Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en kort frist for skatteansættelse af personer med enkle økonomiske forhold

§ 1

I bekendtgørelse nr. 534 af 22. maj 2013 om en kort frist for skatteansættelse af personer med enkle økonomiske forhold foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »eller 3,«: »eller § 2 a, stk. 1,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. april 2015 og har virkning fra og med indkomståret 2015.

Skatteministeriet, den 8. april 2015

Benny Engelbrecht

/ Per Hvas