Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ligningsloven og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

(Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Uddannelses- og Forskningsministeriet

§ 1

I lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf. lovbekendtgørelse nr. 364 af 9. april 2014, foretages følgende ændringer:

1. I titlen udgår »(SVU)«.

2. Overalt i loven ændres »Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte« til: »Styrelsen for Videregående Uddannelser«.

3. I § 2, stk. 1, nr. 1, ændres »stk. 2« til: »stk. 5«.

4. § 2, stk. 2 og 4, ophæves.

Stk. 3, 5 og 6 bliver herefter stk. 2-4.

5. I § 2, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 2, 1. pkt., udgår »efter kapitel 3«.

6. I § 2 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter regler om, at uddannelsessøgende, der er fyldt 20 år, kan få SVU til uddannelse efter § 4, stk. 1.«

7. I § 4, stk. 2, udgår », herunder om, at mindstekravet til den ugentlige uddannelsestid kan være forskelligt for de uddannelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-4,«.

8. § 4, stk. 3, ophæves.

9. I § 5, stk. 1, 1. pkt., udgår », jf. dog § 6«, og 2. pkt. ophæves.

10. § 5, stk. 2 og 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 2.

11. I § 5, stk. 4, der bliver stk. 2, udgår »og om administration af de perioder, der er nævnt i stk. 2 og 3«.

12. § 6 ophæves.

13. I § 12, stk. 2, ændres »§ 5, stk. 1-3« til: »§ 5, stk. 1«.

14. I § 13, stk. 5, udgår », om at mindstekravet til den ugentlige nedsættelse af arbejdstiden kan være forskelligt ved beregningen af SVU til de uddannelser, der er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1-4,«.

15. I § 16, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Vedkommende minister, jf. § 1, kan efter forhandling med finansministeren fastsætte regler om, at administration af krav om tilbagebetaling varetages af Statens Administration, og om, at Statens Administration kan træffe afgørelse om tilbagebetaling af SVU.«

16. I § 20, stk. 1 og 2, og § 22, stk. 3, indsættes efter »Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte«: », Statens Administration«.

17. I § 20, stk. 1, ændres »myndigheder,« til: »myndigheder og«, og »og arbejdsløshedskasser« udgår.

18. I § 20, stk. 2, og § 21, stk. 4, udgår »og arbejdsløshedskasserne«.

19. § 21, stk. 1, affattes således:

»Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om, at visse opgaver efter denne lov varetages af uddannelsesstederne.«

20. I § 21, stk. 2, udgår »og efter forhandling med beskæftigelsesministeren om arbejdsløshedskassernes«.

21. I § 21, stk. 5, 1. pkt., udgår »og arbejdsløshedskassernes«, og 2. og 3. pkt. ophæves.

22. I § 21 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om tilsynet og om forvaltningsrevision af uddannelsesstedernes opgaver. Vedkommende minister, jf. § 1, kan fastsætte regler om, at ministeren eller Styrelsen for Videregående Uddannelser eller anden statslig myndighed efter bemyndigelse kan kræve oplysninger fra uddannelsesstederne, der er nødvendige for varetagelsen af tilsynet.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

23. I § 21, stk. 6, der bliver stk. 7, udgår »og arbejdsløshedskasser«.

24. I § 22, stk. 1, udgår »eller arbejdsløshedskassen«.

25. I § 22 a, 1. pkt., udgår »arbejdsløshedskassen,«, og »restanceinddrivelsesmyndigheden« ændres til: »Statens Administration«.

Beskæftigelsesministeriet

§ 2

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, som ændret ved § 2 i lov nr. 720 af 25. juni 2014, § 1 i lov nr. 1486 af 23. december 2014, § 1 i lov nr. 1487 af 23. december 2014 og § 28 i lov nr. 174 af 24. februar 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 26 b udgår »(SVU)«.

Skatteministeriet

§ 3

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1041 af 15. september 2014, som ændret senest ved § 10 i lov nr. 202 af 27. februar 2015, foretages følgende ændring:

1. Tre steder i § 31, stk. 1, udgår »(SVU)«.

Undervisningsministeriet

§ 4

I lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1540 af 27. december 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 47, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 1. pkt., udgår »(SVU)«.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2015.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse for ansøgninger om SVU, der er modtaget inden lovens ikrafttræden. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. marts 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Sofie Carsten Nielsen