Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beføjelser delegeret til Odense Letbane P/S samt klageadgang

I medfør af § 14, stk. 2 og 3, i lov nr. 151 af 18. februar 2015 om Odense Letbane fastsættes:

Beføjelser

§ 1. Transportministerens beføjelser i § 2 a, § 2 b, § 2 c, § 2 d og § 2 e i lov om jernbane vedrørende nedlæggelse af forbud, pålæg af byggelinjer, overtagelse af ejendom samt fremrykket ekspropriation for så vidt angår projekteringsaktiviteter udøves af Odense Letbane P/S.

Klageadgang

§ 2. Afgørelser truffet af Odense Letbane P/S i forbindelse med varetagelse af de i § 1 nævnte opgaver kan indbringes for transportministeren, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Klage over pålæg af byggelinjer eller nedlæg af forbud i henhold til § 2 a og § 2 b i lov om jernbane skal være indgivet senest 4 uger efter, at den afgørelse, der klages over, er meddelt den pågældende.

Stk. 3. Transportministeren kan se bort fra fristen i stk. 2, når omstændighederne taler derfor.

Stk. 4. Afgørelser som Odense Letbane P/S træffer i henhold til § 2 d i lov om jernbane kan ikke påklages til transportministeren. Afgørelserne kan påklages til taksationsmyndigheder, jf. § 2 d, stk. 4, i lov om jernbane.

Stk. 5. Klage til transportministeren har ikke opsættende virkning. Transportministeren kan dog, når der foreligger særlige forhold, tillægge en klage opsættende virkning.

Ikrafttræden

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. april 2015.

Transportministeriet, den 17. marts 2015

Magnus Heunicke

/ Thomas Jørgensen