Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om folkeskolens prøver

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1001 af 15. september 2014 om folkeskolens prøver foretages følgende ændringer:

1. I § 50, stk. 1, indsættes efter »stk. 2 «: »og 4«.

2. I § 50, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »censor«: », jf. dog stk. 4«.

3. I § 50 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Ved skriftlige prøver, der kan gennemføres som selvrettende prøver, foretages bedømmelsen automatisk i systemet til prøveafholdelse, eller, hvis besvarelsen afleveres på papir, af en af skolens leder udpeget kvalificeret lærer, dog ikke holdets faglærer.«

4. Bilag 1 og bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2015.

Stk. 2. For skoleåret 2014/15 træffer skolelederen beslutning om prøveformen, jf. bilag 1, nr. 1.10, 11.2, 12.2 og 13.2 samt bilag 2, nr. 1.2 og 6.3, umiddelbart efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Undervisningsministeriet, den 27. marts 2015

P.M.V.
Afdelingschef
Arne Eggert

/ Mette Ploug Krølner


Bilag 1

»Bilag 1

Folkeskolens prøver

Afsnit 1

Bundne prøvefag

1. Dansk

1.1. Prøven er skriftlig, jf. pkt. 1.2-1.28, og mundtlig, jf. pkt. 1.29-1.44.

1.2. Den skriftlige del af prøven omfatter en prøve i læsning og retskrivning, jf. pkt. 1.4-1.8, og en prøve i skriftlig fremstilling, jf. pkt. 1.9-1.17. Opgaverne stilles af Undervisningsministeriet.

1.3. Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske ordbøger, der er i overensstemmelse med gældende retskrivning, som den er fastsat af Dansk Sprognævn.

Læsning og retskrivning

1.4. Prøven i læsning og retskrivning (dansk sprog og sprogbrug) består af en diktatdel, som oplæses for eleverne, og en opgavedel, som eleverne selv skal læse og løse. Opgavedelen indeholder forskellige opgaver i sprog og sprogbrug, korrektur og tegnsætning og en selvstændig del i læseforståelse.

1.5. Prøven varer 1½ time. Heraf afsættes 1 time til retskrivningsdelen med lærerens diktering og elevens selvstændige arbejde med ordbøger og opgaver i dansk sprog og sprogbrug. ½ time afsættes dernæst til elevens selvstændige arbejde med læsedelen. Der udleveres kladdepapir. Besvarelsen anføres på opgaveark.

1.6. Tidligst 15 minutter inden prøven åbner skolens leder eller dennes stedfortræder konvolutten med lærerark, således at den/de, der skal diktere, kan gennemse instruktionen og teksten på lærerarket. Lederen af skolen bestemmer, hvem der skal diktere. Det bør normalt være læreren i faget. Den, der dikterer, er ikke tilsynsførende og skal forlade lokalet, når dikteringen er færdig. En af de tilsynsførende kontrollerer, at prøven afvikles i overensstemmelse med anvisningerne på lærerarket. Efter 1 time indsamles retskrivningsdelen, og læsedelen uddeles herefter.

1.7. Der prøves i at

– beherske et sikkert sprog med korrekt stavning,

– kunne læse korrektur på egne og andres tekster,

– erhverve sig viden om sprog og sprogbrug, om sprogets forskellige funktioner, variation, opbygning og grammatik,

– kende forskellige sætningstyper og sætningsled samt ordklasserne og deres funktion i sproget,

– anvende de vigtigste regler for sprogrigtighed,

– læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse,

– beherske forskellige læseteknikker,

– afpasse læsemåde efter formål, genre og medie,

– fastholde det væsentligste af det læste i skriftlig form og

– udvikle og udvide ordforråd og begrebsverden.

1.8. Der gives én karakter for læsning og én karakter for retskrivning.

Skriftlig fremstilling

1.9. Prøven i skriftlig fremstilling kan aflægges uden adgang til internettet, jf. pkt. 1.12-1.19, eller med adgang til internettet, jf. pkt. 1.20-1.28.

1.10. Ved skoleårets begyndelse træffer skolens leder beslutning om, hvorvidt eleverne skal aflægge prøven i skriftlig fremstilling med eller uden adgang til internettet. Den valgte prøveform er fælles for alle elever på samme hold.

1.11. Til besvarelse af opgaven i skriftlig fremstilling gives der 3½ time, uanset om prøven aflægges med eller uden adgang til internettet.

Skriftlig fremstilling (uden adgang til internettet)

1.12. Besvarelsen i skriftlig fremstilling kan udarbejdes digitalt og printes eller skrives i hånden. Når besvarelsen udarbejdes digitalt, må der efter skolelederens nærmere anvisninger anvendes programmer, som er kendt fra undervisningen til behandling af tekst og billeder. Programmerne kan være med stave- og grammatikkontrol.

1.13. Umiddelbart efter at opgavesættene er udleveret til eleverne, læses opgavernes overskrifter op for eleverne.

1.14. Prøven kan indledes med en samtalerunde af maksimalt 30 minutters varighed af den samlede prøvetid på 3½ time. Samtalerunden foregår i på forhånd aftalte grupper på 2-4 elever. Under samtalen kan eleverne drøfte opgavernes ordlyd, krav, genrer, forståelse af tekst, særlige ord og udtryk, idéer til layout m.v. Eleverne må tage notater, som kan anvendes i den efterfølgende individuelle skrivning.

1.15. Efter gruppesamtalen går eleverne til deres individuelle arbejdspladser og udfærdiger deres besvarelser.

1.16. Skolen skal på forhånd fastlægge samtalerundens varighed, som skal være fælles for alle deltagende elever.

1.17. Eleverne vælger senest en uge inden første skriftlige prøvedag, om de ønsker at deltage i samtalerunden. Samtalerunden er valgfri for den enkelte elev.

1.18. Der prøves i at

– forholde sig analytisk og reflekterende til tekster og andre udtryk fra forskelligartede medier,

– styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst,

– udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form,

– skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til genre og situation,

– udvikle og udvide ordforråd og begrebsverden,

– vise indsigt i sprogets spændvidde fra hverdagssprog til kunstneriske udtryksformer,

– beherske et sikkert sprog med korrekt stavning,

– kunne læse korrektur på egne tekster,

– anvende forskellige genrer, stilarter og de vigtigste regler for sprogrigtighed,

– anvende forskellige fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler, og

– layoute tekster, så det fremmer kommunikationen og vidner om æstetisk bevidsthed.

1.19. Der gives én karakter.

Skriftlig fremstilling med adgang til internettet

1.21. Besvarelsen i skriftlig fremstilling med adgang til internettet udarbejdes digitalt og printes. Der må efter skolelederens nærmere anvisninger anvendes programmer kendt fra undervisningen til behandling af tekst og billeder. Programmerne kan være med stave- og grammatikkontrol. Der er adgang til internettet under prøven. Eleverne må ikke kommunikere eller dele deres dokumenter med andre under prøven.

1.22. Umiddelbart efter at opgavesættene er udleveret til eleverne, læses opgavernes overskrifter op for eleverne.

1.23. Prøven kan indledes med en samtalerunde af maksimalt 30 minutters varighed af den samlede prøvetid på 3½ time. Samtalerunden foregår i på forhånd aftalte grupper på 2-4 elever. Under samtalen kan eleverne drøfte opgavernes ordlyd, krav, genrer, forståelse af tekst, særlige ord og udtryk, idéer til layout m.v. Eleverne må tage notater, som kan anvendes i den efterfølgende individuelle skrivning. Eleverne må anvende internettet og søge relevante informationer under samtalerunden.

1.24. Efter gruppesamtalen går eleverne til deres individuelle arbejdspladser og udfærdiger deres besvarelser.

1.25. Skolen skal på forhånd fastlægge samtalerundens varighed, som skal være fælles for alle deltagende elever.

1.26. Eleverne vælger senest en uge inden første skriftlige prøvedag, om de ønsker at deltage i samtalerunden. Samtalerunden er valgfri for den enkelte elev.

1.27. Der prøves i at

– forholde sig analytisk og reflekterende til tekster og andre udtryk fra forskelligartede medier,

– styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst,

– udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form,

– skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til genre og situation,

– udvikle og udvide ordforråd og begrebsverden,

– vise indsigt i sprogets spændvidde fra hverdagssprog til kunstneriske udtryksformer,

– beherske et sikkert sprog med korrekt stavning,

– kunne læse korrektur på egne tekster,

– anvende forskellige genrer, stilarter og de vigtigste regler for sprogrigtighed

– anvende forskellige fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler, og

– layoute tekster, så det fremmer kommunikationen og vidner om æstetisk bevidsthed, og

– anvende internettets muligheder bevidst og hensigtsmæssigt i relevant omfang.

1.28. Der gives én karakter.

Mundtlig prøve

1.29 Ved afholdelse af den mundtlige prøve vælges der mellem enten prøveform A, jf. pkt. 1.31-1.35, eller prøveform B, jf. pkt. 1.36-1.44.

1.30. Den valgte prøveform er fælles for alle elever på samme hold. Ved skoleårets begyndelse træffer skolens leder bestemmelse om prøveformen.

Prøveform A

1.31. Der opgives et alsidigt sammensat stof indenfor fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne omfatter 80-100 normalsider af kortere tekster, bestående af et bredt udvalg af ældre og nyere prosa og poesi (og evt. drama) samt sagprosa. Desuden opgives der tre større fiktive værker, hvoraf mindst to skal være danske romaner. Foruden teksterne opgives der indenfor andre udtryksformer forskellige eksempler på anden fiktion og forskellige eksempler på anden ikke-fiktion. Opgivelserne skal fortrinsvis være af dansk eller anden nordisk oprindelse. Opgivelserne kan repræsentere stof fra både 8. og 9. klassetrin.

1.32. Oplæggene til den mundtlige prøve skal alsidigt repræsentere samtlige områder indenfor det opgivne stof, både de kortere tekster, de større værker og de andre udtryksformer. Det enkelte prøveoplæg er en tekst eller et eksempel på en anden udtryksform. Det skal have sammenhæng med opgivelserne og være ukendt for eleven. Sproglige udtryk i prøveoplæg skal være på dansk. Eleven udvælger et stykke fra prøveoplægget til oplæsning. Hvis prøveoplægget er en anden udtryksform, vælger læreren et tekststykke af ½ sides omfang med sammenhæng til oplægget, som eleven skal læse op. Eleven får 40 minutters forberedelsestid, og prøvetiden er 20 minutter, inkl. karakterfastsættelse.

1.33. Eleven må i forberedelsestiden benytte ordbøger og egne optegnelser samt tage notater til brug for eksaminationen.

1.34. Der prøves i at

– fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse,

– gøre rede for samspillet mellem sprog, indhold, genre og situation,

– demonstrere analytisk beredskab over for ældre og nyere dansk og udenlandsk litteratur og andre udtryksformer,

– gøre rede for forskellige genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler,

– gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i litterære tekster og andre udtryksformer,

– forholde sig analytisk og vurderende til sagprosa og andre udtryksformer,

– tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen,

– anvende et nuanceret og sikkert begrebs- og ordforråd,

– udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form,

– læse klart og flydende op og udtrykke en personlig forståelse af det læste og

– lytte aktivt i samtale.

1.35. Der gives én karakter.

Prøveform B

1.36. Der opgives et alsidigt sammensat stof indenfor fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne omfatter 80-100 normalsider af kortere tekster, bestående af et bredt udvalg af ældre og nyere prosa og poesi (og evt. drama) samt sagprosa. Desuden opgives der tre større fiktive værker, hvoraf mindst to skal være danske romaner. Foruden teksterne opgives der indenfor andre udtryksformer forskellige eksempler på anden fiktion og forskellige eksempler på anden ikke-fiktion. Opgivelserne skal fortrinsvis være af dansk eller anden nordisk oprindelse. Opgivelserne kan repræsentere stof fra både 8. og 9. klassetrin.

