Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

I medfør af § 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015, og til dels efter bestemmelse fra Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen, jf. lovens § 38, stk. 2, fastsættes:

Formål og opdeling

§ 1. Den pædagogiske assistentuddannelse har som erhvervsuddannelse som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Praktiske pædagogiske opgaver, indsatser og aktiviteter.

2) Pædagogisk omsorgs- og relationsarbejde, der understøtter og styrker målgruppens trivsel og udvikling.

3) Praktisk pædagogisk arbejde, der styrker målgruppens livskvalitet og motivation til et sundt og aktivt liv, gennem sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter.

4) Praktisk pædagogisk arbejde med velfærdsteknologi, sociale og digitale medier, der understøtter teknologisk forståelse samt digital kultur.

5) Evaluering, dokumentation, samarbejde og kommunikation i forhold til områdets organisering og med henblik på udvikling af den pædagogiske praksis.

Stk. 2. Uddannelsen afsluttes med specialet pædagogisk assistent, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 3. Uddannelsen udbydes med talentspor.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer 3 år og 1½ måned, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens speciale 2 år og 1½ måned, hvoraf skoleundervisningen udgør 47 uger fordelt på mindst 3 skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens speciale 2 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 42 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst 3 skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Metoder til dokumentation af eget arbejde.

2) Målgruppe-tilpasset faglig formidling, herunder til kolleger og pårørende.

3) Fagsprogets betydning og de mest almindelige fagudtryk inden for det pædagogiske område.

4) Kommunikationsteori, herunder viden om kommunikation i forhold til forskellige målgrupper.

5) Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe.

6) Relevante pædagogiske metoder, herunder konflikthåndtering, vejledning, guidning og motivationsarbejde.

7) Sikkerheds- og arbejdsmiljøorganisationen, herunder det psykiske arbejdsmiljø med fokus på trivsel og forebyggelse af vold.

8) Fysiske, mikrobiologiske og kemiske faktorer, der påvirker hygiejnen.

9) Gældende ergonomiske principper ved jobudøvelsen.

10) Relevant lovgivning, der vedrører samarbejdsflader på det pædagogiske arbejdsmarked, særligt i forhold til forskellige målgrupper i det pædagogiske arbejde.

11) Rettigheder og pligter som fagperson i et ansættelsesforhold, herunder tavshedspligt.

12) Den pædagogiske sektors opbygning, faggruppens placering og det tværfaglige samarbejde.

13) Aktuel velfærdsteknologi og digitale medier, der kan anvendes i det pædagogiske arbejde, under hensyntagen til målgruppen.

14) Hensigtsmæssig anvendelse af digitale og sociale medier i det pædagogiske arbejde, både som aktivitet og som redskab til faglig dialog og formidling.

15) Faktorer der påvirker det enkelte menneskes sundhed.

16) Kost og motions betydning for fysisk og psykisk velvære.

17) Sundheds- og hygiejneopgaver på den pædagogiske arbejdsplads.

18) Sundhedsfremmende arbejde.

19) Inklusionsbegrebet i det pædagogiske arbejde.

20) Udviklingspsykologiske perspektiver og retninger, der er relevante for pædagogisk arbejde med det lille barn.

21) Undervisning, didaktik og inklusion i grundskolen.

22) Aktuelle metoder i det pædagogiske arbejde inden for handicap- og psykiatriområdet, herunder kendskab til rehabilitering og faktorer der fremmer eller hæmmer menneskers motivation for egenomsorg.

23) Målgrupperelevante pædagogiske aktiviteter – herunder fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter.

24) Aktiviteters betydning for sundhed og trivsel.

25) Psykologiske og sociologiske processer, der omhandler individets samspil med andre.

26) Selvevalueringsredskaber, herunder evaluering af egen læring.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Metoder til dokumentation og faglig formidling i skrift og i tale, under hensynstagen til modtagerens forudsætninger.

2) Metoder til aktiv lytning og til at kunne udvise empati i samarbejdet.

3) Metoder til at kommunikere og samarbejde med andre fagpersoner, børn, forældre, borgere og pårørende.

4) Metoder til at anvende konfliktnedtrappende kommunikation.

5) Forklaring af betydningen af at videregive observationer og udførte opgaver til relevante samarbejdspartnere.

6) Redskaber til at udøve jobfunktionen under hensyntagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige og ergonomiske regler.

7) Demonstration af, hvordan man indretter arbejdsstedet og bruger sin krop efter gældende ergonomiske principper.

8) Metoder til forebyggelse af institutionsinfektioner.

9) Metoder til at forebygge psykisk og fysisk vold.

10) Forklaring af egen faglig og professionel rolle i samarbejdet med andre.

11) Forklaring af det faglige og personlige ansvar, der er forbundet med at arbejde inden for det pædagogiske område.

12) Brancherettet velfærdsteknologi og digitale medier til pædagogiske aktiviteter og elektronisk kommunikation.

13) Metoder til at understøtte fysisk og psykisk velvære gennem kost og motion.

