Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Behandling af klager over evalueringer af studerende på Den Danske Scenekunstskole
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

I medfør af § 9, stk. 2, § 12, stk. 1 og 2, § 17, stk. 4, § 21, stk. 2 og § 22, stk.1, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet fastsættes:

Område, formål og struktur

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter ordinære videregående uddannelser samt efter- og videreuddannelse ved Den Danske Scenekunstskole.

Stk. 2. Uddannelserne ved Den Danske Scenekunstskole er kunstnerisk baserede og kan på relevante områder også være forskningsbaserede. Formålet med uddannelserne ved Den Danske Scenekunstskole er at give den studerende faglig viden, metodiske færdigheder og professionel kompetence inden for scenekunstfagene.

Stk. 3. Kulturministeriet godkender institutionens udbud af uddannelser, herunder forsøgsuddannelse.

§ 2. Uddannelserne omfatter:

1) 4-årig uddannelse i skuespil (240 ECTS) i København, Odense og Aarhus,

2) 4-årig uddannelse i sceneinstruktion (240 ECTS) i København,

3) 4-årig uddannelse i scenografi (240 ECTS) i København,

4) 4-årig uddannelse i lys (240 ECTS) i København,

5) 4-årig uddannelse i lyd(240 ECTS) i København,

6) 4-årig uddannelse i sceneproduktion (240 ECTS) i København,

7) 4-årig uddannelse i forestillingsledelse og rekvisit (240 ECTS) i København,

8) 4-årig uddannelse i moderne dans (240 ECTS) i København,

9) 4-årig uddannelse i moderne dans med speciale i koreografi (240 ECTS) i København,

10) 3-årig uddannelse i musicalperformance (180 ECTS) i Fredericia,

11) 3-årig uddannelse i dramatisk skrivekunst (180 ECTS) i Aarhus og

12) 2-årig overbygningsuddannelse i danseformidling (120 ECTS) i København.

Stk. 2. De anførte uddannelseslængder i stk. 1 angiver det antal studieårsværk, der skal lægges til grund ved planlægning af uddannelsen. Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år.

Stk. 3. Et årsværk for en studerende svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point).

§ 3. Færdiguddannede fra institutionen får ret til følgende betegnelser:

1) skuespiller, DDSKS København, Odense eller Aarhus,

2) sceneinstruktør, DDSKS, København,

3) scenograf, DDSKS, København,

4) lystekniker og lysdesigner, DDSKS, Købehavn,

5) lydtekniker og lyddesigner, DDSKS, København,

6) produktionsleder og scenemester, DDSKS, København,

7) forestillingsleder og rekvisitør, DDSKS, København,

8) danser, DDSKS, København,

9) danser med speciale i koreografi, DDSKS, København,

10) dramatiker, DDSKS, Aarhus,

11) musicalperformer, DDSKS, Fredericia og

12) danseformidler, DDSKS, Købehavn.

Optagelse

§ 4. Afgørelse om optagelse træffes af institutionen på baggrund af en konkret bedømmelse af ansøgerens talent og evner.

Stk. 2. Rektor nedsætter optagelsesudvalg, som består af den eller de uddannelsesansvarlige, et antal fastansatte undervisere, 1 fuldtidsstuderendestuderende og minimum 1 ekstern censor.

Stk. 3. Optagelsesudvalget foretager bedømmelse om optag.

Stk. 4. Optagelsesudvalgets medlemmer skal under voteringen gøre notater om præstationen til personligt brug ved udarbejdelse af en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst 1 år, og derudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet.

Stk. 5. Eksterne censorer beskikkes af Kulturministeriet efter indstilling fra institutionen. En censor er kun ekstern, såfremt vedkommende ikke er ansat på institutionen i det pågældende undervisningsår.

Stk. 6. Institutionen kan forlange, at udenlandske ansøgere inden studiestart skal dokumentere kundskaber i dansk på et niveau fastsat af institutionen selv.

§ 5. Institutionen fastsætter inden for denne bekendtgørelses rammer nærmere regler om optagelsesproceduren.

