Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Krav om brug af digital selvbetjening
Kapitel 3 Krav om brug af papirbaseret ansøgningsskema
Kapitel 4 Ikrafttrædelse m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om obligatorisk brug af ansøgningsskemaer eller digital selvbetjening ved indgivelse af ansøgning til Udlændingestyrelsen

I medfør af § 9 g, stk. 1, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på ansøgninger efter udlændingeloven eller udlændingebekendtgørelsen, der indgives til Udlændingestyrelsen, jf. § 2 og § 5.

Kapitel 2

Krav om brug af digital selvbetjening

§ 2. En ansøgning skal indgives ved anvendelse af den digitale ansøgningsløsning, som Udlændingestyrelsen stiller til rådighed (digital selvbetjening), i følgende tilfælde:

1) Ansøgning om forlængelse af en tidsbegrænset opholdstilladelse til en familiesammenført ægtefælle eller samlever, jf. udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, og § 9 c, stk. 1.

2) Ansøgning om forlængelse af en tidsbegrænset opholdstilladelse til et mindreårigt familiesammenført barn, jf. udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2 og 3, og § 9 c, stk. 1.

3) Ansøgning om en tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 11, til en udlænding, som har opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring eller asyl mv., jf. udlændingelovens §§ 7-9, §§ 9 b-9 c og § 9 e.

4) Ansøgning om en tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 11, til en udlænding, der har et stærkt tilknytningsforhold til Danmark, jf. udlændingelovens § 9 c og § 9 d.

5) Ansøgning om udstedelse af et nyt opholdskort til en udlænding, som har opholdstilladelse på baggrund af udlændingelovens §§ 7-9 eller §§ 9 b-9 e.

6) Ansøgning om udstedelse af et opholdskort til en mindreårig udlænding, jf. udlændingebekendtgørelsens § 23, stk. 2.

7) Ansøgning om forhåndsgodkendelse af en virksomhed med henblik på forretningsbesøg fra visumpligtige udlændinge, jf. udlændingelovens § 4 d.

Stk. 2. Partsrepræsentanter er undtaget fra kravet om anvendelse af digital selvbetjening efter stk. 1.

§ 3. Ansøgninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening efter § 2, kan afvises af Udlændingestyrelsen, medmindre andet følger af EU-reglerne, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at ansøgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, herunder at ansøgeren ikke har digitale kompetencer eller af helbredsmæssige grunde ikke kan anvende en digital selvbetjeningsløsning, skal Udlændingestyrelsen tilbyde, at ansøgningen kan indgives på anden måde. Udlændingestyrelsen anviser, hvordan en ansøger, som er omfattet af 1. pkt., skal indgive ansøgning, jf. § 5, stk. 3.

Stk. 3. Udlændingestyrelsen kan ud over de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade at afvise en ansøgning, der ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for Udlændingestyrelsen ved at modtage ansøgningen på anden måde, eller hvis det efter sagens karakter er hensigtsmæssigt at modtage ansøgningen på anden måde.

§ 4. En digital ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for Udlændingestyrelsen.

Kapitel 3

Krav om brug af papirbaseret ansøgningsskema

§ 5. En ansøgning skal indgives ved anvendelse af det papirbaserede ansøgningsskema, som Udlændingestyrelsen stiller til rådighed, i følgende tilfælde:

1) Ansøgning om en opholdstilladelse til en familiesammenført ægtefælle eller samlever, jf. udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, og § 9 c, stk. 1.

2) Ansøgning om en opholdstilladelse til et mindreårigt familiesammenført barn, jf. udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2 og 3, og § 9 c, stk. 1.

3) Ansøgning om en opholdstilladelse til et andet familiemedlem end en ægtefælle, en samlever eller et mindreårigt barn, jf. udlændingelovens § 9 c, stk. 1.

4) Ansøgning om forlængelse af en tidsbegrænset opholdstilladelse til et familiesammenført barn, der er over 18 år, jf. udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2 og 3, og § 9 c, stk. 1.

5) Ansøgning om en tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 11, til en udlænding, som har opholdstilladelse på baggrund af erhverv eller studier mv., jf. udlændingelovens § 9 a, § 9 f, §§ 9 i-9 l og § 9 p.

6) Ansøgning om en tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 11, til en udlænding, som har opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en udlænding med opholdstilladelse på baggrund af erhverv eller studier mv., jf. udlændingelovens § 9 m, § 9 n og § 9 c.

7) Ansøgning om udstedelse af et rejsedokument for flygtninge eller fremmedpas, jf. udlændingebekendtgørelsens § 6.

Stk. 2. En ansøgning skal endvidere indgives ved anvendelse af det papirbaserede ansøgningsskema, som Udlændingestyrelsen stiller til rådighed, i de tilfælde, hvor en partsrepræsentant ved indgivelse af en ansøgning, som er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1-6, ikke benytter digital selvbetjening, jf. § 2, stk. 2.

Stk. 3. Udlændingestyrelsen kan bestemme, at en ansøgning, som er omfattet af § 2, stk. 1, men som efter § 3 kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening, skal indgives ved anvendelse af det papirbaserede ansøgningsskema, som Udlændingestyrelsen stiller til rådighed.

Stk. 4. Pligten til at anvende et papirbaseret ansøgningsskema er ikke til hinder for indgivelse af ansøgning ved anvendelse af digital selvbetjening, hvis digital selvbetjening stilles til rådighed af Udlændingestyrelsen til brug for indgivelse af ansøgninger, som er omfattet af stk. 1.

§ 6. Ansøgninger, der ikke indgives ved anvendelse af et papirbaseret ansøgningsskema efter § 5, kan afvises af Udlændingestyrelsen, medmindre andet følger af EU-reglerne, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at ansøgeren ikke må forventes at kunne anvende et papirbaseret ansøgningsskema, herunder at ansøger af helbredsmæssige grunde ikke kan udfylde et papirbaseret skema, skal Udlændingestyrelsen tilbyde, at ansøgningen kan indgives på anden måde. Udlændingestyrelsen anviser, hvordan en ansøger, som er omfattet af 1. pkt., skal indgive ansøgning.

Stk. 3. Udlændingestyrelsen kan ud over de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade at afvise en ansøgning, der ikke er indgivet ved anvendelse af et papirbaseret ansøgningsskema, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for Udlændingestyrelsen ved at modtage ansøgningen på anden måde, eller hvis det efter sagens karakter er hensigtsmæssigt at modtage ansøgningen på anden måde.

Kapitel 4

Ikrafttrædelse m.v.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på ansøgninger, som er indgivet før den 1. maj 2015.

Justitsministeriet, den 20. marts 2015

Mette Frederiksen

/ Anders Herping Nielsen