Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentlig
retshjælp ved advokater

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1140 af 13. december 2002 om offentlig retshjælp ved advokater foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 4, 1. pkt., ændres »224.000 kr.« til: »231.000 kr.«

2. I § 2, stk. 4, 2. pkt., ændres »284.000 kr.« til: »293.000 kr.«

3. I § 2, stk. 5, ændres »39.000 kr.« til: »40.000 kr.«

4. I § 3, stk. 1, ændres »224.000 kr.« til: »231.000 kr.«

5. I § 3, stk. 2, ændres »39.000 kr.« til: »40.000 kr.«

6. I § 5, stk. 1, 1. pkt., ændres »årsopgørelsen fra skattemyndighederne for 2001« til: »årsopgørel-sen fra skattemyndighederne for 2002«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004, således at dens bestemmelser finder anvendelse på retshjælp, der gives efter dette tidspunkt.

Justitsministeriet, den 27. november 2003

Lene Espersen

/Anne Tønnes