1.37. Ud fra de danskfaglige forløb i opgivelserne sammensætter læreren i samarbejde med eleverne et antal fordybelsesområder, som alsidigt dækker det opgivne stof. Eleverne trækker lod imellem disse fordybelsesområder. Indenfor det lodtrukne fordybelsesområde udvælger eleven i samråd med læreren et prøveoplæg, som er grundlaget for elevens mundtlige prøve. Lodtrækning og forberedelse kan foregå individuelt eller i mindre grupper. Eksaminationen ved den mundtlige prøve gennemføres individuelt.

1.38. Prøveoplægget består af en tekst eller en anden udtryksform. Sproglige udtryk i prøveoplægget skal være på dansk. Er prøveoplægget en anden udtryksform, skal eleven vælge en kort tekst, der har sammenhæng med prøveoplægget, til oplæsning.

1.39. Efter lodtrækningen af fordybelsesområdet, som finder sted tidligst 10 skoledage inden, de skriftlige prøver påbegyndes, har eleven 10 undervisningslektioner til sit arbejde med fordybelsesområde, prøveoplæg og synopse.

1.40. Eleven udarbejder før prøven og med vejledning af dansklæreren en synopse. Eleverne kan udarbejde synopsen enkeltvis eller i mindre grupper. Synopsen skal indeholde

– en præsentation af prøveoplægget,

– en præsentation af prøveoplæggets sammenhæng med fordybelsesområdet,

– en oversigt over, hvad eleven vil præsentere ved den mundtlige prøve,

– en oversigt over, hvad der perspektiveres til,

– en præcisering af det udvalgte oplæsningsstykke,

– elevens eller klassens opgivelser og

– en oversigt over anvendte kilder.

1.41. Synopsen underskrives af elev og lærer og afleveres sammen med det valgte prøveoplæg til læreren i to eksemplarer.

1.42. Prøven består i elevens præsentation af sit fordybelsesarbejde, en kort oplæsning af et udvalgt tekststykke samt en efterfølgende samtale om fordybelsesområdet og relevant danskfagligt stof – med udgangspunkt i opgivelserne. Præsentationen af prøveoplægget varer ca. 10 minutter. Prøven varer 25 minutter, inkl. karakterfastsættelse.

1.43. Der prøves i at

– fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse,

– gøre rede for samspillet mellem sprog, indhold, genre og situation,

– demonstrere analytisk beredskab over for ældre og nyere dansk og udenlandsk litteratur og andre udtryksformer,

– gøre rede for forskellige genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler,

– gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i litterære tekster og andre udtryksformer,

– forholde sig analytisk og vurderende til sagprosa og andre udtryksformer,

– vise indsigt i fordybelsesområdet,

– tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen,

– anvende et nuanceret og sikkert begrebs- og ordforråd,

– udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form,

– læse klart og flydende op og udtrykke en personlig forståelse af det læste og

– lytte aktivt i samtale.

1.44. Der gives én karakter.

2. Matematik

2.1. Prøven er skriftlig.

2.2. Den skriftlige prøve består af en færdighedsdel, jf. pkt. 2.3-2.8, og en problemløsningsdel, jf. pkt. 2.9-2.13. Opgaverne stilles af Undervisningsministeriet.

Matematiske færdigheder

2.3. Til besvarelsen af prøven i matematiske færdigheder gives der 1 time.

2.5. Der prøves i de matematiske emner:

– Tal og algebra,

– geometri,

– statistik og sandsynlighed samt

– enkel anvendelse af matematik.

2.6. Der må ikke benyttes medbragte hjælpemidler.

2.7. Der gives én karakter.

2.8. Prøven kan afholdes som digital selvrettende prøve. Ved bedømmelsen medvirker ikke censorer. Afholdes prøven som digital selvrettende prøve sker bedømmelsen automatisk i systemet til prøveafholdelse. Hvis besvarelsen er afleveret på papir, udpeger skolens leder en matematikfaglig lærer som bedømmer, dog ikke holdets faglærer.

Matematisk problemløsning

2.9. Til besvarelsen af prøven i matematisk problemløsning gives der 3 timer.

2.10. Der prøves i

– anvendelse af matematik til behandling af problemer fra dagligliv, samfundsliv og naturforhold og

– behandling af matematiske problemstillinger.

2.11. I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på elevens brug af faglige begrundelser, herunder anvendelse af matematiske modeller, samt elevens anvendelse af forklarende tekst, algebraiske udtryk, tegninger og grafer. Ligeledes indgår det i bedømmelsen, hvorledes eleven på grundlag af de foreliggende oplysninger og data kan vurdere problemer, beskrive løsningsstrategier og udarbejde løsninger ved hjælp af matematikken.

2.12. Til prøven må anvendes alle de hjælpemidler, som eleven har anvendt i den daglige undervisning, samt den af Undervisningsministeriet udgivne formelsamling.

2.13. Der gives én karakter.

3. Engelsk

3.1. Prøven er mundtlig og omfatter

– valg af emne,

– lærerens godkendelse af elevens emne og valg af kilder,

– elevens udarbejdelse af disposition og forberedelse af redegørelse samt

– eksamination.

3.2. Til den mundtlige prøve opgives et alsidigt sammensat stof indenfor fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne inddeles i et passende antal temaer og skal omfatte 30-40 normalsider af passende sværhedsgrad, omfattende skønlitteratur og sagprosa. Herudover opgives ikke-skrevet materiale, f.eks. lyd- og billedmedier. Flere engelsktalende lande skal være repræsenteret i tekstopgivelserne. Desuden anføres de kilder, som eleven baserer sin redegørelse på. Disse kilder kan helt eller delvist være fra et af temaerne i tekstopgivelserne.

3.3. Eleven udarbejder før prøvens begyndelse og med vejledning fra engelsklæreren en disposition for det selvvalgte emne. Eleverne kan udarbejde dispositionen enkeltvis eller i mindre grupper. Dispositionen skal indeholde

– stikord til, hvad eleven vil redegøre for ved eksaminationen,

– en oversigt over anvendte kilder samt

– elevens og lærerens underskrifter.

3.4. Prøvens første del består af elevens redegørelse for et selvvalgt emne ud fra et tema fra tekstopgivelserne. Til brug for redegørelsen medbringer eleven sin godkendte disposition. Prøvens anden del består af en samtale ud fra et andet tema fra tekstopgivelserne. Som indgang til samtalen trækker eleven et oplæg/spørgsmål, som skal have indholdsmæssig sammenhæng med et tema fra tekstopgivelserne.

3.5. Prøven foregår på engelsk.

3.6. Der prøves i at

– deltage i en samtale,

– redegøre for og dokumentere indsigt i det selvvalgte emne,

– udtale engelsk forståeligt, herunder med en udtale og intonation, der ligner en af de anerkendte, indfødte udtalevarianter,

– udtrykke sig med rimelig præcision, spontanitet og lethed i et sammenhængende sprog og

– udvise kendskab til kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande.

3.7. Redegørelsen varer ca. 5 minutter. Hele eksaminationen varer 20 minutter, inkl. karakterfastsættelse.

3.8. Der gives én karakter.

4. Fysik/kemi

4.1. Prøven er praktisk/mundtlig.

4.2. Ved afholdelse af den praktisk/mundtlige prøve vælges der mellem enten prøveform A, jf. pkt. 4.4-4.10, eller prøveform B, jf. 4.11-4.17.

4.3. Den valgte prøveform er fælles for alle elever på samme hold. Ved skoleårets begyndelse træffer skolens leder beslutning om prøveformen.

Prøveform A

4.4. Den enkelte elev kan vælge at aflægge prøven individuelt eller i grupper af 2 eller 3. Afgørelsen foretages af eleven senest fem hverdage før den skriftlige prøvetermin påbegynder.

4.5. Til prøven opgives et alsidigt sammensat stof indenfor fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Det opgivne stof skal være ligeligt fordelt mellem fysik og kemi.

4.6. Eleven/gruppen trækker lod mellem mindst fire prøveoplæg, der er udformet på en sådan måde, at de omfatter væsentlige sider af fagets hovedområder. Prøveoplæggene skal give mulighed for en besvarelse, der indeholder både praktiske og teoretiske elementer indenfor fysik og/eller kemi.

4.7. Prøven tilrettelægges således, at 4, 5 eller 6 elever i løbet af en 2-timersperiode, inkl. karakterfastsættelse, aflægger prøven samtidigt, enten individuelt eller i grupper. Eleverne/grupperne aflægger prøven i samme lokale, og arbejder individuelt/gruppevis med deres prøveoplæg.

4.8. Eleverne prøves i

– at demonstrere viden om og indsigt i fysiske og/eller kemiske forhold i hverdag og samfund

– at tilrettelægge, udføre og drage konklusioner af en eller flere fysiske og/eller kemiske undersøgelser,

– at anvende relevante teorier i forhold til opgaven og forstå sammenhængen mellem teori og praktiske undersøgelser,

– at redegøre for og begrunde valg af praktiske undersøgelser,

– at vælge og anvende relevante hjælpemidler og sikkerhedsudstyr og

– at redegøre for sine overvejelser om risiko og sikkerhed.

4.9. Ved prøven må alle hjælpemidler benyttes.

4.10. Eleverne bedømmes individuelt. Der gives én karakter til hver elev.

Prøveform B

4.11. Den enkelte elev kan vælge, om han/hun vil forberede sig alene eller i grupper á 2 eller 3 elever den første ½ time af prøven. Afgørelsen foretages af eleven senest fem hverdage før den skriftlige prøvetermin begynder. Uanset om eleven forbereder sig alene eller sammen med andre, vil forberedelsestiden være den samme.

4.12. Til prøven opgives et alsidigt sammensat stof indenfor fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Det opgivne stof skal være ligeligt fordelt mellem fysik og kemi.

4.13. Eleven/gruppen trækker lod mellem mindst fire prøveoplæg, der er udformet på en sådan måde, at de omfatter væsentlige sider af fagets hovedområder. Prøveoplæggene skal give mulighed for en besvarelse, der indeholder både praktiske og teoretiske elementer indenfor fysik og/eller kemi.

4.14. Prøven tilrettelægges således, at 4, 5 eller 6 elever forbereder sig i ½ time enten individuelt eller i grupper og efterfølgende eksamineres individuelt i samme lokale i 1½ time, inkl. karakterfastsættelse.

4.15. Eleverne prøves i

– at demonstrere viden om og indsigt i fysiske og/eller kemiske forhold i hverdag og samfund,

– at tilrettelægge, udføre og drage konklusioner af en eller flere fysiske og/eller kemiske undersøgelser,

– at anvende relevante teorier i forhold til opgaven og forstå sammenhængen mellem teori og praktiske undersøgelser,

– at redegøre for og begrunde valg af praktiske undersøgelser,

– at vælge og anvende relevante hjælpemidler og sikkerhedsudstyr og

– at redegøre for sine overvejelser om risiko og sikkerhed.

4.16. Ved prøven må alle hjælpemidler benyttes.

4.17. Eleverne bedømmes individuelt. Der gives én karakter til hver elev.

Afsnit II

Prøvefag til udtræk

5. Engelsk

5.1. Prøven er skriftlig.

5.2. Den skriftlige prøve består af en opgave i lytte- og læsefærdighed og en friere skriftlig opgave, der omfatter en opgave i sprog og sprogbrug samt en kortere opgave i skriftlig fremstilling. Opgaverne stilles af Undervisningsministeriet.

5.3. Til besvarelsen af opgaven i lytte- og læsefærdighed gives der 1 time, og til den friere skriftlige opgave gives der 2 timer.

