7.

§ 54. Arbejdsløshedskassen indberetter oplysninger om indplaceringsdato og dato for tidligste udløb af dagpengeret eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse. straks, når de er estimeret, og straks, når de er beregnet eller genberegnet, jf. § 131, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassens it-system skal være indrettet således, at indberetning automatisk finder sted, når den faktiske hændelse eller oplysning beregnes eller registreres korrekt i det it-system, der anvendes til sagsbehandlingen.

§ 55. Der skal foretages registrering og indberetning om følgende personkreds:

1) Kontaktgruppe 1: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 1 (a-dagpengemodtagere) samt modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

2) Dimittender, der står tilmeldt som arbejdssøgende.

§ 56. Ved alle indberetninger af indplaceringsdato indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Indplaceringsdato.

3) Ydelsestype som indplaceringsdatoen vedrører.

4) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

Stk. 2. Ved alle indberetninger af dato for tidligste udløb af dagpengeret eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Forventet og faktisk dato for tidligste udløb af dagpengeret eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

3) Ydelsestype som dato for tidligste udløb af dagpengeret eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse vedrører.

4) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

§ 57. Når dimittender begynder at modtage arbejdsløshedsdagpenge skal arbejdsløshedskassen sikre, at personen er registreret som dagpengemodtager med tilmeldekategorien dagpengemodtager.

Kapitel 15

Arbejdsløshedskassens registrering og indberetning af indkaldelser til samtaler m.v.

Registrering og indberetning af indkaldelser til CV-samtaler og rådighedssamtaler

§ 58. Arbejdsløshedskassen har pligt til at registrere og indberette oplysninger, der vedrører indkaldelser til CV-samtaler og rådighedssamtaler. Tilsvarende gælder for de samtaler som et medlem selv booker via arbejdsløshedskassens selvbetjeningsløsninger.

§ 59. Der skal foretages registrering og indberetning om følgende personkreds:

1) Kontaktgruppe 1: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 1 (a-dagpengemodtagere) samt modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

§ 60. Ved alle indkaldelser, herunder selvbookinger, registreres og indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Dato og tidspunkt for samtalens afholdelse.

3) Samtale- eller opfølgningstypen (CV-samtale, rådighedssamtale m.v.).

4) Samtale- eller opfølgningssted (lokation).

5) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

Stk. 2. Indkaldelsen registreres og indberettes samme dag som indkaldelsesbrevet udskrives, sendes til den digitale postkasse eller den dag, hvor det gives eller på anden måde sendes digitalt til personen. Samtaler personen selv har booket indberettes den dag samtalen er selvbooket.

Stk. 3. Hvis en indkaldt eller selvbooket samtale eller et indkaldt eller selvbooket møde aflyses, flyttes eller på anden måde ændres, registreres og indberettes dette samme dag, som aflysnings- eller ændringsbrevet udskrives, sendes til den digitale postkasse eller den dag, hvor det på anden måde gives, meddeles eller sendes digitalt til personen.

Stk. 4. De indberettede oplysninger kan vises for borgeren på Min Side på Jobnet.

Stk. 5. Oplysningerne videregives til borgerens jobcenter.

Kapitel 16

Arbejdsløshedskassens registrering og indberetning af afholdte samtaler om rådighed og om CV samt godkendelsesstatus

Registrering og indberetning af afholdte CV-samtaler, rådighedssamtaler m.v.

§ 61. Arbejdsløshedskassen har pligt til at registrere og indberette oplysninger, der vedrører CV- og rådighedssamtaler afholdt af arbejdsløshedskassen og andre individuelle samtaler samt møder med mødepligt.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen har pligt til at registrere og indberette oplysninger om udkastet til »Min plan«, som er påbegyndt ved CV-samtalen.

Pligt til indberetning

§ 62. Der skal foretages registrering og indberetning om følgende personkreds:

1) Kontaktgruppe 1: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 1 (a-dagpengemodtagere) samt modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Oplysninger, der skal registreres og indberettes

§ 63. For alle afholdte samtaler registreres og indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Dato for afholdelse af samtalen.

3) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

4) Samtale- eller opfølgningstypen (CV-samtale, rådighedssamtale m.v.).

5) Samtale- eller opfølgningsformen (personligt, digitalt, telefonisk m.v.).

6) For CV-samtaler: Godkendelsesstatus for cv’et.

7) For CV-samtaler: Aftaler med personen på baggrund af CV-samtalen.

8) For rådighedssamtaler: Aftaler på baggrund af samtalen.

Stk. 2. For udkastet til »Min plan« registreres og indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

3) Forslag til beskæftigelsesmål (jobmål).

4) Forslag til plan og begrundelse for planen.

Stk. 3. CV-samtaler og rådighedssamtaler vises for borgeren på Min Side på Jobnet.

Stk. 4. Oplysningerne videregives til borgerens jobcenter.

Kapitel 17

Arbejdsløshedskassens registrering og indberetning af fravær

§ 64. Der skal foretages registrering og indberetning om følgende personkreds:

1) Kontaktgruppe 1: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 1 (a-dagpengemodtagere) samt modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

2) Dimittender, der står tilmeldt som arbejdssøgende.

Stk. 2. Årsager til fravær skal for egne medlemmer registreres og indberettes for hver af grupperne i stk. 1 i henhold til bilag 1 for så vidt angår:

1) Sygemelding (sygdom – sygemelding).

2) Barsel (max 14 dage).

3) Midlertidigt arbejde.

4) Borgerligt ombud.

Stk. 3. Registrering og indberetning skal finde sted samme dag, som årsagen til fraværet kommer til arbejdsløshedskassens kendskab, med mindre personen selv har registreret fraværet via Jobnet eller jobcentret har registreret det.

Stk. 4. Oplysningerne kan vises for borgeren på Min Side på Jobnet.

Stk. 5. Oplysningerne videregives til borgerens jobcenter.

Kapitel 18

Arbejdsløshedskassens indberetning af oplysninger om jobsøgning

§ 65. Der skal foretages registrering og indberetning om følgende personkreds:

1) Kontaktgruppe 1: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 1 (a-dagpengemodtagere).

2) Dimittender, der står tilmeldt som arbejdssøgende.

