Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 25. marts 2015

Ændringsforslag

til 3. behandling af

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om værdipapirhandel m.v. og ligningsloven

(Gennemførelse af direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (BRRD) og direktiv om indskudsgarantiordninger (DGSD))

[af :erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen)]:

Til § 1

Af erhvervs- og vækstministeren:

1) Indledningen affattes således:

»I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015, som ændret ved § 2 i lov nr. 512 af 17. juni 2008, § 1 i lov nr. 268 af 25. marts 2014, § 1 i lov nr. 403 af 28. april 2014 og § 1 i lov nr. 1490 af 23. december 2014, og som ændres ved § 1 i det af Folketinget den 24. marts 2015 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet), foretages følgende ændringer:.«

[Konsekvensændring som følge af vedtagelsen af lovforslag nr. L 114]

2) I nr. 4 ændres i den indledende tekst »nr. 43 og 44« til: »nr. 51 og 52«, og de foreslåede nye numre betegnes nr. 51 og 52.

[Konsekvensændring som følge af vedtagelsen af lovforslag nr. L 114]

3) Efter nr. 20 indsættes som nyt nummer:

»01. § 224, stk. 7, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 7. Har et gruppe 2-forsikringsselskab ikke gennemført foranstaltningerne i planen for genoprettelse til opfyldelse af kravet til minimumsbasiskapitalen inden for fristerne i § 248, skal tilladelsen som forsikringsselskab inddrages.

Stk. 8. Har et gruppe 1-forsikringsselskab ikke gennemført foranstaltningerne i planen for genoprettelse, jf. § 248 a, stk. 1, til opfyldelse af solvenskapitalkravet inden for fristerne i § 248 a, stk. 2 eller 3, kan tilladelsen som forsikringsselskab inddrages. Har et gruppe 1-forsikringsselskab ikke gennemført foranstaltningerne i finansieringsplanen, jf. § 248 b, stk. 1, til opfyldelse af minimumskapitalkravet inden for fristerne i § 248 b, stk. 2, skal tilladelsen som forsikringsselskab inddrages.««

[Konsekvensændring som følge af vedtagelsen af lovforslag nr. L 114]

4) Efter nr. 22 indsættes som nyt nummer:

»02. § 226, stk. 1, affattes således:

»Når Finanstilsynet inddrager et pengeinstituts, realkreditinstituts, fondsmæglerselskabs eller investeringsforvaltningsselskabs tilladelse i henhold til § 223, § 224, stk. 1, 2, 5 og 6, og § 225, skal virksomheden afvikles, og anden virksomhed må ikke påbegyndes, før afviklingen er afsluttet.««

[Konsekvensændring som følge af vedtagelsen af lovforslag nr. L 114]

5) Efter nr. 51 indsættes som nyt nummer:

»03. § 372 a affattes således:

»§ 372 a. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler, som er nødvendige for at anvende eller gennemføre de afgørelser eller retsakter, som vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EU af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/51/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2003/71/EF og 2009/138/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed).««

[Konsekvensændring som følge af vedtagelsen af lovforslag nr. L 114]

6) Efter nr. 53 indsættes som nyt nummer:

»04. I § 373, stk. 2, indsættes efter »§ 57 a, stk. 1,«: »§ 64, stk. 8, 2. pkt.,«, »§ 71, stk. 1 og 3« ændres til: »§ 71, stk. 1, 3 og 4«, efter »§§ 122 og 123« indsættes: », § 126 b, stk. 1, 2. pkt., og stk. 4, 2. pkt., § 126 c, stk. 5, § 126 d, stk. 4 og 6, § 126 e, stk. 4«, »§§ 158, 159 og 167« ændres til: »§ 167, stk. 1-3 og 5, § 175 b, stk. 8«, efter »§ 264, stk. 2,« indsættes: »§ 283, stk. 1 og 2,«, og efter »§ 354 a, stk. 1, 1.-5. pkt., og stk. 3, 1.-7. pkt.,« indsættes: »§ 417 a, stk. 4, § 417 b, stk. 5, § 417 c, stk. 3,«.«

[Konsekvensændring som følge af vedtagelsen af lovforslag nr. L 114]

Ny paragraf

7) Efter § 5 indsættes som ny paragraf:

Ȥ 01

I det af Folketinget den 24. marts 2015 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 55, ophæves.