5.4. Der prøves i at

– læse og forstå indholdet af forskellige typer af tekster,

– lytte og læse efter hovedindhold,

– lytte og læse efter specifik information,

– anvende viden om centrale grammatiske områder,

– udtrykke sig skriftligt med rimelig præcision og i et sammenhængende sprog,

– afpasse udtryksformen i rimelig grad efter hensigt, modtager, situation og genre,

– anvende et tilstrækkeligt og forholdsvist præcist ordforråd,

– stave og sætte tegn på engelsk så præcist, at kommunikationen lykkes og

– udvise kendskab til kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande.

5.5. Ved prøven i lytte- og læsefærdigheder må der ikke anvendes hjælpemidler. Ved prøven i den friere skriftlige opgave må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol samt elektroniske ordbøger.

5.6. Der gives én karakter.

6. Tysk

6.1. Prøven er skriftlig, jf. pkt. 6.2-6.6, eller mundtlig, jf. pkt. 6.7-6.14.

6.2. Den skriftlige prøve består af en opgave i lytte- og læsefærdighed og en friere skriftlig opgave, der omfatter en opgave i sprog og sprogbrug samt en kortere opgave i skriftlig fremstilling. Opgaverne stilles af Undervisningsministeriet.

6.3. Til besvarelsen af opgaven i lytte- og læsefærdighed gives der 1 time, og til den friere skriftlige opgave gives der 2 timer.

6.4. Der prøves i at

– læse og forstå indholdet af forskellige typer af tekster,

– lytte og læse efter hovedindhold,

– lytte og læse efter specifik information,

– anvende viden om centrale grammatiske områder,

– udtrykke sig i en sammenhængende, skriftlig form,

– afpasse en skreven tekst i forhold til modtageren,

– anvende et centralt ordforråd og

– anvende retstavning og tegnsætning så præcist, at meningen i en tekst bliver tilstrækkelig tydelig.

6.5. Ved prøven i lytte- og læsefærdighed må der ikke anvendes hjælpemidler. Ved prøven i den friere skriftlige opgave må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol samt elektroniske ordbøger.

6.6. Der gives én karakter.

6.7. Den mundtlige prøve omfatter

– valg af emne,

– lærerens godkendelse af elevens valg af emne og kilder,

– elevens udarbejdelse af disposition og forberedelse af redegørelse samt

– eksamination.

6.8. Til den mundtlige prøve opgives et alsidigt sammensat stof indenfor fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne inddeles i et passende antal temaer og skal omfatte 30-40 normalsider af passende sværhedsgrad, omfattende skønlitteratur og sagprosa. Herudover opgives ikke-skrevet materiale, fx fra lyd- og billedmedier. Flere tysktalende lande skal være repræsenteret i tekstopgivelserne. Desuden anføres de kilder, som eleven baserer sin redegørelse på. Disse kilder kan helt eller delvist være fra et af temaerne i tekstopgivelserne.

6.9. Eleven udarbejder før prøvens begyndelse og med vejledning fra tysklæreren en disposition for det selvvalgte emne. Eleverne kan udarbejde dispositionen enkeltvis eller i mindre grupper. Dispositionen skal indeholde

– stikord til, hvad eleven vil redegøre for ved eksaminationen,

– en oversigt over anvendte kilder samt

– elevens og lærerens underskrifter.

6.10. Prøvens første del består af elevens redegørelse for et selvvalgt emne ud fra et tema fra tekstopgivelserne. Til brug for redegørelsen medbringer eleven sin godkendte disposition. Prøvens anden del består af en samtale ud fra et andet tema fra tekstopgivelserne. Som indgang til samtalen trækker eleven et oplæg/spørgsmål, som skal have indholdsmæssig sammenhæng med et tema fra tekstopgivelserne.

6.11. Prøven foregår på tysk.

6.12. Der prøves i at

– deltage i en samtale,

– redegøre for og dokumentere indsigt i det selvvalgte emne,

– udtale tysk forståeligt, herunder med en udtale og intonation, der ligner tysk sprogtone,

– udtrykke sig forholdsvis klart i et enkelt sprog og

– udvise kendskab til kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande.

6.13. Redegørelsen varer ca. 5 minutter. Hele eksaminationen varer 20 minutter, inkl. karakterfastsættelse.

6.14. Der gives én karakter.

7. Fransk

7.1. Prøven er skriftlig, jf. pkt. 7.2-7.6, eller mundtlig, jf. pkt. 7.7-7.14.

7.2. Den skriftlige prøve består af en opgave i lytte- og læsefærdighed og en friere skriftlig opgave, der omfatter en opgave i sprog og sprogbrug samt en kortere opgave i skriftlig fremstilling. Opgaverne stilles af Undervisningsministeriet.

7.3. Til besvarelsen af opgaven i lytte- og læsefærdighed gives der 1 time, og til den friere skriftlige opgave gives der 2 timer.

7.4. Der prøves i at

– læse og forstå indholdet af forskellige typer af tekster,

– lytte og læse efter hovedindhold,

– lytte og læse efter specifik information,

– anvende viden om centrale grammatiske områder,

– udtrykke sig i en sammenhængende, skriftlig form,

– afpasse en skreven tekst i forhold til modtageren,

– anvende et centralt ordforråd og

– anvende retstavning og tegnsætning så præcist, at meningen i en tekst bliver tilstrækkelig tydelig.

7.5. Ved prøven i lytte- og læsefærdighed må der ikke anvendes hjælpemidler. Ved prøven i den friere skriftlige opgave må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol samt elektroniske ordbøger.

7.6. Der gives én karakter.

7.7. Den mundtlige prøve omfatter

– valg af emne,

– lærerens godkendelse af elevens valg af emne og kilder,

– elevens udarbejdelse af disposition og forberedelse af redegørelse samt

– eksamination.

7.8. Til den mundtlige prøve opgives et alsidigt sammensat stof indenfor fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne inddeles i et passende antal temaer og skal omfatte 30-40 normalsider af passende sværhedsgrad, omfattende skønlitteratur og sagprosa. Herudover opgives ikke-skrevet materiale, fx fra lyd- og billedmedier. Flere fransktalende lande skal være repræsenteret i tekstopgivelserne. Desuden anføres de kilder, som eleven baserer sin redegørelse på. Disse kilder kan helt eller delvist være fra et af temaerne i tekstopgivelserne.

7.9. Eleven udarbejder før prøvens begyndelse og med vejledning fra fransklæreren en disposition for det selvvalgte emne. Eleverne kan udarbejde dispositionen enkeltvis eller i mindre grupper. Dispositionen skal indeholde

– stikord til, hvad eleven vil redegøre for ved eksaminationen,

– en oversigt over anvendte kilder samt

– elevens og lærerens underskrifter.

7.10. Prøvens første del består af elevens redegørelse for et selvvalgt emne ud fra et tema fra tekstopgivelserne. Til brug for redegørelsen medbringer eleven sin godkendte disposition. Prøvens anden del består af en samtale ud fra et andet tema fra tekstopgivelserne. Som indgang til samtalen trækker eleven et oplæg/spørgsmål, som skal have indholdsmæssig sammenhæng med et tema fra tekstopgivelserne.

7.11. Prøven foregår på fransk.

7.12. Der prøves i at

– deltage i en samtale,

– redegøre for og dokumentere indsigt i det selvvalgte emne,

– udtale fransk forståeligt, herunder med en udtale og intonation, der ligner fransk sprogtone,

– udtrykke sig forholdsvis klart i et enkelt sprog og

– udvise kendskab til kultur- og samfundsforhold i fransktalende lande.

7.13. Redegørelsen varer ca. 5 minutter. Hele eksaminationen varer 20 minutter, inkl. karakterfastsættelse.

7.14. Der gives én karakter.

8. Biologi

8.1. Prøven er skriftlig.

8.2. Prøven består af ét opgavesæt. Opgaven stilles af Undervisningsministeriet.

8.3. Til besvarelsen gives der ½ time.

8.4. Der prøves i forståelse og anvendelse af faglige begreber indenfor fagets slut- og trinmål.

8.5. Der må ikke benyttes medbragte hjælpemidler.

8.6. Der gives én karakter.

8.7. Prøven kan afholdes som digital selvrettende prøve. Ved bedømmelsen medvirker ikke censorer. Afholdes prøven som digital selvrettende prøve sker bedømmelsen automatisk i systemet til prøveafholdelse. Hvis besvarelsen er afleveret på papir, udpeger skolens leder en kvalificeret lærer som bedømmere. Besvarelsen må ikke bedømmes af holdets faglærer.

9. Geografi

9.1. Prøven er skriftlig.

9.2. Prøven består af ét opgavesæt. Opgaven stilles af Undervisningsministeriet.

9.3. Til besvarelsen gives der ½ time.

9.4. Der prøves i forståelse og anvendelse af faglige begreber indenfor fagets slut- og trinmål.

9.5. Der må ikke benyttes medbragte hjælpemidler.

9.6. Der gives én karakter.

9.7. Prøven kan afholdes som digital selvrettende prøve. Ved bedømmelsen medvirker ikke censorer. Afholdes prøven som digital selvrettende prøve sker bedømmelsen automatisk i systemet til prøveafholdelse. Hvis besvarelsen er afleveret på papir, udpeger skolens leder en kvalificeret lærer som bedømmere. Besvarelsen må ikke bedømmes af holdets faglærer.

10. Matematik

10.1. Til den mundtlige prøve opgives et alsidigt sammensat stof indenfor fagets fire centrale kundskabs- og færdighedsområder. Desuden opgives eventuelle temaer og projekter, som klassen har arbejdet med. Endvidere oplyses om de it-værktøjer, der er benyttet i undervisningen.

10.2. Prøven foregår i grupper bestående af to-tre elever. Prøven tilrettelægges, så højst seks elever, der arbejder samtidigt, gennemfører prøven i løbet af 2 timer. Karakterfastsættelsen finder sted indenfor samme tidsrum ved bedømmelsens afslutning. Skolens leder kan beslutte et andet antal af elever i grupperne.

10.3. Prøven tager udgangspunkt i et oplæg med tydelige problemstillinger, som giver eleverne mulighed for at vise matematiske kompetencer, viden og kunnen. Oplægget, prøveforløbet og de materialer, der er til stede i prøvelokalet, skal give eleverne mulighed for at benytte matematiske arbejdsmåder i prøvesituationen. Det samlede antal prøveoplæg skal alsidigt repræsentere samtlige områder indenfor det opgivne stof.

10.4. Ved prøven må alle hjælpemidler anvendes. Der skal i prøvelokalet være mulighed for at anvende computer.

10.5. Mens eleverne arbejder, taler lærer og censor med grupperne og den enkelte elev om de faglige begreber, metoder, overvejelser og konklusioner, som prøveoplægget har givet anledning til. Der afsluttes med en uddybende samtale.

10.6. Der prøves i elevens matematiske kompetencer, som de kommer til udtryk gennem elevens handlinger i matematikholdige situationer. Ved bedømmelsen lægges hovedvægten på en eller flere af følgende matematiske kompetencer hos eleven:

– problembehandlingskompetence,

– modelleringskompetence,

– ræsonnementskompetence,

– kommunikationskompetence

– hjælpemiddelkompetence og

– anvendelse af faglige begreber, metoder og arbejdsmåder.

10.7. Eleverne bedømmes individuelt. Der gives én karakter til hver elev.

11. Historie

11.1. Ved afholdelse af den mundtlige prøve vælges der mellem prøveformen historie med forberedelse, jf. pkt. 11.3-11.8, eller prøveformen historie med selvvalgt problemstilling, jf. pkt. 11.9-11.16.

11.2. Den valgte prøveform er fælles for alle elever på samme hold. Ved skoleårets begyndelse træffer skolens leder bestemmelse om prøveformen.