Stk. 2. Der kan foretages registrering og indberetning om modtagere af arbejdsmarkedsydelse i det omfang modtagere af arbejdsmarkedsydelse anvender digital joblog.

§ 66. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering stiller en joblog på Jobnet til rådighed for arbejdsløshedskasserne, som de har pligt til at bruge og til at understøtte således, at borgere via Min Side på Jobnet selv kan registrere egne jobsøgningsaktiviteter, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Personer omfattet af § 2, nr. 1, kan dog dokumentere jobsøgningsaktiviteter i arbejdsløshedskassens digitale joblog, såfremt arbejdsløshedskassens digitale joblog er indrettet således, at indberetning til det fælles datagrundlag automatisk finder sted, når borgeren registrerer oplysningerne om allerede gennemført og fremtidig, planlagt jobsøgning. De af medlemmet registrerede oplysninger skal automatisk indberettes til og gemmes i det fælles datagrundlag og først derefter i arbejdsløshedskassens eget it-system.

Stk. 3. Borgerens registreringer i jobloggen vises for borgeren på Min Side på Jobnet uanset om borgeren har registreret oplysningerne om jobsøgning i arbejdsløshedskassens selvbetjeningsløsning eller på Jobnet.

Stk. 4. Oplysningerne om jobsøgning videregives til borgerens jobcenter og borgerens arbejdsløshedskasse.

§ 67. Følgende oplysninger skal registreres og indberettes i forbindelse med dokumentation af jobsøgning i jobloggen på Jobnet eller i arbejdsløshedskassens digitale joblog:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Dato for registrering af oprettelse af log.

3) Angivelse af om der er tale om jobsøgning eller anden aktivitet.

Stk. 2. Følgende oplysninger skal registreres og indberettes i forbindelse med jobsøgningslog:

1) Angivelse af hvor langt personen er i jobsøgningsprocessen (afventer, søgt, samtale, afslag og fik jobbet).

2) Dato for søgning af job.

3) Angivelse af om jobbet er fuldtid eller deltid.

4) Ved deltid: Angivelse af timetal pr. uge.

5) Stillingsbetegnelse på job som personen opretter i jobloggen.

6) Virksomhedsnavn.

7) Virksomhedsadresse (valgfri).

8) Virksomhedens postnummer.

9) Virksomhedens by.

10) Navn på kontaktperson (valgfri).

11) Virksomhedens telefonnummer eller virksomhedens e-mail adresse.

12) Hvordan er jobbet fundet (uopfordret, opslået, via netværk eller blevet kontaktet).

13) Hvordan er jobbet søgt (e-mail/brev, sociale medier, telefonisk, webansøgning, personligt eller andet)

14) Ved andet: Beskrivelse af metode.

15) Angivelse af egne opgaver (valgfri).

16) Dato for opgave (valgfri).

17) Tidspunkt for opgave (valgfri).

18) Borgerens uploadede ansøgning i PDF format, når den forefindes.

19) Borgerens uploadede CV i PDF format, når det forefindes.

Stk. 3. Følgende oplysninger skal registreres og indberettes i forbindelse med anden aktivitetslog:

1) Hvilken type aktivitet.

2) Virksomhedsnavn.

3) virksomhedsadresse (valgfri).

4) Virksomhedens postnummer.

5) Virksomhedens by.

6) Navn på kontaktperson (valgfri).

7) Virksomhedens telefonnummer eller virksomhedens e-mail adresse (valgfrit).

8) Angivelse af egne opgaver (valgfri).

9) Dato for opgave (valgfri).

10) Tidspunkt for opgave (valgfri).

§ 68. Udgifterne til drift, vedligeholdelse og udvikling af den fælles joblog på Jobnet afholdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 2. Arbejdsløshedskasserne afholder hver især udgifterne til integration m.v. til den fælles joblog på Jobnet.

Kapitel 19

Anvendelse og indberetningsmetode

Anvendelse

§ 69. De indberettede data anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings statistiske datavarehus samt af det fælles datagrundlag i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. §§ 32 og 38 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 2. Data på individniveau videregives til andre offentlige myndigheder, herunder Danmarks Statistik.

Registrering og indberetningsmetode

§ 70. Data skal registreres på en sådan måde, at data kan overføres i elektronisk form til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Indberetningen til det fælles datagrundlag sker via den it-funktionalitet, som stilles til rådighed af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 2. Den it-funktionalitet, som er nævnt i stk. 1, skal for oplysninger omfattet af §§ 54 – 57 og kapitel 15 og 16 anvendes ved at benytte at benytte de grænseflader (webservicer), som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet, jf. §§ 6-8, og for oplysninger omfattet af § 53 og kapitel 17 anvendes Arbejdsmarkedsportalen.

Afsnit IV

Digital kommunikation mellem jobcentre og arbejdsløshedskasser

Kapitel 20

Digital kommunikation fra jobcentre til arbejdsløshedskasser

§ 71. Jobcenteret har pligt til at registrere og indberette hændelser og oplysninger, som er nødvendige for arbejdsløshedskassens administration af reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. § 104 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og kapitel 19 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 72. Der skal foretages registrering og indberetning om følgende personkreds:

1) Kontaktgruppe 1: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 1 (a-dagpengemodtagere) samt modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

2) Medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der ansættes i et fleksjob, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der ansættes i et fleksjob, skal der alene ske registrering og indberetning efter § 70.

§ 73. For hændelser, der fremgår af §§ 122 til 126 samt §§ 129 og 130 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal registrering og indberetning ske samme dag eller senest dagen efter, at hændelsen har fundet sted.

§ 74. For hændelser, hvor en person omfattet af § 72 udebliver fra, afslår eller ophører i et tilbud indberettes efter kap. 10 og hændelsen markeres særskilt i beskeden fra det fælles datagrundlag til arbejdsløshedskassen.

§ 75. For hændelser der fremgår af §§ 122 til 125, § 126 for hændelser i forbindelse med manglende medvirken til udarbejdelse eller revision af jobplan samt §§ 129 og 130 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal der indberettes følgende oplysninger:

1) Identifikationsoplysninger for personen.

2) Kommunekode for indberettende kommune.

3) Hændelsesdatoen.

4) Hændelsestypen.

5) Eventuel årsag for hændelsen.

6) Eventuel uddybende kommentar til hændelsen i fritekst.