Stk. 2. Reglerne skal omfatte:

1) adgangsgrundlag,

2) fremgangsmåde ved ansøgning og optagelse,

3) kvalifikationskriterier og bedømmelse,

4) dispensations- og klageadgang,

5) procedure ved ventelister og

6) gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagelsesproceduren.

§ 6. Institutionen optager herefter de ansøgere, den finder bedst egnet til optagelse ved anvendelse af de fastsatte kvalifikationskriterier.

Scenekunstuddannelsernes indhold

§ 7. Uddannelserne på Den Danske Scenekunstskole består af afrundede uddannelsesforløb og moduler, som til sammen giver grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner inden for scenekunst og beslægtede områder.

§ 8. Uddannelserne på Den Danske Scenekunstskole skal:

1) give de studerende kunstnerisk baseret viden om og erfaring med de enkelte fagområders praksis og metoder,

2) give de studerende viden om og erfaring med forskellige typer af samarbejde i kollektive kunstneriske processer,

3) sætte den studerende i stand til at forstå og reflektere over egen kunstnerisk praksis samt relevant teori og

4) sætte den studerende i stand til at anvende kunstneriske og håndværksmæssige metoder, redskaber og udtryksformer i forskellige professionelle sammenhænge.

Stk. 2. Institutionen fastsætter nærmere regler om de enkelte uddannelseselementer i studieordninger, jf. § 18, stk. 2.

§ 9. De 3-4-årige uddannelser afsluttes med et afgangsprojekt svarende til 15 ECTS.

Stk. 2. Den 2-årige overbygning i danseformidling afsluttes med et afgangsprojekt svarende til 30 ECTS.

Stk. 3. Institutionen fastsætter nærmere regler om afgangsprojektet i studieordningerne, jf. § 18, stk. 2, nr. 2.

Praktik

§ 10. Elementer af uddannelserne kan erstattes med gennemførelse af praktik.

Stk. 2. Praktikopholdet skal give den studerende et grundlag for at tilrettelægge det videre studieforløb på baggrund af kendskab til praktisk virksomhed.

Stk. 3. Institutionen fastsætter nærmere regler om praktik i studieordningerne, jf. § 18, stk. 2, nr. 8.

Tilmelding til uddannelseselementer

§ 11. Inden påbegyndelsen af hvert studieår eller hvert halve studieår, jf. dog stk. 3, skal institutionen sikre, at de studerende på uddannelsen bliver tilmeldt uddannelseselementer på uddannelsens relevante studietrin svarende til henholdsvis 60 ECTS-point og 30 ECTS-point. Tilmelding skal ske, uanset om en studerende mangler at bestå uddannelseselementer fra foregående studieår.

Stk. 2. Institutionen fastsætter i studieordningen regler for tilmelding til uddannelseselementer.

Stk. 3. I de tilfælde, hvor undervisning i et uddannelseselement først påbegyndes i løbet af studieåret, kan tilmelding til uddannelseselementet undtagelsesvis ske efter påbegyndelsen af hvert studieår eller hvert halve studieår, dog inden undervisningen i uddannelseselementet begynder.

Stk. 4. Institutionen kan framelde en studerende til et eller flere uddannelseselementer, jf. stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold, eller hvis den studerende er eliteidrætsudøver, hvor den studerende ikke vil være i stand til at gennemføre på normeret studietid. Hvis en studerende er frameldt et eller flere uddannelseselementer i et studieår, vil uddannelseselementet eller uddannelseselementerne indgå i opgørelsen af ECTS-pointene efter stk. 1 i den studerendes følgende studieår.

Stk. 5. Institutionen kan dispensere fra tilmeldingsregler fastsat efter stk. 2, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Bedømmelse m.v.

§ 12. Der foretages en bedømmelse af den studerende ved afslutning af hvert semester. Ved midtvejsbedømmelsen og ved uddannelsens afslutning skal bedømmelsen være skriftlig. Bedømmelsen skal endvidere være skriftlig, hvis den er negativ.

Stk. 2. Bedømmelsen foretages på baggrund af en samtale mellem den studerende og den nærmeste uddannelsesansvarlige og evt. en eller flere undervisere udpeget af den uddannelsesansvarlige, jf. dog stk. 6. Rektor eller anden leder udpeget af rektor kan deltage i bedømmelsessamtalerne.