Historie med forberedelse

11.3. Prøven er mundtlig.

11.4. Til den mundtlige prøve opgives et alsidigt sammensat stof, der dækker fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne organiseres i emner eller temaer med problemstillinger og omfatter tekst og andre udtryksformer. Opgivelserne kan repræsentere stof fra både 8. og 9. klassetrin. Opgivelserne skal være på dansk.

11.5. Oplæggene til den mundtlige prøve skal alsidigt repræsentere samtlige områder indenfor det opgivne stof. Et prøveoplæg baserer sig på kilder med tilhørende spørgsmål formuleret af læreren. Det skal have sammenhæng med opgivelserne og være ukendt for eleven. En kildetype, der indgår i et oplæg, skal også indgå i opgivelserne. Oplæggene skal være på dansk. Eleven får 40 minutters forberedelsestid, og prøvetiden er 20 minutter inkl. karakterfastsættelse.

11.6. Eleven må i forberedelsestiden benytte opslagsværker og egne optegnelser samt tage notater til brug for eksaminationen.

11.7. Der prøves i at

– inddrage relevant viden om historie, kronologisk forståelse og

– analysere, fortolke og anvende kilder.

11.8. Der gives én karakter.

Historie med selvvalgt problemstilling

11.9. Prøven er mundtlig med praktiske elementer.

11.10. Til prøven opgives et alsidigt sammensat stof, der dækker fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne organiseres i emner og temaer med problemstillinger og omfatter tekst og andre udtryksformer. Opgivelserne skal indeholde minimum fem eksempler på andre udtryksformer end tekst. Opgivelserne kan repræsentere stof fra både 8. og 9. klassetrin. Der opgives minimum fire kulturteknikker (redskaber til erkendelse og formidling), heraf mindst én it-baseret. Opgivelserne skal være på dansk.

11.10. Eleverne trækker individuelt eller i grupper af - 3 elever et emne eller tema blandt det opgivne stof, som de aflægger prøve indenfor.

11.11. Efter lodtrækning af et emne eller tema, som finder sted senest fem skoledage før de skriftlige prøver påbegyndes, har eleven/gruppen minimum 6 undervisningslektioner med vejledning fra faglæreren til arbejdet med delemne/tema, problemstilling samt produkt. Delemne, problemstilling og produkt skal godkendes af faglæreren forud for afsendelse af tekstopgivelserne og materialer, der ligger til grund for prøven.

11.12. Inden for det lodtrukne emne eller tema indkredser eleven/gruppen et delemne og en problemstilling, som de via højst 5 kilder fordyber sig i og planlægger en fremlæggelse af. En kildetype, der indgår i et oplæg, skal også indgå i opgivelserne og være på dansk. Som en del af arbejdet fremstiller eleven/gruppen et produkt, der bidrager til besvarelsen af problemstillingen.

11.13 Til hvert delemne og produkt formulerer læreren 2-3 analyserende, fortolkende og perspektiverende spørgsmål, som eleverne forud for selve prøven har forberedelsestid til at besvare svarende til 25 minutter for én elev, 40 minutter for grupper af to elever og 55 minutter for grupper af tre elever.

11.14 Eleverne må have alle former for hjælpemidler til rådighed i forberedelsestiden, herunder egne noter, opslagsværker og adgang til internettet. I forberedelsestiden er det ikke tilladt at kommunikere via sociale medier. Det er skolelederens ansvar at sikre, at prøverne gennemføres under forhold, der er egnede til at udelukke, at eleverne kommunikerer utilsigtet.

11.15 Der prøves i

– at inddrage relevant viden om historie samt kronologisk forståelse, og

– at analysere, fortolke og anvende kilder.

11.16 Eleverne bedømmes individuelt. Produktet indgår ikke i bedømmelsen. Der gives én karakter til hver elev.

12. Samfundsfag

12.1. Ved afholdelse af den mundtlige prøve vælges der mellem enten prøveformen samfundsfag med forberedelse, jf. pkt. 12.3.-12.8, eller prøveformen samfundsfag med selvvalgt problemstilling, jf. pkt. 9.-17.

12.2. Den valgte prøveform er fælles for alle elever på samme hold. Ved skoleårets begyndelse træffer skolens leder bestemmelse om prøveformen.

Samfundsfag med forberedelse

12.3. Prøven er mundtlig.

12.4. Til den mundtlige prøve opgives et alsidigt sammensat stof, der dækker fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne organiseres i emner med problemstillinger og omfatter tekst og andre udtryksformer. Opgivelserne kan repræsentere stof fra både 8. og 9. klassetrin. Opgivelserne skal være på dansk.

12.5. Oplæggene til den mundtlige prøve skal alsidigt repræsentere samtlige områder indenfor det opgivne stof. Et prøveoplæg baserer sig på kilder med tilhørende spørgsmål formuleret af læreren. Det skal have sammenhæng med opgivelserne og være ukendt for eleven. En kildetype, der indgår i et oplæg, skal også indgå i opgivelserne. Oplæggene skal være på dansk. Eleven får 40 minutters forberedelsestid, og prøvetiden er 20 minutter inkl. karakterfastsættelse.

12.6. Eleven må i forberedelsestiden benytte opslagsværker og egne optegnelser samt tage notater til brug for eksaminationen.

12.7. Der prøves i at

– inddrage relevant viden om samfundsforhold,

– analysere, fortolke og anvende kilder og

– anvende faglige begreber.

12.8. Der gives én karakter.

Samfundsfag med selvvalgt problemstilling

12.9. Prøven er mundtlig med praktiske elementer.

12.10. Til prøven opgives et alsidigt sammensat stof, der dækker fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne organiseres i emner og temaer med problemstillinger og omfatter tekst og andre udtryksformer. Opgivelserne skal indeholde minimum fem eksempler på andre udtryksformer end tekst. Opgivelserne kan repræsentere stof fra både 8. og 9. klassetrin. Der opgives minimum fire kulturteknikker (redskaber til erkendelse og formidling) – heraf mindst én it-baseret. Opgivelserne skal være på dansk.

12.11. Eleverne trækker individuelt eller i grupper af 2-3 elever et emne eller tema blandt det opgivne stof, som de aflægger prøve indenfor.

12.12. Efter lodtrækning af et emne eller tema, som finder sted senest fem skoledage før de skriftlige prøver påbegyndes, har eleven/gruppen minimum 6 undervisningslektioner med vejledning fra faglæreren til arbejdet med delemne/tema, problemstilling samt produkt. Delemne, problemstilling og produkt skal godkendes af faglæreren forud for afsendelse af tekstopgivelserne og materialer, der ligger til grund for prøven.

12.13 Inden for det lodtrukne emne eller tema indkredser eleven/gruppen et delemne og en problemstilling, som de via kilder fordyber sig i og planlægger en fremlæggelse af. En kildetype, der indgår i et oplæg, skal også indgå i opgivelserne og være på dansk. Som en del af arbejdet fremstiller eleven et produkt, der bidrager til besvarelsen af problemstillingen.

12.14. Til hvert delemne og produkt formulerer læreren 2- 3 analyserende, fortolkende og perspektiverende spørgsmål, som eleverne forud for selve prøven har forberedelsestid til at besvare svarende til 25 minutter for én elev, 40 minutter for grupper af to elever og 55 minutter for grupper af tre elever.

12.15. Eleverne må have alle former for hjælpemidler til rådighed i forberedelsestiden, herunder egne noter, opslagsværker og adgang til internettet. I forberedelsestiden er det ikke tilladt at kommunikere via sociale medier. Det er skolelederens ansvar at sikre, at prøverne gennemføres under forhold, der er egnede til at udelukke, at eleverne kommunikerer utilsigtet.

12.16. Der prøves i at:

– at inddrage relevant viden om samfundsforhold,

– at analysere, fortolke og anvende kilder, og

– at anvende faglige begreber.

12.17. Eleverne bedømmes individuelt. Produktet indgår ikke i bedømmelsen. Der gives én karakter til hver elev.

13. Kristendomskundskab

13.1. Ved afholdelse af den mundtlige prøve vælges der mellem enten prøveformen kristendomskundskab med forberedelse, jf. pkt. 13.3-13.8, eller prøveformen kristendomskundskab med selvvalgt problemstilling, jf. pkt. 13.9-13.17.

13.2. Den valgte prøveform er fælles for alle elever på samme hold. Ved skoleårets begyndelse træffer skolens leder bestemmelse om prøveformen.

Kristendomskundskab med forberedelse

13.3. Prøven er mundtlig.

13.4. Til den mundtlige prøve opgives et alsidigt sammensat stof, der dækker fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne organiseres i emner og omfatter tekst og andre udtryksformer. Opgivelserne kan repræsentere stof fra både 7., 8. og 9. klassetrin. Opgivelserne skal være på dansk.

13.5. Oplæggene til den mundtlige prøve skal alsidigt repræsentere samtlige områder indenfor det opgivne stof. Et prøveoplæg baserer sig på kilder med tilhørende spørgsmål formuleret af læreren. Det skal have sammenhæng med opgivelserne og være ukendt for eleven. En kildetype, der indgår i et oplæg, skal også indgå i opgivelserne. Oplæggene skal være på dansk. Eleven får 40 minutters forberedelsestid, og prøvetiden er 20 minutter inkl. karakterfastsættelse.

13.6. Eleven må i forberedelsestiden benytte opslagsværker og egne optegnelser samt tage notater til brug for eksaminationen.

13.7. Der prøves i at

– forholde sig til et eller flere udtryk, som knytter sig til religiøse, etiske og/eller livsfilosofiske spørgsmål samt spørgsmål vedrørende forhold mellem religion og samfund,

– relatere prøveoplægget til elevens hverdag og/eller til en større sammenhæng og

– anvende det faglige stof.

13.8. Der gives én karakter.

Kristendomskundskab med selvvalgt problemstilling

13.9. Prøven er mundtlig med praktiske elementer.

13.10. Til prøven opgives et alsidigt sammensat stof, der dækker fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne organiseres i emner og temaer med problemstillinger og omfatter tekst og andre udtryksformer. Opgivelserne skal indeholde minimum fem eksempler på andre udtryksformer end tekst. Opgivelserne kan repræsentere stof fra de seneste to år, hvor eleverne har modtaget undervisning i faget, svarende til 7/8. og 9. klassetrin. Der opgives minimum fire kulturteknikker (redskaber til erkendelse og formidling) – heraf mindst én it-baseret. Opgivelserne skal være på dansk.

13.11. Eleverne trækker individuelt eller i grupper af 2-3 elever et emne eller tema blandt det opgivne stof, som de aflægger prøve indenfor.

13.12. Efter lodtrækning af et emne eller tema, som finder sted senest fem skoledage før de skriftlige prøver påbegyndes, har eleven/gruppen minimum 6 undervisningslektioner med vejledning fra faglæreren til arbejdet med delemne/tema, problemstilling samt produkt. Delemne, problemstilling og produkt skal godkendes af faglæreren forud for afsendelse af tekstopgivelserne og materialer, der ligger til grund for prøven.

13.13 Indenfor det lodtrukne emne eller tema indkredser eleven/gruppen et delemne og en problemstilling, som de via kilder fordyber sig i og planlægger en fremlæggelse af. En kildetype, der indgår i et oplæg, skal også indgå i opgivelserne og være på dansk. Som en del af arbejdet fremstiller eleven et produkt, der bidrager til besvarelsen af problemstillingen.

13.14. Til hvert delemne og produkt formulerer læreren 2-3 analyserende, fortolkende og perspektiverende spørgsmål, som eleverne forud for selve prøven har forberedelsestid til at besvare svarende til 25 minutter for én elev, 40 minutter for grupper af to elever og 55 minutter for grupper af tre elever.

13.15. Eleverne må have alle former for hjælpemidler til rådighed i forberedelsestiden– herunder egne noter, opslagsværker og adgang til internettet. I forberedelsestiden er det ikke tilladt at kommunikere via sociale medier. Det er skolelederens ansvar at sikre, at prøverne gennemføres under forhold, der er egnede til at udelukke, at eleverne kommunikerer utilsigtet.