Stk. 2. For hændelser vedrørende henvisninger af personer med henblik på ansættelse i ordinær beskæftigelse, ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik eller nytteindsats, skal der udover oplysningerne efter stk. 1, indberettes følgende:

1) Identifikationsoplysninger for virksomheden.

2) Oplysninger om jobbet.

Stk. 3. Når personen flytter til en anden kommune, videregiver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplysninger til tilflytningskommunen om fraflytningskommunens henvisninger.

§ 76. Jobcenterets it-system skal være indrettet således, at indberetning automatisk finder sted, når den faktiske hændelse eller oplysning registreres korrekt i det it-system, der anvendes til sagsbehandlingen.

§ 77. De i § 71 omhandlede data skal løbende registreres elektronisk i kommunens administrative systemer, således at registreringerne er i overensstemmelse med bevillings- og udbetalingsoplysningerne for de pågældende personer.

§ 78. De indberettede data anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings statistiske datavarehus samt af det fælles datagrundlag i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. §§ 32 og 38 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 2. Data på individniveau videregives til den pågældende persons arbejdsløshedskasse og andre offentlige myndigheder, herunder Danmarks Statistik.

§ 79. Data skal registreres på en sådan måde, at data kan overføres i elektronisk form til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Indberetningen til det fælles datagrundlag sker via den it-funktionalitet, som stilles til rådighed af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 2. Den it-funktionalitet, som er nævnt i stk. 1, skal anvendes ved at benytte de grænseflader (webservicer), som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet, jf. §§ 6-8.

Kapitel 21

Arbejdsløshedskassens anvendelse af digital kommunikation til udveksling af oplysninger mellem arbejdsløshedskasser, det fælles it-baserede datagrundlag og jobcentre

§ 80. Arbejdsløshedskassen har pligt til registrere og indberette oplysninger efter § 106 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt kapitel 20 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats om egne medlemmer til brug for opdatering af det fælles datagrundlag samt til brug for jobcenterets administration efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og bestemmelser fastsat i medfør af denne lov.

Stk. 2. Oplysningerne skal registreres og indberettes samme dag, som oplysningen kommer til arbejdsløshedskassens kendskab eller foreligger som en afgørelse truffet i arbejdsløshedskassen.

§ 81. Arbejdsløshedskassen har pligt til at modtage og behandle

1) oplysninger om egne medlemmers status i det fælles datagrundlag,

2) jobcenterets underretninger efter kapitel 19 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, og

3) andre aktørers underretninger efter § 5 i bekendtgørelse om andre aktører.

§ 82. Oplysninger efter §§ 76 og 77 udveksles elektronisk via den it-funktionalitet, som stilles til rådighed af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 2. Den it-funktionalitet, som er nævnt i stk. 1, skal anvendes ved enten

1) at benytte de grænseflader (webservicer), som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet, jf. §§ 1-3,

2) at benytte den browserbaserede registreringsløsning i Arbejdsmarkedsportalen, eller

3) filoverførsler via ftp-server.

Stk. 3. Filoverførsel må kun anvendes for oplysninger, hvor Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ikke stiller webservice til rådighed for udvekslingen.

Kapitel 22

Digital kommunikation vedrørende syge- og raskmeldinger for borgere, der bevilges sygedagpenge

§ 83. Kommunen har pligt til at indberette, modtage og behandle følgende oplysninger om syge- og raskmeldinger fra det fælles datagrundlag vedrørende borgere, der bevilges sygedagpenge:

1) Første sygedag.

2) Sidste sygedag.

3) Anmeldelsesdato for en syge- eller raskmelding.

4) Registreringsdato for en syge- eller raskmelding.

5) Den unikke nøgle for den enkelte sygemelding (UUID).

§ 84. Indberetning efter § 83 foretages online ved bevillingen af sygedagpenge. Kommunen foretager samtidig opslag i det fælles datagrundlag for at modtage oplysninger efter § 83.

Stk. 2. Ved opslag efter stk. 1 afleverer kommunens it-system en unik nøgle (UUID) for fraværsforholdet i det fælles datagrundlag.

Stk. 3. Hvis der ikke ved opslaget efter stk. 2 allerede foreligger en raskmelding, modtager kommunens it-system efterfølgende automatisk besked, når der registreres en raskmelding i det fælles datagrundlag.

§ 85. Den digitale kommunikation med det fælles datagrundlag efter §§ 83 og 84 sker via den it-funktionalitet, som stilles til rådighed af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 2. Den it-funktionalitet, som er nævnt i stk. 1, skal anvendes ved at benytte de grænseflader (webservicer), som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet, jf. §§ 6-8.

Afsnit V

Virksomhedsdata

Kapitel 23

Virksomhedsdata

§ 86. Jobcentrets it-system skal kunne modtage følgende oplysninger fra det fælles datagrundlag på tværs af kommunegrænserne, således at data er tilgængelige for jobcentret:

1) Virksomheders brug af ansættelser på særlige vilkår (løntilskud, fleksjob, voksenelever, servicejob og jobrotationsvikarer) samt tilbud om virksomhedspraktik og nytteindsats de seneste to år, således at jobcentret har tilgængelige oplysninger om, på hvilke virksomheder der har været udplaceret borgere i kommunen og på tværs af kommunegrænser.

2) Data om virksomheders stillingsopslag på Jobnet de sidste to år.

§ 87. Data skal kunne modtages ugentligt i det af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering specificerede format eller for oplysninger omfattet af § 82, nr. 1, via de snitflader (webservice), som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet, jf. §§ 6-8.

Afsnit VI

Andre indberetninger

Kapitel 24

Indberetning af uddannelsesoplysninger

§ 88. Undervisningsministeriet indberetter uddannelsesoplysninger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. § 43, stk. 1, nr. 1, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

§ 89. Der indberettes oplysninger om uddannelse for følgende personkreds: Personer i aldersgruppen 15-29 år.

§ 90. For hver person under 30 år indberettes:

1) Identifikationsoplysninger for personen, der deltager i uddannelsen.

2) Uddannelseskode til identifikation af uddannelsen.

3) Start- og sluttidspunkt for uddannelsen.

