Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om biblioteksafgift

I medfør af § 4, stk. 7, § 5, stk. 2, § 7, § 8, stk. 2, og § 9, stk. 2, i lov om biblioteksafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 1175 af 17. december 2002, § 16, stk. 5, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 og § 37, stk. 4, i lov om offentlighed i forvaltningen, jf. lovbekendtgørelse nr. 606 af 12. juni 2013 og efter forhandling med justitsministeren fastsættes:

Personer, som kan modtage biblioteksafgift

§ 1. Berettigede til at modtage afgift efter biblioteksafgiftslovens § 2, stk. 1, er følgende

1) Forfattere, hvis bøger er udgivet på dansk, medmindre der er tale om en oversættelse eller en gendigtning, genfortælling eller bearbejdelse fra fremmedsprog.

2) Oversættere samt personer, der foretager gendigtning, genfortælling eller bearbejdelse af fremmedsprogede bøger til dansk.

3) Illustratorer, billedkunstnere, fotografer og komponister, hvis frembringelser indgår i de i nr. 1 nævnte bøger eller selvstændigt er udgivet i bogform i Danmark.

4) Illustratorer, som over for Kulturstyrelsen dokumenterer, at deres frembringelser særligt er udført til oversættelser, gendigtninger, genfortællinger eller bearbejdelser af fremmedsprogede værker til dansk.

5) Andre bidragydere til de i nr. 1 og 3 nævnte bøger, såfremt det overfor Kulturstyrelsen dokumenteres, at der er tale om væsentlige bidrag til en titel. Dog udbetales der ikke afgift for bidrag, der er frembragt som led i et ansættelsesforhold, som omfatter redaktionelt arbejde.

Stk. 2. Der ydes kun afgift efter stk. 1, nr. 5, for bidrag, der er godkendt som væsentlige bidrag til en titel inden udgangen af 2002, jf. biblioteksafgiftslovens § 2, stk. 2.

Stk. 3. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på litteratur indlæst på lydbånd m.v., jf. biblioteksafgiftslovens § 2, stk. 3.

Stk. 4. Efter biblioteksafgiftslovens § 4, stk. 2, modtager de i stk. 1, nr. 2, nævnte oversættere m.fl. kun en tredjedel afgift, således som det nærmere er fastsat i § 7, stk. 4, og § 13, stk. 2, og de i stk. 1, nr. 5, nævnte andre bidragydere kun to tredjedele afgift.

Stk. 5. Personer, som har bidraget til aviser og tidsskrifter, modtager ikke afgift for deres bidrag. Det samme gælder for personer, som alene har bidraget med omslagsillustrationer, eller som har bidraget med mindre tekst- eller illustrationsbidrag i bøger.

§ 2. Berettigede til at modtage afgift, efter at en i § 1 nævnt person er afgået ved døden, er efter biblioteksafgiftslovens § 3, stk. 1,

1) den efterlevende ægtefælle,

2) en fraskilt ægtefælle, såfremt ægteskabet har varet i mindst 5 år, og det ved skilsmissen er fastsat, at vedkommende har ret til underholdsbidrag,

3) en efterlevende person, som en berettiget samlevede med på dødstidspunktet, såfremt samlivet har varet mindst 5 år, og

4) børn under 18 år, såfremt den anden af forældrene er død eller ikke er berettiget.

Stk. 2. Efterlader de i § 1 nævnte personer sig flere berettigede, deles afgiftsbeløbet efter biblioteksafgiftslovens § 3, stk. 2, ligeligt mellem dem.

Stk. 3. Berettigede i medfør af stk. 1 og 2 modtager kun halv afgift i forhold til den person, der var berettiget i henhold til § 1, jf. biblioteksafgiftslovens § 3, stk. 3.

Stk. 4. Efterlevende er ikke berettigede til afgift, hvis den i § 1 nævnte person først er blevet berettiget til afgift i 2003 eller senere, jf. biblioteksafgiftslovens § 3, stk. 4.

