Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Retten til refusion for udgifter til elevers kostophold
Kapitel 2 Beregning af refusion for kostophold til arbejdsgivere
Kapitel 3 Udbetaling til arbejdsgivere
Kapitel 4 Elevers ret til godtgørelse for udgifter til ophold på en kostafdeling ved arbejdsgiveres konkurs m.v.
Kapitel 5 Forskellige bestemmelser
Kapitel 6 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udbetaling af refusion for arbejdsgiveres udgifter ved elevers ophold på kostafdelinger fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

I medfør af § 5 a, stk. 5, og § 7 a, stk. 3, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 12. februar 2014, som ændret ved lov nr. 1538 af 27. december 2014 fastsættes:

Kapitel 1

Retten til refusion for udgifter til elevers kostophold

§ 1. Ret til refusion for elevers kostophold har samtlige arbejdsgivere, der er omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, bortset fra Julemærkefonden og visse religiøse samfund, der er fritaget for bidragspligt til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. § 2, stk. 2, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Stk. 2. Ret til godtgørelse for kostophold har elever, der på grund af arbejdsgiverens konkurs, virksomhedsophør eller dødsfald ikke har mulighed for at få afholdt udgiften til nødvendige eller aftalte ophold på en kostafdeling under skoleophold.

§ 2. Der ydes refusion for afholdte udgifter til ophold på kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse i forbindelse med de i henhold til uddannelsesreglerne obligatoriske skoleophold for følgende uddannelser:

1) Uddannelser oprettet i henhold til lov om erhvervsuddannelser.

2) Uddannelser, der er sidestillet med de i nr. 1 nævnte uddannelser, såfremt eleven har ophold på en kostafdeling som nævnt i § 49, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, for tiden erhvervsfiskeruddannelsen og lokomotivføreruddannelsen.

Stk. 2. Det er en betingelse for at få refusion for afholdt udgift til elevers kostophold, at der er indgået en uddannelsesaftale mellem arbejdsgiver og elev, som omfatter den skoleundervisning, som eleven følger under sit ophold på kostafdelingen. Uddannelsesaftalen skal mindst omfatte en skoleperiode og mindst en praktikperiode af uddannelsens hovedforløb.

Stk. 3. Det er en betingelse for udbetaling af refusion ved kostophold, at den udgift til elevens løn, som arbejdsgiveren har afholdt under elevens ophold på en kostafdeling, mindst udgør den i henhold til kollektiv overenskomst inden for området aftalte eller, såfremt en sådan ikke findes, den i henhold til gældende regler fastsatte.

§ 3. Der ydes refusion for kostophold for afholdte udgifter i forbindelse med frivillig supplerende undervisning under grundforløbet i medfør af lov om erhvervsuddannelser, der træder i stedet for en obligatorisk skoleperiode, for hvilken arbejdsgiveren allerede var berettiget til refusion for udgifter til kostophold.

Stk. 2. Herudover ydes refusion for kostophold for afholdte udgifter i forbindelse med frivillig supplerende undervisning under grundforløbet i medfør af lov om erhvervsuddannelser, som forlænger grundforløbet og forøger antallet af skoleuger, som er aftalt mellem arbejdsgiveren og eleven, og for hvilken arbejdsgiveren betaler løn.

Stk. 3. Forlængelse af grundforløbet, der ikke er frivillig, anses som obligatorisk skoleophold omfattet af § 2.

Stk. 4. Den frivillige undervisning, undervisningens længde og elevens lønforhold skal fremgå af uddannelsesaftalen eller senere tillæg til denne. Undervisningen skal ligge inden for rammerne af reglerne for en erhvervsuddannelse.

§ 4. Der ydes refusion for kostophold for afholdte udgifter i forbindelse med erhvervsrettet og studierettet påbygning under hovedforløbet i medfør af lov om erhvervsuddannelser, der træder i stedet for en obligatorisk skoleperiode, for hvilken arbejdsgiveren allerede var berettiget til refusion for kostophold.

Stk. 2. Herudover ydes refusion for kostophold for afholdte udgifter i forbindelse med supplerende skoleundervisning, eux samt erhvervsrettet og studierettet påbygning under hovedforløbet i medfør af lov om erhvervsuddannelser, som er aftalt mellem arbejdsgiveren og eleven, og for hvilken arbejdsgiveren betaler løn.

Stk. 3. Påbygningsfag, påbygningens supplerende skoleundervisning og eux´s længde og elevens lønforhold skal fremgå af uddannelsesaftalen eller senere tillæg til denne.

§ 5. Det er med hensyn til udenlandske elever en betingelse for at opnå refusion for kostophold, at eleven opfylder de betingelser, der er nævnt i § 19, stk. 2 og 3, i lov om erhvervsuddannelser og § 15, stk. 5 og 6, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Kapitel 2

Beregning af refusion for kostophold til arbejdsgivere

§ 6. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder refusion for arbejdsgiveres afholdte udgifter til elevers nødvendige eller aftalte ophold på kostafdelinger under skoleophold som led i en erhvervsuddannelse.

