Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til fotograf

I medfør af § 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015, og til dels efter bestemmelse fra Billedmediernes Faglige Udvalg, jf. lovens § 38, stk. 2, fastsættes:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til fotograf har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Valg af hensigtsmæssigt udstyr og arbejdsprocedure i forhold til intentionen med en given fotografisk opgave.

2) Kreativ, idéudviklende og rationel varetagelse af arbejdet under hensyntagen til økonomi, kundekrav, tid, kvalitet og sikkerhed.

3) Sikring af optimal teknisk kvalitet i relation til det påtænkte anvendelsesformål og i overensstemmelse med den påtænkte distributionsform.

4) Analyse af billedmæssige udtryk til et visuelt budskab og forståelse af disse i deres stilmæssige og kulturelle kontekst.

Stk. 2. Uddannelsen afsluttes med specialet fotograf, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer 5 år, inklusive grundforløbet. Grundforløbet kan ikke erstattes af grundlæggende praktisk oplæring i en virksomhed.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens speciale 4 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 40 uger fordelt på mindst fire skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens speciale 2 år og 8 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 36 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst tre skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Valg af hensigtsmæssige teknikker inden for kamera, belysning og billedbehandling.

2) Typisk forekommende informationsteknologiske værktøjer.

3) Valg af hensigtsmæssige materialer og udstyr.

4) Teknisk dokumentation.

5) Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed.

6) Erhvervets organisationskultur og fotografens rolle i en virksomhed.

7) Professionelt udstyr til kameraarbejde, belysning, lyd og redigering.

8) Valg af hensigtsmæssige digitale platforme til billedbehandling.

9) Æstetiske, sansemæssige og kompositoriske grundregler for visuel kommunikation.

10) Faglige fotografiske termer på engelsk.

11) Branchens produkter, koncepter og ideer og deres anvendelsesområde.

12) Arbejdsrelevant ergonomi.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Valg af de rette teknikker til fremstilling af produkter.

2) Anvendelse af it til faglig informationssøgning og kommunikation.

3) Fagligt sikker udførelse af enkle opgaver inden for fotooptagelser og billedbehandling.

4) Anvendelse af relevant teknisk dokumentation.

5) Anvendelse af de sikkerheds- og miljømæssigt gældende regler i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af arbejdet.

6) Vurdering af om eget arbejde opfylder udvalgte kvalitetsmæssige krav.

7) Anvendelse med faglig sikkerhed af gængs professionelt udstyr til belysning, optagelser og bearbejdning af fotografiske billeder.

8) Udførelse med faglig sikkerhed af digital billedbehandling.

9) Grundlæggende æstetiske, sansemæssige og kompositoriske grundregler for visuel kommunikation.

10) Anvendelse af faglige fotografiske termer på engelsk.

11) Identificering og anvendelse af hensigtsmæssige arbejdsmetoder.

12) Anvendelse af og begrundelse for anvendelsen af produkter, koncepter og ideer til fotografisk produktion med faglig sikkerhed.

13) Ergonomisk korrekt udførelse af enkle arbejdsopgaver.

14) Udarbejdelse af almindelig anvendt faglig dokumentation som egenkontrol o.l.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) under vejledning foretage valg af teknikker til fremstilling af fotografiske produkter og foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsmetoder,

2) selvstændigt udføre belysning, optagelser og bearbejdning af fotografiske billeder med gængs professionelt udstyr og udføre billedbehandling,

3) selvstændigt udvikle og skabe visuel kommunikation med inddragelse af grundlæggende æstetiske, sansemæssige og kompositoriske grundregler,

4) selvstændigt afgøre og se sammenhænge i valg af materialer og professionelt udstyr til enkle faglige opgaver inden for kameraarbejde, belysning og redigering,

5) selvstændigt planlægge, koordinere og udføre enkle arbejdsprocesser og tage initiativ til samarbejde med andre om løsning af opgaver,

6) udføre arbejdsopgaver under hensyntagen til arbejdsrelevant ergonomi samt sikkerheds- og miljømæssige krav,

7) forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge et diagram, en vejledning o.l.,

8) redegøre for sin egen rolle i virksomhedsorganisationer,

9) demonstrere teori, praksis og hensigtsmæssige arbejdsmetoder,

10) redegøre for branchens produkter, koncepter og idéer og deres anvendelsesområde og

11) demonstrere anvendelse af grundlæggende æstetiske, sansemæssige og kompositoriske grundregler for visuel kommunikation.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Dansk på E-niveau, bestået.

2) Engelsk på E-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.

2) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan udføre alle arbejdsprocesser, der forekommer inden for det område, uddannelsen retter sig mod, selvstændigt, innovativt og kreativt.

2) Eleven kan opnå kendskab til fotografisk teknik, metode og arbejdsprocesser i forbindelse med afsendelsen af visuelle budskaber og selvstændigt, innovativt og kreativt producere fotografiske løsninger med stor kommunikationsværdi.

3) Eleven kan opnå teknisk faglige, kreative, innovative almene og personlige kompetencer, så vedkommende selvstændigt og effektivt kan planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver inden for uddannelsen.

4) Eleven kan opnå kendskab til kreativ, innovativ og kommunikativ billedfremstilling, samt de merkantile og sociale sammenhænge i samfundet, der er nødvendige for erhvervets udførelse.

5) Eleven kan vælge hensigtsmæssigt udstyr og arbejdsprocedure i forhold til intentionen med en given fotografisk opgave.

6) Eleven kan arbejde kreativt, innovativt og rationelt under hensyntagen til økonomi, kundekrav, tid, kvalitet og sikkerhed samt sikre optimal teknisk kvalitet i relation til det påtænkte anvendelsesformål og i overensstemmelse med den påtænkte distributionsform.

