Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v.

(Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om leje af erhvervslokaler m.v. (erhvervslejeloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december 2010, som ændret ved § 3 i lov nr. 270 af 19. marts 2013 og § 5 i lov nr. 439 af 6. maj 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 31 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. I ejendomme, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse, kan udlejeren forlange en lejeforhøjelse for arbejder, der medfører energibesparelser for lejerne i ejendommen, på grundlag af de samlede udgifter, der med rimelighed er afholdt hertil, hvis udlejeren har tilslutning til gennemførelsen af arbejderne fra et antal lejere, hvis lejemål tilsammen omfatter mindst 2/3 af ejendommens bruttoetageareal. Lejeforhøjelsen kan ikke overstige den besparelse, som arbejderne medfører for lejerne.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 4-7.

2. I § 31 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Ministeren for by, bolig og landdistrikter fastsætter nærmere regler om krav til dokumentation, om betingelserne for at kræve lejeforhøjelse og om forhøjelsens beregning efter stk. 3.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. april 2015.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. marts 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Carsten Hansen