4) Statuskode for uddannelsen, herunder om der er risiko for afbrydelse af uddannelsen, om uddannelsen er tilmeldt, afbrudt eller igangværende eller afsluttet.

§ 91. De indberettede data anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings statistiske datavarehus samt af det fælles datagrundlag i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. §§ 32 og 38 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 2. Data på individniveau om uddannelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings fælles datagrundlag, jf. § 42, stk. 2,i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. videregives for så vidt angår egne borgere til kommunerne.

Kapitel 25

Indberetning af sundhedsoplysninger

§ 92. Statens Serum Institut indberetter sundhedsoplysninger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. § 43, stk. 1, nr. 5, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

§ 93. Der indberettes sundhedsoplysninger om følgende personkreds: Personer i aldersgruppen 15-64 år, som er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2 eller modtager kontanthjælp og er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

§ 94. For hver person indberettes:

1) Fra landspatientregistret og psykiatriregistret: Identifikationsoplysninger for personen, samt alle kontakter med sygehusvæsenet med start og slutdato og tilhørende diagnose.

2) Fra sygesikringsregistret: Identifikationsoplysninger for personen, samt alle kontakter til praktiserende læge og speciallæge, fordelt på specialer samt tidspunktet for kontakten.

3) Fra Det nationale alkoholbehandlingsregister og registret over stofmisbrugere i behandling: Identifikationsoplysninger for personen, samt start og slutdato for behandlingen samt behandlingstype.

§ 95. De indberettede data anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til analyse og statistikformål i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering statistiske datavarehus, jf. § 38 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Afsnit VII

Ikrafttræden

Kapitel 26

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 96. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. marts 2015, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Indberetning efter § 39, stk. 7 og 8, kan ske fra 23. marts 2015 og skal senest påbegyndes 29. juni 2015.

Stk. 3. Indberetning efter kapitel 12 kan ske fra 23. marts 2015 og skal senest påbegyndes 11. januar 2016.

Stk. 4. Registrering og indberetning efter § 15, nr. 27, § 17, stk. 9, § 19, nr. 26, § 24, nr. 23, § 24, nr. 23, § 29, nr. 4, § 32, nr. 26, § 33, stk. 3, 2. pkt., § 37, stk. 1, nr. 6, § 38, nr. 26, § 43, stk. 2, § 44, stk. 1, nr. 4, træder i kraft 29. juni 2015.

Stk. 5. Registrering og indberetning efter § 39, stk. 4, nr. 6 og 7, § 39, stk. 5, nr. 7, og kapitel 15,16 og 18 træder i kraft 1. juli 2015.

Stk. 6. Tilslutningsaftaler, jf. § 6, stk. 1, indgået mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen og den dataansvarlige aftager finder anvendelse indtil aftalen opsiges eller indtil en ny tilslutningsaftale indgås mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og den dataansvarlige aftager.

Stk. 7. Bekendtgørelse nr. 1594 af 23. december 2014 om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen ophæves, jf. dog stk. 8.

Stk. 8. Kapitel 25 i bekendtgørelse nr. 1594 af 23. december 2014 om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen finder anvendelse indtil 31. marts 2015.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 20. marts 2015

Morten Binder

/ Klaus Henrik Langager


Bilag 1

Fravær og fritagelser

Skemaerne i dette bilag angiver hvilke årsager til fravær, fritagelser og periodiske forhold, der skal registreres og indberettes for de enkelte kontaktgrupper alt efter hvilken matchgruppe/visitationsgruppe en person befinder sig i.

Hjemlen til, at en person kan være omfattet af et fravær, en fritagelse eller et periodisk forhold findes i følgende love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Lov om aktiv socialpolitik.

Lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven).

Lov om sygedagpenge (sygedagpengeloven).

Samt i bekendtgørelser udstedt i medfør af de nævnte love.

Skemaet indeholder endvidere forhold, der udelukkende er administrative.

Årsag til fravær eller fritagelse m.v.
Skal registreres for følgende grupper
Midlertidigt arbejde
Kontaktgruppe 1:
Dagpengemodtagere og modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Kontaktgruppe 2:
Kontanthjælpsmodtagere (I visitationsgruppen jobparat)
Kontaktgruppe 8:
Tilmeldt uden ydelse
Dele af kontaktgruppe 12:
Modtagere af uddannelseshjælp som er i visitationsgruppen åbenlyst uddannelsesparat.
Kontaktgruppe 14:
Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 6 (personer under folkepensionsalderen med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet (førtidspensionister)).
Kontaktgruppe 15:
Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 8 (personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til).
Kontaktgruppe 16: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 9 (personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats og som ikke modtager en forsørgelsesydelse).
Kontaktgruppe 17: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr.10 (personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven).
Kontaktgruppe 18: Personer omfattet af integrationsloven § 16, stk. 3 og § 23, stk. 5 (selvforsørgende nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke modtager kontanthjælp. Derudover nytilkomne, som modtager Statens Uddannelsesstøtte (SU) eller som forsørges af andre eller sig selv, fx pga. formue).
Kontaktgruppe 19: Personer omfattet af integrationsloven § 21 (personer, der er omfattet af integrationslovens 24 c, stk. 2, jf. § 24 f og § 23, stk. 5 og som ikke er omfattet af kontaktgruppe 18).
Kontaktgruppe 20: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 9 b (mentor), §§ 74, 76, 77 og 100 (modtager hjælpemidler), §§ 99 eller 102 (beskæftigede, der modtager indsats efter §§ 99 eller 102), eller modtager personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv samt beskæftigede flygtninge eller familiesammenførte udlændinge, der forsørger sig selv gennem beskæftigelse, og som efter Integrationsloven § 16, stk. 3 har pligt til danskuddannelse jf. § 21og som ikke er omfattet af en af de øvrige kontaktgrupper efter § 15.
Kontaktgruppe 21: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 98 c – 98 g (Personer, der har uddannelsesaftale som voksen – voksenelev)
Kontaktgruppe 22:
Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 98 a – 98 b (personer, der er ansat som jobrotationsvikar)
Kontaktgruppe 23:
Personer omfattet af lov om seniorjob (personer, der er ansat i seniorjob efter lov om seniorjob)
Borgerligt ombud
Kontaktgruppe 1:
Dagpengemodtagere og modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Kontaktgruppe 2:
Kontanthjælpsmodtagere (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 3:
Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 4 og 5:
Revalidender og Forrevalidender (I Matchgruppe 1/2)
Kontaktgruppe 6:
Sygedagpengemodtagere (personer, der er blevet sygedagpengemodtagere før 5. januar 2015)
Kontaktgruppe 7:
Fleksvisiterede (I Matchgruppe 1/2/3)
Kontaktgruppe 8:
Tilmeldt uden ydelse
Kontaktgruppe 10:
Ansatte i fleksjob
Kontaktgruppe 11:
Modtagere af ressourceforløbsydelse
Kontaktgruppe 12:
Modtagere af uddannelseshjælp (I visitationsgruppe åbenlyst uddannelsesparat, uddannelsesparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 13:
Personer i jobafklaring som modtager ressourceforløbsydelse
 