14) Identifikation af forhold omkring sundhed og påpegning af sundheds- og hygiejneopgaver på den pædagogiske arbejdsplads.

15) Redskaber i det sundhedsfremmende arbejde.

16) Identifikation af forskellige pædagogiske målgrupper, herunder beskrivelse af målgruppens forudsætninger for udvikling.

17) Demonstration af, hvordan man igangsætter rehabiliterende pædagogiske aktiviteter.

18) Metoder til at igangsætte aktiviteter med betydning for sundhed og trivsel for forskellige pædagogiske målgrupper.

19) Metoder til at reflektere over egen praksis.

20) Demonstration af, hvordan man møder den pædagogiske målgruppe og pårørende på en etisk, empatisk og respektfuld måde.

21) Professionel ageren i et fagligt fællesskab.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) dokumentere eget arbejde og varetage faglig formidling til den pædagogiske målgruppe samt til kollegaer og pårørende,

2) anvende faglig kommunikation i skrift og i tale med samarbejdspartnere, børn, forældre, borgere og pårørende,

3) udøve jobfunktionen under hensynstagen til de grundlæggende sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper og demonstrere afbrydelse af smitteveje i det pædagogiske arbejde,

4) deltage i det professionelle samarbejde på tværs af faggrupper og forstå betydningen af at arbejde inden for relevant lovgivning, der vedrører samarbejdsflader på det pædagogiske arbejdsmarked i forhold til forskellige pædagogiske målgrupper,

5) planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter, der gør brug af velfærdsteknologi, digitale og sociale medier,

6) anvende digitale medier i simple pædagogiske situationer som redskab til faglig dialog og formidling,

7) medvirke i det sundhedsfremmende arbejde i relation til den pædagogiske målgruppe,

8) vejlede i valg af hensigtsmæssig livsstil ud fra viden om, hvad kost og motion betyder for fysisk og psykisk velvære, og hvordan det kan understøtte et godt arbejdsliv,

9) planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter målrettet forskellige pædagogiske målgrupper,

10) indgå i det pædagogiske arbejde med inklusion under hensyntagen til den pædagogiske målgruppes forudsætninger for udvikling,

11) planlægge, gennemføre og evaluere fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter under hensyn til den pædagogiske målgruppes sundhed og trivsel,

12) møde den pædagogiske målgruppe, pårørende og kollegaer på en etisk og respektfuld måde, herunder medvirke til at forebygge simple konflikter, og

13) udvise motivation og tage aktivt ansvar for egen læring, med fokus på egne ressourcer og begrænsninger.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Dansk på D-niveau, bestået.

2) Samfundsfag på E-niveau, bestået.

3) Idræt på F-niveau, bestået.

4) Psykologi på F-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.

2) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Kompetencemålene for hovedforløbet er følgende:

1) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre planlægge, gennemføre og evaluere begrundede pædagogiske forløb.

2) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre identificere pædagogiske mål samt anvende mål fra handle- og læreplaner i den daglige pædagogiske praksis.

3) Eleven kan selvstændigt varetage pædagogisk arbejde inden for rammerne af den gældende lovgivning.

4) Eleven kan arbejde selvstændigt med pædagogiske metoder, der understøtter trivsel, inklusion og udvikling.

5) Eleven kan selvstændigt igangsætte pædagogiske aktiviteter, der tilsigter deltagelse, involvering og medskabende processer for den pædagogiske målgruppe.

6) Eleven kan selvstændigt skabe rum til leg og kreative aktiviteter samt observere og reflektere over legens betydning for målgruppens udvikling.

7) Eleven kan i samarbejde med andre selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes evne til at kommunikere og indgå i sociale fællesskaber.

8) Eleven kan på en anerkendende, etisk og respektfuld måde udvise initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati i det professionelle møde med andre.

9) Eleven kan selvstændigt varetage pædagogiske omsorgsopgaver, herunder etablere og indgå i professionelle relationer med den pædagogiske målgruppe.

10) Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes mestring af opgaver og udfordringer i dagligdagen.

11) Eleven kan anvende viden om kognitiv og motorisk udvikling, bevægelse, krop og udeliv til at igangsætte fysisk udviklende aktiviteter.

12) Eleven kan anvende viden om nationale og lokale anbefalinger i det sundhedsfremmende arbejde.

13) Eleven kan selvstændigt motivere målgruppen til bevægelse samt igangsætte målrettede fysiske aktiviteter.

14) Eleven kan selvstændigt tage initiativ til samtaler om sundhed, der kan understøtte målgruppens kompetencer til at træffe sunde valg.

15) Eleven kan anvende hygiejniske retningslinjer til forebyggelse af smitsomme sygdomme i institutioner samt til at kunne afbryde smitteveje.

16) Eleven kan anvende it og digitale løsninger til informationssøgning, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af det pædagogiske arbejde.

17) Eleven kan anvende digitale medier samt teknologiske løsninger som redskab i pædagogiske aktiviteter.

