Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 105
Bilag 2 Et af udvalgets spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren og dennes svar herpå
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 19. marts 2015

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om værdipapirhandel m.v. og ligningsloven

(Gennemførelse af direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (BRRD) og direktiv om indskudsgarantiordninger (DGSD))

[af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen)]:

1. Ændringsforslag

Erhvervs- og vækstministeren har stillet 17 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 19. december 2014 og var til 1. behandling den 20. januar 2015. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og erhvervs og vækstministeren sendte den 8. oktober 2014 dette udkast til udvalget, jf. ERU alm. del – bilag 2. Den 19. december 2014 sendte erhvervs- og vækstministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 1 skriftlig henvendelse fra Danske Advokater og Danske Insolvens Advokater, som erhvervs- og vækstministeren har kommenteret.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 9 spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

Et af udvalgets spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren og dennes svar herpå er oprykt som bilag 2 til betænkningen.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, S, DF, RV, SF, KF og ALT) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (EL og LA) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod de stillede ændringsforslag. Enhedslistens medlemmer af udvalget bemærker, at Enhedslisten støtter, at der indføres mere kontrol med den finansielle sektor, og at aktionærer og kreditorer står først i køen af dem, der skal betale, hvis et pengeinstitut går ned. Men forslaget indebærer, at en del af regningen, der kan være meget stor, sendes videre til skatteyderne, og det kan Enhedslisten ikke støtte.

Liberal Alliances medlemmer af udvalget bemærker, at lovforslaget har til hensigt at øge robustheden i realkreditsektoren og anerkender, at det er et ønskværdigt mål. Liberal Alliance er dog af den overbevisning, at gældsbufferen på 2 pct. er en unødig dyr måde at nå dette mål på. Forslaget kommer – som følge af denne unødig høje buffersats – til at øge de samlede omkostninger for realkreditsektoren, og Liberal Alliance frygter, at disse omkostninger vil blive lagt over på boligejerne i form af høje bidragssatser, gebyrer, etc. Efter Liberal Alliances opfattelse opvejer de positive konsekvenser ved lovforslaget altså ikke de negative konsekvenser i form af højere omkostninger.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarfl var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4) Ændringforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af erhvervs- og vækstministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL og LA):

1) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 1, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 361, stk. 1, nr. 5« til: »§ 361, stk. 1, nr. 4«.«

[Korrektion]

2) I den under nr. 11 foreslåede § 125 i ændres i stk. 1 »Kapitalinstrumenter« til: »Kapital- og gældsinstrumenter«.

[Lovteknisk korrektion]

3) I den under nr. 11 foreslåede § 125 i ændres i stk. 4 »Kapitalinstrumenterne« til: »Kapital- og gældsinstrumenterne«.

[Lovteknisk korrektion]

4) I den under nr. 11 foreslåede § 125 ændres i stk. 5 »kapitalinstrumenter« til: »kapital- og gældsinstrumenter«, i stk. 5, nr. 1, ændres »Kapitalinstrumenterne« til: »Kapital- og gældsinstrumenterne«, og i stk. 5, nr. 2, ændres »kapitalinstrumenternes« til: »kapital- og gældsinstrumenternes«.

[Lovteknisk korrektion]

5) I den under nr. 11 foreslåede § 125 i ændres i stk. 6 »kapitalinstrumenter« til: »kapital- og gældsinstrumenter«.

[Lovteknisk korrektion]

6) I den under nr. 15 foreslåede § 177 a ændres i stk. 3 »i § 177 b, stk. 2,« til: »i § 177 b, stk. 1,«.

[Lovteknisk korrektion]

7) I den under nr. 18 foreslåede affattelse af § 206 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på filialer beliggende i Danmark af kreditinstitutter etableret i et andet land.«

[Beskyttelse af indskydere i filialer]

8) I den under nr. 25 foreslåede affattelse af § 245 a ændres i stk. 4 »Finanstilsynet fastsætter« til: »Finanstilsynet kan fastsætte«.

[Korrektion]

9) Efter nr. 26 indsættes som nyt nummer:

»02. I § 253, stk. 1, ændres »og stk. 6,« til: »og stk. 7,«.«

[Korrektion]

10) I den under nr. 27 foreslåede § 274 indsættes i stk. 1 efter »samt §§ 17 og 24 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder«: », jf. dog § 24, stk. 4, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder«.

