Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

§ 1

I bekendtgørelse nr. 837 af 14. august 2012 om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1284 af 12. november 2013, nr. 1432 af 12. december 2013 og nr. 450 af 25. april 2014, foretages følgende ændringer:

1. I indledningen udgår »og § 61, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 19. maj 2010,«.

2. § 2 a affattes således:

»§ 2 a. Erhvervsstyrelsen kan sende breve til virksomheder og personer om forhold, der er omfattet af årsregnskabsloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf, på følgende måder:

1) Som digital post til virksomhedens eller personens digitale postkasse i Digital Post, tilknyttet virksomhedens CVR-nummer, henholdsvis personens CPR-nummer, medmindre virksomheden eller personen er fritaget for tilslutning til Digital Post.

2) Som papirbaseret post til virksomhedens eller personens fysiske adresse.

3) Via e-mail til en e-mailadresse, som virksomheden eller personen har oplyst i forbindelse med en konkret sag eller henvendelse.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på Erhvervsstyrelsens fremsendelse af breve til revisorer for virksomheder, rådgivere, som optræder på en virksomheds eller persons vegne, filialer af udenlandske virksomheder, som driver virksomhed igennem en filial i Danmark, samt filialbestyrerne for disse.«

3. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Erhvervsstyrelsen, postboks 621, 0900 København C« til: »Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø«.

4. I § 7, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 61, stk. 2, i lov om erhvervsdrivende fonde« til: »§ 30, nr. 2, i lov om offentlighed i forvaltningen«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. april 2015.

Erhvervsstyrelsen, den 26. marts 2015

Victor Kjær

/ Grethe Krogh Jensen