Den fulde tekst
L 167
Forslag til lov om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Skattelypakke om trusts, værdiansættelse af aktiver i forbindelse med bindende svar og international omgåelsesklausul samt udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v., lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud og korrektion af satserne for vægtafgift af personbiler m.v.).
Af skatteministeren (Benny Engelbrecht (S)).
Lovf som fremsat 20/3 15
Fremsat skr 20/3 15
1.beh 27/3 15 F
Betænkning 9/4 15
Lovf optrykt efter 2.beh 14/4 15 Tillæg H
2.beh 14/4 15 F
Lovf som vedt 21/4 15
3.beh 21/4 15 F
Lov nr 540 af 29. april 2015
Ordførere: (1.beh) Astrid Krag (S), Finn Thranum (V), Dennis Flydtkjær (DF), Helge Vagn Jacobsen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Ole Birk Olesen (LA).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Benny Engelbrecht).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget udmønter aftalen fra december 2014 om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, der kræver ny lovgivning på skatteområdet.
Elementerne i lovforslaget, der følger af skattelyaftalen, er en beskatning af stifteren af trusts, som skal mindske mulighederne for aggressiv skatteplanlægning, en fair beskatning, når aktiver føres ud af landet, og indførelse af en international omgåelsesklausul i dansk skattelovgivning.
Lovforslaget indeholder desuden elementer i relation til den digitale underskudsberegning for selskaber m.v., der udskydes mindst 1 år. Endelig indeholder lovforslaget en korrektion af satserne for vægtafgift af ældre personbiler og campingvogne.
Den styrkede indsats mod grænseoverskridende skatteunddragelse og anvendelsen af skattely vil kunne forebygge, at der i visse år opstår et betydeligt utilsigtet mindreprovenu.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 74 (S, DF, RV, SF, EL, KF (ved en fejl)), imod stemte 5 (LA), hverken for eller imod stemte 28 (V).