[Lovteknisk korrektion]

11) Efter nr. 44 indsættes som nyt nummer:

»03. I § 363, stk. 1, ændres »§ 361, stk. 1, nr. 6,« til: »§ 361, stk. 1, nr. 5,«.«

[Korrektion]

12) Nr. 48 affattes således:

»48. I § 372 a ændres »og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber« til: », Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber«.

[Lovteknisk korrektion]

Til § 2

13) Nr. 2 affattes således:

»2. §§ 3-12 ophæves.«

[Lovteknisk korrektion]

14) I nr. 5 indsættes før den foreslåede § 16 q:

»Kapitel 4 e

Afvikling af overtagne pengeinstitutter«.

[Lovteknisk korrektion]

Til § 3

15) I den under nr. 15 foreslåede § 7 udgår stk. 3, 1. og 2. pkt.

[Ændret indberetningstidspunkt]

Til § 4

16) Nr. 1 affattes således:

»1. Kapitel 18 b ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 58 n. Bestemmelserne i §§ 58 g, 58 h, 58 j og 58 k finder ikke anvendelse på begrænsninger af håndhævelsen af aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse eller begrænsninger af virkningen af en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse og slutafregnings- eller modregningsbestemmelse, der pålægges i henhold til kapitel 5, 6 og 10 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.«

Kapitel 18 b

Tingsretligt lovvalg

§ 58 o. Er et værdipapir registreret på en konto, afgøres de i stk. 2 nævnte spørgsmål vedrørende værdipapiret efter lovgivningen i det land, hvor kontoen føres. Ved lovgivningen i det land, hvor kontoen føres, forstås dette lands lovgivning bortset fra lovvalgsregler.

Stk. 2. De spørgsmål, som afgøres efter den i stk. 1 nævnte lovgivning, er

1) den retlige beskaffenhed af sikkerhed i værdipapirer og de tingsretlige virkninger, der knytter sig dertil,

2) kravene med hensyn til sikring af en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse mod tredjemand og kravene med hensyn til, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for, at en sådan aftale kan gøres gældende over for tredjemand,

3) hvorvidt en persons adkomst til eller rettighed i en sikkerhed i værdipapirer må vige for eller efterstilles en konkurrerende adkomst eller rettighed, herunder hvorvidt der foreligger ekstinktiv erhvervelse, og

4) hvilke foranstaltninger der er nødvendige for at realisere en sikkerhed i form af værdipapirer, når der er opstået en misligholdelsesgrund.««

[Lovteknisk korrektion]

Til § 6

17) I stk. 2 ændres »11. januar 2016.« til: »1. januar 2016.«

[Konsekvens af ændringsforslag nr. 15]

Bemærkninger

Til nr. 1

Den foreslåede ændring af § 1, stk. 2, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed er en konsekvensændring, som følge af at § 361, stk. 1, nr. 4, ophæves ved § 1, nr. 43, i lovforslaget, således at det gældende § 361, stk. 1, nr. 5, hvortil der henvises i § 1, stk. 2, 1. pkt., bliver til § 361, stk. 1, nr. 4.

Til nr. 2

Der er tale om en lovteknisk korrektion. Det følger af forslaget til § 125 i, stk. 3, at gældsbufferkravet kan opfyldes med flere forskellige kapital- og gældsinstrumenter, jf. § 1, nr. 11, i lovforslaget. Det foreslåede § 125 i, stk. 1, omtaler fejlagtigt alene kapitalinstrumenter, men skal omfatte både kapital- og gældsinstrumenter.

Med ændringen præciseres det i § 125 i, stk. 1, at det gælder for både kapital- og gældsinstrumenter, der anvendes til opfyldelse af gældsbufferkravet, at disse skal være udstedt af realkreditinstituttet i øvrigt.

Til nr. 3

Der er tale om en lovteknisk korrektion. Det følger af forslaget til § 125 i, stk. 3, at gældsbufferkravet kan opfyldes med flere forskellige kapital- og gældsinstrumenter, jf. § 1, nr. 11, i lovforslaget. Det foreslåede § 125 i, stk. 4, der henviser til stk. 3, omtaler fejlagtigt alene kapitalinstrumenter, men skal omfatte både kapital- og gældsinstrumenter som nævnt i § 125 i, stk. 3.