Kontaktgruppe 14:
Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 6 (personer under folkepensionsalderen med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet (førtidspensionister)).
Kontaktgruppe 15:
Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 8 (personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til).
Kontaktgruppe 16: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 9 (personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats og som ikke modtager en forsørgelsesydelse).
Kontaktgruppe 17: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr.10 (personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven).
Kontaktgruppe 18: Personer omfattet af integrationsloven § 16, stk. 3 og § 23, stk. 5 (selvforsørgende nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke modtager kontanthjælp. Derudover nytilkomne, som modtager Statens Uddannelsesstøtte (SU) eller som forsørges af andre eller sig selv, fx pga. formue).
Kontaktgruppe 19: Personer omfattet af integrationsloven § 21 (personer, der er omfattet af integrationslovens 24 c, stk. 2, jf. § 24 f og § 23, stk. 5 og som ikke er omfattet af kontaktgruppe 18).
Kontaktgruppe 20: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 9 b (mentor), §§ 74, 76, 77 og 100 (modtager hjælpemidler), §§ 99 eller 102 (beskæftigede, der modtager indsats efter §§ 99 eller 102), eller modtager personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv samt beskæftigede flygtninge eller familiesammenførte udlændinge, der forsørger sig selv gennem beskæftigelse, og som efter Integrationsloven § 16, stk. 3 har pligt til danskuddannelse jf. § 21og som ikke er omfattet af en af de øvrige kontaktgrupper efter § 15.
Kontaktgruppe 21: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 98 c – 98 g (Personer, der har uddannelsesaftale som voksen – voksenelev)
Kontaktgruppe 22:
Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 98 a – 98 b (personer, der er ansat som jobrotationsvikar)
Kontaktgruppe 23:
Personer omfattet af lov om seniorjob (personer, der er ansat i seniorjob efter lov om seniorjob)
Kontaktgruppe 24:
Sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse
 