Stk. 3. Bedømmelsen skal indeholde en bedømmelse af den studerendes:

1) faglige udvikling,

2) deltagelse i projekter/forestillinger m.v. og

3) evt. om den pågældende del af uddannelsen er bestået/ikke bestået.

Stk. 4. For enkelte fags vedkommende kan bedømmelse gives ved karakterer efter 7-trinsskalaen. Studieordningerne giver nærmere regler herom jf. § 18, stk. 2, nr. 5.

Stk. 5. Bedømmelsen skal endvidere indeholde konkrete råd om arten og omfanget af den studerendes indsats i de efterfølgende uddannelseselementer.

Stk. 6. Ved midtvejsbedømmelsen og ved afslutningsbedømmelsen skal deltage minimum 1 ekstern censor, som beskikkes af Kulturministeriet efter indstilling fra uddannelsen. En censor er kun ekstern, såfremt vedkommende ikke er ansat på institutionen i det pågældende undervisningsår.

Stk. 7. Institutionen fastsætter nærmere regler om bedømmelse, jf. § 18, stk. 2, nr. 5.

§ 13. Hvis den studerende ved gentagne bedømmelser ikke opfylder uddannelsens krav til faglig udvikling eller gentagne gange udebliver fra undervisning eller prøver, kan rektor eller anden leder udpeget af rektor efter samtale med den uddannelsesansvarlige og den studerende træffe afgørelse om bortvisning.

§ 14. Institutionen kan i forbindelse med bedømmelserne tilbyde særlige vilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til studerende med et andet modersmål end dansk og til studerende med tilsvarende vanskeligheder, når institutionen vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille sådanne studerende med andre ved bedømmelsen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en sænkning af bedømmelsesniveauet.

Bevis for gennemført uddannelse

§ 15. Uddannelsesinstitutionen udsteder bevis for gennemført uddannelse. Beviset skal ud over at indeholde oplysninger om indehaverens navn, CPR-nummer (eller anden tilsvarende entydig identifikation) og den udstedende myndighed som minimum angive:

1) den betegnelse, som uddannelsen giver ret til,

2) de enkelte uddannelseselementer angivet i ECTS-point,

3) de opnåede bedømmelser ved midtvejs- og afgangsbedømmelserne, som vedlægges beviset,

4) meritoverførte uddannelseselementer angivet i ECTS-point,

5) bedømmelsessproget, hvis bedømmelsen er foregået på et fremmedsprog bortset fra norsk og svensk, og

6) uddannelsens betegnelse oversat til engelsk.

Stk. 2. Den færdigudannede kan forlange at få sit bevis udfærdiget på engelsk.

Stk. 3. Som bilag til beviset udsteder institutionen et engelsksproget Diploma Supplement, der i overensstemmelse med den af Europa-Kommissionen, Europarådet, UNESCO/CEPES udviklede standardmodel beskriver uddannelsernes faglige retning, indhold, niveau og sigte samt giver oplysninger om institutionen og om dennes og uddannelsens placering i det danske uddannelsessystem.

Stk. 4. Beviset må ikke indeholde oplysninger om særlige vilkår ved bedømmelsen, jf. § 14.

Stk. 5. Samlet bevis for en uddannelse, der er gennemført ved flere uddannelsesinstitutioner, udstedes af den institution, hvor den studerende sidst har studeret.

Stk. 6. Til studerende, der forlader uddannelsen uden at have gennemført den, udsteder institutionen på foranledning af den studerende dokumentation for undervisningsdeltagelse og gennemførte dele af uddannelsen angivet i ECTS-point.

§ 16. Har institutionen godkendt, at beståede uddannelseselementer for en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution meritoverføres, overføres bedømmelsen som bestået.

§ 17. Institutionen skal opbevare de oplysninger, der er nødvendige for at udstede beviser, i 30 år efter eksamens eller prøvens afslutning. Herefter skal oplysningerne afleveres til Statens Arkiver.

Studieordning

§ 18. Institutionen fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om uddannelsernes indhold i hver uddannelses studieordning.