Tilmelding

§ 3. Det er en betingelse for udbetaling af afgift for et givet finansår, at den enkelte berettigede, inden for de frister der fremgår af stk. 2 og 3, foretager tilmelding på et skema, som er tilgængeligt på Kulturstyrelsens hjemmeside, samt afgiver de oplysninger, der er nødvendige for beregning og udbetaling af afgiften.

Stk. 2. Kulturstyrelsen fastsætter hvert år den 31. januar den frist for tilmelding, der er gældende for det kommende år. Fristen kan tidligst fastsættes til den 1. oktober året før det finansår, hvor udbetaling af afgift finder sted.

Stk. 3. I forbindelse med fastsættelsen af frist i medfør af stk. 2, kan Kulturstyrelsen vælge at fastsætte en særskilt frist for tilmelding for de berettigede i medfør af § 2, stk. 1 og 2.

Stk. 4. Fristerne efter stk. 2 og 3 offentliggøres hvert år den 31. januar på Kulturstyrelsens hjemmeside.

Grundlaget for afgiftsbetaling

§ 4. Afgiften til de berettigede efter § 1 og § 2 fordeles efter et pointsystem på grundlag af sidetal pr. titel og antallet af udlånsenheder pr. titel, hvormed de berettigede er repræsenteret i bibliotekernes bestandsindberetninger. For lydbånd m.v. er grundlaget indlæste minutter i stedet for sidetal.

Udlånsenheder og sidetal/minuttal

§ 5. Antallet af udlånsenheder fastlægges på grundlag af bestandsindberetninger fra folkebiblioteker og folkeskolens biblioteker, i det omfang disse biblioteker har deres bogbestand registreret i maskinlæsbar form, og indberetningerne indeholder de nødvendige data til beregning af afgiften.

Stk. 2. Indberetningerne skal for at kunne indgå i beregningsgrundlaget foreligge i en sådan elektronisk form, at de teknisk lader sig videreforarbejde i Kulturstyrelsen. Årbøger skal for at indgå i beregningsgrundlaget være indberettet på en sådan måde, at de enkelte årgange er udskilt fra hinanden.

Stk. 3. Kulturstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for bibliotekernes indberetninger.

Stk. 4. For udlånsenheder af en given titel på et givet skolebibliotek afskæres to tredjedele af de indberettede eksemplarer ud over 15 afrundet til hele bind, jf. biblioteksafgiftslovens § 4, stk. 6.

Stk. 5. Ved en udlånsenhed forstås den mindste enhed, der af et bibliotek registreres og indberettes særskilt. Udlånsenheden for bøger er et bind, for litteratur indlæst på lydbånd m.v. en mappe med et eller flere lydbånd. Sammensatte materialer, f.eks. en bog og et bånd, udgør tilsammen en udlånsenhed.

§ 6. Ved fastlæggelsen af sidetal/minuttal anvendes de i Nationalbibliografien (den nationalbibliografiske database) indeholdte oplysninger.

Pointtildeling

§ 7. Bøger tildeles 1 point pr. side, dog således at

1) billedbøger og tegneserier tildeles 3 point pr. side,

2) noder (musikalier) tildeles 6 point pr. side,

3) lyrik (digte) tildeles 6 point pr. side, og

4) ordbøger mellem dansk og fremmede sprog tildeles 1/3 point pr. side.

Stk. 2. Lydbøger m.v. tildeles 1/2 point pr. minut, dog således at

1) billedbøger og tegneserier tildeles 1 1/2 point pr. minut,

2) lyrik (digte) tildeles 3 point pr. minut, og

3) ordbøger mellem dansk og fremmede sprog tildeles 1/6 point pr. minut.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 tildeles skønlitteratur for voksne, bortset fra lyrik (digte), 1,7 point pr. side, henholdsvis 0,85 point pr. minut til de primære bidragydere.

Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 tildeles personer, der foretager oversættelser, gendigtninger, genfortællinger og bearbejdelser fra fremmedsprog, 1/3 point pr. side, henholdsvis 1/6 point pr. minut. Personer, der foretager oversættelser af lyrik (digte), tildeles dog 2 point pr. side, henholdsvis 1 point pr. minut.