Kontaktgruppe 25:
Sygedagpengemodtagere fra ledighed
Barsel (max 14 dage)
Kontaktgruppe 1:
Dagpengemodtagere og modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Kontaktgruppe 2:
Kontanthjælpsmodtagere (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 3:
Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 4 og 5:
Revalidender og Forrevalidender (I Matchgruppe 1/2)
Kontaktgruppe 7:
Fleksvisiterede (I Matchgruppe 1/2/3)
Kontaktgruppe 8:
Tilmeldt uden ydelse
Kontaktgruppe 10:
Ansatte i fleksjob
Kontaktgruppe 11:
Modtagere af ressourceforløbsydelse
Kontaktgruppe 12:
Modtagere af uddannelseshjælp (I visitationsgruppe åbenlyst uddannelsesparat, uddannelsesparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 13:
Personer i jobafklaring som modtager ressourceforløbsydelse
Kontaktgruppe 14:
Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 6 (personer under folkepensionsalderen med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet (førtidspensionister)).
Kontaktgruppe 15:
Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 8 (personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til).
Kontaktgruppe 16: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 9 (personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats og som ikke modtager en forsørgelsesydelse).
Kontaktgruppe 17: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr.10 (personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven).
Kontaktgruppe 18: Personer omfattet af integrationsloven § 16, stk. 3 og § 23, stk. 5 (selvforsørgende nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke modtager kontanthjælp. Derudover nytilkomne, som modtager Statens Uddannelsesstøtte (SU) eller som forsørges af andre eller sig selv, fx pga. formue).
Kontaktgruppe 19: Personer omfattet af integrationsloven § 21 (personer, der er omfattet af integrationslovens 24 c, stk. 2, jf. § 24 f og § 23, stk. 5 og som ikke er omfattet af kontaktgruppe 18).
Kontaktgruppe 20: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 9 b (mentor), §§ 74, 76, 77 og 100 (modtager hjælpemidler), §§ 99 eller 102 (beskæftigede, der modtager indsats efter §§ 99 eller 102), eller modtager personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv samt beskæftigede flygtninge eller familiesammenførte udlændinge, der forsørger sig selv gennem beskæftigelse, og som efter Integrationsloven § 16, stk. 3 har pligt til danskuddannelse jf. § 21og som ikke er omfattet af en af de øvrige kontaktgrupper efter § 15.
Kontaktgruppe 21: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 98 c – 98 g (Personer, der har uddannelsesaftale som voksen – voksenelev)
Kontaktgruppe 22:
Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 98 a – 98 b (personer, der er ansat som jobrotationsvikar)
Kontaktgruppe 23:
Personer omfattet af lov om seniorjob (personer, der er ansat i seniorjob efter lov om seniorjob)
Under 18 og uden forældre med forsørgelsespligt
Kontaktgruppe 2:
Kontanthjælpsmodtagere (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 12:
Modtagere af uddannelseshjælp (I visitationsgruppe åbenlyst uddannelsesparat, uddannelsesparat og aktivitetsparat)
Kan ikke få førtidspension eller folkepension
Kontaktgruppe 2:
Kontanthjælpsmodtagere (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 12:
Modtagere af uddannelseshjælp (I visitationsgruppe åbenlyst uddannelsesparat, uddannelsesparat og aktivitetsparat)
Barsel
Kontaktgruppe 2:
Kontanthjælpsmodtagere (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 3:
Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 4 og 5:
Revalidender og Forrevalidender (I Matchgruppe 1/2)
Kontaktgruppe 7:
Fleksvisiterede (I Matchgruppe 1/2/3)
Kontaktgruppe 10:
Ansatte i fleksjob
Kontaktgruppe 11:
Modtagere af ressourceforløbsydelse
Kontaktgruppe 12:
Modtagere af uddannelseshjælp (I visitationsgruppe åbenlyst uddannelsesparat, uddannelsesparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 13:
Personer i jobafklaring som modtager ressourceforløbsydelse
Kontaktgruppe 14:
Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 6 (personer under folkepensionsalderen med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet (førtidspensionister)).
Kontaktgruppe 15:
Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 8 (personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til).
Kontaktgruppe 16: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 9 (personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats og som ikke modtager en forsørgelsesydelse).
Kontaktgruppe 17: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr.10 (personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven).
Kontaktgruppe 18: Personer omfattet af integrationsloven § 16, stk. 3 og § 23, stk. 5 (selvforsørgende nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke modtager kontanthjælp. Derudover nytilkomne, som modtager Statens Uddannelsesstøtte (SU) eller som forsørges af andre eller sig selv, fx pga. formue).
Kontaktgruppe 19: Personer omfattet af integrationsloven § 21 (personer, der er omfattet af integrationslovens 24 c, stk. 2, jf. § 24 f og § 23, stk. 5 og som ikke er omfattet af kontaktgruppe 18).
Kontaktgruppe 20: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 9 b (mentor), §§ 74, 76, 77 og 100 (modtager hjælpemidler), §§ 99 eller 102 (beskæftigede, der modtager indsats efter §§ 99 eller 102), eller modtager personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv samt beskæftigede flygtninge eller familiesammenførte udlændinge, der forsørger sig selv gennem beskæftigelse, og som efter Integrationsloven § 16, stk. 3 har pligt til danskuddannelse jf. § 21og som ikke er omfattet af en af de øvrige kontaktgrupper efter § 15.
Kontaktgruppe 21: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 98 c – 98 g (Personer, der har uddannelsesaftale som voksen – voksenelev)
Kontaktgruppe 22:
Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 98 a – 98 b (personer, der er ansat som jobrotationsvikar)
Kontaktgruppe 23:
Personer omfattet af lov om seniorjob (personer, der er ansat i seniorjob efter lov om seniorjob)
Ferie (uden ydelse)
Kontaktgruppe 1:
Dagpengemodtagere og modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Kontaktgruppe 2:
Kontanthjælpsmodtagere (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 3:
Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 4 og 5:
Revalidender og Forrevalidender (I Matchgruppe 1/2)
Kontaktgruppe 7:
Fleksvisiterede (I Matchgruppe 1/2/3)
Kontaktgruppe 8:
Tilmeldt uden ydelse
Kontaktgruppe 10:
Ansatte i fleksjob
Kontaktgruppe 11:
Modtagere af ressourceforløbsydelse
Kontaktgruppe 12:
Modtagere af uddannelseshjælp (I visitationsgruppe åbenlyst uddannelsesparat, uddannelsesparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 13:
Personer i jobafklaring som modtager ressourceforløbsydelse
Kontaktgruppe 14:
Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 6 (personer under folkepensionsalderen med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet (førtidspensionister)).
Kontaktgruppe 15:
Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 8 (personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til).
Kontaktgruppe 16: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 9 (personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats og som ikke modtager en forsørgelsesydelse).
Kontaktgruppe 17: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr.10 (personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven).