2. § 1, nr. 86, ophæves.

3. § 1, nr. 88, ophæves.«

[Konsekvensændringer som følge af vedtagelsen af lovforslag nr. L 114]

Til § 6

8) Stk. 2 affattes således:

»Stk. 2. § 1, nr. 01, 02, 03 og 04, § 3, nr. 16, og § 01 træder i kraft den 1. januar 2016.«

[Konsekvensændring som følge af vedtagelsen af lovforslag nr. L 114]

Bemærkninger

Til nr. 1

Der er alene tale om en lovteknisk korrektion af lovforslagets indledning som følge af lovforslag nr. L 114, forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) (herefter lovforslag nr. L 114), som vedtaget af Folketinget den 24. marts 2015, der giver behov for en række lovtekniske tilpasninger af lovforslag nr. L 105, der gennemføres med dette ændringsforslag.

Til nr. 2

Der er alene tale om en lovteknisk ændring af § 5, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed som følge af vedtagelsen af lovforslag nr. L 114.

Både lovforslag nr. L 105 og lovforslag nr. L 114 indsætter nye numre i § 5, stk. 1, som træder i kraft henholdsvis den 1. juni 2015 og den 1. januar 2016. De foreslåede ændringer foretages med henblik på at sikre den korrekte nummerering.

Der er således ikke tale om materielle ændringer.

Til nr. 3

Der er alene tale om en lovteknisk ændring af § 224 i lov om finansiel virksomhed som følge af vedtagelsen af lovforslag nr. L 114.

Som følge af at både lovforslag nr. L 105 og lovforslag nr. L 114 indsætter nye stykker i bestemmelsen, som træder i kraft på forskellige tidspunkter, foreslås en lovteknisk korrektion med henblik på at sikre en korrekt opbygning af § 224. Der er således ikke tale om materielle ændringer.

For bemærkninger i øvrigt til § 224, stk. 7 og 8, i lov om finansiel virksomhed, som ved vedtagelsen af lovforslag nr. L 114 er indsat som § 224, stk. 6 og 7, henvises til bemærkningerne til lovforslag nr. L 114.

Ændringen skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 7 og 8.

Til nr. 4

Der er alene tale om en lovteknisk korrektion af § 226, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed som følge af vedtagelsen af lovforslag nr. L 114 med henblik på at sikre den korrekte henvisning til § 224, som ændres ved ændringsforslag nr. 3.

Ændringen skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 7 og 8.

Til nr. 5

Der er alene tale om en lovteknisk korrektion af § 372 a i lov om finansiel virksomhed som følge af vedtagelsen af lovforslag nr. L 114, der ligesom lovforslag nr. L 105 indsætter henvisninger til EU-retsakter i § 372 a.

Der er således ikke tale om materielle ændringer.

For bemærkninger i øvrigt til ændringerne af § 372 a i lov om finansiel virksomhed henvises til bemærkningerne til henholdsvis lovforslag nr. L 114 og lovforslag nr. L 105.

Ændringen skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 7 og 8.

Til nr. 6

Der er alene tale om en lovteknisk justering af § 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed som følge af vedtagelsen af lovforslag nr. L 114, der ligesom lovforslag nr. L 105 indsætter nye bestemmelser i § 373, stk. 2.

Med ændringsforslaget sikres den korrekte opbygning af § 373, stk. 2.

Der er således ikke tale om materielle ændringer.

For bemærkninger i øvrigt til ændringerne af § 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed henvises til bemærkningerne til lovforslag nr. L 105 og til bemærkningerne til lovforslag nr. L 114 som ændret ved ændringsforslag vedtaget under 2. behandlingen af L 114 den 19. marts 2015.

Ændringen skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 7 og 8.

Til nr. 7

Der er alene tale om lovtekniske ændringer som følge af vedtagelsen af lovforslag nr. L 114.

Ændringen skal ses i sammenhæng med ændringsforslagets nr. 3, 4, 5, 6 og 8.

Til nr. 8

Det foreslås at ændre ikrafttrædelsesbestemmelsen med henblik på at sikre, at de foreslåede ændringer i ændringsforslag nr. 3-7 træder i kraft den 1. januar 2016 i overensstemmelse med ikrafttrædelsen af lovforslag nr. L 114.