Med ændringen præciseres det i § 125 i, stk. 4, at det gælder for både kapital- og gældsinstrumenter, der anvendes til at opfylde gældsbufferkravet, at disse ikke samtidig må anvendes til at opfylde de øvrige kapitalkrav efter lov om finansiel virksomhed og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

Til nr. 4

Der er tale om lovtekniske korrektioner. Det følger af forslaget til § 125 i, stk. 3, at gældsbufferkravet kan opfyldes med flere forskellige kapital- og gældsinstrumenter, jf. § 1, nr. 11, i lovforslaget. Det foreslåede § 125 i, stk. 5, der henviser til stk. 3, nr. 2-4, omtaler fejlagtigt alene kapitalinstrumenter, men skal omfatte både kapital- og gældsinstrumenter, som nævnt i § 125 i stk. 3.

Med ændringen præciseres det i § 125 stk. 5, at de supplerende krav til hybrid kernekapital, supplerende kapital eller usikret seniorgæld, der anvendes til at opfylde gældsbufferkravet, gælder for både kapital- og gældsinstrumenter. Både kapital- og gældsinstrumenter skal således have en oprindelig løbetid på mindst 2 år, og realkreditinstituttet skal både for kapital- og gældsinstrumenter sørge for, at der er en hensigtsmæssig spredning i instrumenternes forfaldstid, således at der ikke er en uforholdsmæssig stor del af kapital- og gældsinstrumenterne, der forfalder i samme periode.

Til nr. 5

Der er tale om en lovteknisk korrektion. Det følger af forslaget til § 125 i, stk. 3, at gældsbufferkravet kan opfyldes med flere forskellige kapital- og gældsinstrumenter, jf. § 1, nr. 11, i lovforslaget. § 125 i, stk. 6, omtaler fejlagtigt alene kapitalinstrumenter, men skal omfatte både kapital- og gældsinstrumenter som nævnt i § 125 i, stk. 3.

Med ændringen præciseres det i § 125 i, stk. 6, at Finanstilsynet både for kapital- og gældsinstrumenter har mulighed for ved konkret afgørelse at bestemme, at et realkreditinstitut skal opfylde gældsbufferkravet helt eller delvis med kapital- og gældsinstrumenter som nævnt i § 125 i, stk. 3, hvor det skal fremgå af vilkårene for kapital- og gældsinstrumenterne, at disse kan konverteres eller nedskrives, såfremt Finanstilsynet vurderer, at instituttet er nødlidende eller forventeligt nødlidende, enten ved at Finanstilsynet selv påbyder konvertering eller nedskrivning, eller hvor realkreditinstituttet overgår til afvikling i regi af Finansiel Stabilitet efter lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

Til nr. 6

Der er tale om en lovteknisk korrektion, da henvisningen i § 177 a, stk. 3, rettelig skal være en henvisning til § 177 b, stk. 1, og ikke til § 177 b, stk. 2, som anført i lovforslaget.

Til nr. 7

Det foreslås at indsætte et stk. 3 i § 206 med henblik på at sikre, at danske indskydere og investorer, som har indskud eller kontante midler i en filial beliggende i Danmark af et kreditinstitut etableret inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område samt tredjelande, ligestilles med andre indskydere og investorer i Danmark.

Da indskydere i filialer af kreditinstitutter inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, der er beliggende i Danmark, som udgangspunkt er dækket af indskydergarantiordningen i filialens hjemland, vil stk. 1 finde anvendelse med de nødvendige tilpasninger, som filialforholdet tilsiger. Det betyder bl.a., at en filial beliggende i Danmark skal orientere sine danske indskydere, hvis en sammenlægning af filialen med et andet kreditinstitut får betydning for den dækning, indskyderne har via indskydergarantiordningen i filialens hjemland. Dette er gældende selv om sammenlægningen ikke sker i henhold til § 204, men eksempelvis i henhold til hjemlandets lovgivning.

Da bestemmelsen gennemføres som følge af DGSD, må det forventes, at filialer af kreditinstitutter beliggende inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, vil have tilsvarende regler i hjemlandet. I sådanne tilfælde vil orienteringen skulle ske i overensstemmelse med bestemmelserne i hjemlandet.

Er der ikke indført tilsvarende bestemmelser i et land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller er der tale om en filial af et kreditinstitut beliggende i et tredjeland, skal orienteringen være i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i henhold til § 15, stk. 3, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

Som følge af at stk. 1 finder anvendelse med de fornødne tilpasninger, som filialforholdet tilsiger, vil det ikke være et krav, at en filial i et tredjeland sammenlægges i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed.

