Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer for busterminaler m.v.

I medfør af § 28 b i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 11. april 2010, som ændret ved lov nr. 745 af 25. juni 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 11 i bekendtgørelse nr. 17 af 14. januar 2015 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter:

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser, der er nødvendige for at anvende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004.

Stk. 2. Trafikstyrelsen behandler klager i henhold til forordningen nævnt i stk. 1, der ikke kan behandles af Ankenævnet for Bus, Tog og Metro.

Stk. 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Forordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004.

2) Transportør: En fysisk eller juridisk person, dog ikke en rejsearrangør, rejseagent eller billetudsteder, som tilbyder offentligheden befordring i form af rutekørsel eller lejlighedsvise kørsler.

3) Billetudsteder: Enhver formidler, som indgår befordringskontrakter på vegne af en transportør.

4) Rejseagent: Enhver formidler, som indgår befordringskontrakter på vegne af en passager.

5) Rejsearrangør: Arrangør eller formidler som omhandlet i artikel 2, nr. 2 og 3, i Rådets direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure, dog ikke transportøren.

6) Handicappet eller bevægelseshæmmet: En person, hvis bevægelighed i forbindelse med benyttelsen af transportmidler er nedsat på grund af et fysisk handicap (sensorisk eller bevægelsesmæssigt, permanent eller midlertidigt), mentalt handicap eller nedsat funktionsevne af andre årsager eller på grund af alder, og hvis situation kræver passende opmærksomhed og tilpasning af de ydelser, alle passagerer har adgang til, efter den pågældendes særlige behov.

7) Terminal: En bemandet busterminal, hvor der i henhold til den fastlagte rute er planlagt rutekørsel med stop til passagerers på- og udstigning, udstyret med faciliteter såsom indtjekningsskranke, ventesal eller billetkontor.

8) Forvaltningsorgan for en busterminal: En forvaltningsenhed, der er ansvarlig for forvaltningen af en udpeget terminal.

9) Aflysning: En tidligere planlagt rutekørsel, som ikke gennemføres.

10) Forsinkelse: Forskellen mellem det tidspunkt, rutekørslen var planlagt til at afgå ifølge den offentliggjorte køreplan, og dens faktiske afgangstidspunkt.

§ 2. Klage over manglende opfyldelse af en transportørs eller et forvaltningsorgan for en busterminals forpligtelser til ikke-diskrimination af passagerer, herunder særligt passagerer med handicap og bevægelseshæmmede passagerer, samt passagerers rettigheder i tilfælde af forsinkelse og aflysning m.v. i medfør af forordningen, indgives til henholdsvis transportøren eller forvaltningsorganet for en busterminal.

Stk. 2. Klage over transportørens eller forvaltningsorganet for en busterminals behandling af klage efter stk. 1 kan indbringes for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. Såfremt Ankenævnet for Bus, Tog og Metro ikke har kompetence til at behandle klagen, oversender Ankenævnet for Bus, Tog og Metro klagen til Trafikstyrelsen, jf. § 1, stk. 2.

Stk. 3. Transportøren eller forvaltningsorganet for en busterminal skal, hvis klager ikke får medhold i klage efter stk. 1, gøre klager bekendt med, at klage kan indbringes for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, jf. stk. 2.

§ 3. Klage over manglende opfyldelse af billetudstederes, rejseagenters eller rejsearrangørers forpligtelser efter forordningen indgives til henholdsvis billetudstederen, rejseagenten eller rejsearrangøren.

Stk. 2. Klage over billetudstederens, rejseagentens eller rejsearrangørens behandling af klage efter stk. 1 kan indbringes for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. Såfremt Ankenævnet for Bus, Tog og Metro ikke har kompetence til at behandle klagen, oversender Ankenævnet for Bus, Tog og Metro klagen til Trafikstyrelsen, jf. § 1, stk. 2.

Stk. 3. Billetudstederen, rejseagenten eller rejsearrangøren skal, hvis klager ikke får medhold i klage efter stk. 1, gøre klager bekendt med, at klage kan indbringes for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, jf. stk. 2.

§ 4. Trafikstyrelsen fører på eget initiativ eller efter klage tilsyn med transportørers og forvaltningsorganer for busterminalers overholdelse af forordningen.

Stk. 2. Trafikstyrelsen kan efter behov foretage fysiske inspektioner på den enkelte terminal. Inspektioner kan være uanmeldte.

Stk. 3. Hvor Trafikstyrelsen konstaterer, at forordningen ikke overholdes, kan Trafikstyrelsen afgive en vejledende udtalelse til den transportør, det forvaltningsorgan for busterminaler, den billetudsteder, den rejseagent eller den rejsearrangør, som sagen vedrører. Den vejledende udtalelse indeholder Trafikstyrelsens retsopfattelse, samt hvad den pågældende efter Trafikstyrelsens opfattelse på grundlag af gældende ret har pligt til at gøre.

Stk. 4. Efterlever transportøren, forvaltningsorganet for busterminaler, billetudstederen, rejseagenten eller rejsearrangøren ikke Trafikstyrelsens vejledende udtalelse, herunder iværksætter eventuelle forbedringer eller udbetaler eventuel kompensation, inden for 8 uger, og er overtrædelsen efter Trafikstyrelsens vurdering tilstrækkelig grov, kan Trafikstyrelsen indgive politianmeldelse mod den pågældende.

§ 5. Vejledende udtalelser afgivet af Trafikstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan i medfør af § 31 i bekendtgørelse nr. 17 af 14. januar 2015 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2015.

Trafikstyrelsen, den 26. marts 2015

Carsten Falk Hansen

/ Niels Remmer