Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

(Ingen prækvalifikation af nye uddannelser ved sammenlægning af eksisterende uddannelser)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner foretages følgende ændringer:

1. I § 18 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse ved en sammenlægning af eksisterende uddannelser, medmindre sammenlægningen medfører en udvidelse af de sammenlagte uddannelsers formål og erhvervssigte og udvidelsen har væsentlige negative konsekvenser for arbejdsmarked og rekrutteringsgrundlag for eksisterende beslægtede uddannelser og uddannelsesudbud.

Stk. 4. Ministeren fastsætter nærmere regler om betingelser for sammenlægning af uddannelser uden forudgående prækvalifikation, herunder lukning af uddannelser og andre forhold ved sammenlægning af uddannelser, jf. stk. 3.«

2. I § 21, stk. 1, indsættes efter »uddannelsesudbud«: », jf. dog § 18, stk. 3«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. april 2015.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. marts 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Sofie Carsten Nielsen