Den fulde tekst

Lov om ændring af varemærkeloven, designloven, patentloven og lov om brugsmodeller

(Styrket indsats mod piratkopiering ved etablering af en håndhævelsesenhed m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I varemærkeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 109 af 24. januar 2012, som ændret ved § 4 i lov nr. 1387 af 23. december 2012 og § 30 i lov nr. 639 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. Efter kapitel 6 indsættes:

»Kapitel 6 A

Håndhævelsesenhed

§ 45 b. Patent- og Varemærkestyrelsens opgaver vedrørende håndhævelse af varemærkerettigheder varetages af en særlig håndhævelsesenhed, hvortil forbrugere, virksomheder og myndigheder kan henvende sig og modtage information og vejledning om håndhævelse og konkrete sager om piratkopiering.

Stk. 2. Håndhævelsesenheden kan afgive en skriftlig vejledende udtalelse om konkrete sager om piratkopiering. Enheden afgiver ikke en skriftlig vejledende udtalelse i tilfælde, hvor en sag er indbragt for domstolene.

Stk. 3. Håndhævelsesenheden bistår politi og anklagemyndighed i deres indsats mod piratkopiering.«

2. I § 60 d indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. For en skriftlig vejledende udtalelse i henhold til § 45 b, stk. 2, betales 1.500 kr.«

§ 2

I designloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 102 af 24. januar 2012, som ændret ved § 3 i lov nr. 1387 af 23. december 2012 og § 21 i lov nr. 639 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. Efter kapitel 7 indsættes:

»Kapitel 7 A

Håndhævelsesenhed

§ 41 b. Patent- og Varemærkestyrelsens opgaver vedrørende håndhævelse af designrettigheder varetages af en særlig håndhævelsesenhed, hvortil forbrugere, virksomheder og myndigheder kan henvende sig og modtage information og vejledning om håndhævelse og konkrete sager om piratkopiering.

Stk. 2. Håndhævelsesenheden kan afgive en skriftlig vejledende udtalelse om konkrete sager om piratkopiering. Enheden afgiver ikke en skriftlig vejledende udtalelse i tilfælde, hvor en sag er indbragt for domstolene.

Stk. 3. Håndhævelsesenheden bistår politi og anklagemyndighed i deres indsats mod piratkopiering.«

2. I § 59 d indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. For en skriftlig vejledende udtalelse i henhold til § 41 b, stk. 2, betales 1.500 kr.«

§ 3

I patentloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 108 af 24. januar 2012, som ændret ved § 29 i lov nr. 639 af 12. juni 2013 og § 5 i lov nr. 551 af 2. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. Efter kapitel 9 indsættes:

»Kapitel 9 A

Håndhævelsesenhed

§ 65 b. Patent- og Varemærkestyrelsens opgaver vedrørende håndhævelse af patentrettigheder varetages af en særlig håndhævelsesenhed, hvortil forbrugere, virksomheder og myndigheder kan henvende sig og modtage information og vejledning om håndhævelse og konkrete sager om piratkopiering.

Stk. 2. Håndhævelsesenheden kan afgive en skriftlig vejledende udtalelse om konkrete sager om piratkopiering. Enheden afgiver ikke en skriftlig vejledende udtalelse i tilfælde, hvor en sag er indbragt for domstolene.

Stk. 3. Håndhævelsesenheden bistår politi og anklagemyndighed i deres indsats mod piratkopiering.«

2. § 77, stk. 1, affattes således:

»Et europæisk patent har kun virkning her i landet, såfremt indehaveren inden 3 måneder fra den dag, hvor Den Europæiske Patentmyndighed har bekendtgjort patentmeddelelse eller afgørelse om at opretholde patentet i ændret affattelse, til patentmyndigheden her i landet indleverer

1) patentkravene oversat til dansk, såfremt patentet er meddelt på engelsk, eller

2) patentkravene oversat til dansk og en oversættelse af det øvrige indhold i det meddelte eller ændrede patent til dansk eller engelsk, såfremt patentet er meddelt på tysk eller fransk.«

3. I § 98, stk. 6, 1. pkt., ændres »2.850 kr.« til: »2.000 kr.«, og 2. og 3. pkt. ophæves.

4. I § 98, stk. 7, 1. pkt., ændres »1.050 kr.« til: »2.000 kr.«, og 2. og 3. pkt. ophæves.

5. I § 100, stk. 3, 1. pkt., ændres »2.850 kr.« til: »2.000 kr.«, og 2. og 3. pkt. ophæves.

6. I § 100, stk. 4, 1. pkt., ændres »1.050 kr.« til: »2.000 kr.«, og 2. og 3. pkt. ophæves.

7. I § 101 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. For en skriftlig vejledende udtalelse i henhold til § 65 b, stk. 2, betales 1.500 kr.«

§ 4

I lov om brugsmodeller, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 24. januar 2012, som ændret ved § 24 i lov nr. 639 af 12. juni 2013 og § 6 i lov nr. 551 af 2. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. Efter kapitel 10 indsættes:

»Kapitel 10 A

Håndhævelsesenhed

§ 61 b. Patent- og Varemærkestyrelsens opgaver vedrørende håndhævelse af brugsmodelrettigheder varetages af en særlig håndhævelsesenhed, hvortil forbrugere, virksomheder og myndigheder kan henvende sig og modtage information og vejledning om håndhævelse og konkrete sager om piratkopiering.

Stk. 2. Håndhævelsesenheden kan afgive en skriftlig vejledende udtalelse om konkrete sager om piratkopiering. Enheden afgiver ikke en skriftlig vejledende udtalelse i tilfælde, hvor en sag er indbragt for domstolene.

Stk. 3. Håndhævelsesenheden bistår politi og anklagemyndighed i deres indsats mod piratkopiering.«

2. I § 73 d indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. For en skriftlig vejledende udtalelse i henhold til § 61 b, stk. 2, betales 1.500 kr.«

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2015, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af §§ 1 og 2, § 3, nr. 1 og 7, og § 4.

Stk. 3. § 3, nr. 2, 4 og 6, finder ikke anvendelse på materiale, der bliver indgivet før lovens ikrafttræden. For sådant materiale finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 6

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. Loven kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet i Jagthuset, Trend Skov, den 28. marts 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henrik Sass Larsen