§ 8. Ved billedbøger og tegneserier, jf. § 7, stk. 1 og 2, forstås bøger, som i Nationalbibliografien er registreret som henholdsvis billedbøger for børn og tegneserier. Såfremt en billedbog eller en tegneserie ikke er registreret som billedbog for børn eller tegneserie i Nationalbibliografien, gælder registreringen i folke- og skolebibliotekernes fælles bibliografiske database og i bibliotekernes kataloger med opstillingssignaturen henholdsvis »bi« og »te«.

Stk. 2. Ved noder (musikalier), jf. § 7, stk. 1, forstås bøger, som i Nationalbibliografien er registreret som noder.

Stk. 3. Ved lyrik (digte), jf. § 7, stk. 1 og 2, forstås bøger, som i Nationalbibliografien er registreret som lyrik (digte).

Stk. 4. Ved ordbøger mellem dansk og fremmede sprog, jf. § 7, stk. 1 og 2, forstås bøger, som i Nationalbibliografien er registreret som ordbøger med fremmedsprog.

Stk. 5. Ved skønlitteratur, jf. § 7, stk. 3, forstås litteratur, som i Nationalbibliografien er klassificeret som skønlitteratur. Ved litteratur for voksne, jf. § 7, stk. 3, forstås titler, der af DBC (Dansk BiblioteksCenter) siden 1976 er angivet som sådan i forbindelse med registreringen i Nationalbibliografien. Ved litteratur for voksne udgivet før 1976 forstås titler, der af Kulturstyrelsen i 2006 er angivet som sådan.

Stk. 6. Ved oversættelser af lyrik (digte), jf. § 7, stk. 4, 2. pkt., forstås bøger, der i Nationalbibliografien er klassificeret som oversat lyrik (digte).

Flere berettigede

§ 9. For bøger, bortset fra antologier m.v., jf. § 10, med flere afgiftsberettigede fordeles det pointtal, som en bog opnår efter § 7 på grundlag af Nationalbibliografiens oplysninger om primære og sekundære bidragydere. Kulturstyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter ansøgning fravige denne opdeling i primære og sekundære bidragydere, jf. § 17, stk. 1, nr. 3.

Stk. 2. Er der én primær og én sekundær bidragyder, deles pointtallet med tre fjerdedele til den primære og en fjerdedel til den sekundære bidragyder. Er der flere primære bidragydere, deles tre fjerdedele ligeligt mellem dem. Er der flere sekundære bidragydere, deles én fjerdedel ligeligt mellem dem. Er der udelukkende primære bidragydere, deles hele pointtallet ligeligt mellem dem.

Særligt om antologier m.v.

§ 10. Bestemmelserne i § 7, stk. 1-3 og 4, 2. pkt., om vægtning for særlige typer af litteratur finder ikke anvendelse ved fordeling af point til antologier, andre samlingsværker eller årbøger.

Stk. 2. Pointtallet for en antologi, et andet samlingsværk eller en årbog deles ligeligt mellem de berettigede bidragydere.

§ 11. Bidrag til leksika, sangbøger og andre bøger med et meget stort antal enkeltbidrag udløser kun biblioteksafgift til bidragydere, der er registreret i Nationalbibliografien.

§ 12. Ved antologier og andre samlingsværker, jf. § 10, forstås bøger, der i Nationalbibliografien er registreret som samlingsværker.

Stk. 2. Ved årbøger, jf. § 10, forstås bøger, der i Nationalbibliografien er registreret som årbøger.

Stk. 3. Ved leksika og sangbøger, jf. § 11, forstås bøger, der i Nationalbibliografien er registreret som henholdsvis leksika og sangbøger.

Særligt om oversættelser og oversatte bidrag

§ 13. Såfremt flere personer har oversat en bog, deles pointtallet til oversætterne ligeligt mellem dem. Kulturstyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter ansøgning fravige denne fordeling, jf. § 17, stk. 1, nr. 5.

Stk. 2. Personer, der har oversat bidrag til bøger, der ikke samlet kan betegnes som oversættelser, modtager en tredjedel af det pointtal, som ville tilkomme dem efter § 9 og § 10.