Kontaktgruppe 18: Personer omfattet af integrationsloven § 16, stk. 3 og § 23, stk. 5 (selvforsørgende nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke modtager kontanthjælp. Derudover nytilkomne, som modtager Statens Uddannelsesstøtte (SU) eller som forsørges af andre eller sig selv, fx pga. formue).
Kontaktgruppe 19: Personer omfattet af integrationsloven § 21 (personer, der er omfattet af integrationslovens 24 c, stk. 2, jf. § 24 f og § 23, stk. 5 og som ikke er omfattet af kontaktgruppe 18).
Kontaktgruppe 20: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 9 b (mentor), §§ 74, 76, 77 og 100 (modtager hjælpemidler), §§ 99 eller 102 (beskæftigede, der modtager indsats efter §§ 99 eller 102), eller modtager personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv samt beskæftigede flygtninge eller familiesammenførte udlændinge, der forsørger sig selv gennem beskæftigelse, og som efter Integrationsloven § 16, stk. 3 har pligt til danskuddannelse jf. § 21og som ikke er omfattet af en af de øvrige kontaktgrupper efter § 15.
Kontaktgruppe 21: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 98 c – 98 g (Personer, der har uddannelsesaftale som voksen – voksenelev)
Kontaktgruppe 22:
Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 98 a – 98 b (personer, der er ansat som jobrotationsvikar)
Kontaktgruppe 23:
Personer omfattet af lov om seniorjob (personer, der er ansat i seniorjob efter lov om seniorjob)
Ferie med ydelse
Kontaktgruppe 2:
Kontanthjælpsmodtagere (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 3:
Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 4 og 5:
Revalidender og Forrevalidender (I Matchgruppe 1 og 2)
Kontaktgruppe 7:
Fleksvisiterede (I Matchgruppe 1/2/3)
Kontaktgruppe 11:
Modtagere af ressourceforløbsydelse
Kontaktgruppe 12:
Modtagere af uddannelseshjælp (I visitationsgruppe åbenlyst uddannelsesparat, uddannelsesparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 13:
Personer i jobafklaring som modtager ressourceforløbsydelse
Sygdom - sygemelding
Kontaktgruppe 1:
Dagpengemodtagere og modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Kontaktgruppe 2:
Kontanthjælpsmodtagere (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 3:
Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 4 og 5:
Revalidender og Forrevalidender (I Matchgruppe 1/2)
Kontaktgruppe 7:
Fleksvisiterede (I Matchgruppe 1/2/3)
Kontaktgruppe 8:
Tilmeldt uden ydelse
Kontaktgruppe 10:
Ansatte i fleksjob
Kontaktgruppe 11:
Modtagere af ressourceforløbsydelse
Kontaktgruppe 12:
Modtagere af uddannelseshjælp (I visitationsgruppe åbenlyst uddannelsesparat, uddannelsesparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 13:
Personer i jobafklaring som modtager ressourceforløbsydelse
Kontaktgruppe 14:
Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 6 (personer under folkepensionsalderen med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet (førtidspensionister)).
Kontaktgruppe 15:
Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 8 (personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til).
Kontaktgruppe 16: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 9 (personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats og som ikke modtager en forsørgelsesydelse).
Kontaktgruppe 17: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr.10 (personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven).
Kontaktgruppe 18: Personer omfattet af integrationsloven § 16, stk. 3 og § 23, stk. 5 (selvforsørgende nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke modtager kontanthjælp. Derudover nytilkomne, som modtager Statens Uddannelsesstøtte (SU) eller som forsørges af andre eller sig selv, fx pga. formue).
Kontaktgruppe 19: Personer omfattet af integrationsloven § 21 (personer, der er omfattet af integrationslovens 24 c, stk. 2, jf. § 24 f og § 23, stk. 5 og som ikke er omfattet af kontaktgruppe 18).
Kontaktgruppe 20: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 9 b (mentor), §§ 74, 76, 77 og 100 (modtager hjælpemidler), §§ 99 eller 102 (beskæftigede, der modtager indsats efter §§ 99 eller 102), eller modtager personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv samt beskæftigede flygtninge eller familiesammenførte udlændinge, der forsørger sig selv gennem beskæftigelse, og som efter Integrationsloven § 16, stk. 3 har pligt til danskuddannelse jf. § 21og som ikke er omfattet af en af de øvrige kontaktgrupper efter § 15.
Kontaktgruppe 21: Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 98 c – 98 g (Personer, der har uddannelsesaftale som voksen – voksenelev)
Kontaktgruppe 22:
Personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 98 a – 98 b (personer, der er ansat som jobrotationsvikar)
Kontaktgruppe 23:
Personer omfattet af lov om seniorjob (personer, der er ansat i seniorjob efter lov om seniorjob)
Sygdom – helbred forværres ved arbejde
(for kontaktgruppe 12 også ved uddannelse)
Kontaktgruppe 2:
Kontanthjælpsmodtagere (I visitationsgruppe jobparat)
Kontaktgruppe 3:
Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram (I visitationsgruppe jobparat)
Kontaktgruppe 7:
Fleksvisiterede (I Matchgruppe 1)
Kontaktgruppe 12:
Modtagere af uddannelseshjælp (I visitationsgruppe åbenlyst uddannelsesparat)
Sygdom – Helbred forværres ved aktivering
Kontaktgruppe 2:
Kontanthjælpsmodtagere (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 3:
Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 4 og 5:
Revalidender og Forrevalidender (I Matchgruppe 1/2)
Kontaktgruppe 7:
Fleksvisiterede (I Matchgruppe 1/2)
Kontaktgruppe 11:
Modtagere af ressourceforløbsydelse
Kontaktgruppe 12:
Modtagere af uddannelseshjælp (I visitationsgruppe åbenlyst uddannelsesparat, uddannelsesparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 13:
Personer i jobafklaring som modtager ressourceforløbsydelse
Arbejdet delvist genoptaget jf. sygedagpengelovens § 13 b, stk. 4, nr. 1.
Kontaktgruppe 6:
Sygedagpengemodtagere (personer, der er blevet sygedagpengemodtagere før 5. januar 2015)
Kontaktgruppe 24:
Sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse
Kontaktgruppe 25:
Sygedagpengemodtagere fra ledighed
Sygdommen forhindrer individuel samtale (Personligt fremmøde) jf. sygedagpengelovens § 13 b, stk. 3.
Kontaktgruppe 6:
Sygedagpengemodtagere (personer, der er blevet sygedagpengemodtagere før 5. januar 2015)
Kontaktgruppe 24:
Sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse
Kontaktgruppe 25:
Sygedagpengemodtagere fra ledighed
Opfølgning uden kontakt, jf. sygedagpengelovens § 13 b, stk. 5, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 18, stk. 5
& § 73a, stk. 5 (Standby)
Kontaktgruppe 6:
Sygedagpengemodtagere (personer, der er blevet sygedagpengemodtagere før 5. januar 2015)
Kontaktgruppe 2:
Kontanthjælpsmodtagere (I visitationsgruppe aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 3:
Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram (I visitationsgruppe aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 4 og 5:
Revalidender og Forrevalidender (I Matchgruppe 2)
Kontaktgruppe 7:
Fleksvisiterede (I Matchgruppe 2/3)
Kontaktgruppe 12:
Modtagere af uddannelseshjælp (I visitationsgruppe uddannelsesparat, aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 13:
Personer i jobafklaring som modtager ressourceforløbsydelse
Kontaktgruppe 24:
Sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse
Kontaktgruppe 25:
Sygedagpengemodtagere fra ledighed
Deltidsbeskæftigelse (over 20 timer/uge)
Kontaktgruppe 1:
Dagpengemodtagere og modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse
