Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af momsloven1)

(Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter og lign. sendt fra lande uden for EU og bemyndigelse til lempelse og fritagelse vedrørende faktureringspligt)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013, som ændret senest ved § 19 i lov nr. 1532 af 27. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 36, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., udgår »samt magasiner, tidsskrifter og lignende, der efter trykning i et EU-land sendes ud af EU for derfra at blive forsendt til privatpersoner i Danmark«.

2. I § 36, stk. 1, nr. 3, indsættes efter 2. pkt.:

»Afgiftsfritagelsen i forbindelse med postordresalg omfatter ikke dansksprogede magasiner, tidsskrifter og lign., der sendes til Danmark fra lande uden for EU, samt magasiner, tidsskrifter og lign., der efter trykning i et EU-land sendes ud af EU for derfra at blive sendt til Danmark.«

3. I § 52 a indsættes som stk. 10 og 11:

»Stk. 10. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om lempelse af faktureringspligt efter denne lov.

Stk. 11. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om fritagelse for faktureringspligt for virksomheder, der er tilmeldt særordningen i kapitel 16.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2015, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 3, træder i kraft den 1. april 2015.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. marts 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Benny Engelbrecht

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.