13.16. Der prøves i:

– at forholde sig til ét eller flere udtryk, som knytter an til religiøse, etiske og/eller livsfilosofiske spørgsmål samt spørgsmål vedrørende forhold mellem religion og samfund,

– at relatere prøveoplægget til elevens hverdag og/eller en større sammenhæng, og

– at anvende det faglige stof.

13.17. Eleverne bedømmes individuelt. Produktet indgår ikke i bedømmelsen. Der gives én karakter til hver elev.

14. Idræt

14.1. Prøven er en praktisk/mundtlig prøve.

14.2. Prøven foregår i grupper bestående af 2- 5 elever.

14.3. Læreren vælger i samråd med eleverne minimum tre temaer med udgangspunkt i Fælles Mål, som har været genstand for undervisning i faget på 9. klassetrin. Temaer fra 8. klassetrin kan inddrages.

14.4. Der udfærdiges en undervisningsbeskrivelse, hvoraf de tre temaer fremgår. Undervisningsbeskrivelsen omfatter endvidere oplysninger om undervisningens form og indhold indenfor hvert af fagets kompetenceområder. Det fremgår af undervisningsbeskrivelsen, hvilke tekster og andre udtryksformer, der har været anvendt i undervisningen. Der opgives mellem 15-20 normalsider. Eleverne får udleveret undervisningsbeskrivelsen snarest muligt efter faget er udtrukket.

14.5. Eleverne trækker gruppevis to indholdsområder angivet i henholdsvis pulje A og pulje B. Hver gruppe har således trukket ét indholdsområde fra hver pulje. Grupperne vælger derefter et af de overordnede temaer. Tema og indholdsområder skal danne udgangspunkt for udarbejdelsen af et praksisprogram og den efterfølgende reflekterende samtale.

Puljerne indeholder følgende indholdsområder:

Pulje A
Pulje B
Redskabsaktiviteter
Boldbasis og boldspil
Dans og udtryk
Løb, spring og kast
Kropsbasis
Fysisk træning

14.6. Eleverne udarbejder gruppevis forud for prøven og med vejledning fra idrætslæreren en disposition for et praksisprogram, som skal fremvises til prøven. Dispositionen skal indeholde:

– angivelse af valgt tema samt de to lodtrukne indholdsområder

– en kort redegørelse for sammenhæng mellem tema og indholdsområder

– en kort oversigt over de praktiske øvelser i praksisprogrammet

– angivelse af tekster og andre udtryksformer anvendt under forberedelsen

– angivelse af digitale medier, herunder musik og video, der indgår i prøven

– elevernes og lærerens underskrifter.

14.7. Dispositionen afleveres i to eksemplarer til idrætslæreren forud for det praktiske arbejde med praksisprogrammet.

14.8. Til hver disposition udarbejder læreren 2-4 uddybende spørgsmål, der har fokus på det valgte tema og sammensætningen af praksisprogrammet, og som prøvens mundtlige del tager udgangspunkt i. Læreren stiller spørgsmålene til eleverne under den mundtlige del af prøven.

14.9. Den praktiske del af prøven består i udarbejdelse og fremvisning af et praksisprogram, der er sammensat med udgangspunkt i det valgte tema og de lodtrukne indholdsområder.

14.10. Den mundtlige del af prøven består af en samtale mellem gruppen og eksaminator og eventuelt censor, og forløber som en idrætsfaglig dialog med udgangspunkt i de uddybende spørgsmål samt praksisprogrammet. Samtalen foregår i umiddelbar forlængelse af den praktiske prøve.

14.11. Prøven tilrettelægges, så kun én gruppe aflægger prøve ad gangen. Gruppens samlede prøvetid udregnes som 35 minutter for to elever inklusive tid til votering. Prøven forlænges med 10 minutter for hver ekstra elev.

14.12. Der skal i prøvelokalet være mulighed for at anvende computer, musikanlæg og eventuelt projektor.

14.13. Der prøves i

Kropslige færdigheder

– at tage kvalificerede valg

– at vise kvalitet i bevægelse

Sammensætning af praksisprogram

– praksisprogrammets sammenhæng med tema

– idrætslige færdigheder

– at udvikle idrætslige aktiviteter

– samarbejde

Idrætsfaglig viden

– i forhold til valgte tema

– i forhold til praksisprogrammets to indholdsområder

Indsats

– fokus og koncentration

14.14. Bedømmelsen gives på baggrund af en helhedsvurdering ud fra graden af målopfyldelse i faget. Dispositionen indgår ikke i bedømmelsen. Der er tale om en helhedsvurdering, hvor de kompetencer, eleven har demonstreret, vægtes i en helhed.

14.15. Eleverne bedømmes individuelt. Der gives én karakter til hver elev.

Afsnit III

Frivillige prøvefag (valgfag)

15. Tysk

15.1. Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del, som kan afsluttes hver for sig.

15.2. Den skriftlige prøve består af en opgave i lytte- og læsefærdighed og en friere skriftlig opgave, der omfatter en opgave i sprog og sprogbrug samt en kortere opgave i skriftlig fremstilling. Opgaverne stilles af Undervisningsministeriet.

15.3. Til besvarelsen af opgaven i lytte- og læsefærdighed gives der 1 time, og til den friere skriftlige opgave gives der 2 timer.

15.4. Der prøves i at

– læse og forstå indholdet af forskellige typer af tekster,

– lytte og læse efter hovedindhold,

– lytte og læse efter specifik information,

– anvende viden om centrale grammatiske områder,

– udtrykke sig i en sammenhængende, skriftlig form,

– afpasse en skreven tekst i forhold til modtageren,

– anvende et centralt ordforråd og

– anvende retstavning og tegnsætning så præcist, at meningen i en tekst bliver tilstrækkelig tydelig.

15.5. Ved prøven i lytte- og læsefærdighed må der ikke anvendes hjælpemidler. Ved prøven i den friere skriftlige opgave må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol samt elektroniske ordbøger.

15.6. Der gives én karakter.

15.7. Den mundtlige prøve omfatter

– valg af emne,

– lærerens godkendelse af elevens valg af emne og kilder,

– elevens udarbejdelse af disposition og forberedelse af redegørelse samt

– eksamination.

15.8. Til den mundtlige prøve opgives et alsidigt sammensat stof indenfor fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne inddeles i et passende antal temaer og skal omfatte 30-40 normalsider af passende sværhedsgrad, omfattende skønlitteratur og sagprosa. Herudover opgives ikke-skrevet materiale, fx fra lyd- og billedmedier. Flere tysktalende lande skal være repræsenteret i tekstopgivelserne. Desuden anføres de kilder, som eleven baserer sin redegørelse på. Disse kilder kan helt eller delvist være fra et af temaerne i tekstopgivelserne.

15.9. Eleven udarbejder før prøvens begyndelse og med vejledning fra tysklæreren en disposition for det selvvalgte emne. Eleverne kan udarbejde dispositionen enkeltvis eller i mindre grupper. Dispositionen skal indeholde

– stikord til, hvad eleven vil redegøre for ved eksaminationen,

– en oversigt over anvendte kilder samt

– elevens og lærerens underskrifter.

15.10. Prøvens første del består af elevens redegørelse for et selvvalgt emne ud fra et tema fra tekstopgivelserne. Til brug for redegørelsen medbringer eleven sin godkendte disposition. Prøvens anden del består af en samtale ud fra et andet tema fra tekstopgivelserne. Som indgang til samtalen trækker eleven et oplæg/spørgsmål, som skal have indholdsmæssig sammenhæng med et tema fra tekstopgivelserne.

15.11. Prøven foregår på tysk.

15.12. Der prøves i at

– deltage i en samtale,

– redegøre for og dokumentere indsigt i det selvvalgte emne,

– udtale tysk forståeligt, herunder med en udtale og intonation, der ligner tysk sprogtone,

– udtrykke sig forholdsvis klart i et enkelt sprog og

– udvise kendskab til kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande.

15.13. Redegørelsen varer ca. 5 minutter. Hele eksaminationen varer 20 minutter, inkl. karakterfastsættelse.

15.14. Der gives én karakter.

16. Fransk

16.1. Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del, som kan afsluttes hver for sig.

16.2. Den skriftlige prøve består af en opgave i lytte- og læsefærdighed og en friere skriftlig opgave, der omfatter en opgave i sprog og sprogbrug samt en kortere opgave i skriftlig fremstilling. Opgaverne stilles af Undervisningsministeriet.

16.3. Til besvarelsen af opgaven i lytte- og læsefærdighed gives der 1 time, og til den friere skriftlige opgave gives der 2 timer.

16.4. Der prøves i at

– læse og forstå indholdet af forskellige typer af tekster,

– lytte og læse efter hovedindhold,

– lytte og læse efter specifik information,

– anvende viden om centrale grammatiske områder,

– udtrykke sig i en sammenhængende, skriftlig form,

– afpasse en skreven tekst i forhold til modtageren,

– anvende et centralt ordforråd og

– anvende retstavning og tegnsætning så præcist, at meningen i en tekst bliver tilstrækkelig tydelig.

16.5. Ved prøven i lytte- og læsefærdighed må der ikke anvendes hjælpemidler. Ved prøven i den friere skriftlige opgave må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol samt elektroniske ordbøger.

16.6. Der gives én karakter.

16.7. Den mundtlige prøve omfatter

– valg af emne,

– lærerens godkendelse af elevens valg af emne og kilder,

– elevens udarbejdelse af disposition og forberedelse af redegørelse samt

– eksamination.

16.8. Til den mundtlige prøve opgives et alsidigt sammensat stof indenfor fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne skal omfatte 30-40 normalsider af passende sværhedsgrad, omfattende skønlitteratur og sagprosa. Herudover opgives ikke-skrevet materiale, fx fra lyd- og billedmedier. Flere fransktalende lande skal være repræsenteret i tekstopgivelserne. Desuden anføres de kilder, som eleven baserer sin redegørelse på. Disse kilder kan helt eller delvist være fra et af temaerne i tekstopgivelserne.

16.9. Eleven udarbejder før prøvens begyndelse og med vejledning fra fransklæreren en disposition for det selvvalgte emne. Eleverne kan udarbejde dispositionen enkeltvis eller i mindre grupper. Dispositionen skal indeholde

– stikord til, hvad eleven vil redegøre for ved eksaminationen,

– en oversigt over anvendte kilder samt

– elevens og lærerens underskrifter.

16.10. Prøvens første del består af elevens redegørelse for et selvvalgt emne ud fra et tema fra tekstopgivelserne. Til brug for redegørelsen medbringer eleven sin godkendte disposition. Prøvens anden del består af en samtale ud fra et andet tema fra tekstopgivelserne. Som indgang til samtalen trækker eleven et oplæg/spørgsmål, som skal have indholdsmæssig sammenhæng med et tema fra tekstopgivelserne.

16.11. Prøven foregår på fransk.

16.12. Der prøves i at

– deltage i en samtale,

– redegøre for og dokumentere indsigt i det selvvalgte emne,

– udtale fransk forståeligt, herunder med en udtale og intonation, der ligner fransk sprogtone,

– udtrykke sig forholdsvis klart i et enkelt sprog og

– udvise kendskab til kultur- og samfundsforhold i fransktalende lande.

16.13. Redegørelsen varer ca. 5 minutter. Hele eksaminationen varer 20 minutter, inkl. karakterfastsættelse.

16.14. Der gives én karakter.

17. Håndarbejde

17.1. Prøven er praktisk/mundtlig.

17.2. Der udfærdiges en undervisningsbeskrivelse, der omfatter oplysninger om undervisningen indenfor hvert af de centrale kundskabs- og færdighedsområder. Desuden anføres oplysninger om organisationsform, og hvor mange timer det i alt er besluttet at anvende til prøveafviklingen.

