Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i webudvikling
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i webudvikling

I medfør af § 22 og § 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23. oktober 2014, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i webudvikling er at kvalificere den uddannede til at kunne fungere selvstændigt som webspecialist ved design og konstruktion af webapplikationer, webarkitektur og internetkommunikation i interne udviklingsafdelinger i virksomheder af alle størrelser eller i større konsulent- eller softwarefirmaer inden for webområdet.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse tilrettelagt som selvstændig overbygning til erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi (datamatiker AK) og erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK), er normeret til 90 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i webudvikling. Den engelske titel er Bachelor of Web Development.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor’s Degree Programme in Web Development.

§ 3. Uddannelsen består af følgende:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 40 ECTS-point, hvoraf 10 ECTS-point anvendes til at sikre de studerende et fælles studiegrundlag.

2) Praktik med et samlet omfang på 15 ECTS-point.

3) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 20 ECTS-point.

4) Bachelorprojekt på 15 ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelsens obligatoriske elementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Webudvikling (brobygning), herunder

a) backend-programmering for multimediedesignere, jf. § 2, stk. 1, eller

b) frontend-programmering for datamatikere, jf. § 2, stk. 1.

2) Udviklingsmiljøer.

3) Databaser.

4) Interface Design.

§ 4. I øvrigt gælder de regler om professionsbacheloruddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

§ 5. Styrelsen for Videregående Uddannelser kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Styrelsen kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2015 og finder anvendelse for studerende, der påbegynder uddannelsen den 1. august 2015 eller senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 974 af 19. oktober 2009 om uddannelsen til professionsbachelor i webudvikling ophæves.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge overgangsordninger, således at studerende, der følger uddannelsen efter de hidtidige regler, jf. stk. 2, kan fuldføre uddannelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Styrelsen for Videregående Uddannelser, den 7. april 2015

Nils Agerhus

/ Kirsten Lippert


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i webudvikling

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor i webudvikling skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har viden om

1) World Wide Webs formelle og de facto standardisering,

2) World Wide Webs standarder som platform for applikationer,

3) udviklingsmiljøer til web-udvikling,

4) Content Management Systemer,

5) webapplikationers rolle i samfundet og dets udvikling og

6) udbredte udviklingsmetoder inden for webudvikling og kan reflektere over disses egnethed i forskellige udviklingssituationer.

Færdigheder

Den uddannede kan

1) planlægge og udvikle applikationer baseret på konkrete udviklingsønsker,

2) vurdere og vælge et egnet programmeringssprog til gennemførelse af udviklingsønsker,

3) vurdere og vælge et egnet databasesystem til sikring af både data- og applikationspersistens,

4) udforme brugergrænseflader tilpasset relevante målgrupper på baggrund af domænets teori og metode,

5) udforme brugergrænseflader, der udnytter World Wide Webs særlige designmæssige og æstetiske muligheder,

6) dokumentere et projekts funktionalitet og udviklingsproces afpasset målgruppe og projektomfang og

7) anvende et egnet udviklingsmiljø i gennemførelse af udviklingsprocessen.

Kompetencer

Den uddannede kan

1) håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer indenfor webudvikling,

2) indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang og

3) identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.