Pointværdi

§ 14. Såfremt dele af pointtallet for en bog med flere bidragydere ikke udløser afgift, indgår disse dele ikke i den samlede pointsum.

§ 15. Den samlede pointsum, som er tildelt på grundlag af bestemmelserne i §§ 4-13, sættes i forhold til bevillingen på finansloven. Kulturstyrelsen beregner herefter, hvilket beløb der det pågældende år skal udbetales pr. point. Den enkelte berettigede modtager afgift svarende til det antal point, som vedkommende har opnået.

Stk. 2. De i medfør af beløbsgrænserne i § 16 frigjorte midler fordeles ved nye beregninger mellem afgiftsmodtagerne.

Beløbsgrænser

§ 16. Efter biblioteksafgiftslovens § 4, stk. 3, udbetales beløb under 1.535 kr. ikke.

Stk. 2. Efter biblioteksafgiftslovens § 4, stk. 4, foretages udbetaling af biblioteksafgift til en berettiget person på følgende måde:

1) Beløb indtil 328.134 kr. udbetales uden reduktion.

2) Af beløb over 328.134 kr. og indtil 437.512 kr. udbetales halvdelen.

3) Af beløb over 437.512 kr. udbetales en tredjedel.

Stk. 3. Efter biblioteksafgiftslovens § 4, stk. 5, reguleres beløbsgrænserne i stk. 1 og 2 årligt fra 2003 med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Dokumentation

§ 17. Det er en forudsætning for at opnå biblioteksafgift eller ændring af afgiften, at den berettigede tilvejebringer fyldestgørende dokumentation i følgende tilfælde:

1) Når en illustrator, som har udført illustrationerne i en bog, ønsker omslagsillustrationen medregnet ved opgørelsen af sit bidrag til bogen, jf. § 1, stk. 1, nr. 3, må det dokumenteres, at han eller hun har udført omslagsillustrationen.

2) Når en illustrator, som har udført illustrationerne til en oversættelse, gendigtning, genfortælling eller bearbejdelse af et fremmedsproget værk til dansk, ønsker at opnå biblioteksafgift, jf. § 1, stk. 1, nr. 4, må det dokumenteres, at illustrationerne særligt er udført til denne oversættelse m.v.

3) Når en bidragyder til en bog ønsker, at Kulturstyrelsen skal fravige Nationalbibliografiens opdeling i primære og sekundære bidragydere, jf. § 9, stk. 1, må det dokumenteres, hvilke særlige forhold der kan begrunde en sådan fravigelse.

4) Når en bidragyder til en bog med mere end 3 bidragydere inden for samme kategori af afgiftsberettigede eller til en antologi, et andet samlingsværk eller en årbog ønsker at opnå biblioteksafgift, må det dokumenteres, hvilke bidrag der foreligger.

5) Når en oversætter ønsker, at Kulturstyrelsen skal fravige den ligelige fordeling af en bogs pointtal til oversættere, jf. § 13, stk. 1, må det dokumenteres, hvilke særlige forhold der kan begrunde en sådan fravigelse.

6) Når en bidragyder til en bog ikke er nævnt i Nationalbibliografien, og denne ønsker at opnå biblioteksafgift, må bidragets art og omfang dokumenteres.

Stk. 2. Dokumentation efter stk. 1, nr. 1-6, skal indsendes på et skema, der tilgængeligt på Kulturstyrelsens hjemmeside, og skal være Kulturstyrelsen i hænde indenfor den frist, der fastsættes af Kulturstyrelsen i medfør af stk. 3.

Stk. 3. Kulturstyrelsen fastsætter hvert år den 31. januar den frist for tilvejebringelse af dokumentation, der er gældende for det kommende år. Fristen kan tidligst fastsættes til den 1. oktober året før det finansår, hvor udbetaling af afgift finder sted.

Stk. 4. Udbetalingsdatoen efter stk. 3 offentliggøres hvert år den 31. januar på Kulturstyrelsens hjemmeside.

Udbetaling

§ 18. Biblioteksafgiften udbetales for hvert finansår til den berettigede eller dennes bo, hvis betingelserne for udbetaling var opfyldt den 1. januar det pågældende år.