17.3. For hvert hold stilles der en opgave med individuelle løsningsmuligheder. Til udførelse af opgaven gives - afhængigt af opgavens indhold - indtil 8 af de sidste undervisningstimer, hvor eleven påbegynder opgaven, samt 4 timer i den mundtlige prøvetermin, hvor censor er til stede.

17.4. Ved prøven må alle hjælpemidler benyttes.

17.5. I bedømmelsen indgår elevens begrundede valg af fremgangsmåde og produkt.

17.6. Der prøves i at kunne

– fremstille et konkret produkt i en designproces, hvor eleven planlægger og gennemfører et arbejdsforløb fra idé til færdigt produkt,

– anvende hensigtsmæssige arbejdsgange,

– bearbejde materiale i en håndværksmæssig fremstilling med fagets almindelige redskaber, værktøj og maskiner og

– formgive og fremstille et produkt, der har æstetisk og funktionel værdi.

17.7. Der gives én karakter.

18. Sløjd

18.1. Prøven er praktisk/mundtlig.

18.2. Der udfærdiges en undervisningsbeskrivelse, der omfatter oplysninger om undervisningen indenfor hvert af de centrale kundskabs- og færdighedsområder. Desuden anføres oplysninger om organisationsform, og hvor mange timer det i alt er besluttet at anvende til prøveafviklingen.

18.3. For hvert hold stilles der en opgave med individuelle løsningsmuligheder. Til udførelse af opgaven gives - afhængig af opgavens indhold - indtil 8 timer af de sidste undervisningstimer, hvor eleven påbegynder opgaven, samt 4 timer i den mundtlige prøvetermin, hvor censor er til stede.

18.4. Ved prøven må alle hjælpemidler benyttes.

18.5. I bedømmelsen indgår elevens begrundede valg af fremgangsmåde og produkt.

18.6. Der prøves i at kunne

– fremstille et konkret produkt i en designproces, hvor eleven planlægger og gennemfører et arbejdsforløb fra idé til færdigt produkt

– anvende hensigtsmæssige arbejdsgange

– bearbejde materiale i en håndværksmæssig fremstilling med fagets almindelige redskaber, værktøj og maskiner og

– formgive og fremstille et produkt, der har æstetisk og/eller funktionel værdi.

18.7. Der gives én karakter.

19. Madkundskab

19.1. Prøven er praktisk/mundtlig.

19.2. Der udfærdiges en undervisningsbeskrivelse, der omfatter oplysninger om undervisningen indenfor hvert af de fire kompetenceområder. Desuden anføres oplysninger om organisationsform.

19.3. Prøven består i planlægning og udførelse af en praktisk opgave med en efterfølgende fremlæggelse og en samtale om opgavens løsning.

19.4. Eleverne kan vælge enten at gå til prøve individuelt eller i grupper bestående af 2-3 elever. Til den praktiske udførelse af opgaven gives ca. 2 timer (120 minutter). Fremlæggelse og samtale om opgavens løsning sker efterfølgende. Har eleven valgt at gå til prøve i en gruppe, tilrettelægges samtalen således, at alle gruppens medlemmer tilgodeses i forhold til tid og mulighed for at kunne præstere i forhold til prøvekravene. Der gives individuelle karakterer.

19.5. Eleven eller gruppen trækker en opgave indenfor de sidste 5 hverdage, før det praktiske arbejde skal udføres. Der gives 1 time (60 minutter) til planlægning af det praktiske arbejde, herunder udarbejdelse af indkøbsliste og skitsering af arbejdsgang. Herefter foretager læreren indkøbene.

19.6. Ved prøven må alle hjælpemidler benyttes.

19.7. Censor er til stede ved udførelsen af den praktiske opgave og den efterfølgende fremlæggelse og samtale. Samtalen om opgavens løsning varer ca. 10 min. pr. elev, inkl. karakterfastsættelse.

19.8. Der prøves i at

– tilrettelægge det praktiske arbejde, så det afspejler faglig indsigt og overblik, herunder kritisk begrundelse af madvalg, madlavning og måltider i relation til sundhed, trivsel og bæredygtighed,

– planlægge og tilberede varieret, indbydende og velsmagende mad. Dette inkluderer refleksion over miljø og ressourcer, forståelse for værdier bundet til madkulturer samt for konsekvenserne af madforbrug og madspild,

– håndtere hygiejneprincipper ved tilberedning og opbevaring af fødevarer og

– sætte smagserfaringer i relation til fødevarers tilberedningsformer, krydring og servering.

19.9. Der gives én karakter til hver elev.

20. Håndværk og Design

20.1. Prøven er praktisk/mundtlig.

20.2. Der udfærdiges en undervisningsbeskrivelse, der omfatter oplysninger om undervisningen indenfor hvert af de centrale kundskabs- og færdighedsområder. Desuden anføres oplysninger om organisationsform, og hvor mange timer/lektioner det i alt er besluttet at anvende til prøveafviklingen.

20.3. For hvert hold stilles der en opgave der skal kunne løses i hårde materialer, bløde materialer og en kombination af hårde og bløde materialer og rumme mulighed for individuelle løsningsmuligheder. Til udførelse af opgaven gives 1 time á 60 min. til planlægning af designforløbet samt én arbejdsdag på indtil 7 undervisningslektioner á 45 min., hvor eleven påbegynder opgaven, samt 4 timer á 60 min. i den mundtlige prøvetermin, hvor censor er til stede.

20.4. Ved prøven må alle hjælpemidler benyttes.

20.5. I bedømmelsen indgår elevens begrundede valg af designproces, fremgangsmåde og produkt.

20.6. Der prøves i at kunne

– fremstille et konkret produkt i en designproces, hvor eleven planlægger designprocessen, og i den mundtlige samtale beskrives de valg eleven har truffet undervejs i designprocessen, og gennemfører forarbejdningsforløbet fra idé til færdigt produkt,

– anvende hensigtsmæssige arbejdsgange,

– bearbejde materiale i en håndværksmæssig fremstilling med fagets almindelige redskaber, værktøj og maskiner og

– formgive og fremstille et produkt, med en innovativ og entreprenant tilgang, der har æstetisk og funktionel værdi.

20.7. Der gives én karakter.

Bilag 2

Folkeskolens 10. -klasseprøver

1. Dansk

1.1. Prøven består af en skriftlig del, jf. pkt. 1.3-1.11, og en mundtlig del, jf. pkt. 1.12-1.21, som kan afsluttes hver for sig.

1.2. Ved afholdelse af den skriftlige prøve vælges der mellem prøveformen skriftlig prøve, jf. pkt. 1.6-1.8, eller prøveformen skriftlig prøve med adgang til internettet, jf. pkt. 1.9-1.11. Punkt 1.3-1.5 er fælles for prøveformerne. Den valgte prøveform er fælles for alle elever på samme hold. Ved skoleårets begyndelse træffer skolens leder beslutning om, hvilken skriftlige prøve eleverne skal aflægge.

1.3. Den skriftlige del af prøven består (ved begge prøveformer) af 3 dele:

a) Læsning og sprogbrug.

b) Modtagerrettet kommunikation.

c) Skriftlig fremstilling.

Opgaverne stilles af Undervisningsministeriet.

1.4 Til besvarelsen af de tre dele gives der 4 timer.

1.5. Der må anvendes elektroniske og trykte ordbøger, der er i overensstemmelse med gældende retskrivning, som den er fastsat af Dansk Sprognævn.

Skriftlig prøve (uden adgang til internettet)

1.6 Der må benyttes computer ved hele prøven. Del a udfærdiges ved skrivning i hånden. Del b og c kan udfærdiges digitalt og printes eller ved skrivning i hånden. Når besvarelsen udarbejdes digitalt, må der efter skolelederens nærmere anvisninger anvendes programmer, som er kendt fra undervisningen til behandling af tekst og billeder. Programmerne kan være med stave- og grammatikkontrol.

1.7. Der prøves i at

– læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse,

– beherske forskellige, hensigtsmæssige læseteknikker,

– afpasse læsemåder efter læseformål, genre og medie,

– forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed,

– anvende viden om sprog og sprogbrug, bl.a. bevidsthed og viden om sprogformer, om sproglig stil og korrekthed samt om sprogets virkemidler, funktion og opbygning,

– beherske formel sproglig korrekthed,

– styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst,

– skrive i et sprog, der er afpasset en defineret modtager som f.eks. offentlige myndigheder og private virksomheder,

– skrive sammenhængende, sikkert og varieret i en form, der passer til genre og kommunikationssituation,

– vise indsigt i samspillet mellem genre, sprog, tekst, indhold og situation samt

– kombinere tekster og andre udtryksmidler.

1.8. Der gives én karakter.

Skriftlig prøve med adgang til internettet

1.9. Der må benyttes computer ved hele prøven. Del a udfærdiges ved skrivning i hånden. Besvarelsen af del b og c udarbejdes digitalt og printes. Når besvarelsen udarbejdes digitalt, må der efter skolelederens nærmere anvisninger anvendes programmer, som er kendt fra undervisningen til behandling af tekst og billeder. Programmerne kan være med stave- og grammatikkontrol. Der er adgang til internettet under prøven. Eleverne må ikke kommunikere eller dele deres dokumenter med andre under prøven.

1.10. Der prøves i at

– læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse,

– beherske forskellige, hensigtsmæssige læseteknikker,

– afpasse læsemåder efter læseformål, genre og medie,

– forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed,

– anvende viden om sprog og sprogbrug, bl.a. bevidsthed og viden om sprogformer, om sproglig stil og korrekthed samt om sprogets virkemidler, funktion og opbygning,

– beherske formel sproglig korrekthed,

– styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst,

– skrive i et sprog, der er afpasset en defineret modtager som f.eks. offentlige myndigheder og private virksomheder,

– skrive sammenhængende, sikkert og varieret i en form, der passer til genre og kommunikationssituation,

– vise indsigt i samspillet mellem genre, sprog, tekst, indhold og situation

– kombinere tekster og andre udtryksmidler samt

– anvende internettets muligheder bevidst og hensigtsmæssigt i relevant omfang.

1.11. Der gives én karakter.

Mundtlig prøve

1.12. Prøven i mundtlig dansk gennemføres således:

– Lodtrækning af fordybelsesområde.

– Valg, godkendelse og arbejde med prøveoplæg.

– Udarbejdelse af synopse, der sammen med prøveoplægget danner grundlag for den mundtlige prøve.

– Mundtlig prøve.

1.13. Til prøven opgives et alsidigt sammensat stof indenfor fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne omfatter 80-100 normalsider af kortere tekster, bestående af et bredt udvalg af ældre og nyere prosa, poesi og sagstekster. Der opgives desuden to større fiktive værker: En dansk roman og en dansk spillefilm. Foruden teksterne opgives der indenfor andre udtryksformer forskellige eksempler på anden fiktion og forskellige eksempler på anden ikke-fiktion. Opgivelserne skal fortrinsvis være af dansk eller anden nordisk oprindelse, men også tekster oversat fra andre sprog kan indgå.

1.14. Ud fra opgivelserne sammensætter læreren i samarbejde med eleverne et antal fordybelsesområder, som alsidigt dækker det opgivne stof. Eleven trækker lod imellem disse fordybelsesområder. Indenfor det lodtrukne fordybelsesområde udvælger eleven i samråd med læreren et prøveoplæg, som er udgangspunktet for elevens synopse og for den mundtlige prøve. Lodtrækning og forberedelse kan foregå individuelt eller i mindre grupper. Eksaminationen ved den mundtlige prøve gennemføres individuelt.