Til nr. 8

Med § 1, nr. 25, i lovforslaget indsættes en bemyndigelse til, at Finanstilsynet fastsætter nærmere bestemmelser om, hvilke tiltag de omfattede virksomheder skal kunne igangsætte, når det er nødvendigt, herunder hvilke nærmere oplysningstyper, det er nødvendigt at kunne opgøre. Det fremgår endvidere, at Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om detaljerede registre over finansielle kontrakter.

Med den foreslåede ændring præciseres det, at Finanstilsynet kan og ikke nødvendigvis skal fastsætte nærmere regler.

Til nr. 9

Den foreslåede ændring af § 253, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed er en konsekvensændring, som følge af at der med § 1, nr. 19, i lovforslaget tilføjes et nyt stykke i § 224, således at det gældende § 224, stk. 6, hvortil der henvises i § 253, stk. 1, bliver § 224, stk. 7.

Til nr. 10

Med § 1, nr. 27, i lovforslaget indsættes § 274, hvoraf det fremgår af § 1, at pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I forpligtes til at sikre, at de kontrakter, som virksomheden indgår efter den 1. juni 2015, og som er undergivet lovgivningen i et tredjeland, indeholder en bestemmelse, hvorefter modparten anerkender, at forpligtelsen, som aftalen omhandler, kan gøres til genstand for Finanstilsynets og Finansiel Stabilitets beføjelser til at nedskrive og konvertere relevante kapitalinstrumenter og nedskrive og konvertere forpligtelser ved bail-in, jf. § 24 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

Det følger dog af § 24, stk. 4, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, at bail-in ikke kan anvendes ved afvikling af et realkreditinstitut. Med ændringsforslaget indsættes derfor en henvisning til § 24, stk. 4, for at præcisere, at bail-in ikke kan anvendes ved afvikling af et realkreditinstitut, og dermed skal realkreditinstitutter ikke sikre, at modparten i de pågældende aftaler anerkender nedskrivnings- og konverteringsbeføjelser ved bail-in.

Til nr. 11

Den foreslåede ændring af § 363, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed er en konsekvensændring, som følge af at § 361, stk. 1, nr. 4, ophæves med forslaget til § 1, nr. 43, i lovforslaget, således at det gældende § 361, stk. 1, nr. 6, hvortil der henvises i § 363, stk. 1, bliver § 361, stk. 1, nr. 5.

Til nr. 12

Der er tale om en lovteknisk korrektion, da henvisningen til direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 indsættes som den sidste i rækken. Der er således ikke tale om en materiel ændring.

Til nr. 13

Der er tale om en lovteknisk korrektion. Med lovforslagets § 2, nr. 2, ophæves bl.a. kapitel 3 i lov om finansiel stabilitet, hvori den sidste bestemmelse er § 12. Det medfører, at forslaget til § 12 a, jf. lovforslagets § 2, nr. 3, kommer til at stå i kapitel 1, der omhandler lovens anvendelsesområde m.v., hvilket ikke er hensigtsmæssigt, idet den foreslåede § 12 a vedrører Det Private Beredskab, som omtales i lovens kapitel 3. Med ændringsforslaget kommer den foreslåede § 12 a til at stå i kapitel 3, der omhandler aftale med Det Private Beredskab.

Derudover ophæves de gældende §§ 3, 5 og 6 i lov om finansiel stabilitet, da de med den fremadrettede regulering af Finansiel Stabilitet, herunder omdannelsen til selvstændig offentlig virksomhed, vil fremgå af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

De gældende §§ 7 og 8 regulerer Finansiel Stabilitet A/S’ overtagelse af nødlidende pengeinstitutter i medfør reglerne fastsat i lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 (Bankpakken). Da Bankpakken ophørte den 30. september 2010, ses der ikke behov for at opretholde bestemmelsen. Finansiel Stabilitet A/S’ afvikling af de under Bankpakken overtagne pengeinstitutter er imidlertid ikke tilendebragt, og den fortsatte afvikling heraf skal således ske i medfør af de foreslåede §§ 1 og 12 a, jf. lovforslagets § 2, nr. 1 og 3, samt regler udstedt i medfør af § 16 e.