Stk. 2. Studieordningerne skal indeholde bestemmelser om:

1) adgangskrav og optagelsesprøve,

2) mål, indhold og tidsmæssigt omfang af de enkelte opgaver, projekter, afgangsprojekt, produktioner og andre uddannelseselementer angivet i ECTS-point,

3) en fagbeskrivelse af uddannelsesmodulerne og de enkelte uddannelsesforløb,

4) deltagelse i produktioner og projekter, herunder afgangsprojekt,

5) bedømmelse,

6) undervisnings- og arbejdsformer,

7) merit,

8) praktik,

9) orlov og

10) bortvisning og andre disciplinære foranstaltninger.

Stk. 3. Det skal fremgå af studieordningen, at institutionen kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen selv. Dispensationen forelægges det relevante studienævn til godkendelse.

Stk. 4. Studieordningerne og væsentlige ændringer heri træder i kraft ved undervisningsårets begyndelse.

Stk. 5. Gældende studieordninger skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Orlov

§ 19. Studerende kan få orlov fra en uddannelse efter regler, der fastsættes af uddannelsesinstitutionen, jf. dog § 20.

Stk. 2. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen inden for den pågældende uddannelse. Den studerende kan ikke deltage i bedømmelser eller prøver inden for uddannelsen i det semester eller tilsvarende, hvor den studerende har eller har haft orlov.

§ 20. Institutionen kan ikke meddele en studerende orlov, før den pågældende har gennemført første studieår på uddannelsen og har bestået de bedømmelser eller prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på første studieår, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ansøgt orlov skal meddeles, hvis den er begrundet i barsel, adoption eller indkaldelse til værnepligtstjeneste, jf. lov om forsvarets personel.

Stk. 3. Studerende, der tegner kontrakt med forsvaret om at stille sig til rådighed med henblik på udsendelse til udlandet, eller der tegner kontrakt med forsvaret om udsendelse til udlandet, følger reglerne i § 13 b i lov om forsvarets personel.

Stk. 4. Institutionen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Andre bestemmelser

§ 21. Der er mødepligt til institutionens undervisning.

Stk. 2. Institutionen fastsætter nærmere regler vedrørende fravær samt eventuelle sanktioner ved overtrædelse, jf. § 18, stk. 2, nr. 10.

§ 22. Institutionen kan tilrettelægge uddannelseselementer i samarbejde med andre videregående uddannelsesinstitutioner.

§ 23. Institutionen udbyder efteruddannelse og kan udbyde videreuddannelse inden for sine fagområder og tilgrænsende kunstneriske fagområder.

Merit

§ 24. Den studerende har pligt til at oplyse om gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, der må antages at kunne give merit. Institutionen godkender i hvert enkelt tilfælde eller ved regler i studieordningen merit på baggrund af gennemførte uddannelseselementer, der står mål med uddannelseselementer og uddannelsesdele på den uddannelse, som den studerende er optaget på. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering.

Stk. 2. For uddannelser, der har optag hvert år, kan der udelukkende gives merit for hele års uddannelse, dvs. minimum et års uddannelse svarende til 60 ECTS.

Stk. 3. For uddannelser, som kun har optag hvert andet år eller hvert tredje år, kan der udelukkende gives merit for hele års uddannelse og minimum to års uddannelse svarende til 120 ECTS.

Stk. 4. For ansøgere, der optages på en uddannelse, sikrer institutionen, at der snarest muligt træffes afgørelse om merit for beståede uddannelseselementer fra alle tidligere uddannelsesforløb på samme niveau, jf. stk. 1.

§ 25. Den studerende har ved forhåndsgodkendelse af studieophold i Danmark eller udlandet pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte og beståede uddannelseselementer. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelse give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold, kan indhente de nødvendige oplysninger.

Stk. 2. Ved godkendelse efter stk. 1, anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse.

Dispensation og klageadgang mv.

§ 26. Kulturministeriet kan undtagelsesvis godkende fravigelse af bekendtgørelsen som led i udviklings- og uddannelsesforsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Kulturministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i særlige forhold.

§ 27. Klager over institutionens afgørelser i medfør af denne bekendtgørelse indgives til institutionen.

Stk. 2. Klager over bedømmelse behandles som anført i bilag 1.