Stk. 2. Kulturstyrelsen fastsætter hvert år den 31. januar den dato for udbetaling, der er gældende for det kommende år. Udbetalingsdatoen kan senest fastsættes til den 30. juni året efter, at der er sket indberetning i medfør af § 5. Udbetaling kan ske senere end denne frist, når dette beror på den berettigedes forhold.

Stk. 3. Udbetalingsdatoen efter stk. 2 offentliggøres hvert år den 31. januar på Kulturstyrelsens hjemmeside.

Stk. 4. Det påhviler de berettigede at kontrollere oplysningerne på de titellister, som ved udbetalingen gøres tilgængelige på Kulturstyrelsens hjemmeside. Meddelelse om eventuelle fejl eller mangler skal være Kulturstyrelsen i hænde senest den 15. oktober i udbetalingsåret.

Klageadgang m.v.

§ 19. Klager over fordelingen af biblioteksafgift for et givet finansår skal efter biblioteksafgiftslovens § 6, stk. 2, være Kulturstyrelsen i hænde senest den 15. oktober i det pågældende år.

§ 20. Afgørelser truffet af Kulturstyrelsen efter § 19 kan indbringes for Biblioteksafgiftsnævnet, der har den endelige administrative afgørelse, jf. biblioteksafgiftslovens § 7. Klage skal være Biblioteksafgiftsnævnet i hænde senest førstkommende hverdag 8 uger efter, at Kulturstyrelsen har truffet endelig afgørelse.

Stk. 2. Nævnet består af 4 medlemmer. Kulturministeren udpeger formanden, som skal have administrativ og juridisk sagkundskab, og et medlem, som skal have biblioteksfaglig sagkundskab. Et medlem udpeges efter indstilling fra Dansk Forfatterforening, og et medlem udpeges efter indstilling fra Danske Skønlitterære Forfattere som repræsentanter for de berettigede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ministeren beskikker nævnets medlemmer for 4 år ad gangen. Kulturministeriet yder sekretariatsbistand til nævnet.

Stk. 3. Kulturstyrelsens afgørelser om aktindsigt i sager om biblioteksafgift kan indbringes for Kulturministeriet.

Rådighedsbeløb for grammofonplader m.v.

§ 21. Efter biblioteksafgiftslovens § 8 opføres på finansloven årligt et rådighedsbeløb til fordeling efter ansøgning til komponister, tekstforfattere, udøvende kunstnere og andre, hvis grammofonplader, cd’er, lydbånd og andre lydbærende materialer benyttes på bibliotekerne. Det forudsættes, at de nævnte grammofonplader m.v. er udgivet, dvs. bragt i handelen eller på anden måde spredt blandt almenheden, i Danmark.

§ 22. Rådighedsbeløbet opdeles i to lige store dele for henholdsvis de skabende og de udøvende kunstnere. Beløbet fordeles efter et skøn over de berettigedes kvantitative repræsentation i bibliotekerne med grammofonplader m.v. Andre generelle kriterier kan indgå ved afgørelsen.

§ 23. Ansøgning om at komme i betragtning ved fordeling af rådighedsbeløbet skal med de nødvendige oplysninger indsendes på et skema, som er tilgængeligt på Kulturstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Kulturstyrelsen fastsætter hvert år den 31. januar den frist for ansøgning, der er gældende for det kommende år. Fristen kan tidligst fastsættes til den 1. oktober året før det finansår, hvor udbetaling af afgift finder sted.

Stk. 3. Fristen efter stk. 2 offentliggøres hvert år den 31. januar på Kulturstyrelsens hjemmeside.

Stk. 4. Musikgrupper, orkestre eller kor med 18 medlemmer og derover skal indsende en kollektiv ansøgning. En berettiget person kan ikke søge individuelt for et bidrag til en titel, hvis der også søges kollektivt for samme bidrag.

§ 24. Rådighedsbeløbet fordeles af et udvalg bestående af 7 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren for 4 år.