Endvidere foreslås de hidtidige §§ 8 a og 8 b ophævet henset til den fremadrettede regulering af Finansiel Stabiltiet A/S i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, hvor bestemmelserne videreføres med tilpasning som følge af omdannelsen til selvstændig offentlig virksomhed.

§§ 9-12 regulerer fordelingen af omkostninger ved Finansiel Stabilitet A/S’ afvikling af nødlidende pengeinstitutter i medfør af Bankpakken. Da Bankpakken ophørte den 30. september 2010 og der siden er udarbejdet et endeligt regnskab vedrørende den del af Finansiel Stabilitet A/S’ opgaver, ses der ikke at være behov for at opretholde bestemmelserne, hvorfor de ligeledes foreslås ophævet.

Til nr. 14

Der er tale om en lovteknisk korrektion. Med lovforslagets § 2, nr. 4 ophæves kapitel 4 og 4 b-4 d, hvilket medfører, at de foreslåede §§ 16 q-16 s, jf. lovforslagets § 2, nr. 5, kommer til at stå i kapitel 4 a, der omhandler ordning med individuel statsgaranti for simpel, usikret gæld. De foreslåede §§ 16 q-16 s, vedrører imidlertid Finansiel Stabilitet A/S’ afvikling af de under Exitpakken og Konsolideringspakken allerede overtagne pengeinstitutter, hvorfor det med ændringsforslaget foreslås at indsætte et nyt kapitel 4 e om afvikling af overtagne pengeinstitutter.

Til nr. 15

Med forslaget til ændringen af § 7, stk. 3, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning bortfalder pengeinstitutternes pligt til ultimo 2015 at indberette deres nettodækkede indskud til Garantiformuen. Det er hensigten, at pengeinstitutternes bidragsopkrævning til Garantiformuen allerede fra 2016 skal ensrettes med opkrævningen af bidrag til Afviklingsformuen, jf. lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

Det følger af lovforslagets § 3, nr. 6, at pengeinstitutternes samlede årlige bidrag til pengeinstitutafdelingen skal udgøre 2,5 promille af de dækkede nettoindskud opgjort pr. 1. oktober det foregående år. Da betalingen af bidrag til pengeinstitutafdelingen for 2015 allerede er sket, og da reglerne for opkrævning af bidrag for 2016 vil være ændret i overensstemmelse med lovforslagets § 3, nr. 15, vil det ikke være nødvendigt for pengeinstitutterne at opgøre deres dækkede nettoindskud pr. 1. oktober 2015. Det foreslås derfor, at dette udgår af lovforslaget.

Forslaget skal således ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 17 om ændringen af datoen for ikrafttrædelse af lovforslagets § 6, stk. 2.

Til nr. 16

Der er alene tale om en lovteknisk korrektion. Med lovforslagets § 4, nr. 1, foreslås det at indsætte en ny § 58 o i værdipapirhandelslovens kapitel 18 b. Kapitel 18 b omhandler tingsretligt lovvalg, hvor den foreslåede § 58 o ikke er en lovvalgsregel, men derimod en undtagelse til reglerne i værdipapirhandelslovens kapitel 18 a. Den foreslåede bestemmelse til § 58 o skulle dermed rettelig have stået i værdipapirhandelslovens kapitel 18 a.

Med ændringsforslaget vil den foreslåede § 58 o, jf. lovforslagets § 4, nr. 1, blive ændret til § 58 n og dermed blive placeret i det korrekte kapitel. Som følge heraf foreslås det, at den gældende § 58 n omnummereres og bliver § 58. Der er ikke tale om materielle ændringer.

Til nr. 17

Formålet med ændringen af lovforslagets § 6, stk. 2, er at ensrette opkrævningen af bidrag til Garantiformuen efter lovforslagets foreslåede regler i lov om en indskyder- og investorgarantiordning med opkrævningen af bidrag til Afviklingsformuen efter forslag til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder allerede fra 2016.

Forslaget skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 15 om ændring af indberetningstidspunkt til Garantiformuen i lovforslagets § 3, nr. 15.