1.15. Prøveoplægget består af en tekst eller en anden udtryksform. Sproglige udtryk i prøveoplægget skal være på dansk. Er prøveoplægget en anden udtryksform, skal der desuden vælges en kort tekst, der har sammenhæng med prøveoplægget, til oplæsning.

1.16. Efter lodtrækningen af fordybelsesområdet, som finder sted tidligst 10 skoledage, inden de skriftlige prøver påbegyndes, har eleverne 10 undervisningslektioner til arbejdet med fordybelsesområde, prøveoplæg og synopse.

1.17. Eleven udarbejder før prøven og med vejledning af dansklæreren en synopse. Eleverne kan udarbejde synopsen enkeltvis eller i mindre grupper. Synopsen skal indeholde

– en præsentation af prøveoplægget,

– en præsentation af prøveoplæggets sammenhæng med fordybelsesområdet,

– en oversigt over, hvad eleven vil præsentere ved den mundtlige prøve,

– en oversigt over, hvad der perspektiveres til,

– en præcisering af det udvalgte oplæsningsstykke,

– elevens eller klassens opgivelser og

– en oversigt over anvendte kilder.

1.18. Synopsen underskrives af elev og lærer og afleveres sammen med det valgte prøveoplæg til læreren i to eksemplarer.

1.19. Prøven består af elevens præsentation af sit fordybelsesarbejde, en kort oplæsning af det udvalgte tekststykke samt en efterfølgende samtale om fordybelsesområdet og relevant danskfagligt stof. Præsentation af prøveoplægget varer ca. 10 minutter. Prøven varer 25 minutter, inkl. karakterfastsættelse.

1.20. Der prøves i at

– vise indsigt i samspillet mellem genre, sprog, tekst, indhold og situation,

– fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer,

– demonstrere et analytisk beredskab over for tekster og andre udtryksformer,

– gøre rede for forskellige genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler,

– vise indsigt i både genrers og enkelte forfatterskabers særpræg,

– anvende viden om litterære og kulturelle traditioner og om sprogets og litteraturens foranderlighed gennem tiderne,

– vise indsigt i fordybelsesområdet,

– udtrykke sig med personlig sikkerhed og selvstændighed i overensstemmelse med situationen,

– fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen,

– læse klart og flydende op og udtrykke sig sikkert og personligt om det læste og

– lytte aktivt og forholde sig reflekterende i dialog.

1.21. Der gives én karakter.

2. Matematik

2.1. Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del, som kan afsluttes hver for sig.

2.2. Den skriftlige del af prøven består af et opgavesæt. Til besvarelsen gives 4 timer. Opgaverne stilles af Undervisningsministeriet.

2.3. Der prøves i

– anvendelse af matematik til behandling af problemer af rutinemæssig og af åben karakter fra dagligliv, samfundsliv og naturforhold og

– behandling af matematiske problemstillinger i bredden og i dybden.

2.4. I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på elevens faglige begrundelser for de fundne resultater, herunder anvendelse af matematiske modeller. Ligeledes indgår det i bedømmelsen, hvordan eleven har anvendt forklarende tekst samt benyttet algebraiske udtryk, tegninger og grafer m.v. ved opgavebesvarelsen. I de mere åbne opgaver vurderes det, hvorledes eleven på grundlag af de foreliggende oplysninger og data kan formulere problemer, beskrive løsningsstrategier og udarbejde løsninger ved hjælp af matematikken.

2.5. Til prøven må anvendes alle de hjælpemidler, som eleven har anvendt i den daglige undervisning, samt den af Undervisningsministeriet udgivne formelsamling.

2.6. Der gives én karakter.

2.7. Ved afholdelse af den mundtlige prøve vælges der mellem enten prøveform A, jf. pkt. 2.9-2.15, eller prøveform B, jf. pkt. 2.16-2.24.

2.8. Den valgte prøveform er fælles for alle elever på samme hold. Ved skoleårets begyndelse træffer skolens leder bestemmelse om prøveformen.

Prøveform A

2.9. Der opgives et alsidigt sammensat stof indenfor fagets fire centrale kundskabs- og færdighedsområder. Desuden opgives evt. temaer og projekter, klassen har arbejdet med. Endvidere oplyses om de it-værktøjer, der er benyttet i den daglige undervisning.

2.10. Prøven foregår i grupper af to-tre elever. Prøven tilrettelægges, så højst seks elever, der arbejder samtidigt, gennemfører prøven i løbet af 2 timer. Karakterfastsættelsen finder sted indenfor samme tidsrum ved bedømmelsens afslutning. Skolens leder kan beslutte et andet antal elever i grupperne.

2.11. Prøven tager udgangspunkt i et oplæg med tydelige problemstillinger, som giver eleverne mulighed for at vise matematiske kompetencer, viden og kunnen. Oplægget, prøveforløbet og de materialer, der er til stede i prøvelokalet, skal give eleverne mulighed for at benytte matematiske arbejdsmåder i prøvesituationen. Det samlede antal prøveoplæg skal alsidigt repræsentere samtlige områder indenfor det opgivne stof.

2.12. Ved prøven må eleverne anvende alle hjælpemidler. Der skal i prøvelokalet være mulighed for at anvende computer.

2.13. Mens eleverne arbejder, taler lærer og censor med grupperne og den enkelte elev om de faglige begreber, metoder, overvejelser og konklusioner, som prøveoplægget har givet anledning til. Der afsluttes med en uddybende samtale.

2.14. Der prøves i elevens matematiske kompetencer, som de kommer til udtryk gennem elevens handlinger i matematikholdige situationer. Ved bedømmelsen lægges hovedvægten på en eller flere af følgende matematiske kompetencer hos eleven:

– problembehandlingskompetence

– modelleringskompetence

– ræsonnementskompetence

– kommunikationskompetence

– hjælpemiddelkompetence

– anvendelse af faglige begreber, metoder og arbejdsmåder.

Desuden bedømmes elevens faglige fordybelse og forståelse af større sammenhænge.

2.15. Eleverne bedømmes individuelt. Der gives én karakter.

Prøveform B

2.16. Der opgives et alsidigt sammensat stof indenfor fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Af opgivelserne skal desuden fremgå, hvilke it-værktøjer, der er benyttet i undervisningen, kravene til de skriftlige redegørelser, jf. pkt. 2.19, og titlerne på de enkelte elevers opgivne skriftlige redegørelser.

2.17. Prøven foregår i grupper bestående af to-tre elever og tilrettelægges, så højst seks elever, der arbejder samtidigt, gennemfører prøven i løbet af 2 timer. Karakterfastsættelsen finder sted indenfor samme tidsrum. Skolens leder kan beslutte et andet antal elever i grupperne.

2.18. Hver elev samler i årets løb en portfolio fra mindst fire undervisningsforløb, hvoraf et eller flere kan have baggrund i den enkelte elevs brobygning eller praktik. Til hvert undervisningsforløb udarbejder eleven i samarbejde med andre elever eller individuelt en skriftlig redegørelse på 2-5 sider, som indeholder de problemstillinger og faglige områder, der er arbejdet med, eventuelle fotos af konkrete produkter eller situationer samt links og kilde- og litteraturhenvisninger. I starten af skoleåret udarbejder læreren i samarbejde med eleverne faglige og formmæssige krav til de skriftlige redegørelser, som opfylder fagets mål og indhold.

2.19. I passende tid inden den skriftlige prøve sammensættes de grupper, som eleverne aflægger prøve i. Inden de skriftlige prøver udvælger gruppen de fire undervisningsforløb, der skal trækkes lod indenfor. Har gruppen forskellige redegørelser fra et undervisningsforløb, skal den beslutte, om redegørelserne skal sammenskrives til én, eller om hver elev fremlægger sin individuelle redegørelse under prøven. Grupper, som vælger at sammenskrive deres redegørelser, skal gives tid til dette arbejde i undervisningen. Inden den skriftlige prøve trækker gruppen lod mellem de valgte undervisningsforløb og tilhørende redegørelser. Resultatet af lodtrækningen afsløres først ved prøvens begyndelse.

2.20. Læreren udarbejder et kort prøveoplæg til hver gruppe med en problemformulering, der tager udgangspunkt i det lodtrukne undervisningsforløb og tilhørende redegørelser. Prøveoplæggene sendes til censor sammen med de tilhørende elevredegørelser.

2.21. Ved prøven må alle hjælpemidler anvendes. Der skal i prøvelokalet være mulighed for at anvende computer.

2.22. Mens eleverne arbejder, taler lærer og censor med grupperne og den enkelte elev om de faglige begreber, metoder, overvejelser og konklusioner, som prøveoplægget har givet anledning til. I samtalen indgår en kort fremlæggelse af den skriftlige redegørelse. Prøven afsluttes med en uddybende samtale.

2.23. Der prøves i elevens matematiske kompetencer, som de kommer til udtryk gennem elevens handlinger i matematikholdige situationer. Ved bedømmelsen lægges hovedvægten på en eller flere af følgende matematiske kompetencer hos eleven:

– problembehandlingskompetence

– modelleringskompetence

– ræsonnementskompetence

– kommunikationskompetence

– hjælpemiddelkompetence

– anvendelse af faglige begreber, metoder og arbejdsmåder.

Desuden bedømmes elevens faglige fordybelse og forståelse af større sammenhænge samt elevens fremlæggelse af sin skriftlige redegørelse.

2.24. Eleverne bedømmes individuelt. Der gives én karakter.

3. Engelsk

3.1. Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del, som kan afsluttes hver for sig.

3.2. Den skriftlige del af prøven omfatter en opgave i sprog og sprogbrug samt en opgave i skriftlig fremstilling. Opgaverne stilles af Undervisningsministeriet.

3.3. Til besvarelsen af opgaven i sprog og sprogbrug og opgaven i skriftlig fremstilling gives der samlet 3 timer.

3.4. Der prøves i at

– udtrykke sig skriftligt med rimelig præcision og i et sammenhængende sprog,

– afpasse udtryksformen efter hensigt, modtager, situation og genre,

– udtrykke personlige erfaringer samt anvende informationer og viden indenfor udvalgte genrer,

– anvende centrale regler for opbygning af tekster,

– anvende et tilstrækkeligt og præcist ordforråd, herunder idiomatiske vendinger,

– anvende viden om centrale grammatiske områder,

– stave og sætte tegn på engelsk så præcist, at kommunikationen lykkes og

– udvise kendskab til kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande.

3.5. Ved prøven må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol samt elektroniske ordbøger.

3.6. Der gives én karakter.

3.7. Den mundtlige prøve omfatter

– lodtrækning af tema,

– lærerens godkendelse af elevens valg af emne og kilder,

– elevens udarbejdelse af disposition og forberedelse af redegørelse samt

– eksamination.

3.8. Til den mundtlige del af prøven opgives et alsidigt sammensat stof indenfor fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne skal omfatte 50-60 normalsider af passende sværhedsgrad, omfattende skønlitteratur og sagprosa. Herudover opgives ikke-skrevet materiale, fx billed- og lydmedier. Flere engelsktalende lande skal være repræsenteret i tekstopgivelserne. Hertil kommer de kilder, som eleven baserer sin redegørelse på.

3.9. Årets opgivelser inddeles i 4-6 temaer, som alsidigt dækker det opgivne stof. Eleven trækker lod imellem disse temaer. Lodtrækning og forberedelse kan foregå individuelt eller i mindre grupper. Eksaminationen ved den mundtlige prøve foregår enkeltvis. Indenfor det lodtrukne tema vælger eleven i samråd med læreren et emne, som danner grundlag for elevens redegørelse ved den mundtlige prøve.

3.10. Efter lodtrækningen af temaet, der finder sted tidligst 10 skoledage inden de skriftlige prøver påbegyndes, afsættes der undervisningstid til, at eleven kan arbejde med det selvvalgte emne. Eleven udarbejder med vejledning fra engelsklæreren en disposition for det selvvalgte emne. Dispositionen skal indeholde

– stikord til, hvad eleven vil redegøre for ved eksaminationen,

– en oversigt over anvendte kilder samt

– elevens og lærerens underskrifter.