På vej i job
(inden for 6 uger).
Kontaktgruppe 1:
Dagpengemodtagere og modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Kontaktgruppe 2:
Kontanthjælpsmodtagere (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 3:
Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 6:
Sygedagpengemodtagere (personer, der er blevet sygedagpengemodtagere før 5. januar 2015)
Kontaktgruppe 7:
Fleksvisiterede (I Matchgruppe 1/2/3)
Ansættelse inden for 4 uger
Kontaktgruppe 4 og 5:
Revalidender og Forrevalidender (I Matchgruppe 1/2)
Barsel inden for 6 uger.
Kontaktgruppe 1:
Dagpengemodtagere og modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Kontaktgruppe 2:
Kontanthjælpsmodtagere (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 3:
Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 7:
Fleksvisiterede (I Matchgruppe 1/2/3)
Kontaktgruppe 10:
Ansatte i fleksjob
Barsel inden for 4 uger
Kontaktgruppe 4 og 5:
Revalidender og Forrevalidender (I Matchgruppe 1/2)
På vej til efterløn/fleksydelse (inden for 6 uger).
Kontaktgruppe 1:
Dagpengemodtagere og modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Kontaktgruppe 2:
Kontanthjælpsmodtagere (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 3:
Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 7:
Fleksvisiterede (I Matchgruppe 1/2/3)
Kontaktgruppe 10:
Ansatte i fleksjob
På vej til pension (folkepension) (inden for 6 uger).
Kontaktgruppe 1:
Dagpengemodtagere og modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Kontaktgruppe 2:
Kontanthjælpsmodtagere (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 3:
Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 7:
Fleksvisiterede (I Matchgruppe 1/2/3)
Kontaktgruppe 10:
Ansatte i fleksjob
Arbejdsfordeling, vejrlig ell. materialemangel
Kontaktgruppe 1:
Dagpengemodtagere og modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Kontaktgruppe 2:
Kontanthjælpsmodtagere (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 3:
Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 7:
Fleksvisiterede (I Matchgruppe 1/2/3)
Kontaktgruppe 10:
Ansatte i fleksjob
Fritagelse for rådighed under deltagelse i tilbud
Kontaktgruppe 1:
Dagpengemodtagere og modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Kontaktgruppe 2:
Kontanthjælpsmodtagere (I visitationsgruppe jobparat)
Kontaktgruppe 3:
Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram (I visitationsgruppe jobparat)
Kontaktgruppe 12:
Modtagere af uddannelseshjælp (I visitationsgruppe åbenlyst uddannelsesparat)
Pasning af egne børn
Kontaktgruppe 2:
Kontanthjælpsmodtagere (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 3:
Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 4 og 5:
Revalidender og Forrevalidender (I Matchgruppe 1/2)
Kontaktgruppe 7:
Fleksvisiterede (I Matchgruppe 1/2)
Kontaktgruppe 11:
Modtagere af ressourceforløbsydelse
Kontaktgruppe 12:
Modtagere af uddannelseshjælp (I visitationsgruppe åbenlyst uddannelsesparat, uddannelsesparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 13:
Personer i jobafklaring som modtager ressourceforløbsydelse
Pasning af syge m. v
Kontaktgruppe 2:
Kontanthjælpsmodtagere (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 3:
Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 4 og 5:
Revalidender og Forrevalidender (I Matchgruppe 1/2)
Kontaktgruppe 7:
Fleksvisiterede (I Matchgruppe 1/2)
Kontaktgruppe 11:
Modtagere af ressourceforløbsydelse
Kontaktgruppe 12:
Modtagere af uddannelseshjælp (I visitationsgruppe åbenlyst uddannelsesparat, uddannelsesparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 13:
Personer i jobafklaring som modtager ressourceforløbsydelse
Værnepligt
Kontaktgruppe 2:
Kontanthjælpsmodtagere (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 4 og 5:
Revalidender og Forrevalidender (I Matchgruppe 1/2)
Kontaktgruppe 7:
Fleksvisiterede (I Matchgruppe 1/2)
Kontaktgruppe 11:
Modtagere af ressourceforløbsydelse
Kontaktgruppe 12:
Modtagere af uddannelseshjælp (I visitationsgruppe åbenlyst uddannelsesparat, uddannelsesparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 13:
Personer i jobafklaring som modtager ressourceforløbsydelse
Særlig øvrige for personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 3 og 12, og Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram i Matchgruppe 2
(samt i visse tilfælde Fleksvisiterede, Revalidender og forrevalidender)
Kontaktgruppe 2:
Kontanthjælpsmodtagere (I visitationsgruppe aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 3:
Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram (I visitationsgruppe aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 4 og 5:
Revalidender og Forrevalidender (I Matchgruppe 1/2)
Kontaktgruppe 7: Fleksvisiterede (I Matchgruppe 2)
Kontaktgruppe 11:
Modtagere af ressourceforløbsydelse
Kontaktgruppe 12:
Modtagere af uddannelseshjælp (I visitationsgruppe uddannelsesparat, aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 13:
Personer i jobafklaring som modtager ressourceforløbsydelse
Selvvalgt uddannelse (deltid)
Inkluderer også 6 ugers jobrettet uddannelse.
Kontaktgruppe 1:
Dagpengemodtagere
Kontaktgruppe 7:
Fleksvisiterede (I Matchgruppe 1/2/3)
Selvvalgt uddannelse (fuldtid)
Inkluderer også 6 ugers jobrettet uddannelse.
Kontaktgruppe 1:
Dagpengemodtagere
Kontaktgruppe 7:
Fleksvisiterede (I Matchgruppe 1/2/3)
Seniorjob
Kontaktgruppe 8:
Tilmeldt uden ydelse
Uddannelse
Kontaktgruppe 1:
Dagpengemodtagere og modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Når en ledig dagpengemodtager deltager i fx førstehjælpskursus på eget initiativ - fritager ikke for noget.
Kontaktgruppe 2:
Kontanthjælpsmodtagere (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat)
Kan evt. anvendes ved uddannelse, der falder under bekendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp og starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde – hvis der ikke er tale om et tilbud - fritager ikke for noget.
Kontaktgruppe 3:
Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat) - fritager ikke for noget
Kontaktgruppe 12:
Modtagere af uddannelseshjælp (I visitationsgruppe åbenlyst uddannelsesparat, uddannelsesparat og aktivitetsparat)
Omfattet af kontantydelse
Personer der har mistet deres dagpengeret eller ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse:
NB: Skal være i registreret i kontaktgruppe 2 i visitationsgruppen jobparat.
Kan også registres for personer i kontaktgruppe 1 (dagpengemodtagere) med startdato dagen efter udløb af dagpengeret eller ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse.
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
Kontaktgruppe 2:
Kontanthjælpsmodtagere (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 3:
Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram (I visitationsgruppe jobparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 4 og 5:
Revalidender og Forrevalidender (I Matchgruppe 1/2)
Kontaktgruppe 11:
Modtagere af ressourceforløbsydelse
Kontaktgruppe 12:
Modtagere af uddannelseshjælp (I visitationsgruppe åbenlyst uddannelsesparat, uddannelsesparat og aktivitetsparat)
Kontaktgruppe 13:
Personer i jobafklaring som modtager ressourceforløbsydelse
Ophold i udlandet uden ydelse (sygedagpengemodtagere)
Kontaktgruppe 6:
Sygedagpengemodtagere (personer, der er blevet sygedagpengemodtagere før 5. januar 2015)
Kontaktgruppe 24:
Sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse
Kontaktgruppe 25:
Sygedagpengemodtagere fra ledighed
Fritaget for joblog
Kontaktgruppe 7:
Fleksjobvisiterede (I Matchgruppe 1/2/3)