7) Eleven kan arbejde selvstændigt og i teams samt vise kreativitet i opgaveløsningen, herunder være omstillingsparat og fleksibel samt planlægge og strukturere arbejdsprocesser og løse uforudsete problemer.

8) Eleven kan analysere billedmæssige udtryk til et visuelt budskab og forstå dem i deres stilmæssige og kulturelle kontekst.

9) Eleven kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken.

Stk. 2. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning og merit

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelserne om merit, er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor.

Afsluttende prøve

§ 6. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsen afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Prøven påbegyndes inden for uddannelsens sidste 6 måneder.

Stk. 2. Den afsluttende prøve tilrettelægges således:

1) Prøven består af dels en mundtlig prøve, dels en obligatorisk og en valgfri projektopgave, der betragtes som en samlet prøve. Prøvens formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål for uddannelsen. Prøven stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

2) Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i elevens portfolio, der udgøres af elevens indsamlede arbejder gennem hele uddannelsesforløbet, og har en varighed på 45 minutter inklusive votering. Skuemestrene (censorerne) er kun til stede under den mundtlige prøve.

3) Projektopgave-delen af prøven består af en obligatorisk og en valgfri opgave inden for det bundne specialefag fotografisk præsentationsteknik. Den obligatoriske opgave består i tilrettelæggelse og gennemførelse af en udstillingspræsentation af et antal fotografier på enten trykt eller digitalt medie, som eleven producerer med udgangspunkt i egne, eksisterende optagelser. Den valgfri opgave vælges inden for en elektronisk præsentation af udvalgte egenoptagelser, en trykt/printet præsentation af udvalgte egenoptagelser eller en kombination af disse. Eleverne har 20 fortløbende dage til løsning af projektopgaverne. Der kan benyttes hjælpemidler anvendt i uddannelsesforløbet og fra praktikforløb til opgaverne.

4) Elevernes løsning af prøven bedømmes af en eksaminator (lærer) og to skuemestre (censorer) udpeget af det faglige udvalg. Karakteren ved den afsluttende prøve fremkommer som et gennemsnit af de i nr. 1 nævnte prøver. Ved bedømmelsen giver læreren og censorerne i forening én karakter for hver af prøverne, hvorefter karakteren for den mundtlige eksamination i portfolio tæller 2/3, og karakteren for projektopgaverne tæller 1/3 i det samlede eksamensresultat. Eksaminator (lærer) og skuemestrene (censorerne) meddeler eleven eksamensresultatet umiddelbart efter, at den endelige karakter er beregnet.

Stk. 3. Prøven er bestået, når eleven har opnået beståkarakter både i den mundtlige eksamination og i projektopgavedelen.

Stk. 4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter i alle fag i hovedforløbet.

Stk. 5. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2015.

Stk. 2. Elever, der påbegynder eller er påbegyndt den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse før den 1. august 2015, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Elever, der på tidspunktet for påbegyndelsen af den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse var fyldt 25 år, skal ved overgang til uddannelsen efter stk. 2 gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Undervisningsministeriet, den 16. april 2015

P.M.V.
Lars Mortensen
Afdelingschef

/ Henrik Saxtorph


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

For at opfylde kriteriet om 2 års relevant erhvervserfaring skal eleven have beskæftiget sig erhvervsmæssigt som fotograf eller inden for fotograffaget med selvstændigt at udføre følgende kommercielt relaterede opgaver:
Optaget faste billeder med gængs professionelt udstyr, on location og/eller studiefotografering
Udført produktfotografering og/eller personfotografering på studie
Arbejdet med fotografiske produktioner, herunder leveret færdig produktion, der er blevet professionelt distribueret
Beskæftigelsen skal svare til 2 års fuldtidsbeskæftigelse i de seneste 5 år, heraf minimum 12 måneders fuldtidsbeskæftigelse on location og/eller studiefotografering.

2. Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning for alle voksne elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik
måneder)
Arbejdet selvstændigt med at optage faste billeder med gængs professionelt udstyr on location
8 måneder
1,6
1,5
Arbejdet selvstændigt med at optage faste billeder med gængs professionelt udstyr ved studiefotografering
8 måneder
1,6
1,5
Arbejdet selvstændigt med produktfotografering på studie
8 måneder
1,6
1
Arbejdet selvstændigt med personfotografering på studie
8 måneder
1,6
1
Arbejdet selvstændigt med kommercielle fotografiske produktioner, herunder leveret færdige produktioner, der er blevet professionelt distribueret
8 måneder
2,4
2
Erfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år.

3. Uddannelser der giver grundforlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Udd. kode
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik
måneder)
Eud
Film- og tv-produktionsuddannelsen
1530
4
4
Eud
Webintegrator
1465
0,4
 
Eud
Digital media
1515
0,3
2
Uddannelsen skal være afsluttet inden for de seneste 4 år.
AMU
Digital fotografering
43893
0,4
-
AMU
Kamerateknik og optagelse af digitale fotos
40473
0,1
-
AMU
Lys og komposition til digital fotografering
40474
0,1
-
AMU
Digital fotografering on location
40475
0,1
-
AMU
Virtuel fotografering
47181
0,1
-
Kurset skal være afsluttet inden for de seneste 5 år.
Professionsbachelor
Fotojournalist
 
9,7
6
Professionsbachelor
Fotografisk Kommunikation
 
9,7
6

Afkortning efter tabel 2 og 3 kan maksimalt være på 9,7 skoleuger og 9 praktik måneder.