Stk. 3. Institutionens afgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål om en studerendes forhold, indbringes for Kulturministeriet. Klagen indgives til institutionen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist på mindst 1 uge. Institutionen sender herefter klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Stk. 4. Fristen for at indgive klage efter stk. 1-3 er på 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2015, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 11, § 15, stk. 1, nr. 2-4, § 15, stk. 6 og § 25 har først virkning for studerende, der før 2015 er optaget på skuespilleruddannelsen i Aarhus, dramatikeruddannelsen i Aarhus og musicalperformeruddannelsen i Fredericia, fra studieåret 2015-16.

Stk. 3. Samtidig med bekendtgørelsens ikrafttræden ophæves bekendtgørelse nr. 621 af 10. juni 2014 om Statens Scenekunstskole og bekendtgørelse nr. 622 af 10. juni 2014 om uddannelse af skuespillerne ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole.

Kulturministeriet, den 25. marts 2015

Marianne Jelved

/ Mette-Astrid Jessen


Bilag 1

Behandling af klager over evalueringer af studerende på Den Danske Scenekunstskole

Ved Den Danske Scenekunstskole behandles klager over bedømmelser på følgende måde:

 
Klage
1) Klagen kan vedrøre indholdet af evalueringen vedr. den faglige udvikling, deltagelse i projekter/forestillinger mv. og om den pågældende del af uddannelsen er bestået/ikke bestået.
2) En klage indgives til Den Danske Scenekunstskole senest 2 uger efter, at resultatet af evalueringen er bekendtgjort. Institutionen kan dispensere fra denne frist, hvis usædvanlige forhold begrunder det. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Institutionen forelægger hurtigst muligt klagen for de oprindelige bedømmere.
3) Bedømmerne kan:
 
a) foretage en ny evaluering eller
 
b) afvise klagen.
Klagen kan kun afvises, hvis bedømmerne er enige om det.
4) Senest 2 uger efter at bedømmerne har modtaget klagen, skal klagen være færdigbehandlet og afgørelsen meddelt institutionen, der hurtigst muligt giver klageren meddelelse om resultatet. Foreligger der omstændigheder, der umuliggør klagens behandling inden for en frist på 2 uger, skal institutionen hurtigst muligt underrette klageren herom med angivelse af, hvornår klagen forventes færdigbehandlet.

Anke
5) Bedømmernes afgørelse efter pkt. 3, herunder en eventuel ny evaluering, kan klageren indbringe for et ankenævn. Klageren indgiver anken til institutionen. Anken skal være skriftlig og begrundet og være indgivet seneste 2 uger efter, at klageren er blevet gjort bekendt med bedømmernes afgørelse. Institutionen kan dispensere fra denne frist, hvis usædvanlige forhold begrundet det.
6) Ankenævnet nedsættes, når der er behov for det, og i øvrigt hurtigst muligt efter indgivelsen af anke. Der kan nedsættes et permanent ankenævn. Nævnet består af 2 censorer, der er beskikket af Kulturministeriet, en faglig relevant underviser og en studerende inden for fagområdet. Kulturministeriet udpeger den ene censor som formand for nævnet. Formanden udpeger den anden censor samt suppleant for denne.
7) For at ankenævnet er beslutningsdygtigt, skal alle nævnets medlemmer deltage i afgørelsen. Kan der ikke opnås enighed i ankenævnet, træffes afgørelsen ved afstemning. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
8) Ankenævnet kan:
 
a) ændre evalueringen bestået/ikke bestået,
 
b) beslutte, at der skal foretages en ny evaluering med nye censorer, eller
 
c) afvise anken.
Ankenævnet udpeger nye censorer. Minimum én censor skal være ministerielt beskikket.
9) Ankenævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog bekendtgørelsens § 27, stk. 3.
10) Ankenævnets afgørelse meddeles institutionen senest 2 måneder efter, at klagen er indgivet. Kan anken ikke behandles inden for denne frist, skal institutionen hurtigst muligt underrette klageren herom med angivelse af begrundelse herfor og oplyse, hvornår anken forventes færdigbehandlet.
11) Institutionen giver hurtigst muligt klageren meddelelse om afgørelsen. Ny evaluering skal finde sted hurtigst muligt.