18) Eleven kan selvstændigt varetage målrettet kommunikation samt reflektere over kommunikationens betydning for dialog og samarbejde med den pædagogiske målgruppe, forældre, pårørende, andre faggrupper og kollegaer.

19) Eleven kan anvende viden om gældende regler og lovgivning for arbejdsmiljøområdet og selvstændigt indgå i samarbejdet om at udvikle et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

20) Eleven kan anvende viden om konfliktnedtrappende og voldforebyggende pædagogiske metoder til forebyggelse af fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen.

21) Eleven kan selvstændigt reflektere over egen fagprofessionelle rolle samt etiske dilemmaer i det pædagogiske arbejde.

Stk. 2. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning og merit

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelserne om merit, er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor.

Afsluttende prøve

§ 6. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode.

Stk. 2. Den afsluttende prøve er en mundtlig prøve af 30 minutters varighed, som tager udgangspunkt i en projektopgave. Projektopgaven udarbejdes af eleven eller i et samarbejde mellem højest tre elever. Prøven kan gennemføres som en gruppeprøve med højest tre personer i hver gruppe. Opgaven stilles af skolen.

Stk. 3. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have bestået de uddannelsesspecifikke fag og have et gennemsnit på mindst 02 i uddannelsesspecifikke fag og grundfag. Eleven skal tillige have bestået to nærmere angivne fag i uddannelsen, som fremgår af uddannelsesordningen. Ingen af karaktererne i grundfag må være -3.

Stk. 4. Ved afslutningen af en praktikperiode afgiver praktikvirksomheden en praktikerklæring. Der anvendes bedømmelsen ”godkendt/ikke godkendt”.

Stk. 5. Elever, der ikke har opnået bedømmelsen ”godkendt” i en praktikperiode, tilbydes et af den ansættende arbejdsgiver fastlagt praktikforløb og vurderes på ny.

Stk. 6. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven, hvis praktikerklæringerne for hver enkelt praktikperiode er bedømt ”godkendt”.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2015.

Stk. 2. Elever, der påbegynder eller er påbegyndt den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse før den 1. august 2015, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Elever, der på tidspunktet for påbegyndelsen af den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse var fyldt 25 år, skal ved overgang til uddannelsen efter stk. 2 gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Undervisningsministeriet, den 24. marts 2015

P.M.V.
Lars Mortensen
Afdelingschef

/ Helle Kristensen


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Det er et krav at ansøger kan dokumentere erfaring inden for minimum et af de følgende arbejdsområder:
- Dagplejen
- Daginstitutioner
- Skoleområdet, inkl. SFO
- Ungdoms- og fritidsklubber
- Dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
 
Det er et krav, at ansøger har erfaring fra mindst en af følgende jobfunktioner:
- pædagogmedhjælper
- kommunal dagplejer
- omsorgsmedhjælper
- ikke-uddannet klubmedarbejder
- legepladsmedarbejder
 
og kan dokumentere
- selvstændigt at have tilrettelagt pædagogiske opgaver
- selvstændigt at have løst pædagogiske opgaver
- at have indgået i et pædagogisk team
 
Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen er erhvervet inden for de seneste 4 år før uddannelsens start.

2. Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning for euv
(skoleuger)
Afkortning for euv
(praktik
måneder)
Det er et krav, at ansøger kan dokumentere erhvervserfaring fra nedenstående arbejdsområder og kan dokumentere:
- selvstændigt at have tilrettelagt pædagogiske opgaver
- selvstændigt at have løst pædagogiske opgaver
- at have indgået i et pædagogisk team
     
Dagplejen
6-12 måneder
-
3
Dagplejen
13 måneder
-
6
Daginstitutioner
6-12 måneder
-
3
Daginstitutioner
13 måneder
-
6
Skoleområdet, inkl. SFO
6-12 måneder
-
3
Skoleområdet, inkl. SFO
13 måneder
-
6
Ungdoms- og fritidsklubber
6-12 måneder
-
3
Ungdoms- og fritidsklubber
13 måneder
-
6
Dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
6-12 måneder
-
3
Dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
13 måneder
-
6

3. Uddannelse der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Udd.
kode
Afkortning for euv
(skoleuger)
Afkortning for euv
(praktik
måneder)
Eud
Social- og sundhedsuddannelsen:
Social- og sundhedshjælper
2004
-
2
Eud
Social- og sundhedsuddannelsen:
Social- og sundhedsassistent
2004
8
6
AMU
Pædagogiske læreplaner i dagtilbud
43691
Samlet 1,6
-
Samspil og relationer i pædagogiske arbejde
42665
Børns motorik, sansning og bevægelse
44262
Planlægning af pædagogiske aktiviteter
44431
AMU
Magt og omsorg
44627
Samlet 1,6
-
Implementering af handleplaner ifølge serviceloven
40138
Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet
47258
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling
44886
Planlægning af pædagogiske aktiviteter
44431
Kurset skal være afsluttet inden for de seneste fire år.