Trine Bramsen (S) Julie Skovsby (S) Anne Sina (S) Mette Reissmann (S) Karin Gaardsted (S) fmd. Thomas Jensen (S) Ole Sohn (S) Ida Auken (RV) Nadeem Farooq (RV) Jeppe Mikkelsen (RV) Steen Gade (SF) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Frank Aaen (EL) Stine Brix (EL) Uffe Elbæk (ALT) Kim Andersen (V) Michael Aastrup Jensen (V) Anne-Mette Winther Christiansen (V) nfmd. Preben Bang Henriksen (V) Torsten Schack Pedersen (V) Jakob Engel-Schmidt (V) Hans Christian Schmidt (V) Hans Christian Thoning (V) Hans Kristian Skibby (DF) Dennis Flydtkjær (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Kim Christiansen (DF) Joachim B. Olsen (LA) Brian Mikkelsen (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 12
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Alternativet (ALT) 1
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 105

Bilagsnr.
Titel
1
Høringssvar og høringsnotat, fra erhvervs- og vækstministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Henvendelse af 6/2-15 fra Danske Advokater og Danske Insolvens Advokater
5
Ændringsforslag fra erhvervs- og vækstministeren
6
1. udkast til betænkning
7
Korrigerende skrivelse til de specielle bemærkninger i lovforslaget, fra erhvervs- og vækstministeren

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 105

Spm.nr.
Titel
1
Spm., om ministeren vil oversende et notat, der beskriver, hvilke nye beføjelser Finanstilsynet tillægges med lovforslaget, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm., om ministeren vil oversende et notat, der beskriver, på hvilke områder lovforslaget adskiller sig fra den EU-lovgivning, der implementeres med lovforslaget, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om, hvorfor det ikke vil være tilstrækkeligt med en mindre gældsbuffer end den i lovforslaget foreslåede buffer på 2 pct., til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm., om ministeren vil oversende et notat, der beskriver, om lovforslaget på nogen punkter skaber forpligtelser for Danmark, der betyder, at Danmark vil være bundet – direkte eller indirekte – i forhold til deltagelse i en kommende bankunion i EU, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm., om Folketinget har mulighed for at fastsætte størrelsen af gældsbufferen for realkreditinstitutter på et lavere niveau end de foreslåede 2 pct., til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om at oplyse, om der i evalueringen af gældsbufferen kan ske en nedsættelse af gældsbufferkravet, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om, hvorfor det ikke er bedre med et lavere niveau for gældsbufferen end de 2 pct., således at stigningerne i omkostningerne for realkreditinstitutterne – og dermed også bidragsstigningerne – begrænses mest muligt, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm. om, hvorfor der skal sammenlignes med krav til nedskrivningsegnede passiver, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/2-15 fra Danske Advokater og Danske Insolvens Advokater, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå


Bilag 2

Et af udvalgets spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren og dennes svar herpå

Spørgsmål og svar er optrykt efter ønske fra DF.

Spørgsmål 4:

Ministeren bedes oversende et notat, der beskriver, om lovforslaget på nogen punkter skaber forpligtelser for Danmark der betyder, at Danmark vil være bundet – direkte eller indirekte – i forhold til deltagelse i en kommende bankunion i EU?

Svar:

Lovforslagene L 100 og L 105 skaber ikke på nogen punkter forpligtelser for Danmark, som betyder, at Danmark vil være bundet – direkte eller indirekte – i forhold til deltagelse i det styrkede banksamarbejde (bank-unionen) i EU. Det samme gælder i forhold til en eventuel kommende beslutning om deltagelse i det styrkede banksamarbejde.

Lovforslagene har til hensigt at understøtte den finansielle stabilitet og det indre marked i EU og sikre, at det overordnede finansielle regelsæt i EU er ens fsva. krisehåndtering i og uden for det styrkede banksamarbejde.

Med lovforslagene gennemføres Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber mv. Dette direktiv skal gennemføres i dansk ret og vil være gældende ret for de institutter, der er omfattet af forslagene.

Skulle Danmark indtræde i det styrkede banksamarbejde, vil de fremsatte lovforslag fortsat være gældende for størstedelen af de danske kreditinstitutter. De største institutter vil – hvis de bliver nødlidende eller forventeligt nødlidende – skulle krisehåndteres af afviklingsinstansen i det styrkede banksamarbejde, hvis aktiviteter vil være reguleret af særskilt forordning (jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010). Hvis andre danske institutter bliver nødlidende eller forventeligt nødlidende, vil de som udgangspunkt skulle håndteres af Finansiel Stabilitet under den nationale lovgivning, som følger med vedtagelse af L100 og L105.