Stk. 2. 1 medlem (formanden) udpeges af ministeren. 1 medlem og 1 suppleant for medlemmet beskikkes efter indstilling fra henholdsvis Dansk Komponist Forening, Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer, Danske Populær Autorer, Fællesrådet for Udøvende Kunstnere og Dansk Skuespillerforbund. 1 medlem og 1 suppleant, der skal have særlig indsigt i bibliotekernes anskaffelsespraksis med hensyn til grammofonplader m.v., beskikkes efter indstilling fra Kulturstyrelsen. Ministeren udpeger en næstformand blandt de medlemmer, som er beskikket efter indstilling. Bortset fra formanden kan umiddelbar genbeskikkelse af udvalgets medlemmer ikke finde sted. Kulturstyrelsen yder sekretariatsbistand til udvalget.

Stk. 3. Udvalget træffer den endelige administrative afgørelse vedrørende fordelingen af rådighedsbeløbet.

Rådighedsbeløb for billedkunst

§ 25. Efter lov om biblioteksafgift § 9 opføres på finansloven årligt et rådighedsbeløb til fordeling efter ansøgning til billedkunstnere, hvis frembringelser i form af originalkunst eller diasserier, grafik, fotografier og plakater benyttes på bibliotekerne. Det forudsættes, at de nævnte frembringelser er udgivet, dvs. bragt i handelen eller på anden måde spredt blandt almenheden, i Danmark.

§ 26. Rådighedsbeløbet for billedkunst fordeles efter et skøn over de berettigedes kvantitative repræsentation i bibliotekerne med billedkunst. Andre generelle kriterier kan indgå i afgørelsen.

§ 27. Ansøgning om at komme i betragtning ved fordeling af rådighedsbeløbet skal med de nødvendige oplysninger indsendes på et skema, som er tilgængeligt på Kulturstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Kulturstyrelsen fastsætter hvert år den 31. januar den frist for ansøgning, der er gældende for det kommende år. Fristen for ansøgning kan tidligst fastsættes til den 1. oktober året før det finansår, hvor udbetaling af afgift finder sted.

Stk. 3. Fristen efter stk. 2 offentliggøres hvert år den 31. januar på Kulturstyrelsens hjemmeside.

§ 28. Rådighedsbeløbet fordeles af et udvalg bestående af 4 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren for 4 år.

Stk. 2. 1 medlem (formanden) udpeges af ministeren. 1 medlem og 1 suppleant for medlemmet beskikkes efter indstilling fra Billedkunstnernes Forbund. 1 medlem og 1 suppleant beskikkes efter indstilling fra Dansk Fotografisk Forening, Dansk Journalistforbund og Tegnerne/Tegnerforbundet af 1919 i forening. 1 medlem og 1 suppleant, der skal have særlig indsigt i bibliotekernes anskaffelsespraksis med hensyn til billedkunst, beskikkes efter indstilling fra Kulturstyrelsen. Ministeren udpeger en næstformand blandt de medlemmer, som er beskikket efter indstilling. Bortset fra formanden kan umiddelbar genbeskikkelse af udvalgets medlemmer ikke finde sted. Kulturstyrelsen yder sekretariatsbistand til udvalget.

Stk. 3. Udvalget træffer den endelige administrative afgørelse vedrørende fordelingen af rådighedsbeløbet.

Ikrafttræden m.v.

§ 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2015, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsens § 3, stk. 4, § 17, stk. 4, § 18, stk. 3, § 23, stk. 3, og § 27, stk. 3, træder i kraft 1. januar 2016.

Stk. 3. De frister, som Kulturstyrelsen skal fastsætte i medfør af bekendtgørelsens § 3, stk. 2 og 3, § 17, stk. 3, § 23, stk. 2, og § 27, stk. 2, og som udløber den 30. januar 2016, skal offentliggøres på Kulturstyrelsens hjemmeside senest den 1. april 2015. Kulturstyrelsen offentliggør samtidig den udbetalingsdato, som fastsættes i medfør af § 18, stk. 2, og som udløber den 30. januar 2016 på Kulturstyrelsens hjemmeside.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 222 af 17. marts 2011 om biblioteksafgift ophæves.

Kulturministeriet, den 14. marts 2015

Marianne Jelved

/ Lars M. Banke