3.11. Prøven består af elevens redegørelse for det selvvalgte emne samt en samtale på baggrund af elevens redegørelse og det lodtrukne tema. Til brug for redegørelsen medbringer eleven sin godkendte disposition.

3.12. Der prøves i at

– redegøre for og dokumentere indsigt i det selvvalgte emne,

– deltage i en samtale på baggrund af det selvvalgte emne,

– udtale engelsk på en måde, der nærmer sig en af de anerkendte udtalevarianter,

– udtrykke sig med rimelig præcision, spontanitet og lethed i et sammenhængende sprog samt

– udvise kendskab til kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande.

3.13. Ved eksaminationen deles tiden ligeligt mellem elevens redegørelse og den efterfølgende samtale. Hele prøven varer 20 minutter, inkl. karakterfastsættelsen.

3.14. Der gives én karakter.

4. Tysk

4.1. Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del, som kan afsluttes hver for sig.

4.2. Den skriftlige del af prøven omfatter en opgave i sprog og sprogbrug samt en opgave i skriftlig fremstilling. Opgaverne stilles af Undervisningsministeriet.

4.3. Til besvarelsen af opgaven i sprog og sprogbrug og opgaven i skriftlig fremstilling gives der samlet 3 timer.

4.4. Der prøves i at

– udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog,

– udtrykke sig med et centralt ordforråd, herunder faste udtryk og vendinger,

– anvende grundlæggende sprogbrugsregler, så kommunikationen lykkes,

– stave og sætte tegn, så kommunikation lykkes,

– afpasse udtryksformen efter hensigt, modtager, situation og genre samt

– udvise kendskab til kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande.

4.5. Ved prøven må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol samt elektroniske ordbøger.

4.6. Der gives én karakter.

4.7. Den mundtlige prøve omfatter

– lodtrækning af tema,

– lærerens godkendelse af elevens valg af emne og kilder,

– elevens udarbejdelse af disposition og forberedelse af redegørelse samt

– eksamination.

4.8. Til den mundtlige del af prøven opgives et alsidigt sammensat stof indenfor fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne skal omfatte 40-50 normalsider af passende sværhedsgrad, omfattende skønlitteratur og sagprosa. Herudover opgives ikke-skrevet materiale, fx billed- og lydmedier. Flere tysktalende lande skal være repræsenteret i tekstopgivelserne. Hertil kommer de kilder, som eleven baserer sin redegørelse på.

4.9. Årets opgivelser inddeles i 4-6 temaer, som alsidigt dækker det opgivne stof. Eleven trækker lod imellem disse temaer. Lodtrækning og forberedelse kan foregå individuelt eller i mindre grupper. Eksaminationen ved den mundtlige prøve foregår enkeltvis. Indenfor det lodtrukne tema vælger eleven i samråd med læreren et emne, som danner grundlag for elevens redegørelse ved den mundtlige prøve.

4.10. Efter lodtrækningen af temaet, der finder sted tidligst 10 skoledage, inden de skriftlige prøver påbegyndes, afsættes der undervisningstid til, at eleven kan arbejde med det selvvalgte emne. Eleven udarbejder med vejledning fra tysklæreren en disposition for det selvvalgte emne. Dispositionen skal indeholde

– stikord til, hvad eleven vil redegøre for ved eksaminationen,

– en oversigt over anvendte kilder samt

– elevens og lærerens underskrifter.

4.11. Prøven består af elevens redegørelse for det selvvalgte emne samt en samtale på baggrund af elevens redegørelse og det lodtrukne tema. Til brug for redegørelsen medbringer eleven sin godkendte disposition.

4.12. Der prøves i at

– redegøre for og dokumentere indsigt i et selvvalgt emne indenfor et lodtrukkent tema,

– deltage i en samtale på baggrund af det selvvalgte emne og det lodtrukne tema,

– tale tysk med en klar og forståelig udtale og intonation,

– anvende grundlæggende sprogbrugsregler, så kommunikationen lykkes og

– udvise kendskab til kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande.

4.13. Ved eksaminationen deles tiden ligeligt mellem elevens redegørelse og den efterfølgende samtale. Hele prøven varer 20 minutter, inkl. karakterfastsættelsen.

4.14. Der gives én karakter.

5. Fransk

5.1. Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del, som kan afsluttes hver for sig.

5.2. Den skriftlige del af prøven omfatter en opgave i sprog og sprogbrug samt en opgave i skriftlig fremstilling. Opgaverne stilles af Undervisningsministeriet.

5.3. Til besvarelsen af opgaven i sprog og sprogbrug og opgaven i skriftlig fremstilling gives der samlet 3 timer.

5.4. Der prøves i at

– udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog,

– udtrykke sig med et centralt ordforråd, herunder faste udtryk og vendinger,

– anvende grundlæggende sprogbrugsregler, så kommunikationen lykkes,

– stave og sætte tegn, så kommunikation lykkes,

– afpasse udtryksformen efter hensigt, modtager, situation og genre samt

– udvise kendskab til kultur- og samfundsforhold i fransktalende lande.

5.5. Ved prøven må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol samt elektroniske ordbøger.

5.6. Der gives én karakter.

5.7. Den mundtlige prøve omfatter

– lodtrækning af tema,

– lærerens godkendelse af elevens valg af emne og kilder,

– elevens udarbejdelse af disposition og forberedelse af redegørelse samt

– eksamination.

5.8. Til den mundtlige del af prøven opgives et alsidigt sammensat stof indenfor fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne skal omfatte 40-50 normalsider af passende sværhedsgrad, omfattende skønlitteratur og sagprosa. Herudover opgives ikke-skrevet materiale, fx billed- og lydmedier. Flere fransktalende lande skal være repræsenteret i opgivelserne. Hertil kommer de kilder, som eleven baserer sin redegørelse på.

5.9. Årets opgivelser inddeles i 4-6 temaer, som alsidigt dækker det opgivne stof. Eleven trækker lod imellem disse temaer. Lodtrækning og forberedelse kan foregå individuelt eller i mindre grupper. Eksaminationen ved den mundtlige prøve foregår individuelt. Indenfor det lodtrukne tema vælger eleven i samråd med læreren et emne, som danner grundlag for elevens redegørelse ved den mundtlige prøve.

5.10. Efter lodtrækningen af temaet, der finder sted tidligst 10 skoledage, inden de skriftlige prøver påbegyndes, afsættes der undervisningstid til, at eleven kan arbejde med det selvvalgte emne. Eleven udarbejder med vejledning fra fransklæreren en disposition for det selvvalgte emne. Dispositionen skal indeholde

– stikord til, hvad eleven vil redegøre for ved eksaminationen,

– en oversigt over anvendte kilder samt

– elevens og lærerens underskrifter.

5.11. Prøven består af elevens redegørelse for det selvvalgte emne samt en samtale ud fra elevens redegørelse. Til brug for redegørelsen medbringer eleven sin godkendte disposition.

5.12. Der prøves i at

– redegøre for og dokumentere indsigt i et selvvalgt emne indenfor et lodtrukkent tema,

– deltage i en samtale på baggrund af det selvvalgte emne og det lodtrukne tema,

– tale fransk med en klar og forståelig udtale og intonation,

– anvende grundlæggende sprogbrugsregler, så kommunikationen lykkes og

– udvise kendskab til kultur- og samfundsforhold i fransktalende lande.

5.13. Ved eksaminationen deles tiden ligeligt mellem elevens redegørelse og den efterfølgende samtale. Hele prøven varer 20 minutter, inkl. karakterfastsættelsen.

5.14. Der gives én karakter.

Fysik/kemi

6.2. Ved afholdelse af den praktisk/mundtlige prøve vælges der mellem enten prøveform A, jf. pkt. 6.4-6.11, eller prøveform B, jf. 6.12-6.18.

6.3. Den valgte prøveform er fælles for alle elever i samme klasse. Ved skoleårets begyndelse træffer skolens leder beslutning om prøveformen.

Prøveform A

6.4. Den enkelte elev kan vælge at aflægge prøven individuelt eller i grupper af 2 eller 3. Afgørelsen foretages af eleven senest fem hverdage før den skriftlige prøvetermin påbegynder.

6.5. Til prøven opgives et alsidigt sammensat stof indenfor fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Det opgivne stof skal være ligeligt fordelt mellem fysik og kemi.

6.6. Eleven/gruppen trækker lod mellem mindst fire prøveoplæg, der er udformet på en sådan måde, at de omfatter væsentlige sider af fagets hovedområder. Prøveoplæggene skal give mulighed for en besvarelse, der indeholder både praktiske og teoretiske elementer indenfor fysik og/eller kemi.

6.7. Prøven tilrettelægges således, at 4, 5 eller 6 elever i løbet af en 2-timersperiode, inkl. karakterfastsættelse, aflægger prøven samtidigt, enten individuelt eller i grupper. Eleverne/grupperne aflægger prøven i samme lokale, og arbejder med hver deres prøveoplæg.

6.8. Eleverne prøves i

– at demonstrere viden om og indsigt i fysiske og/eller kemiske forhold i hverdag og samfund

– at tilrettelægge, udføre og drage konklusioner af en eller flere fysiske og/eller kemiske undersøgelser,

– at anvende relevante teorier i forhold til opgaven og forstå sammenhængen mellem teori og praktiske undersøgelser,

– at redegøre for og begrunde valg af praktiske undersøgelser,

– at vælge og anvende relevante hjælpemidler og sikkerhedsudstyr og

– at redegøre for sine overvejelser om risiko og sikkerhed.

6.9. I bedømmelsen lægges der vægt på faglig fordybelse og forståelse af større sammenhænge.

6.10. Ved prøven må alle hjælpemidler benyttes.

6.11. Eleverne bedømmes individuelt. Der gives én karakter til hver elev.

Prøveform B

6.12. Den enkelte elev kan vælge, om han/hun vil forberede sig alene eller i grupper af 2 eller 3 elever den første halve time af prøven. Afgørelsen foretages af eleven senest fem hverdage før den skriftlige prøvetermin begynder. Uanset om eleven forbereder sig alene eller sammen med andre, vil forberedelsestiden være den samme.

6.13. Til prøven opgives et alsidigt sammensat stof indenfor fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Det opgivne stof skal være ligeligt fordelt mellem fysik og kemi.

6.14. Eleven/gruppen trækker lod mellem mindst fire prøveoplæg, der er udformet på en sådan måde, at de omfatter væsentlige sider af fagets hovedområder. Prøveoplæggene skal give mulighed for en besvarelse, der indeholder både praktiske og teoretiske elementer indenfor fysik og/eller kemi.

6.15. Prøven tilrettelægges således, at 4, 5 eller 6 elever forbereder sig i ½ time enten individuelt eller i grupper og efterfølgende eksamineres individuelt i samme lokale i 1½ time, inkl. karakterfastsættelse.

6.16. Eleverne prøves i

– at demonstrere viden om og indsigt i fysiske og/eller kemiske forhold i hverdag og samfund,

– at tilrettelægge, udføre og drage konklusioner af e eller flere fysiske og/eller kemiske undersøgelser,

– at anvende relevante teorier i forhold til opgaven og forstå sammenhængen mellem teori og praktiske undersøgelser,

– at redegøre for og begrunde valg af praktiske undersøgelser,

– at vælge og anvende relevante hjælpemidler og sikkerhedsudstyr og

– at redegøre for sine overvejelser om risiko og sikkerhed.

6.17. I bedømmelsen lægges der vægt på faglig fordybelse og forståelse af større sammenhænge.

6.18. Ved prøven må alle hjælpemidler benyttes.

6.19. Eleverne bedømmes individuelt. Der gives én karakter til hver elev.«