Stk. 2. Udgifterne til elevernes ophold på en kostafdeling ved en institution for erhvervsrettet uddannelse beregnes af kostafdelingen på grundlag af bestemmelser udstedt i medfør af § 49, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 3. Arbejdsgivere, som har indgået en uddannelsesaftale med elever under erhvervsuddannelse for voksne, der er omfattet af § 66 y, stk. 1, nr.1, i lov om erhvervsuddannelser, opnår først ret til refusion ved elevens nødvendige eller aftalte kostophold, når arbejdsgiveren forinden har beskæftiget eleven på fuld tid i en sammenhængende periode på 3 måneder, eller ved deltidsarbejde i en sammenhængende periode, der svarer til 3 måneders fuldtidsbeskæftigelse. Arbejdsgiverne skal give oplysninger til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag om dato for elevens seneste ansættelse og det ugentlige timetal via Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags selvbetjeningsside på Virk.dk.

Stk. 4. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag opgør elevens ansættelsesperiode i kalenderdage. Elever med en ugentlig beskæftigelse på 37 timer eller derover er fuldtidsansatte svarende til 5,28 timer pr. kalenderdag. For elever med en ugentlig beskæftigelse under 37 timer opgøres kalenderdagene ved at dividere timetallet med 5,28. Kravet om en sammenhængende periode på 3 måneder er opfyldt ved beskæftigelse på fuld tid i en sammenhængende periode på mindst 90 kalenderdage. Beskæftigelsen efter uddannelsesaftalens påbegyndelse fastsættes til 37 timer pr. uge. Opfyldes beskæftigelseskravet i løbet af en kostopholdsperiode, beregnes refusionen for kostopholdsperioden forholdsmæssigt på baggrund af kostafdelingens oplysning om opholdets varighed i kalenderdage.

Kapitel 3

Udbetaling til arbejdsgivere

§ 7. Kostafdelingen indberetter elektronisk oplysninger til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag om elever optaget på kostafdelingen med statstilskud, jf. § 18, stk. 2, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som følge af, at elevens transporttid fra hjem til nærmeste skole er på mindst fem kvarter og om elever, hvor skoleopholdet er aftalt mellem elev og arbejdsgiver, og skolen ikke er nærmeste skole. Kostafdelingen indberetter for hver elev den afholdte udgift i forbindelse med elevens ophold på kostafdelingen og perioden for kostopholdet.

Stk. 2. En kostafdeling kan uanset bestemmelsen i stk. 1 anvende blanketter til indberetning, korrektion og ansøgning efter aftale med Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Stk. 3. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag sender et brev til arbejdsgiveren med oplysning om kostafdelingens indberettede beløb. Såfremt arbejdsgiver ikke har afholdt den udgift til kostopholdet, som er oplyst af kostafdelingen, skal arbejdsgiver oplyse dette til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag via den i brevet angivne hjemmeside. Hvis arbejdsgiveren mener, at den afholdte udgift til elevens kostophold er højere end oplyst af kostafdelingen, skal arbejdsgiveren kontakte kostafdelingen med henblik på en korrektion af det indberettede beløb.

Stk. 4. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag udbetaler refusionen for kostophold automatisk til arbejdsgiver senest 10 bankdage efter brevets afsendelse. Korrigerer en kostafdeling et tidligere indberettet beløb efter, at refusionen for kostopholdet er udbetalt, foretager Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag en efterregulering af det tidligere udbetalte beløb. Udbetaling af refusion for kostophold sker til arbejdsgivers Nemkonto, når elevens ophold på kostafdelingen er afsluttet.

Kapitel 4

Elevers ret til godtgørelse for udgifter til ophold på en kostafdeling ved arbejdsgiveres konkurs m.v.

§ 8. Godtgørelse efter § 1, stk. 2, i forbindelse med kostophold ydes kun i forbindelse med skoleophold.

Stk. 2. Eleven opnår kun ret til godtgørelse for udgifter til kostophold i det omfang, eleven ville have været berettiget til at modtage den overenskomstmæssige arbejdsgiverudgift til elevens nødvendige eller aftalte ophold på kostafdelingen efter reglerne i kapitel 1.

Stk. 3. Godtgørelsen til eleven svarer til elevens udgifter til kostopholdet.

Stk. 4. Godtgørelse for kostophold udbetales efter elevens begæring.

Stk. 5. Kostafdelingen anfører det beløb, som eleven skal betale for opholdet på kostafdelingen og den periode, som eleven har boet på kostafdelingen.

Kapitel 5

Forskellige bestemmelser

§ 9. Offentlige myndigheder, skoler, arbejdsgivere, elever og arbejdsmarkedets organisationer skal efter anmodning give Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag oplysninger, der har betydning for afgørelser om udbetaling af refusion for udgifter ved kostophold eller godtgørelse til elever ved kostophold. Endvidere er arbejdsgivere og elever forpligtet til efter påkrav fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag at fremlægge dokumentation for afholdte udgifter til kostophold.

§ 10. Krav på refusion eller godtgørelse efter denne bekendtgørelse forældes 3 år efter afslutningen af det kostophold, som tilskuddet eller godtgørelsen vedrører.

§ 11. Klager over afgørelser truffet af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag om udbetaling af refusion eller godtgørelse ved kostophold kan inden fire uger efter meddelelse af afgørelsen indbringes for det ankenævn, der er nedsat i henhold til ATP-lovens § 28. Ankenævnets adresse er: ATP-Ankenævnet, Ved Stranden 8, 1061 København K.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2015 og har virkning for elevers kostophold, der påbegyndte den 1. januar 2015 eller senere.

Stk. 2. Første udbetaling af refusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag indeholder afholdte udgifter til kostophold påbegyndt 1. januar 2015 eller senere.

Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, den 17. marts 2015

Niels Fog

/ Carsten Stendevad